جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای درویش

مهدی داداش پور، دکتر ایرج رسولی، دکتر فاطمه سفیدکن، دکتر مسعود تقی‌زاده، شکیبا درویش علیپور آستانه،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استفاده از گیاهان به عنوان آنتی اکسیدان در فرآوری‌های غذایی، امیدی برای جایگزینی آنتی‌اکسیدان‌های سنتتیک است. در این تحقیق برخی جنبه‌های بیولوژیک اسانس‌های آویشن دنایی، آویشن تجاری و تیمول که تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته، بررسی و مقایسه گردید. روش بررسی: فعالیت چلاتینگ یون آهن با اضافه کردن اسید سولفوریک رقیق و فروزین به اسانس با جذب نوری سنجیده شد. خواص آنتی‌اکسیدانی با بتا کاروتین زدایی و بازدارندگی دیفنیل پیکریل هیدرازیل، قدرت احیا‌ی فریک با استفاده از FeCl3، رادیکال زدایی سوپر اکساید با استفاده از زنتاین اکسیداز و ثبت جذب نوری و خاصیت ضد تیروسینازی با روش دوپاکروم و L-DOPA به عنوان سوبسترا سنجیده شد. یافته‌ها: قدرت چلاتینگ یون فروس اسانس آویشن دنایی وابسته به دوز و فعالیت رادیکال زدایی سوپر اکساید آنیونی آن بیشتر از اسانس تجاری بود. بازدارندگی پراکسیداسیون لیپید به‌وسیله اسانس آویشن دنایی قوی و توسط اسانس تجاری و تیمول تقریبا یکسان بود. در صد بازدارندگی دیفنیل پیکریل هیدرازیل به‌وسیله اسانس آویشن دنایی قوی و بیشتر از ترولوکس، بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن و آنیسول بود. آویشن دنایی قدرت احیای فریک بیشتری داشت. فنل کل اسانس‌ها و مقدار IC50 برای فعالیت ضد تیروسینازی تعیین شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی ارزش غذایی این گونه گیاهان در پیشگیری از تشکیل محصولات سمی واکنش‌گر بوده، آویشن می‌تواند به عنوان یک آنتی‌اکسیدان خوب عمل کند. مطالعه‌ی خواص بیولوژیک اسانس آویشن دنایی نشان می‌دهد که قابلیت خوبی برای بررسی کاربرد آن در صنعت غذا و دارو دارد.


محمد بابامیری، محمد وطن خواه، حسین معصومی جهاندیزی، مرضیه نعمتی، مهسا درویشی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیتی که شادکامی می‌تواند در ترک سومصرف مواد داشته باشد؛ هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد شهرستان اهواز بوده است. روش بررسی: جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی معتادینی بود که به مراکز ترک اعتیاد شهر اهواز مراجعه کرده بودند. نمونه‌ی مورد نظر شامل 100 نفر بود که به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسشنامه استاندارد شیوه‌های کنار آمدن با استرس پارکر و آندلر؛ امیدواری میلر؛ شادکامی آکسفورد؛ و افکارخودآیند منفی کندال و هولون بود یافته‌ها: تحلیل آماری نتایج نشان داد که بین سبک‌های مقابله با استرس، افکار خودآیند منفی و امیدواری با شادکامی در افراد معتاد 0001/0P< رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای ذکر شده 60 درصد از واریانس شادکامی را تبیین می‌کنند و دو متغیر امیدواری و سبک مقابله‌ی مساله مدار بهترین پیش‌بین‌های شادکامی بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش تقویت راهبرد مقابله‌ایی مساله مدار و امیدواری می‌تواند با شادکامی بیشتر افراد معتاد همراه باشد و در نتیجه احتمال ترک و بهبودی را در آن‌ها افزایش دهد.


دکتر سید محمدعلی شریعت‌زاده، دکتر احمد همتا، دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی، سمانه درویشی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در بین زنان سرطان پستان است که در سال‌های اخیر آمار مبتلایان آن رو به افزایش است. از همین رو ما در این مطالعه ارزیابی اثرات زعفران به‌عنوان داروی ضد تومور بر قابلیت حیات سلول‌های سرطان پستان و اثر متقابل تیمار همزمان آن با داروی پاکلی تاکسول را بررسی نمودیم. روش بررسی: در این مطالعه عصاره‌ی زعفران (Crocus sativus L.) را به روش سوکسله تهیه نمودیم. سلول‌های سرطان پستان رده‌ی 4T1 را از بانک سلولی پاستور فراهم نموده، چندین بار مورد پاساژ (واکشت سلولی) قرار داده تا سلول‌ها به تعداد لازم رسیدند. سایتوتوکسیتی دارو و عصاره‌ی زعفران هر یک به‌طور جداگانه و همزمان بر اساس تست‌های رنگ سنجی MTT و تریپان بلو با غلظت‌های معین از دارو و عصاره در تیمار‌های 48 و72 ساعت انجام شد و میزان تغییرات آپاپتوژنیک هر یک از ترکیبات توسط روش هوخست وپروپیدیوم یوداید بررسی گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل از تیمار 48 و 72 ساعت عصاره‌ی زعفران و پاکلی تاکسول نشان از وجود اثرات ضد توموری آن‌ها بر سلول سرطانی پستان داشت و نتایج وابسته به دوز و زمان بود. در بررسی اثرات سینرژیک (همزمان) در تیمار 48 ساعت، پاکلی تاکسول و عصاره‌ی زعفران نتایج نشان از افزایش معنی‌دار سایتوتوکسیتی دارو در سطح (05/0P<) داشت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پاکلی تاکسول و عصاره‌ی زعفران خواص ضدسرطانی چشمگیری علیه سلول‌های سرطانی پستان دارند. همچنین مشخص شد که عصاره می‌تواند سمیت سلولی القا شده توسط پاکلی تاکسول در سلول‌های سرطانی را تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش دهد این در حالی بود که عصاره‌ی آبی زعفران نتایج بهتری نشان داد.


مریم اسلامی، دکتر یوسف مرتضوی، دکتر مسعود سلیمانی، دکتر فاطمه سلیمانی فر، دکتر صمد ندری، دکتر سیمزر حسین زاده، دکتر مریم درویش،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: پیوند مغز استخوان یک رویکرد درمانی در درمان بیماریهای بدخیم و غیر بدخیم خونی است. سلول‌های بنیادی خونساز بند ناف به دلیل مزایایی چون سهولت دستیابی و در دسترس بودن، عدم وجود خطر برای اهداکنندگان، پایین‌تر بودن میزان آلودگی و... جایگزین مناسبی برای سلول‌های بنیادی خونساز مغز استخوان می‌باشند. محدودیت اصلی در استفاده از آنها، مقدار کم این سلول‌ها به دلیل حجم کم خون بند ناف است. هدف از این مطالعه گسترش سلول‌ها در محیط شبیه سازی شده ریز محیط بافت طبیعی در آزمایشگاه بود که یکی از راه‌کارها جهت غلبه بر این محدودیت است.
روش بررسی: به منظور غلبه بر محدودیت تعداد سلول‌های بنیادی خونساز، و با در نظر گرفتن اهمیت توپوگرافی و شیمی سطح بستر سلول‌های CD133+ با روش MACS جداسازی شده و میزان خلوص سلول با فلوسایتومتری بررسی شد. سپس سلول‌های CD133+ بر روی بستر نانوالیاف PLLA کونژوگه شده با کلاژن- فیبرونکتین، محیط سه بعدی (PLLA) و محیط دو بعدی کشت داده شدند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از فلوسایتومتری نشان داد که سلول‌های CD133+ جداسازی شده دارای درصد خلوص مناسبی جهت انجام مراحل بعدی کار می‌باشند. مقایسه بین گروه‌های مورد مطالعه نیز نشان داد که سلول‌های کشت شده در گروه سه بعدی پوشیده شده با کلاژن- فیبرونکتین میزان تکثیر بالاتری نسبت به داربست PLLA و سیستم معمول کشت سلولی (کشت دو بعدی) دارد (0001/0(P <، همچنین قدرت کلنی‌زایی و زیست سازگاری نیز در این گروه بیشتر است (05/0(P<.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پوشاندن داربست سه بعدی PLLA با کلاژن- فیبرونکتین، سیستم مناسبی را به منظور تکثیر سلول‌ها با حداقل تمایز در محیط خارج از بدن فراهم می‌آورد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb