جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای جامه شورانی

دکتر مریم جامه شورانی، دکتر رضا اقدام ضمیری، دکتر مینوش مقیمی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده سرطان معده یکی از شایع‌ترین بدخیمی‌ها در سراسر جهان است که می‌تواند به مناطق بسیاری گسترش یابد؛ شایع‌ترین آن‌ها کبد، ریه، استخوان و غدد آدرنال است. متاستاز پوست در سرطان معده بسیار نادر است و معمولاً بعد از تشخیص اولیه اتفاق می‌افتد. گزارش مورد آقای 65 ساله‌ای با تشخیص آدنوکارسینوم معده بود. در حین درمان ضایعات پوستی به‌وجود آمد که در نمونه‌برداری ضایعات پوستی و متاستازهای ناشی از سرطان اولیه‌ی بیمار گزارش شد که علی رغم پاسخ خوب سیستمیک به شیمی درمانی این ضایعات در حال پیشرفت باقی ماند. متاستاز پوستی پروگنوز بد بیماری را نشان می‌دهد و نشان دهنده‌ی انتشار وسیع بیماری است.


دکتر علیرضا صادقی، دکتر مرجانه کریمی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، رضا سلمانی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفصلی و بزرگ‌ترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال و مسن است، که با مکانیسم تخریب پیشرونده‌ی غضروف مفصلی باعث ایجاد درد مزمن و اختلال عملکرد مفاصل درگیر می‌شود. هنوز علت اصلی این بیماری به درستی شناخته نشده است. طی چندین مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک در کشور‌های دیگر ارتباط این بیماری با بیماری‌های قلبی و عروقی گزارش شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت ضخامت کاروتید در زنان با استئوآرتریت دست در مقایسه با افراد هم سن ولی بدون استئوآرتریت بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بر روی 256 نفر از زنان میانسال و مسن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان که با معاینه‌ی مفاصل دست در دو گروه بیماران مبتلا به استئوآرتریت و گروه بدون استئوآرتریت تقسیم شده بودند، با استفاده از سونوی داپلر شریان کاروتید از نظر میزان و شدت آترواسکلروز و وجود یا نبود پلاک آترواسکلروتیک بررسی شدند. نتایج حاصل شده با استفاده از تست‌های آماری Chi-Square و Independent T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته‌ها: در این بررسی 256 زن با میانگین سنی 79/56 سال شرکت کرده بودند. 8/30 درصد از زنان مبتلا به استئوآرتریت و 5/17 درصد از زنان سالم پلاک آترواسکلروتیک شریان کاروتید داشتند، که به لحاظ آماری این تفاوت معنی‌دار بود (009/0=P، 1/2= OR). پس از کنترل سن هنوز وجود استئوآرتریت یک ریسک فاکتور برای پلاک کاروتید محسوب می‌شد. میانگین ضخامت انتیمای شریان کاروتید در بیماران 975/0 میلی‌متر و در افراد سالم 910/0 میلی‌متر بود (0001/0P <). نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه همراهی معنی‌داری میان بیماری استئو آرتریت و بیماری‌های آترواسکلروتیک نشان داد. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات بعدی بررسی اثر پیشگیری کنندگی دارو‌های کاهنده‌ی آترواسکلروز بر پیشرفت استئوآرتریت مورد توجه قرارگیرند.


دکتر بهمن طالبی پور، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر رضا سلمانی، دکتر حسین چیتی،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کبد چرب غیرالکلی، به‌عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سلامت شناخته شده است در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره کلرلا و آرتی شوک را در NAFLD مورد مقایسه قرار دهیم. روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 90 بیمار با NAFLD ثابت شده با سونوگرافی و آزمایشات مربوطه وارد مطالعه شدند. بیماران به‌طور تصادفی (پس از همسان سازی سنی، جنسی و BMI) به سه گروه دریافت کننده‌ی متفورمین و ویتامین E، مکمل کلرلا و آرتی شوک تقسیم شدند بعد از اتمام دوره‌ی درمانی، آنزیم‌های کبدی مجددا اندازگیری شد .کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و تست‌های آماری آنالیز شدند. یافته‌ها: میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و میانگین مقادیر آزمایشگاهیFBS ،ALT ،AST ، HDL، LDL، TG، CHOL و FBS در ابتدای مطالعه در هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی تغییرات صورت گرفته در مقادیرALT ، AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه خصوصا گروه آلگومد، کاهش معنی‌داری نشان داد. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. پیشنهاد می‌کنیم مطالعات در آینده با حجم نمونه بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلراولگاریس بر بیماری کبد چرب بپردازد.


دکتر یوسف مرتضوی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر حمیدرضا زند، دکتر شهربانو رستمی،
دوره 24، شماره 103 - ( 2-1395 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف: لوسمی ‏میلوییدی حاد (AML) حاصل تکثیر کلونال پیش ساز‏های نابالغ سلول‏های خونی میلوییدی است. عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی در ایجاد سرطان‌ها از جمله AML دخالت دارند. سیتوکروم‌ها از جمله سیتوکروم P-450 به‌عنوان سم زدا درکاتابولیسم تعداد زیادی از داروها و مواد کارسینوژن شرکت دارند. پلی‏مورفیسم G15631T و تغییر ژنتیکی در ژن سیتوکرومP-450 می‌تواند استعداد ابتلا به برخی از بیماری‌ها از جمله AML را افزایش دهد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه‏ی پلی مورفیسم G15631T ژن CYP2B6 و احتمال ابتلا به لوسمی ‏میلوییدی حاد در تعدادی از بیماران  AMLمی‌باشد.

روش بررسی: تعداد 76 بیمار AML و 80 فرد سالم به عنوان گروه کنترل برای بررسی پلی مورفیسم G15631 ژن CYP2B6 وارد مطالعه شدند.پلی مورفیسمG15631T با استفاده از پرایمرهای اختصاصی توسط PCR تکثیر و محصولات PCR توسط آنزیم Bsr I هضم شدند و الگوی هضم آنزیمی بر روی ژل آگارز الکتروفورز مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته‌ها: فراوانی پلی‏مورفیسم G15631T در گروه بیمار 55 درصد به‌دست آمد که به‌صورت معناداری بیشتر از گروه کنترل (31 درصد) بود و شانس ابتلا به AML (با شاخص اطمینان 95 درصد) در بیماران دارای ژنوتیپ GT 95/1 برابر افراد دارای ژنوتیپ GT در گروه کنترل بود. ژنوتیپ TT در 4 نفر از افراد گروه بیمار دیده شد اما در گروه کنترل دیده نشد.

نتیجه‏گیری: یافته‏های ما نشان می‏دهد که در جمعیت مورد مطالعه بین پلی‏مورفیسم G15631T ژن CYP2B6 و ابتلا به بیماری لوسمی میلوییدی حاد ارتباط وجود دارد اما مطالعات دیگر با حجم نمونه بیشتر توصیه می‌شود.


دکتر مریم جامه شورانی، دکتر عفت رفیعی، دکتر حسن نیشابوری، دکتر کوروش کمالی،
دوره 25، شماره 109 - ( 2-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: در دوران مدرن کنونی، بیماری کبدچرب غیرالکلی باری عمده بر دوش سیستم‌های سلامت در سراسر دنیا محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، نبود یک روش درمانی ویژه و موثر دانشمندان را در جهت یافتن درمان‌های نوین تشویق کرده است، که در این بین پروبیوتیک‌ها اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تاثیر پروبیوتیک در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود.

روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در مجموع 90 بیمار با کبد چرب غیرالکلی به مدت 8 هفته پیاپی در دو گروه 45 نفری تحت یک برنامه‌ی استاندارد فعالیت بدنی و محدودیت غذایی بدون درمان دارویی (گروه شاهد) و درمان دارویی با کپسول فامیلاکت 500 میلی‌گرم در روز، به علاوه فعالیت بدنی و محدودیت غذایی (گروه مورد) قرار گرفتند. درصد تغییر در شاخص توده‌ی بدنی، فشارخون، و سطوح سرمی قند ناشتا، تری‌گلیسیرید، کلسترول (توتال، LDL، HDLAST و ALT بین گروه‌ها مقایسه شد.

یافته‌ها: در انتهای مطالعه در گروه فامیلاکت شاخص‌های توده‌ی بدنی، قند ناشتا، کلسترول، LDL، AST و ALT به‌طور معنی‌داری بهبود
یافتند. در گروه شاهد تنها پارامتری که کاهش معنی‌دار نشان نداد،
LDL سرم بود. مقایسه بین گروهی نشان دهنده‌ی کاهش معنی‌دار بیشتر در شاخص‌های کلسترول و LDL  در گروه فامیلاکت بود. با این وجود در گروه شاهد تغییرات در فشار خون و سطوح HDL به‌طور معنی‌داری بیشتر بود.  

نتیجه گیری: در این مطالعه فامیلاکت پروبیوتیکی ایمن و موثر در بهبود قند خون، شاخص توده‌ی بدنی و پروفایل چربی (به‌جز HDL) و کاهش ترانس آمینازهای کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بوده است. با این حال مطالعات بیشتر و بررسی هیستولوژی جهت نتیجه‌گیری قطعی توصیه می‌شود.


دکتر علیرضا صادقی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر شیما اکبری، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر ایوب پزشکی،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سندرم بهجت یکی از بیماری‌های واسکولیتی مزمن است که ارگان‌های مختلفی از جمله چشم را درگیر می‌کند. از آنجا که درگیری چشم به علت  التهاب می‌تواند منجر به کوری در افراد شود، لذا شناخت عواملی که با تشدید التهاب در ارتباط هستند امری مهم است. در سال‌های اخیر تاثیر احتمالی عناصر معدنی همچون روی در بیماری‌های التهابی مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی سطح روی در بیماران بهجت با درگیری چشمی می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 75 بیمار مبتلا به بیماری بهجت انجام شد که در 3 گروه با یوییت فعال، بدون یوییت و یوییت بهبود یافته قرارگرفتند. از تمامی بیماران نمونه خون وریدی جهت اندازه‌گیری سطح روی به روش الایزا اخذ شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: سطح سرمی روی در گروه با یووییت فعال 89/44±130، در گروه با یوییت بهبود یافته 92/26 ±147 و در گروه بدون یوییت
92/24 ±146 بود. هرچند در گروه با یوییت فعال سطح سرمی روی کمتر از دو گروه دیگر بود، ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار نبود.

نتیجه گیری: در این مطالعه در گروه با یوییت فعال کاهش معنی‌دار سطح روی مشاهده نشد. لذا برخلاف مطالعات مشابه، نمی‌توان ارتباط کمبود روی با بیماری بهجت و اثر آن در تشدید التهاب چشمی را بیان نمود. احتمال می‌رود مطالعات بیشتر با جامعه آماری وسیع‌تر و روش‌های دقیق‌تر اندازه‌گیری به حصول نتایج دقیق‌تر و قابل اعتمادتر در این زمینه کمک نماید.
 
دکتر احمد حرمتی، دکتر محمد‌رضا قدیر، دکتر سید سعید سرکشیکیان، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر فائزه عالمی،
دوره 26، شماره 116 - ( 5-1397 )
چکیده

سیتومگالوویروس جزء خانواده‌ی هرپس ویروس‌هاست و بیماری ناشی از آن می‌تواند به دلیل عفونت اولیه و یا ناشی از فعال شدن
مجدد ویروس نهفته باشد. درگیری با این ویروس می‌تواند تمام سیستم‌ها از جمله دستگاه گوارش را شامل شود و شایع‌ترین تظاهر گوارشی آن کولیت است.

در این مقاله به معرفی خانم میانسالی پرداخته می‌شود که بدون سابقه‌ی بیماری زمینه‌‎ای و مصرف داروهای تضعیف کننده‌ی سیستم ایمنی، دچار اسهال و آسیت و ادم شده و یافته‌های کولونوسکوپی و PCR بافتی مؤید کولیت ناشی از CMV بود.
کولیت CMV اگرچه در افراد بدون سابقه‌ی نقص ایمنی نادر است، اما در بیماران با علائم اسهال و درد شکم باید مدنظر قرار گیرد.
 
فریبا عبدالهی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر معصومه نمدیان،
دوره 26، شماره 116 - ( 5-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری متابولیک است که با سبک زندگی سالم قابل پیشگیری و کنترل است. عدم پیروی از رژیم درمانی در بیماری‌های مزمن، یک مشکل اساسی درسرتاسر جهان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان پیروی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از رژیم درمانی توصیه شده در شهر زنجان در سال 1394 اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 385 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 انجام گردید. داده‌ها با استفاده از نمونه خون بیماران و پرسشنامه‌هایی در زمینه‌ی رژیم غذایی، رژیم دارویی و فعالیت فیزیکی (که اعتبار آن‌ها در مطالعه مقدماتی تایید شده بود)، جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: از مجموع 385 بیمار مورد بررسی، 4/56 درصد مونث و 5/80 درصد متاهل بودند و میانگین سنی بیماران 9/54 سال بود. همچنین
9/76 درصد از فعالیت فیزیکی، 4/50 درصد از رژیم غذایی
و 5/52 درصد از رژیم دارویی توصیه شده پیروی مطلوبی نداشتند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت، سطح تحصیلات، بیماری زمینه‌ی دیگر، و وضعیت اشتغال بیماران با میزان پیروی بیماران از فعالیت فیزیکی؛ بین میزان پیروی از رژیم غذایی و وضعیت تاهل وجود نداشت (05/0P<) اما بین میزانHbA1c  و خودگزارش دهی پیروی از رژیم درمانی ارتباط معنی‌داری یافت شد (05/0P<).
نتیجه گیری: پیروی از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر زنجان بسیار کمتر از حد مطلوب می‌باشد. بنابراین تبیین استراتژی‌های لازم در این زمینه جهت پیشگیری از عوارض شدید دیابت و کنترل بهتر آن ضروری می‌باشد.
 
دکتر ستار جعفری، دکتر سلیم جهانگیری، دکتر مجتبی فلاح نژاد، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر مسعود اسدی خیاوی،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) تکنیک انتخابی برای دسترسی روده‌ای در بیمارانی است که نیاز به تغذیه طولانی مدت روده‌ای دارند. این مطالعه به منظور بررسی پیامدها و عوارض ناشی از PEG انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 77 بیمار بزرگسال (45 مرد و 32 زن؛ میانگین سن: 7/19 ± 9/58 سال؛ حداقل: 14 سال و حداکثر:
89 سال) که حد فاصل سال‌های 93 تا94 برای اولین بار در بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهر زنجان تحت
PEG قرار گرفته بودند، بررسی شدند. عوارض این مداخله، سه هفته و سه ماه بعد از گذاشتن PEG مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت زندگی (QoL) با استفاده از پرسشنامه Karnofsky  قبل از تعبیه PEG و سه ماه پس از آن، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: حوادث عروق مغزی (5/26 درصد)، بیماری‌های قلبی- تنفسی (6/20 درصد) و مسمومیت دارویی و مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد
(2/16 درصد) شایع‌ترین اندیکاسیون‌های تعبیه
PEG بودند. در مجموع 5/26 درصد (18 مورد) از بیماران دچار عارضه شده بودند. میزان فراوانی بروز عارضه در پایان هفته‌ی سوم و ماه سوم به ترتیب 6/17 درصد و 8/11 درصد بود. نشت شایع‌ترین عارضه ی مشاهده شده بود. تفاوت آماری معناداری بین نمره‌ی کیفیت زندگی این بیماران قبل و پس از تعبیه PEG مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست (PEG) یک روش ایمن و کم تهاجمی است که با عوارض کمی همراه است.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb