جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای خورشیدی

زهرا توجهی، دکتر رضوان منیری، دکتر احمد خورشیدی، مهدی روحانی،
دوره 20، شماره 82 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پسودوموناس ائروژینوزا یکی از مهم‌ترین باکتری‌های بیماری‌زای ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی است. در این مطالعه الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در پسودوموناس ائروژینوزای جدا شده از نمونه‌های بالینی و محیطی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 100 سویه پسودوموناس ائروژینوزا جدا شده از نمونه‌های مختلف بالینی و محیطی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1389 انجام پذیرفت. الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به 8 عامل ضدمیکروبی به روش دیسک دیفیوژن تعیین شد. سویه‌های مولد ESBLs توسط تست Double-Disk-Diffusion تأیید گردید. ژن‌های blaTEM-1، blaSHV-1، blaSHV-5، blaCTX-M-1، blaCTX-M-2، blaCTX-M-3، blaCTX-M-9، blaOXA-1، blaGES-1و blaGES-2از طریق PCR شناسایی شد. یافته‌ها: در این مطالعه به‌ترتیب بیشترین مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های پیپراسیلین 36 درصد و کمترین مقاومت به سیپروفلوکساسین 16 درصد نشان داده شد. 30 درصد از کل نمونه‌ها به حداقل سه نوع آنتی‌بیوتیک، مقاوم بودند. با استفاده از تست Double-Disk-Diffusion، 8 درصد سویه‌ها، ESBL مثبت بودند. طبق نتایج PCR، 8 سویه دارای ژن blaGES-2، 2 سویه دارای ژن blaSHV-1و ژن blaSHV-5و 1 سویه دارای ژن blaCTX-M-1 بودند. نتیجه‌گیری: ژن blaGES-2 پروفیل هیدرولیز گسترده‌ای شامل ایمی‌پنم را دارا می‌باشد. این ژن که نقش مهمی را در ایجاد مقاومت به ایمی‌پنم ایفا می‌کند، در همه‌ی سویه‌های مولد ESBLs مشاهده گردید. پسودوموناس ائروژینوزای دارای blaGES-2 برای اولین بار در ایران گزارش گردید.


دکتر سعید نوری، دکتر محمدرضا شریف، دکتر امیرحسین خورشیدی، دکتر یونس پناهی،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کنترل خونریزی پارانشیمی خصوصاً بافت کبد علی رغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالشهای روبروی جراحان برای حفظ جان بیماران میباشد. بنابراین معرفی یک روش موثر در کنترل خونریزی کبدی یکی از اولویتهای پژوهشی میباشد. این مطالعه بهمنظور مقایسه اثر هموستاتیک کلرید فریک و کلسیم سولفات در کنترل خونریزی بافت پارانشیمی کبدی موش انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 70 سر موش نر صحرایی ویستار بهصورت تصادفی ساده در 7 گروه 10 تایی قرار داده شدند. بر روی کبد هر موش برشی به طول 2سانتیمتر و عمق 5/0 سانتیمتر داده شد و زمان هموستاز با استفاده از غلظتهای مختلف کلسیم سولفات، کلرید فریک (15، 25، 50 درصد) و روش کنترل نیز (بخیه زدن) اندازهگیری شد. بافت کبدی از نظر تغییرات پاتولوژی نیز پس از یک هفته مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت زمان بهدست آمده برای برقراری هموستاز در 7 گروه وارد نرم افزار SPSS شده و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، آزمون مقایسه چندگانه تعقیبی و همچنین آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها: میانگین زمان هموستاز در گروههای غلظتی کلسیم سولفات 50، 25 و 15 درصد به ترتیب94/0±00/8، 88/1±70/20 و27/2± 10/36 ثانیه بود و در گروههای غلظتی کلرید فریک 50، 25 و 15 درصد بهترتیب 71/1±50/15، 06/2±40/29 و32/3±20/49 و در گروه کنترل (بخیه) میانگین زمان هموستاز 30/7±30/91 بود. زمان برقراری هموستاز ناشی از گروههای غلظتی کلسیم سولفات و کلرید فریک از گروه کنترل (بخیه زدن) به صورت معناداری کمتر بود (P= 0/004). زمان برقراری هموستاز ناشی از گروههای غلظتی کلسیم سولفات از گروه کلرید فریک بهصورت معنادار کمتر بود (P = 0/009). مطالعه پاتولوژی بیشترین فراوانی را در گریدهای پایین التهاب بر اساس گریدبندی تعریف شده نشان داد. نتیجه گیری: کلسیم سولفات و کلرید فریک نسبت به روش بخیه در کنترل خونریزی کبدی به زمان کمتری برای برقراری هموستاز نیاز دارند و کلسیم سولفات نیز نسبت به کلرید فریک ماده هموستاتیک موثرتری در کنترل خونریزی کبد در موش می باشد.


مسعود کیخا، مهدی خورشیدی، دکتر عزت شمسی پور، سپهر نوید،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

نوکاردیا باکتری گرم مثبت و اسید فاست نسبی است که به صورت ساپروفیت در منابع محیطی زندگی می‌کند. این گروه از باکتری ها قادرند از طریق استنشاق و تلقح تروماتیک وارد بدن انسان شده و در نتیجه عفونت‌های نوکاردیوزیس را پدید آورند.
معرفی بیمار: مرد 32 ساله با علایمی چون تب، کاهش وزن تدریجی و سرفه‌های پایدار به بیمارستان الزهرا مراجعه نمود. ابتدا فرض بر این بود که بیمار مورد نظر به بیماری سل مبتلاست اما در هیچ یک از نمونه‌های خلط آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداسازی نشد. در نهایت از بیمار نمونه شست‌وشوی برونش گرفته شد و با توجه به معاینات کلینیکی و ارزیابی‌های میکروب شناسی عامل بیماری به عنوان نوکاردیا سیریا سیجئورجیکا تشـخیص داده شد.
نتیجه گیری: طبق گزارش حاضر، عفونت‌های نوکاردیوزیس ممکن است در بیماران نقص سیستم ایمنی و حتی افراد سالم نیز رخ دهد. با توجه به شباهت‌های تظاهرات بالینی و یافته‌های رادیولوژیک بیماری سل و عفونت‌های تنفسی نوکاردیایی، پزشکان می‌بایست به عفونت‌های تنفسی نوکاردیایی نیز توجه کنند.    

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb