جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای بیگدلی

محمدرضا بیگدلی ، دكتر احمد رستمی ،
دوره 4، شماره 15 - ( 4-1375 )
چکیده


محمد رضا بیگدلی ، دكتر سهراب حاجی زاده،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دکتر مهدی رهنما، دکتر محمدرضا بیگدلی،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده مقدمه: مطالعات اخیر بیان ‌می‌‌کند که هیپرکسی نورموباریک ‌(HO) متناوب و پیوسته باعث ایجاد پدیده‌ی تحمل به ایسکمی‌‌ به منظور کاهش آسیب‌های مغزی حاصل از ایسکمی‌‌ ‌می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هیپرکسی متناوب به تنهایی و هیپرکسی متناوب توأم با ایسکمی‌‌ بر تغییرات بیان آنزیم تبدیل‌کننده‌ی TNF-a (TACE) و سطح فعالیت NF-kB است. روش‌بررسی: 40 سر موش صحرایی به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند و هر گروه حاوی حدود 20 حیوان بود. گروه اول به صورت متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 95 درصد قرار گرفتند (InHO ). گروه دوم به عنوان گروه کنترل نظیر گروه اول به صورت متناوب (4 ساعت در روز به مدت 6 روز) در معرض اکسیژن 21 درصد (هوای اتاق) قرار ‌‌گرفتند (InRA). هر گروه به سه زیرگروه به نام زیرگروه انسداد شریان مرکزی مغز (MCAO)، گروه شم MCAO (جراحی بدون ایسکمی‌‌MCAO) و زیرگروه دست‌نخورده (بدون هیچ‌گونه جراحی) تقسیم ‌شدند. بعد از 24 ساعت برقراری جریان خون مجدد بعد از 60 دقیقه ایسکمی‌‌، ‌میزان نقص نورولوژیک‌ (NDS ) و حجم آسیب بافتی در زیرگروه MCAO بررسی شد. بلافاصله و 48 ساعت بعد از پیش‌درمان، نمونه‌گیری به منظور اندازه‌گیری سطح فعالیت NF-kB انجام‌ شد. به این ترتیب اثر HO و ایسکمی‌‌ بر روی تغییرات بیان ناقلین اسیدهای آ‌مینه‌ی تحریکی (EAATs ) و سطح فعالیت NF-kB مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌ها: پیش‌شرطی‌سازی با HO و ایسکمی‌‌ متناوب باعث کاهش ‌میزان نقص نورولوژیک و حجم سکته‌ی مغزی ‌می‌‌‌شود. پیش‌درمان با HO متناوب باعث افزایش بیان آنزیم تبدیل‌کننده‌ی TNF-a و سطح فعالیت NF-kB ‌می‌‌شود. نتیجه‌گیری: اگرچه مطالعات بیشتری برای وضوح مکانیسم‌های تحمل به ایسکمی‌‌ لازم است، اما HO متناوب و ایسکمی‌‌ ظاهرا تا حدی آثارشان را از طریق افزایش بیان آنزیم تبدیل‌کننده‌ی TNF-a و سطح فعالیت NF-kB انجام ‌می‌دهد.


دکتر محمد رضا بیگدلی، دکتر مهدی رهنما،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ایسکمی تحت کشنده‌ مغز را در برابر عوامل آسیب رسان محافظت می‌کند. در این مطالعه، اثر ایسکمی گذرا شریان میانی مغز (tMCAO) بر حجم آسیب بافتی، استحکام سد خونی- مغزی، و ادم مغزی مورد بررسی قرارگرفت. روش بررسی: رت‌ها به چهار گروه اصلی هر یک به تعداد 21 عدد تقسیم شدند. گروه اول به عنوان مدل پیش شرطی سازی ایسکمی روز اول در معرض ایسکمی‌های گذرای 10 دقیقه‌ای در شریان مرکزی (tMCAO) قرار ‌گرفت و بعد از 24 ساعت ایسکمی 60 دقیقه‌ای دریافت می‌کرد. گروه دوم به عنوان گروه کنترل در روز دوم تنها ایسکمی 60 دقیقه شریان مرکزی را دریافت ‌کرد. گروه سوم به عنوان گروه شم جراحی تنها ایسکمی 10 دقیقه‌ای گذرا را در روز اول دریافت نمود. گروه چهارم بدون هیچ‌گونه جراحی به عنوان گروه فاقد رپرفیوژن انتخاب شد که هیچ کدام از جراحی‌های فوق را دریافت نکرد. در روز سوم، هر گروه اصلی به منظور ارزیابی حجم آسیب مغزی، استحکام سد خونی مغزی، و ادم مغزی به سه زیر گروه هر کدام 7 حیوان تقسیم شدند (21 حیوان) تا نقص‌های نورولوژیک، حجم آسیب‌بافتی، استحکام سد خونی مغزی و ادم مغزی ارزیابی شود. یافته‌ها: یافته‌های ما نشان داد که ایسکمی گذرا نقص‌های نورولوژیک، حجم آسیب بافتی، استحکام سد خونی مغزی، و ادم مغزی را بهبود می‌بخشد. نتیجه‌گیری: ایسکمی گذرا با کاهش نقص‌های نورولوژیک، حجم آسیب بافتی، استحکام سد خونی مغزی، و ادم مغزی مرتبط است، که بدین‌وسیله نقش فعالی در پیدایش پدیده‌ی حفاظت مغزی ایفا می‌کند.


زهرا ربیعی، دکتر محمد رضا بیگدلی، مجید اسدی،
دوره 21، شماره 86 - ( 3-1392 )
چکیده

زمینه وهدف: سکته‌ی مغزی سومین عامل مرگ و میر در کشورهای صنعتی بعد از بیماری‌های قلبی- عروقی و سرطان است. علی‌رغم سدهای دفاعی زیاد، مغز به استرس اکسیداتیو ناشی از ایسکمی و خون‌رسانی مجدد آسیب‌پذیر است. به دلیل ارتباط بین مصرف روغن زیتون بکر و پایین بودن مرگ ومیر ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اثر مصرف روغن زیتون بکر بر سطح لیپیدهای مغزی و کاهش ادم مغزی در مدل سکته‌ی مغزی موش طراحی و اجرا شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی، 60 سر موش نر از نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول و دوم (کنترل و شم) آب مقطر دریافت نمودند، در حالی‌که سه گروه تیمار روغن زیتون بکر را به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت 30 روز دریافت کردند (25/0، 5/0 و 75/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم وزن بدن به‌ترتیب). دو ساعت بعد از آخرین دوز گاواژ شده، هر گروه اصلی به دو زیر گروه MCAO (Middle Cerebral Artery Occlusion) برای اندازه‌گیری میزان تشکیل ادم مغزی و زیرگروه دست نخورده برای آنالیز لیپیدهای مغزی تقسیم شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی LSD و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: پیش تیمار با روغن زیتون بکر خوراکی باعث افزایش سطح کلسترول و کلسترول استر مغزی در دوزهای 5/0 و 75/0 شد. همچنین روغن زیتون بکر در هر سه دوز باعث افزایش سطح تری گلیسرید مغزی شد. تغذیه با روغن زیتون بکر در دوزهای 5/0 و 75/0 باعث کاهش ادم مغزی در موش‌ها شد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه روغن زیتون بکر می‌تواند با ایجاد تغییراتی در پروفایل چربی و کاهش ادم مغزی به‌عنوان یک گزینه‌ی ایده‌آل برای پیش درمان ایسکمی مغزی به شمار آید.


دکتر مریم خوشدل روحانی، رقیه بیگدلی،
دوره 22، شماره 90 - ( ويژه نامه قرآن پژوهي 1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: یکی از مسایل چالش بر انگیز بشر در همه‌ی اعصار مشکلات روحی و روانی بوده که منشا بسیاری از ناکامی‌ها و رنج‌های جامعه‌ی بشری گردیده است. از نظر قران کریم یکی از بیماری‌های انسان در کنار بیماری‌های جسمانی وی، مرض و بیماری قلب است که انسان را دچار نوعی تردید و اضطراب می‌کند. جلوه‌ی این تردید و شک، ضعف ایمان به خداوند است که نتجه‌ی آن بروز خلق و خوی متناسب با اخلاقیات شرک‌آلود می‌باشد که منجر به اعمال کفر آمیز می‌شود. در مقابل آن قرآن، فردی را داری قلب سالم می‌داند که از راه میانه خارج نشده و به لحاظ روانی به خلوص قلب نایل گردیده است. قرآن کریم انسانی را سلیم النفس می‌داند که پیرو هواهای نفسانی نباشد. علامه حسینی طهرانی در ترجمه‌ی تفسیر المیزان (علامه طباطبایی) به بررسی بیماری قلب از نظر قران کریم پرداخته، آن را مورد شرح قرار می‌دهد. هدف از این تحقیق بررسی راهکارهای برون رفت جامعه‌ی انسانی از عوارض ناشی از بیماری روح بود. روش بررسی: در این تحقیق موضوع بیماری دل با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه‌ای با محوریت تفسیر المیزان و مخصوصا نظرات خاص علامه حسینی طهرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: مطلب مهم از نظر مترجم تفسیر المیزان شباهت مرض قلب و دل با امراض جسمانی می‌باشد که به تدریج شدت یافته و اگر به معالجه‏اش نپردازند، مزمن می‏شود و در انتها بیمار را به هلاکت می‌‏کشاند. لازم به ذکر است که شدت یافتن مرض قلب، ناشی از ناپرهیزی بیمار ازچیز‌هایی است که برای وی مضر بوده، باعث تحریک بیشتر قلب بیمار می‌شود (دقیقا مانند بیماری جسمانی از نظر قران اگر کسی دچار مرض قلب است در صورت تمایل به مداوا و بیماری خود باید به سوی خدای عزوجل توبه کند قرآن در بیان خصوصیت بارز توبه آن را، ایمان به خدا و تذکر به افکار شایسته و اعمال صالح می‌داند. نتیجه‌گیری: از نظر قرآن اگر کسی دچار مرض قلب است در صورت تمایل به مداوای بیماری خود، باید به سوی خدای عزوجل توبه کند. قرآن در بیان خصوصیت بارز توبه، آن را، ایمان به خدا و تذکر به افکار شایسته و اعمال صالح می‌داند. از منظر قران کسانی که مبتلا به بیماری دل هستند، باکی ندارند از اینکه با از دست دادن سرمایه دین، دنیا را به دست آورند و مقامات فانی دنیوی را بر دین داری مقدم بدارند


دکتر محمد رضا بیگدلی، دکتر حسین مصطفوی، راهله غلام‌زاده، دکتر مهدی اسکندری،
دوره 24، شماره 104 - ( 3-1395 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف: یکی از عوارض عمده‌ی ایسکمی مغزی، افزایش محتوای آب بافتی در مغز است که باعث افزایش مرگ و میر می‌شود. اخیرا استراتژی‌های درمانی بر مکانیسم‌های پیش شرطی سازی دارویی متمرکز شده‌اند. اریتروپویتین یک هورمون گلیکوپروتئینی است که اثر ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آن را در مغز تایید شده و ممکن است در کاهش ادم مغزی موثر باشد.

روش بررسی: موش‌های صحرایی نر ویستار به 5 گروه 6 تایی شامل: شم، کنترل، 3 گروه پیش درمان تقسیم شدند. گروه‌های پیش درمان شامل تک دوز (5/0 ساعت قبل از القای سکته)، دو دوز (5/0 و 48 ساعت قبل از القای سکته) و سه دوز (5/0، 48 و 96 ساعت قبل از القای سکته) بودند که 1000 واحد بر کیلوگرم اریتروپویتین را به به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. 5/0 ساعت بعد از آخرین تزریق، حیوانات به مدت 60 دقیقه تحت ایسکمی مغزی با مدل انسداد شریان مغزی- میانی قرار گرفتند و 24 ساعت بعد از برقراری مجدد جریان خون، از لحاظ محتوای آب بافتی مغز، هموگلوبین و هماتوکریت بررسی شدند.

یافته‌ها: محتوای آب بافتی مغز در گروه پیش درمان دریافت کننده‌ی اریتروپویتین با دوز کمتر، به‌طور معناداری کاهش یافت اما در گروه‌های پیش درمان دریافت کننده دارو با دوز بیشتر افزایش معنادار نشان داد. همچنین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در گروه‌های پیش درمان نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج ما نشان داد که پیش درمان تک دوز اریتروپویتین ادم مغزی را در مدل سکته‌ی مغزی ایسکمیک در موش صحرایی کاهش می‌دهد.


سپیده خاکسار، دکتر محمدرضا بیگدلی،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سکته‌ی مغزی از بیماری‌های نورولوژیکی است که سرعت وقوع آن در جوامع در حال توسعه رو به افزایش است. کانابیدیول ترکیبی غیرروان گردان از گیاه شاهدانه است که امروزه در زمینه‌ی پژوهش‌های بنیادی و درمانی توجه محققین را به خود جلب کرده است. به‌طوری که از بارزترین خصوصیت آن، اثرات نوروپروتکتیو قوی است که در مدل‌های حیوانی صرع، آلزایمر و پارکینسون به خوبی آن را نشان داده است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر کانابیدیول بر آسیب‌های سکته‌ی مغزی به ویژه انسجام سد خونی- مغزی بود.

روش بررسی: تعداد 66 سر موش صحرایی بالغ نر از نژاد ویستار انتخاب و به‌صورت تصادفی به شش گروه اصلی تقسیم بندی شدند. با استفاده از جراحی استریوتکسی، کانول در بطن جانبی مغز تعبیه شد. کانابیدیول در دوزهای ۵۰ ،۱۰۰ و۲۰۰ نانو گرم به مدت پنج روز به بطن جانبی تزریق گردید. بعد از تیمار، موش‌ها تحت عمل جراحی ایسکمی مغزی قرار گرفتند و بعد از ۲۴ ساعت، نقایص نورولوژیکی، حجم انفارکتوس و میزان نفوذ پذیری سد خونی- مغزی مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که کانابیدیول در دوزهای ۱۰۰ و۲۰۰ نانو گرم در ایسکمی مغزی موجب کاهش قابل توجهی در نقایص نورولوژیکی، حجم انفارکتوس و نفوذپذیری سد خونی- مغزی در مقایسه با گروه حلال گردید.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه بیان می‌دارد که کانابیدیول احتمالا با کاهش میزان نفوذپذیری سد خونی- مغزی و نقایص نورولوژیکی، آسیب‌های حاصله از ایسکمی را که به‌صورت انفارکتوس بروز می‌کند را به طور قابل توجهی تخفیف می‌دهد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb