جستجو در مقالات منتشر شده


122 نتیجه برای حسن

دكتر ابوالحسن فرهودی ،
دوره 1، شماره 3 - ( دو فصلنامه 3-4 1372 )
چکیده


محمد تقی شاکری ، پوری هوشمند ، دكتر محمد حسن خزاعی ، اعظم قربانی ،
دوره 1، شماره 3 - ( دو فصلنامه 3-4 1372 )
چکیده


دكتر محمدامیر خمر ، دكتر سید محسن معتمد الشریعتی ،
دوره 3، شماره 9 - ( دو فصلنامه 10-9 1373 )
چکیده


دكتر عاصفه حیدریبگی، دكتر ابوالحسن احمدیانی،
دوره 3، شماره 11 - ( دو فصلنامه 11-12 1374 )
چکیده


محسن علیپور، دكتر حجت اله علائی،
دوره 5، شماره 20 - ( 7-1376 )
چکیده


دكتر حسن مقیم ، دكتر احمد قوامی نژاد ، مهدخت حسین عقدایی،
دوره 6، شماره 22 - ( 1-1377 )
چکیده


د كتر حیدرعلی داوری، د كتر محسن کلاهدوزان، مهدی راستی،
دوره 6، شماره 24 - ( 7-1377 )
چکیده


مهندس سید حسن موسوی کاظمی ، دكتر منصور معتبر ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دكتر نیلوفر معتمد ، سید علیرضا آیت اللهی ، نجف زارع ، دكتر علی صادقی حسن آبادی ،
دوره 10، شماره 38 - ( 1-1381 )
چکیده


سید رضا عظیمی پیرسرایی، دكتر نورالدین موسوی نسب، علی خوانین ، حسن اصیلیان، اردلان سلیمانیان،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


حسین مدنی، حسن ناوی پور، د کتر پرویز روزبیانی،
دوره 10، شماره 40 - ( مهر 1381 )
چکیده

1: 111(1):1-1.سابقه و هدف: با توجه به کـــاهش عزت نفس در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و لزوم به کـارگیری روش ها و مداخلات مناسب جهت افزایش عزت نفس این بیماران، مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر به کارگیری برنامه خود مراقبتی بر میزان عزت نفس بیماران مولتیپل اسکلروزیس در سال 1380 در تهران انجام گرفت. مواد و روش ها: به منظور انجام این مطالعه نیمه تجربی ، 34 بیمــار مبتلا به MS تحت پوشش انجمن MS ایــران به روش نمونه گیری آسان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های اطلاعات فردی، لیست مشکلات، پرسش نامه استاندارد عزت نفس کوپراسمیت و چک لیست خود گزارشی بیماران بود. اعتبار پرسش نامه کوپراسمیت در داخل کشور تایید شده بود و اعتماد پرسش نامه نیز با مطالعه ابتدایی مورد تایید قرار گرفت. کلیه بیماران با سواد، 50ـ15 ساله و علامت دار که به صندلی چرخدار وابسته نبوده و در مرحله حاد بیماری قرار نداشتند وارد مطالعه شدند و افراد با سابقه مواجهه با وقایعی که بر روی عزت نفس ( مانند موفقیت ، شکست و...) و اجرای برنامه خود مراقبتی تاثیر گذار بودند از مطالعه حذف شدند. برنامه خود مراقبتی به مدت یک ماه به کار گرفته شد و وضعیت عزت نفس و مشکلات بیماران مبتلا به MS قبل و بعد از مداخله با آزمونهای آماری t زوج، ویلکاکسون، کروسکال والیس و من ویتنی مقایسه گردیدند. یافته ها: افزایش معنی داری در میزان عزت نفس بیماران MS بعد از اجرای برنامه خود مراقبتی ایجاد شد به طوری که میانگین امتیاز عزت نفس نمونه ها از 54 قبل از مداخله به 68 بعد از مداخله افزایش یافت( 05/0 P< ). هم چنین کاهش معنی داری در میزان علایم MS (گرفتگی عضلات ، خستگی ، یبوست ، کاهش حافظه و فراموشی ) بعد از مداخله نسبت به زمان قبل از آن ایجاد شد ( 05/0 < P ). نتیجه گیری و توصیه ها: اجرای برنامه خود مراقبتی در افزایش عزت نفس بیماران MS موثر می باشد. از این رو به کارگیری این روش برای افزایش عزت نفس بیماران مبتلا به MS پیشنهاد می گردد. واژگان کلیدی : مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) ، عزت نفس ، خود مراقبتی


دكتر شمس وزیریان ، د كتر میترا همتی ، د كتر سیدابوالحسن سیدزاده، دكتر هما بابایی، دكتر فریدون آشنایی،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: عفوت ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی باکتریال در کودکان است و تشخیص به موقع، نقش مهمی در پیش گیری از عوارض ثانویه آن دارد. روش انتخابی تشخیص عفونت ادراری کشت ادرار است، ولی اعتبار آزمایش تجزیه ادرار به عنوان یک آزمون غربال گری مورد بحث است. مطالعه حاضر به منظور تعیین قدرت تشخیصی آزمایش تجزیه ادرار برای تشخیص عفونت ادراری، در بیمارستان های شهید فهمیده و رازی کرمانشاه در طی سال های 78-1377 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مقایسه آزمون ها بر روی بیماران مشکوک به عفونت ادراری انجام شد. بیمارانی وارد مطالعه شدند که 72 ساعت قبل از مراجعه آنتی بیوتیک دریافت نکرده و قادر به جمع آوری ادرار به روش مید استریم باشند. هرنمونه ادرار علاوه بر کشت ، از نظر تعداد لکوسیت و باکتری در هرشان میکروسکوپی و وجود خون، پروتیین و نیتریت با نوار ادرار از نوع Behring آلمان بررسی شد. معیار مثبت برای کشت، وجود باکتری با تعداد کلنی بیش از 105 در نظر گرفته شد. در تجزیه ادرار، باکتری به هر تعداد و لکوسیت بیش از 5 عدد در یک شان میکروسکوپی و وجود پروتیین +1، خون +1 و نیتریت مثبت در نوار، مثبت در نظر گرفته شد. در نهایت هر کدام از شاخص ها با کشت ادرار مقایسه و میزان حساسیت و ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی هر شاخص محاسبه شد.یافته ها: 221 بیمار شامل، 163 دختر و 58 پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. کشت ادرار در 6/69 درصد موارد مثبت شد. میزان حساسیت و ویژگی برای لکوسیت به ترتیب 3/86 درصد و73 درصد، در مورد نیتریت 66 درصد و 3/84 درصد، پروتیین 9/56 درصد و 2/35 درصد، خون 61 درصد و 44 درصد و باکتری در ادرار 9/71 درصد و 8/71 درصد بود. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به لکوسیت (3/86 درصد) و بیشترین ویژگی مربوط به نیتریت (3/84 درصد) است. با توجه به پایین بودن حساسیت، آزمایش تجزیه ادرار با استفاده از نوار Behring یک روش مناسب برای غربال گری نمی باشد.
د کتر احمدی افشار عاکفه، د کتر فرهودی ابوالحسن، دکتر موحدی مسعود، د کتر موسوی طاهره، د کتر موسوی نسب نورالدین،
دوره 11، شماره 45 - ( دى 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: آزمون پوستی با استفاده از عصاره خالص و استریل از ماده حساسیت زای مورد نظر، یکی از مهم ترین و حساس ترین روش های شناسایی عوامل حساسیت زای محیط است. نظر به در دسترس نبودن و گرانی عصاره مورد نیاز برای انجام آزمون پوستی و حساسیت زدایی بیماران و به منظور مقایسه ارزش تشخیصی گیاه سلمه تره با مشابه استاندارد آن در آزمون پوستی پریک، این تحقیق در مرکز طبی ایران در سال 1381 انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی از نوع قدرت تشخیصی بر روی 100 نفر داوطلب انجام شد. مطالعه به صورت دو سوکور بود و افراد دارای بیماری شدید، آتوپی و یا مصرف داروهای آنتی هیستامین و ضد افسردگی از مطالعه حذف شدند. در تمام این افراد آزمون هیستامین به عنوان کنترل مثبت انجام شد. کنترل مثبت، تورم با قطر بیش از 4 میلی متر و کنترل منفی عدم واکنش در نظر گرفته شد. دو نوع عصاره ساخت داخل و خارج، هر کدام با سه غلظت متفاوت تهیه و هر کدام بر روی یکی از ساعدها به روش پریک آزمایش شد. میزان واکنش، شامل تورم و قرمزی پس از 20 دقیقه، مشاهده و یادداشت شد. تورم بیش از 3 میلی متر همراه با قرمزی در اطراف آن به عنوان واکنش مثبت در نظر گرفته شد.یافته ها: در این بررسی 54 مرد و 46 زن شرکت داشتند. محدوده سنی افراد 20 تا 58 سال بود. هیچ کدام از افراد در رقت 100/1 با هر دو نوع عصاره واکنشی نداشتند.در رقت 10/1 شش مورد واکنش با تورمی به قطر 3 تا 5 میلی متر با عصاره ایرانی و 4 مورد واکنش مشابه در ساعد مقابل با عصاره خارجی داشتند. با عصاره رقیق نشده نیز 17 مورد واکنش با تورمی به قطر 3 تا 10 میلی متر با عصاره خارجی و 22 مورد واکنش مثبت با قطر مشابه با عصاره ایرانی وجود داشت. میزان حساسیت عصاره ایرانی رقیق نشده 94 درصد و میزان ویژگی آن 7/92 درصد و درجه توافق بین دو عصاره 78/0بود.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به درجه حساسیت و ویژگی بالای عصاره ایرانی و میزان درجه توافق به نسبت نزدیک این دو عصاره، عصاره ایرانی می تواند جایگزین مناسبی برای عصاره خارجی باشد. توصیه می شود جهت انجام آزمون، عصاره ها به صورت رقیق نشده مورد استفاده قرار گیرند.


دکتر شمس وزیریان، دکتر سیدابوالحسن سیدزاده، دکتر پارسا یوسفی چایجان،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه وهدف: عفونت‌ ادراری یکی ازشایع‌ترین عفونت‌های کودکان و شیر خواران می‌باشد. از آنجا که درمان استاندارد منجر به بستری شدن و دریافت ‌آنتی‌بیوتیک ‌وریدی‌ می‌گردد، استفاده از درمان سرپایی یک روش مطلوب می‌باشد که از خطر عفونت‌های بیمارستانی و صرف هزینه‌ی بالا پیشگیری می‌کند. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین اثر سوسپانسیون سفیکسیم در درمان پیلونفریت حاد کودکان، در سال 1381 تا 1383 در کرمانشاه انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کار آزمایی بالینی، 60 کودک بیمار بالاتر از یک سال و دارای تب و عفونت ادراری فوقانی مورد بررسی قرار گرفتند. یک گروه (30 نفر) تحت درمان با شربت سفیکسیم به مقدار 8 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز (7 روز اول در بیمارستان و 7 روز در منزل) و گروه دیگر تحت درمان استاندارد با آمپی‌سیلین (100 میلی‌گرم بر کیلو گرم) و جنتامایسین (5/2 میلی‌گرم بر کیلو گرم) 7 روز در بیمارستان و7 روز با شربت کوتریموکسازول (7 تا 10 میلی‌گرم بر کیلو گرم) قرار گرفتند. پاسخ به درمان از دو جنبه‌ی منفی شدن کشت ادرار و قطع تب و بررسی عوارض احتمالی شامل تعداد موارد عود و یا ایجاد اسکار در بافت کلیه بررسی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کشت ادرار 9 بیمار (30 درصد) در گروه درمان با شربت سفیکسیم و یک بیمار (3/3 درصد) در گروه درمان استاندارد منفی نشد (012/0 P=). متوسط زمان قطع تب در هر دو گروه، 48 تا 60 ساعت بود. عود بیماری در درمان با سفیکسیم 7/16درصد و در بیماران تحت درمان استاندارد 10 درصد بود که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. اسکار کلیوی ایجاد شده پس از 6 ماه، درکودکان تحت درمان با شربت سفیکسیم 3/8 درصد و در کودکان تحت درمان با روش استاندارد 1/7 درصد بود (08/0P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: با توجه به 30 درصد شکست درمان در بیماران تحت درمان با سفیکسیم خوراکی، استفاده از این دارو جهت درمان سرپایی موارد پیلونفریت حاد توصیه نمی شود. انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد می‌گردد. واژگان کلیدی: عفونت ادراری، سفیکسیم، درمان دارویی، درمان سرپایی


دکتر احمدرضا حسین پور1، د کتر کاظم محمد، د کتر سید رضا مجدزاده، د کتر محسن نقوی، د کتر فرید ابوالحسنی، د کتر کورش هلاکویی نایینی، د کتر قاسم زمانی، د کتر حمیدرضا جمشیدی، آنجِلیکا سوسا، د کتر نیکو اسپی بروک10،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: با توجه به وجود شواهد جهانی دال بر بالاتر بودن میزان مرگ و میر و ابتلای کودکان متعلق به طبقه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی پایین‌تر، این مطالعه با هدف ارزیابی نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال طی سال‌های 1364 تا 1378 ایران انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی با استفاده از داده‌های مطالعه‌ی سلامت و جمعیت شناسی سال 1379 در ایران انجام شد. برای بررسی نابرابری مرگ و میر در سطح کشوری 47896 نفر (متولدین سال‌های 1374 تا 78) و برای بررسی نابرابری در سطح استانی 187292 نفر (متولدین سال‌های 1364 تا 1378) مورد بررسی قرار گرفتند. مدل پروبیت رتبه‌ای سلسله‌ای دو حالتی برای ایجاد شاخص وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانوار مورد استفاده قرار گرفت. نابرابری در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال با استفاده از نسبت شانس مرگ و میر زیر پنج سال پایین‌ترین به بالاترین پنجک اجتماعی ـ اقتصادی در هر دو سطح کشوری و استانی محاسبه شد. یافته‌ها: روند نزولی در میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از پایین‌ترین به بالاترین پنجک وجود داشت و نسبت شانس پایین‌ترین به بالاترین پنجک در کل کشور برابر 63/2 (فاصله اطمینان با احتمال 95 درصد از 83/1 تا 5/30) بود. علاوه بر این نابرابری مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بین پایین‌ترین و بالاترین پنجک در تمامی استان‌ها معنی‌دار و به نفع قشر مرفه بود. با وجود این، مقدار نابرابری میان استان‌های مختلف متفاوت بود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: نابرابری اجتماعی- اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سطح کشوری و در تمامی استان‌ها به نفع قشر مرفه است. سنجش متوسط سلامت به تنهایی روش دقیقی برای توصیف سلامت جامعه نیست و توزیع سلامت در جامعه نیز شاخص کلیدی و مهمی است که باید هنگام برنامه ریزی در حوزه‌ی سلامت و سیاست‌گذاری‌های ارتقاء سلامت مد نظر قرار گیرد. واژگان کلیدی: مرگ و میر کودکان، نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، ایران


دکتر منوچهر مهرام، دکتر علیرضا شغلی، مهیندخت نیکنام، زهرا حسنی، محمد فهرستی، سکینه مطلبی،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: صدا از عوامل فیزیکی آزاردهنده برای بیشتر کارگران و از علل مهم افت شنوایی حسی عصبی محسوب می‌شود. در این بررسی کارگران واحدهای صنعتی شهرستان زنجان که دارای تراز بالای صوتی بودند، در سال 1381 مورد سنجش شنوایی قرار گرفتند تا میزان فراوانی و شدت افت شنوایی ناشی از سروصدا در آن‌ها تعیین گردد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی, 2004 نفر از کارکنان شاغل در پنج واحد صنعتی شهرستان زنجان (ایران ترانسفو,پارس سوئیچ, فولاد آگفا, زنجان چوب و شیر پاستوریزه) به صورت سرشماری، مورد آزمون شنوایی سنجی قرار گرفتند. افراد دارای سابقه‌ی گرفتاری و افت شنوایی انتقالی از یافته ها خارج گردیدند. معیار اطلاق افت شنوایی, آستانه‌ی شنوایی حداقل 30 دسی بل در فرکانس 4 کیلو هرتز در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی طبقه بندی و ارایه شدند. یافته‌ها: از مجموع 2004 نفر نمونه، 1395 نفر (6/69 درصد) آستانه‌ی شنوایی در محدوده‌ی طبیعی داشتند. 1 نفر زمینه‌ی کاهش شنوایی را از قبل داشته و 58 نفر (9/2 درصد) افت شنوایی انتقالی, 7 نفر افت شنوایی از نوع مخلوط و 543 نفر (27 درصد) افت شنوایی ایزوله‌ی نوع حسی عصبی داشتند که از این تعداد 311 نفر مبتلا به افت شنوایی دوطرفه, 124 نفر یک طرفه در گوش چپ و 108 نفر یک طرفه در گوش راست بودند. پس از حذف مواردی که سن بالای آن‌ها می‌توانست علت افت شنوایی آن‌ها محسوب شود، آمار نهایی افت شنوایی ناشی از سروصدا به میزان 5/22 درصد به دست آمد. از نظر شدت افت شنوایی در هر گوش 6/53 درصد موارد از نوع خفیف؛ 3/27 درصد از نوع متوسط؛ 9/14 درصد از نوع متوسط تا شدید؛ 9/2 درصد از نوع شدید بودند و 3/1 درصد کری عمیق داشتند. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: یافته های مطالعات مشابه داخلی و خارجی نمایان‌گر نتایج متنوعی است که به دلیل تفاوت سطح آلودگی صوتی در واحدهای صنعتی مختلف و نیز شرایط فرهنگی متفاوت از نظر کنترل صوت است. یافته‌ی این تحقیق نشان دهنده‌ی ضرورت توجه هر چه بیشتر به استفاده از وسایل محافظ شنوایی می باشد. انجام تحقیقات بیشتر در خصوص تغییر موقت یا دایمی آستانه شنوایی توصیه می‌گردد.


ویدا صادق زاده، نسرین حسنی،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضربوده و به نحو چشمگیری باعث بیماری ومرگ شده وهزینه های بالایی را به بیمار بستری تحمیل می کنند. باتوجه به شیوع عفونت های بیمارستانی واهمیت آن، این پژوهش باهدف تعیین فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان شفیعیه شهر زنجان طی دی ماه 1382 تا پایان تیر ماه 1383 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 150 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه که دارای سوند ادراری و واجد شرایط ورود به مطالعه بودند (عدم عفونت ادراری به هنگام بستری و نیاز به سوند فولی)، انجام شد. برای تمامی نمونه‌های پژوهش در بدو ورود به بخش و سپس هر 48 تا 72 ساعت تا هنگام ترخیص کشت ادرار انجام شد و پرسش‌نامه‌ی مشخصات دموگرافیک، تعیین شدت بیماری (آپاچی II ) برای بیماران تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها از روش اعتبار محتوی و برای تعیین پایایی معیار آپاچی II از روش پایایی توافق ارزیاب‌ها استفاده شد و برای پایایی نتایج کشت ادرار تمامی نمونه‌های کشت ادرار توسط یک نفر و در یک آزمایشگاه و با روش یکسان انجام شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون‌های تی و کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ابتلا به عفونت ادراری بیمارستانی، میکروارگانیسم‌های شایع و رابطه‌ی بین شدت بیماری، مدت بستری، جنس و سن با بروز عفونت تعیین شد. یافته‌ها: فراوانی ابتلا به عفونت‌‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی تحت بررسی 25 درصد بود. شایع‌ترین میکروارگانیسم‌های مولد عفونت ادراری بیمارستانی به ترتیب عبارت بودند از: اشرشیا کولی(50 درصد)، استافیلوکوک (5/17 درصد)، کلبسیلا (5/7 درصد)، عفونت‌های قارچی (5 درصد) وانتروباکتر(5/2 درصد). بین جنس مونث، افزایش مدت بستری و طول مدت داشتن سوند ادراری با بروز عفونت اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد (05/0 P=) . بین افزایش سن و بروز عفونت ادراری بیمارستانی اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های تحقیق جنس مونث، افزایش مدت بستری و مدت داشتن سوند ادراری به طور معنی‌‌داری با بروز عفونت ادراری درارتباط بود. به کار گیری سیاست‌های پیشگیری همانند استفاده از سوند در موارد ضروری، به کارگیری روش‌های آسپتیک در انجام روش‌های درمانی و پرستاری، مجزا کردن بیماران دارای سوند و اجرای برنامه‌های کنترل عفونت پیشنهاد می‌گردد.صفحه 1 از 7    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb