جستجو در مقالات منتشر شده


16 نتیجه برای حسنی

دکتر احمدرضا حسین پور1، د کتر کاظم محمد، د کتر سید رضا مجدزاده، د کتر محسن نقوی، د کتر فرید ابوالحسنی، د کتر کورش هلاکویی نایینی، د کتر قاسم زمانی، د کتر حمیدرضا جمشیدی، آنجِلیکا سوسا، د کتر نیکو اسپی بروک10،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: با توجه به وجود شواهد جهانی دال بر بالاتر بودن میزان مرگ و میر و ابتلای کودکان متعلق به طبقه‌ی اجتماعی ـ اقتصادی پایین‌تر، این مطالعه با هدف ارزیابی نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال طی سال‌های 1364 تا 1378 ایران انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی با استفاده از داده‌های مطالعه‌ی سلامت و جمعیت شناسی سال 1379 در ایران انجام شد. برای بررسی نابرابری مرگ و میر در سطح کشوری 47896 نفر (متولدین سال‌های 1374 تا 78) و برای بررسی نابرابری در سطح استانی 187292 نفر (متولدین سال‌های 1364 تا 1378) مورد بررسی قرار گرفتند. مدل پروبیت رتبه‌ای سلسله‌ای دو حالتی برای ایجاد شاخص وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانوار مورد استفاده قرار گرفت. نابرابری در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال با استفاده از نسبت شانس مرگ و میر زیر پنج سال پایین‌ترین به بالاترین پنجک اجتماعی ـ اقتصادی در هر دو سطح کشوری و استانی محاسبه شد. یافته‌ها: روند نزولی در میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از پایین‌ترین به بالاترین پنجک وجود داشت و نسبت شانس پایین‌ترین به بالاترین پنجک در کل کشور برابر 63/2 (فاصله اطمینان با احتمال 95 درصد از 83/1 تا 5/30) بود. علاوه بر این نابرابری مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بین پایین‌ترین و بالاترین پنجک در تمامی استان‌ها معنی‌دار و به نفع قشر مرفه بود. با وجود این، مقدار نابرابری میان استان‌های مختلف متفاوت بود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: نابرابری اجتماعی- اقتصادی در مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در سطح کشوری و در تمامی استان‌ها به نفع قشر مرفه است. سنجش متوسط سلامت به تنهایی روش دقیقی برای توصیف سلامت جامعه نیست و توزیع سلامت در جامعه نیز شاخص کلیدی و مهمی است که باید هنگام برنامه ریزی در حوزه‌ی سلامت و سیاست‌گذاری‌های ارتقاء سلامت مد نظر قرار گیرد. واژگان کلیدی: مرگ و میر کودکان، نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی، ایران


دکتر منوچهر مهرام، دکتر علیرضا شغلی، مهیندخت نیکنام، زهرا حسنی، محمد فهرستی، سکینه مطلبی،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: صدا از عوامل فیزیکی آزاردهنده برای بیشتر کارگران و از علل مهم افت شنوایی حسی عصبی محسوب می‌شود. در این بررسی کارگران واحدهای صنعتی شهرستان زنجان که دارای تراز بالای صوتی بودند، در سال 1381 مورد سنجش شنوایی قرار گرفتند تا میزان فراوانی و شدت افت شنوایی ناشی از سروصدا در آن‌ها تعیین گردد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی, 2004 نفر از کارکنان شاغل در پنج واحد صنعتی شهرستان زنجان (ایران ترانسفو,پارس سوئیچ, فولاد آگفا, زنجان چوب و شیر پاستوریزه) به صورت سرشماری، مورد آزمون شنوایی سنجی قرار گرفتند. افراد دارای سابقه‌ی گرفتاری و افت شنوایی انتقالی از یافته ها خارج گردیدند. معیار اطلاق افت شنوایی, آستانه‌ی شنوایی حداقل 30 دسی بل در فرکانس 4 کیلو هرتز در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی طبقه بندی و ارایه شدند. یافته‌ها: از مجموع 2004 نفر نمونه، 1395 نفر (6/69 درصد) آستانه‌ی شنوایی در محدوده‌ی طبیعی داشتند. 1 نفر زمینه‌ی کاهش شنوایی را از قبل داشته و 58 نفر (9/2 درصد) افت شنوایی انتقالی, 7 نفر افت شنوایی از نوع مخلوط و 543 نفر (27 درصد) افت شنوایی ایزوله‌ی نوع حسی عصبی داشتند که از این تعداد 311 نفر مبتلا به افت شنوایی دوطرفه, 124 نفر یک طرفه در گوش چپ و 108 نفر یک طرفه در گوش راست بودند. پس از حذف مواردی که سن بالای آن‌ها می‌توانست علت افت شنوایی آن‌ها محسوب شود، آمار نهایی افت شنوایی ناشی از سروصدا به میزان 5/22 درصد به دست آمد. از نظر شدت افت شنوایی در هر گوش 6/53 درصد موارد از نوع خفیف؛ 3/27 درصد از نوع متوسط؛ 9/14 درصد از نوع متوسط تا شدید؛ 9/2 درصد از نوع شدید بودند و 3/1 درصد کری عمیق داشتند. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: یافته های مطالعات مشابه داخلی و خارجی نمایان‌گر نتایج متنوعی است که به دلیل تفاوت سطح آلودگی صوتی در واحدهای صنعتی مختلف و نیز شرایط فرهنگی متفاوت از نظر کنترل صوت است. یافته‌ی این تحقیق نشان دهنده‌ی ضرورت توجه هر چه بیشتر به استفاده از وسایل محافظ شنوایی می باشد. انجام تحقیقات بیشتر در خصوص تغییر موقت یا دایمی آستانه شنوایی توصیه می‌گردد.


ویدا صادق زاده، نسرین حسنی،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضربوده و به نحو چشمگیری باعث بیماری ومرگ شده وهزینه های بالایی را به بیمار بستری تحمیل می کنند. باتوجه به شیوع عفونت های بیمارستانی واهمیت آن، این پژوهش باهدف تعیین فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان شفیعیه شهر زنجان طی دی ماه 1382 تا پایان تیر ماه 1383 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 150 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه که دارای سوند ادراری و واجد شرایط ورود به مطالعه بودند (عدم عفونت ادراری به هنگام بستری و نیاز به سوند فولی)، انجام شد. برای تمامی نمونه‌های پژوهش در بدو ورود به بخش و سپس هر 48 تا 72 ساعت تا هنگام ترخیص کشت ادرار انجام شد و پرسش‌نامه‌ی مشخصات دموگرافیک، تعیین شدت بیماری (آپاچی II ) برای بیماران تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها از روش اعتبار محتوی و برای تعیین پایایی معیار آپاچی II از روش پایایی توافق ارزیاب‌ها استفاده شد و برای پایایی نتایج کشت ادرار تمامی نمونه‌های کشت ادرار توسط یک نفر و در یک آزمایشگاه و با روش یکسان انجام شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون‌های تی و کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ابتلا به عفونت ادراری بیمارستانی، میکروارگانیسم‌های شایع و رابطه‌ی بین شدت بیماری، مدت بستری، جنس و سن با بروز عفونت تعیین شد. یافته‌ها: فراوانی ابتلا به عفونت‌‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی تحت بررسی 25 درصد بود. شایع‌ترین میکروارگانیسم‌های مولد عفونت ادراری بیمارستانی به ترتیب عبارت بودند از: اشرشیا کولی(50 درصد)، استافیلوکوک (5/17 درصد)، کلبسیلا (5/7 درصد)، عفونت‌های قارچی (5 درصد) وانتروباکتر(5/2 درصد). بین جنس مونث، افزایش مدت بستری و طول مدت داشتن سوند ادراری با بروز عفونت اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد (05/0 P=) . بین افزایش سن و بروز عفونت ادراری بیمارستانی اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های تحقیق جنس مونث، افزایش مدت بستری و مدت داشتن سوند ادراری به طور معنی‌‌داری با بروز عفونت ادراری درارتباط بود. به کار گیری سیاست‌های پیشگیری همانند استفاده از سوند در موارد ضروری، به کارگیری روش‌های آسپتیک در انجام روش‌های درمانی و پرستاری، مجزا کردن بیماران دارای سوند و اجرای برنامه‌های کنترل عفونت پیشنهاد می‌گردد.


دکتر فریده گلبابایی، زهرا حسنی، دکتر سید جمال الدین شاهطاهری، دکتر محمود محمودی، آرام تیرگر،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پراکندگی و انتشار فلزات سنگین در محیط اعم از محیط کار و محیط زیست یکی از معضلات بهداشتی حاصل از فعالیت‌های بشری است که در بسیاری از جوامع با خطرات جدی برای سلامت عموم مردم و به ویژه کارگران در صنایع تولید یا مصرف کننده‌ی آن‌ها همراه است. از این رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین، در صنایع ذوب روی شهر زنجان طی سال 1383 تا 1384 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی در 6 واحد صنعتی شهر زنجان انجام شد و در طی آن تراکم فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم، و نیکل در هوا اندازه‌گیری شد. جمع‌آوری نمونه‌ها از طریق نمونه برداری‌های رو بسته (Closed-face) محتوی فیلترهای غشایی استرسلولزی با قطر منافذ 8/0 میکرون و منطبق با روش موسسه‌ی ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH) انجام شد. تعیین مقدار فلزات سنگین با استفاده از روش جذب اتمی و پردازش داده‌ها نیز با کمک نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 5/11) صورت پذیرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم و نیکل به ترتیب 058/0 ،518/2 ،0025/0، 003/0، 0108/0 میلی گرم بر مترمکعب بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، تراکم سرب در 25 درصد از کارگران بیش از حد مجاز تشخیص داده شد، اما مواجهه‌ی کارگران با آمیزه ای از فلزات سنگین به طور همزمان پس از محاسبه‌ی مخلوط مقادیر، گویای مواجهه‌ی بالاتر از حد مجاز در بیش از 75 درصد از کارگران می‌باشد. نتیجه‌گیری: علیرغم سابقه‌ی نسبتا" کم (کمتر از پانزده سال ) صنعت ذوب روی در استان زنجان و جوان بودن نیروهای کار، مواجهه‌ی بیش از حد مجاز بسیاری از کارگران با فلزات سنگین، احتمال اختلالات سوء ناشی از مواجهه با این فلزات را در سال‌های آتی افزایش می‌دهد. از این رو به منظور حفاظت از سرمایه‌های ملی و انسانی کشور، به کارگیری اقدامات پیشگیری هر چه جدی تر در قالب پایش سلامت کارگران و استفاده از روش‌های کنترلی کارآمد توصیه می گردد.


محمد رضا غلامی، دکتر فرید ابوالحسنی، دکتر پریچهر پاسبخش، دکتر علیقلی سبحانی، دکتر فهیمه اسدی آملی، دکتر محمد حسن کریم فر،
دوره 14، شماره 55 - ( تير 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ایسکمی نقش مهمی در گسترش آسیب‌های پاتولوژیک در نوروپاتی‌های مختلف ایفا می‌کند. ریپرفیوژن ناهنجاری های پاتولوژیک و فیزیولوژیک اعصاب تحت ایسکمی را تقویت می‌کند. در این تحقیق آسیب ناشی از ایسکمی و ریپرفیوژن عصب سیاتیک تا روز چهاردهم ریپرفیوژن مورد بررسی قرار داده شده است. روش بررسی: در این تحقیق به منظور انجام آزمایش ایسکمی- ریپرفیوژن با بستن و آزاد سازی مجدد عروق خون‌رسانی کننده به عصب سیاتیک، 30 سر موش صحرایی مورد استفاده قرار گرفتند. موش‌ها به 5 گروه تقسیم شدند. گروه ‌‌‌یک به عنوان گروه کنترل تحت آزمایش ایسکمی ریپرفیوژن قرار نگرفت. در چهار گروه دیگر که هر گروه شامل 6 سر موش بود، بعد از 3 ساعت ایجاد ایسکمی کامل در عروق خون رسانی کننده به عصب سیاتیک، خون رسانی مجدد به ترتیب در زمان‌های صفر، 3 ساعت، 7 روز و 14 روز بعد انجام گردید. یافته‌ها: از دیدگاه پاتولوژیک دو فاز قابل مشاهده بود. در فاز1 (ساعت صفر و3)، دژنراسیون فیبر و ادم اندونوریال مشاهده شد. در فاز 2 (روزهای هفتم و چهاردهم)، دژنراسیون فیبر و ادم اندونوریال شدیدتری مشاهده گردید. نقص رفتاری در بیشتر از 75 درصد از موش‌های صحرایی با ایسکمی به تنهایی اتفاق افتاد (در مقایسه با گروه کنترل). به دنبال این نقص به وجود آمده، کاهش تدریجی قابل توجهی در توانایی‌های موش‌های مورد مطالعه تا ساعت 3 ریپرفیوژن مشاهده شد. بیشترین نقص رفتاری مربوط به موش‌های مورد مطالعه در گروه ساعت 3 ریپرفیوژن مشاهده گردید. نتیجه‌گیری: آسیب ناشی از ایسکمی و ریپرفیوژن بستگی به طول دوره‌ی ریپرفیوژن دارد. حوادث ریز عروقی (microvascular ) که در طول دوره‌ی ریپرفیوژن اتفاق می‌افتد، ممکن است در شدت دادن به آسیب فیبرهای عصبی بعد از دوره‌ی ایسکمی نقش داشته باشد.


دکتر مریم فضلی، دکتر پروین نصیری، زهرا حسنی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عوامل فیزیکی و شیمیایی مخاطره آمیز موجود در محیط کار دندانپزشکان، سلامت این گروه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این مطالعه با هدف تعیین اثر صدا بر شنوایی دندانپزشکان که یکی از عوامل فیزیکی مخاطره آمیز در محیط کار این گروه است، تدوین گردید. روش بررسی: این مطالعه که یک مطالعه‌ی مقطعی توصیفی تحلیلی بود، بر روی کلیه‌ی دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی استان زنجان در سال‌های 86-1385 صورت گرفت. شنوایی سنجی توسط دستگاه شنوایی‌سنج (ادیومتر دو کاناله76CA و ادیومتر 40AC) انجام شد. افرادی که در معرض حوادث و بیماری‌های تأثیر گذار بر شنوایی بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون T و ضریب همبستگی) مورد آنالیز قرار گرفت (05/0= ). یافته‌‌ها: نتایج این مطالعه نشان‌دهند‌ی وجود افت شنوایی در هر دو گوش راست و چپ دندانپزشکان بود. این افت شنوایی بیشتر در فرکانس‌های خارج مکالمه و نیز در گوش چپ وجود داشت (05/0P <). در هر دو گوش افت شنوایی زنان کمتر از مردان بود (001/0=P). در هر دو گوش افت شنوایی افراد 40 و بالاتر از چهل سال بیش از افراد زیر چهل سال بود (019/0=P). افت شنوایی افراد با سابقه‌ی 10 و بیش از 10 سال بیش از افراد با سابقه‌ی‌ کاری کمتر از 10 سال بود (004/0=P). اطلاعات دندانپزشکان در زمینه‌ی صدا کامل نبود و 3/98 درصد از آنان از حفاظ‌های شنوایی استفاده نمی‌کردند. بر اساس نتایج صدا سنجی در این مطالعه، صدای ناشی از دستگاه‌ها به طور مجزا در حدود 70 تا 105 دسی‌بل تعیین گردید. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه صدا می‌تواند یک خطر جدی برای سلامت دندانپزشکان در دراز مدت محسوب گردد. با توجه به بروز افت شنوایی و درمان ناپذیری آن و تعمیم افت شنوایی به فرکانس‌های مکالمه در صورت مواجهه‌ی بیشتر با صدا، و در نتیجه تأثیرات صدا بر ارتباطات اجتماعی افراد، توصیه می‌شود، به منظور پیشگیری، معاینات دوره‌ای شنوایی سنجی و معاینه‌ی گوش انجام شود. دوره‌های آموزشی حفاظت در برابر صدا برگزار شود و تاکید بر استفاده از حفاظ‌های شنوایی صورت پذیرد. همچنین اجرای قوانین بهداشت حرفه‌ای در سلامت دندانپزشکان نیز راهبرد بسیار موثری خواهد بود. واژگان کلید‌ی: افت شنوایی، صدا، فرکانس، دندانپزشکان


دکتر فاطمه فروزان فر، دکتر محمدرضا فاضل، دکتر علی رضا مروجی، غلام عباس موسوی، دکتر آزاده ابوالحسنی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: درد از فاکتورهای مهم تاثیرگذار بعد از بیهوشی در عمل‌های جراحی می‌باشد. گاباپنتین از داروهای ضد تشنج است که از طریق کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ اثرات خود را اعمال می‌نماید در بعضی مطالعات اخیر، گاباپنتین در کاهش درد بعد از عمل و میزان مورفین مصرفی در اعمال جراحی ماستکتومی و هیسترکتومی موثر شناخته شده است. هدف مطالعه‌ی حاضر، تعیین اثر گاباپنتین بر درد بعد از عمل جراحی هیسترکتومی شکمی می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 50 خانم با سن 35 تا 50 سال کاندید عمل جراحی هیسترکتومی مراجعه کننده به زایشگاه شبیه خوانی در سال 1389 وارد مطالعه شدند. این بیماران به‌صورت تصادفی به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. 25 بیمار گروه اول1200 میلی‌گرم کپسول گاباپنتین یک ساعت قبل از عمل جراحی دریافت کردند و بیماران گروه دوم پلاسبو دریافت نمودند. میزان مورفین مصرفی، شدت درد در ساعت‌های 2، 6، 12 و 24 بعد از عمل اندازه‌گیری و ثبت گردید. یافته‌ها: دو گروه از لحاظ میانگین سن، میانگین طول مدت جراحی و بی‌هوشی تفاوت معنی‌داری نداشتند. مقایسه‌ی شدت درد در دو گروه نشان داد میانگین شدت درد در ساعت‌های 2، 6، 12 و 24 در گروه گاباپنتین به صورت معنی‌داری کمتر از گروه پلاسبو بود (0001/0P<). میزان مورفین مصرفی در گروه گاباپنتین کمتر از گروه پلاسبو بوده است (0001/0P<). اولین زمان شروع حرکت در بیماران بعد از عمل گروه گاباپنتین کوتاه‌تر از بیماران گروه پلاسبو بود (002/0=P). نتیجه‌گیری: مصرف گاباپنتین قبل از جراحی می‌تواند باعث کاهش درد بعد از عمل شده، میزان مورفین مصرفی را به مراتب کاهش دهد


امیر واحدیان عظیمی، دکتر مصطفی صادقی، دکتر علی موافق، دکتر رحیم سروری زنجانی، دکتر داود حسنی، دکتر امیر رضا صالح مقدم، محمد باقر کشافی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استرس و موقعیت‌های استرس‌زا می‌توانند سبب ایجاد بیماری‌های کشنده‌ای همانند بیماری‌های عروق کرونر و پر فشار خون شوند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان استرس درک شده با خصویات پنج‌گانه بیماری قلبی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد می‌باشد. روش بررسی: در این پژوهش مقطعی توصیفی تحلیلی که در فاصله‌ی اردیبهشت ماه 1383 تا ابتدای مهرماه 1387 انجام شد، 3200 نفر از بیماران مبتلا به آنفارکتوس قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان‌های قایم (عج) و امام رضا (ع) مشهد به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک، فرم مخصوص ثبت یافته‌های آزمایشگاهی و تغییرات نواری و پرسشنامه‌ی استرس درک شده استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که 35 درصد از نمونه‌ها از استرس متوسط و 65 درصد از استرس شدید رنج می‌بردند. همچنین یافته‌ها نشان داد که میانگین سطح استرس در رده‌های مختلف متغیرهایی همچون جنس، تحصیلات، ابتلا به فشار خون، سابقه‌ی ابتلا به فشار خون، ابتلا به افسردگی، مصرف سیگار، ورزش کردن، شغل، سطح در آمد، محل زندگی و سابقه‌ی فامیلی ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب دارای تفاوت معنی‌داری با یکدیگر می‌باشند. نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن میزان استرس درک شده در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد، تدوین و اجرای اقداماتی در راستای تعیین عوامل استرس‌زا و کاهش یا رفع آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.


دکتر ابراهیم حسنی، دکتر رحمان عباسی وش، دکتر میر موسی آقداشی، دکتر محمد شیروانی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه پروپوفول رایج‌ترین داروی بیهوشی داخل وریدی مورد استفاده می‌باشد. یکی از عوارض جانبی این دارو درد هنگام تزریق می‌باشد. روش‌های مختلفی نظیر لیدوکایین، سرد کردن یا گرم و رقیق کردن پروپوفول برای کاهش این عارضه به کار رفته است. اما هرکدام از این روش‌ها در مواردی با شکست مواجه می‌شوند. ما این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دوسوکور را با هدف بررسی اثر افدرین در کاهش درد ناشی از تزریق پروپوفول طراحی نمودیم. روش بررسی: پنجاه بیمار 20 تا 60 ساله با وضعیت فیزیکی ASA کلاس Iو II به طور تصادفی در دو گروه مساوی مطالعه و شاهد وارد این مطالعه‌ی تجربی شدند. علایم حیاتی همه بیماران ثبت شد. تحت شرایط یکسان، بدون تجویز پره مدیکاسیون، 30 ثانیه قبل از القای بیهوشی در گروه مطالعه 70 میکروگرم به ازای هر کیلو‌گرم افدرین و در گروه شاهد نرمال سالین و با حجم مساوی تزریق شد. سپس 20 درصد دوز القای بیهوشی پروپوفول به همه بیماران تزریق و شدت درد ناشی از تزریق بر اساس Verbal Rating Scale (VRS) (با درجه‌بندی 0تا3) و Face Pain Scale(FPS) (با درجه‌بندی 1تا 6) اندازه‌گیری و ثبت گردید. سپس بقیه‌ی دوز پروپوفول و آتراکوریوم تزریق شد. یافته‌ها: بیماران دو گروه از لحاظ سن، جنس، وضعیت فیزیکی ASA و علایم حیاتی پایه مشابه بودند (05


دکتر احمدرضا مبین، دکتر شهریار امیرحسنی، دکتر آرش نکوئی، دکتر عباس مقیم بیگی، دکتر بابک نکوئی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت بیمارستانی با افزایش مرگ و میر و هزینه‌های بستری در بیمارستان، به‌عنوان یکی از مشکلات بهداشتی مهم جوامع مطرح می‌باشد. عفونت سیستم ادراری به‌عنوان شایع‌ترین عفونت بیمارستانی شناخته شده بیش از 40 درصد تمام عفونت‌های بیمارستانی را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه فراوانی و زمینه‌ی عفونت ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، 353 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان‌های بعثت و اکباتان شهر همدان مورد بررسی قرارگرفتند. با مراجعه‌ی هفتگی به ICU ها، بیماران مبتلا به عفونت ادراری بیمارستانی شناسایی و نوع آنتی‌بیوتیک مصرفی و همچنین ارگانیسم یافت شده ثبت شد. در نهایت آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون‌های Chi-Square testو آزمون دقیق فیشر انجام شد. یافته‌ها: از بین 353 بیمار با میانگین سنی 9/21±2/51 سال، 61 (17 درصد) نفر مبتلا به UTI بیمارستانی بودند. آزمایش کشت ادرار در 20 درصد بیماران مثبت شد به‌طوری‌که میکروارگانیسم‌های گرم منفی، گرم مثبت و قارچ‌ها به‌ترتیب 7/41، 3/33 و 25 درصد از موارد را تشکیل می‌داد. در 85 درصد از موارد، بیماران قبل از ابتلا به UTI بیمارستانی آنتی‌بیوتیک دریافت نموده بودند، به‌طوری‌که در 55 درصد موارد آنتی‌بیوتیک‌های گروه سفالوسپورین بود. همچنین در 44 درصد از موارد بیش از یک نوع آنتی‌بیوتیک می‌گرفتند. بین نوع میکروارگانیسم و نوع آنتی‌بیوتیک مصرفی (قبل از ورود به ICU) ارتباط معنادار وجود داشت (011/0=P). نتیجه گیری: در این مطالعه فراوانی عفونت ادراری بیمارستانی در ICU 17درصد برآورد شد به‌طوری‌که گرم منفی‌ها شایع‌ترین بودند و همچنین بین مصرف آنتی‌بیوتیک قبل از ورود به بخش مراقبت ویژه با عفونت ادراری بیمارستانی در آن بخش ارتباط معنی‌داری وجود داشت. لذا آموزش در کاهش مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها خصوصاً غیر ضروری و امپریک، امری لازم و ضروری به‌نظر می‌رسد.


دکتر اعظم بحیرایی، آذر شمسی، دکتر افشین محسنی فر، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر محمد میلانی، دکتر سید علی کشاورز،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: مواجهه شیرخواران با دود محیطی سیگار یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مواجهه با دود محیطی سیگار بر وزن گیری شیرخواران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همگروهی آینده‌نگر بود. دو گروه مورد مطالعه شامل 51 شیرخوار در گروه مواجهه یافته و 51 شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند که در سه دوره‌ی 5 تا 7 روزگی، 2 ماهگی و 4 ماهگی وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد. مواجهه با دود محیطی سیگار از دو طریق پرسشنامه و کوتینین ادرار شیرخوار ارزیابی شد. به این منظور نمونه‌ی ادرار آن‌ها نیز در هر بار پیگیری جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل،کای اسکوئر، فیشر و آزمون کاپا استفاده شد. یافته‌ها: در ارزیابی میزان مواجهه‌ی میانگین کوتینین ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه (5 تا 7 روزگی), در دو ماهگی و نیز 4 ماهگی در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه‌ی نیافته دارای تفاوت معنی‌داری بود (0001/0P<). از نظر وزن گیری نیز در دو دوره پیگیری 2 ماهگی و 4 ماهگی میانگین وزن شیرخواران گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته کاهش معنی‌داری نشان می‌داد (0001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن‌گیری شیرخواران مواجهه یافته با درد محیطی سیگار در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری با دوره‌های طولانی‌تر پیگیری بر تمامی جوانب رشد شیرخوار مواجهه یافته صورت گیرد.


دکتر مهران محسنی، کریم داداشی، اعظم حیدری،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: با گسترش صنعتی فناوری نانو و افزایش کاربرد آن در تکنولوژی‌های مدرن، بررسی و مطالعه اثرات سوء این نانوذرات حائز اهمیت می‏باشد. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی اثر سمیت حاد نانو ذرات مولیبدن بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی مربوط به عملکرد کلیه در سرم خون موش انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی نر به‌صورت تصادفی در چهار گروه شش تایی، یک گروه شاهد و سه گروه تیمار قرار گرفتند. گروه شاهد یک میلی‌لیتر آب مقطر و گروه‌های تیمار روزانه به‌ترتیب مقادیر 5، 10 و 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن از نانوذرات مولیبدن دارای ابعاد 10 نانومتر به مدت 28 روز متوالی به‌صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. بعد از آخرین دوز دریافتی از موش‏ها خونگیری به‌عمل آمد و سطح سرمی نیتروژن اوره خون (BUN)، کراتینین، پروتئین تام و آلبومین سنجیده شد و نتایج گروه‌ها با یکدیگر مقایسه گردید. یافته‌ها: میزان BUN و کراتینین در گروه‏ دریافت کننده دوز 15 میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‏‏داری داشت (05/0>P). سطح سرمی آلبومین در گروه‏های دریافت کننده دوز 15 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد کاهش معنی‌دار داشت (05/0>P). به‌علاوه کاهش معنی‏دار سطح سرمی پروتئین تام در هر سه گروه دریافت کننده دوز 15، 10و 5 میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (05/0>P). نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد که نانوذرات مولیبدن با ابعاد 10 نانومتر در غلظت‌های مورد مطالعه موجب کاهش سطح کراتینین و BUN سرم می‏شود.


پریسا حسنی، دکتر پریچهره یغمایی، دکتر نسیم حیاتی رودباری،
دوره 24، شماره 102 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها و سایر اثرات زیستی فعال در چای سبز و آویشن شیرازی حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات چای سبز و آویشن شیرازی بر یادگیری احترازی غیر فعال و نوروژنز هیپوکامپ در رت‌های نر نژاد ویستار می‌باشد.

روش بررسی: حیوانات آزمایشگاهی به سه گروه کنترل (دست نخورده)، شم و گروه تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه شم میزان 1 سی‌سی آب مقطر را از طریق گاواژ به مدت 8 هفته دریافت کردند. گروه تجربی روزانه میزان 5/0 سی‌سی از دم کرده چای سبز و 5/0 سی‌سی آویشن شیرازی را با غلظت 04/0 گرم بر میلی‌لیتر از طریق گاواژ به مدت 8 هفته دریافت نمودند. پس از بررسی آزمون رفتاری (دستگاه احترازی غیر فعال)، تراکم نورونی در هیپوکامپ موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت و داده‌ها با آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) بررسی شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که چای سبز و آویشن شیرازی موجب افزایش معنی‌داری در به یادآوری حافظه در حیوانات گردیده‌اند. در بررسی‌های هیستولوژیک نیز افزایش تعداد نورون‌ها در نواحی هیپوکامپ مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: این یافته‌ها اثرات مثبت چای سبز و آویشن شیرازی را بر بهبود حافظه و نوروژنز نواحی CA3 و شکنج دندانه‌ای هیپوکامپ مغز رت‌ها نشان داد.


سمیرا ارم، دکتر جعفر حسنی، دکتر علی رضا مرادی،
دوره 24، شماره 104 - ( 3-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش‌ها نشان می‌دهند در بیماری‌های قلبی و عروقی، تجارب هیجانی عوامل روانی تاثیرگذاری هستند که ممکن است در بروز و یا تشدید این بیماری‌ها نقش داشته باشند و افزایش سطح هیجانات منفی، با بدتر شدن بیماری‌های قلبی و عروقی همراه است. این یافته‌ها باعث شد تا محققان دریابند نظم‌جویی هیجان ممکن است بر پیامدهای این بیماری‌ها نقش داشته باشد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، مقایسه‌ی راهبردهای نظم‌جویی فرایندی هیجان بین بیماران قلبی عروقی و افراد بهنجار بود.

روش بررسی: این مطالعه از نوع علی مقایسه‌ای بود که در آن 90 نفر در سه گروه 30 نفره شامل بیماران عروق کرونر قلب، بیماران دریافت‌کننده دفیبریلاتور و افراد بهنجار که از طریق نمونه‌گیری در دسترس از بیماران تحت درمان مراجعه کننده به مطب خصوصی و بیمارستان قلب لواسانی در شهر تهران بودند، انتخاب شدند و پرسشنامه نظم‌جویی هیجان گروس و جان (2003) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و نرم‌افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان دادند که بین دو گروه بیمار و گروه بهنجار بین دو راهبرد نظم‌جویی فرایندی هیجان تفاوت معنادار وجود دارد (001/0P<)، به این ترتیب که گروه بهنجار نسبت به دو گروه بیماران عروق کرونر قلب و بیماران دریافت‌کننده‌ی دفیبریلاتور داخلی قلب از راهبرد ارزیابی مجدد بیشتر بهره برده و از راهبرد فرونشانی هیجانات منفی کمتر استفاده می‌نمایند.

نتیجه‌گیری: مداخلات پیشگیرانه روان‌شناختی با تاکید بر آموزش راهبردهای سازگارانه نظم‌جویی هیجان برای بیماران قلبی و عروقی می‌تواند مفید واقع شود.


یاسر محمودی مورد راز، دکتر رضا چمن، سید علی اصغر ملک حسینی، دکتر اصغر شریفی، دکتر سید عبدالمجید خسروانی، محمد طاهر رضا نژاد، مریم حسنی، رضا محمدی، دکتر سید سجاد خرم روز،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش مهم ناقلین بینی استافیلوکوکوس اورئوس در بیمارستان‌ها در انتقال باکتری به سایر پرسنل و بیماران،. از این رو هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی ناقلین بینی، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتایپینگ استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج با روش agr تایپینگ بود.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی- توصیفی تعداد 347 نمونه از بینی پرسنل بیمارستان شهید بهشتی یاسوج جهت شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس جمع‌آوری شد. برای تعیین سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین از دیسک سفوکسیتین و تکثیر ژن  mecAاستفاده شد. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها نسبت به 15 آنتی بیوتیک و به روش دیسک آگار دیفیوژن بررسی گردید. agr تایپینگ جدایه‌های استافیلوکوکوس اورئوس با روشMultiplex-PCR  انجام شد.
یافته‌ها: تعداد 93 ایزوله (8/26 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس از بینی پرسنل جداسازی شد که از این میان 9 ایزوله (37/5 درصد) به‌عنوان سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین شناسایی گردید. گروه‌های agrI (9/40 درصد) و agrIII (9/40 درصد) گروه‌های غالب بودند. تمام ایزوله‌ها به پنی‌سیلین (100 درصد) مقاوم بودند. مقاومت به اریترومایسین (9/12 درصد) و کوتریموکسازول (38/5 درصد) بود. غالب ایزوله‌ها نسبت به سایر آنتی‌بیوتیک‌ها حساس بودند.
نتیجه گیری: با توجه به پایین بودن میزان مقاومت استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده، به نظر می‌رسد که حذف وضعیت ناقلین در این افراد امکان پذیر است. همچنین استافیلوکوکوس ارئوس دارای گروه‌های agrI و agrIII در کلونیزاسیون باکتری در بینی افراد نسبت به سایر گروه‌های agr دخالت بیشتری دارند.
 
هاله اکبری، دکتر حبیب ضیغمی، دکتر مهران محسنی،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه رنگ‌ها کاربرد وسیعی در صنایع مختلف غذایی اعم از صنایع تولید شیرینی، بستنی، نوشیدنی‌ها، و غیره دارند. رنگ‌ها می‌توانند عوارضی شبیه آسم، بیش فعالی در کودکان، و سرطان‌زایی داشته باشند.از این رو هدف این مطالعه، ارزیابی اثر جهش‌زایی مستقیم چند نوع از رنگ‌های طبیعی خوراکی به روش ایمز بود.
روش بررسی: پس از تهیه 6 رنگ طبیعی از سه برند مختلف، جهش‌زایی مستقیم آن‌ها با تست ایمز بررسی گردید. در این تست سوش‌های سالمونلا تیفی موریوم TA98 و TA100، حامل جهش انتخابی در اپرون هیستیدینHis-،روی محیط کشت گلوکز حداقل در حضور نمونه‌های رنگ کشت داده شد و تنها باکتری‌هایی که با جهش برگشتی His+ شده بودند تشکیل کلنی دادند.
یافته‌ها: جهش‌زایی مستقیم رنگ‌ها از طریق شمارش کلنی‌های برگشتی در پلیت‌های حاوی رنگ خوراکی و مقایسه آن با کنترل منفی سنجیده شد. نتایج نشان داد که تعداد کلنی‌های برگشتی در پلیت‌های حاوی رنگ‌های آلبالویی و زرد طلایی شرکت B برای هر دو سویه و قهوه‌ای تیره شرکت B و C و نارنجی شرکت B به ترتیب برای سویه TA100 و  TA98در بعضی غلظت‌ها بیش از دو برابر پلیت کنترل منفی است و جهش‌زایی مستقیم نشان دادند. رنگ‌های سبز تیره و سبز روشن شرکت‌هایA ،B ،C  و زرد طلایی شرکت‌هایA  و C و آلبالویی و نارنجی شرکت C فعالیت جهش‌زایی مستقیم نداشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج، تعدادی از رنگ‌های مورد مطالعه علی‌رغم اینکه طبیعی عنوان شده‌اند، جهش‌زایی مستقیم نشان دادند.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb