جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای ثالثی

فیروز سلطانی، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر محسن ثالثی، دکتر مهدی محمدی، حسین جعفری، امین سلطانی،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: بافت چربی به‌عنوان یک ارگان اندوکرینی، توانایی تولید و رهایش مواد مختلفی از جمله اسید‌های چرب آزاد، لپتین، آدیپونکتین، ویسفاتین، فاکتور نکروز تومور آلفا و اینترلوکین 6 را دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی ویسفاتین (VIS)، اینترلوکین 6 (IL-6) و فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α) در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی به‌دنبال هشت هفته تمرین هوازی بود. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، 45 سر موش ماده از نژاد اسپراگوداولی با میانگین سنی 2 ماه و میانگین وزنی 20±220 گرم انتخاب شدند. در ابتدا جهت تعیین مقادیر پیش آزمون متغیرها، 15 سر از موش‌ها به روش اخلاقی کشته، بقیه‌ی موش‌ها به‌طور تصادفی به دو گروه تمرینی (15 سر) و کنترل (15 سر) تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته و پنج روز در هفته روی تردمیل حیوانات به فعالیت ‌پرداختند. یافته‌ها: در پایان تحقیق، نتایج نشان داد در بین گروه‌ها، تفاوت معناداری در سطوح پلاسمایی متغیر‌های ویسفاتین و IL-6 وجود دارد (0001/0P<) و مشخص گردید این تفاوت معنادار در گروه تمرین نسبت به گروه‌های پیش آزمون و کنترل وجود دارد. از طرف دیگر، تفاوت معناداری بین گروه‌ها در تغییرات سطح TNF-α مشاهده نشد (227/0=P). نتیجه‌گیری: فعالیت ورزشی می‌تواند سطوح ویسفاتین پلاسما را کاهش دهد و بیان سیتوکین‌های التهابی را دستخوش تغییرات کند. بنابراین، شاید بتوان گفت این برنامه‌ی تمرینی باعث پیشگیری و بهبود بیماری‌های التهابی از قبیل چاقی، دیابت و مقاومت انسولینی می‌شود.


بهنام کشتکار، دکتر فرهاد دریانوش، فرشته نبی‌زاده، دکتر نادر تنیده، دکتر محسن ثالثی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: تمرین و فعالیت بدنی از عوامل موثر در تحلیل منابع انرژی سلولی می‌باشد که می‌تواند تغییراتی را در پپتید‌های موثر بر تنظیم و تعادل انرژی به وجود آورند. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی نوروپپتیدY و گرلین در موش‌های نر نژاد اسپراگوداولی به‌دنبال هشت هفته تمرین شدید و متوسط بود. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، 75 سر موش نر از نژاد اسپراگوداولی با میانگین سنی 2 ماه و میانگین وزنی 15± 240 گرم به‌طور تصادفی انتخاب شدند. سپس به مدت یک ماه از طریق تحریک اشتها با کاهو و سبزیجات چاق شدند و از میانگین وزنی 15±240 به 20±320 رسیدند و به سه گروه کنترل (25سر)، گروه تمرین با شدت متوسط (25 سر) و گروه تمرین با شدت زیاد (25 سر) تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی به‌مدت 8 هفته و 3 روز در هفته روی تردمیل حیوانات به فعالیت پرداختند. یافته‌ها: در پایان تحقیق، نتایج نشان داد در بین گروه‌ها پس از انجام 8 هفته تمرین شدید، افزایش معناداری در سطوح پلاسمایی متغیر‌های نوروپپتید Y و گرلین وجود دارد (P<0/05)، اما پس از انجام 8 هفته تمرین متوسط تغیرات معناداری در سطوح پلاسمایی نوروپپتید Y و گرلین مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: انجام فعالیت ورزشی باعث تعادل منفی انرژی در رت‌ها به سمت افزایش وزن و تجمع چربی در بدن می‌شود و به‌منظور جبران این تعادل منفی انرژی، میزان هورمون نوروپپتیدY و گرلین پلاسما افزایش می‌یابد.


دکتر حمید رضا صادقی پور، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر محسن ثالثی،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کمرین و واسپین، از آدیپو‌کاین های مترشحه از بافت چربی بوده که با التهاب و مقاومت انسولینی مرتبط می‌باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین تناوبی هوازی بر کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: تعداد 24 نفر از دانشجویان پسر دارای اضافه وزن بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت و بصورت تصادفی در دو گروه 12 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته (هر هفته 3 جلسه، هر جلسه 40 دقیقه) در تمرینات شرکت و گروه کنترل، برنامه معمول زندگی روزانه خود را داشتند. قبل و بعد از این دوره، از همه آزمودنی‌ها جهت اندازه‌گیری متغیرهای کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین نمونه خونی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی t وابسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: در گروه تجربی بدنبال 12 هفته تمرین تناوبی هوازی، کاهش معناداری در غلظت کمرین (t= 5/02 , P=0/001)، و شاخص مقاومت به انسولین (t=3/73 , P=0/003) مشاهده شد، در حالیکه تغییر معناداری در غلظت سرمی واسپین مشاهده نشد (t=2/04 , P=0/06). همچنین شاخص مقاومت به انسولین با هر دو متغیر کمرین (P=0/007) و واسپین (P=0/04) رابطه معناداری داشت. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد برنامه تمرین هوازی تناوبی با تاثیر بر کمرین و مقاومت انسولین، می تواند در کاهش پاسخ های التهابی ناشی از چاقی و اضافه وزن نقش مهمی ایفا کند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb