جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای رضائیان

نورالسادات کریمیان، مریم رضائیان، فاطمه نساجی، مهندس ناصر ولائی، د کتر لطیف گچکار،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: با توجه به شیوع سندروم قبل از قاعدگی(PMS) و اثرات آن بر کیفیت زندگی اجتماعی و فردی زنان، اقبال عمومی جهت استفاده از درمان‌های تکمیلی جایگزین وغیر‌دارویی و گزارشات مختلف مبنی بر تاثیر ورزش در بهبود و عدم بهبود علایم این سندروم، مطالعه‌ی حاضر به منظورتعیین تاثیر ورزش بر PMS دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383 انجام گرفت. روش بررسی : تحقیق به روش کارآزمایی بالینی (قبل و بعد) و بر روی 35 دختر مبتلا به PMS انجام گرفت. تشخیص سندروم بر اساس چک لیست 30 آیتمی استاندارد شکایات PMS (جسمی ـ خلقی 4 گزینه‌ای) صورت گرفت. افرادی که کمتر از 30 امتیاز از چک لیست کسب می‌کردند به عنوان PMS خفیف و افراد دارای بیش از 30 امتیاز به عنوان PMS متوسط و شدید تلقی می‌شدند. نمونه‌ها به مدت 2 ماه (در دو سیکل قاعدگی) دو هفته قبل از شروع پریود، روزانه 30 دقیقه پیاده‌ روی و 3 بار در روز نرمش‌های آموزش داده‌ شده را انجام دادند. در شروع هر ماه چک لیست شکایات PMS توسط نمونه‌ها (برحسب ندارم، خفیف، متوسط، شدید) تکمیل می‌گردید. کاهش یک نمره از امتیاز نسبت به قبل از مداخله به عنوان بهبود و در غیراین صورت به عنوان عدم بهبود تلقی و وضعیت PMS در انتهای ماه اول ودوم بررسی شد . وضعیت PMS و علایم خلقی قبل از مداخله با یک و دو ماه پس از آن به ترتیب با آزمون زوجی ویلکاکسون و مک نمار مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: شیوع PMS در دختران ساکن خوابگاه 2/22 درصد (12/16 تا 3/28 با حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد. پس از 2 ماه ورزش امتیاز کلی 29 نفر(9/82 درصد) کاهش یافت. 30 نفر (5/85 درصد) پس از 2 ماه ورزش، بهبود علایم خلقی (001/0 P=) و 26 نفر (4/74 درصد) بهبود علایم جسمی (001/0 P=) داشتند. ورزش موجب بهبود علایم جسمی( درد شکم، دردکمر با 05/0 P=) و درد وحساسیت پستان‌ها (08/0 P=) و علایم خلقی (تحریک پذیری، بی‌قراری، ضعف، خستگی، گریه کردن، افسردگی و میل به خانه ماندن (05/0 P=) و اضطراب (08/0 P=) شد. نتیجه‌گیری: ورزش موجب بهبود PMS میشود. انجام یک تحقیق تجربی کامل (داشتن گروه کنترل) جهت تعیین تاثیر انواع ورزش به مدت طولانی‌تر توصیه میشود.


فاطمه رضائیان، فرناز ضامن میلانی، سیده فائزه میر یوسفی عطا، دکتر عباسعلی جعفری، دکتر عبدالحسن کاظمی، دکتر جواد مهتدی‌نیا، دکتر رضا مهدوی، مرتضی واحد جباری، سید جمال قائم مقامی، دکتر علی رضا استاد رحیمی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آلودگی گندم‌های نگهداری شده به کپک‌های مولد زرالنون بیانگر خطر سلامتی در مصرف کنندگان می‌باشد که توجه مسئولین سلامت مواد غذایی و قانون گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. زرالنون، مایکوتوکسینی استروژنیک و غیراستروئیدی است که در انسان و حیوانات اختلالاتی مانند بلوغ زودرس جنسی، بزرگی پستان، تغییر وزن غدد، عدم توازن هورمونی، سرطان پستان و سرویکس، نازایی، کاهش باروری و وزن نوزادان و سقط به وجود می‌آورد. انواع کپک فوزاریوم و به طور عمده فوزاریوم گرامیناروم و فوزاریوم کالموروم، مولد این سم می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، آلودگی گندم‌های انبار شده به قارچ‌های مولد این مایکوتوکسین بررسی گردید. روش بررسی: 162 نمونه از گندم‌های انبار شده استان با ثبت اطلاعات مربوطه جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمایش مستقیم، کشت و اسلاید کالچر بررسی شد. یافته‌ها: از 162 نمونه‌ی گندم، دو نمونه استریل و شش نمونه آلودگی باکتریال داشتند. بیشترین آلودگی قارچی، مربوط به آلودگی نمونه‌ها با آسپرژیلوس نیجر (43 درصد) و سپس کپک‌های موکوراسه، پنیسیلیوم، انواع دیگر آسپرژیلوس‌ها، انواع کپک‌های شفاف و سیاه، انواع مخمرها و شبه مخمرها بود. با توجه به تاکید این پژوهش بر آلودگی گندم‌ها به زرالنون، آلودگی 55 نمونه (34 درصد) از مجموع 162 نمونه به کپک‌های مولدزرالنون یعنی فوزاریوم شناسایی شد. نتیجه‌گیری: با وجود مخاطرات ناشی از آلودگی غلات و به‌ویژه گندم به زرالنون، مطالعه‌ی جامعی در مورد آلودگی غلات به زرالنون در ایران صورت نگرفته است و با عنایت به نقش زرالنون در اختلالات ناباروری و سایر عوارض میکوتوکسیکوزیس، لزوم انجام مطالعات تکمیلی و اجرای روش‌های حذف و یا کاهش مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی پر مصرف مانند غلات در کشور ضرورت بیشتری می‌یابد.


میترا مودی، دکتر محسن رضائیان، دکتر فیروزه مصطفوی، دکتر غلامرضا شریفی راد،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان، شایع‌ترین نوع سرطان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است. ماموگرافی حساس‌ترین و اختصاصی‌ترین آزمونی است که برای تشخیص زودرس سرطان پستان استفاده می‌شود. رفتار غربالگری ماموگرافی از جمله رفتارهایی است که بررسی اولیه در مورد مراحل تغییر آن می‌تواند در طراحی مداخلات مناسب و موثر برای انجام و تداوم رفتار غربالگری ماموگرافی مورد استفاده گیرد. لذا، این مطالعه با هدف تعیین مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی در زنان بالای 40 سال شهر اصفهان انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مبتنی بر جمعیت (Population-Based)، تعداد 384 نفر از زنان بالای 40 سال شهر اصفهان به روش نمونه‌گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی از پرسشنامه‌ی مراحل تغییر راکووسکی (Rakoweski) استفاده شد. براساس این پرسشنامه افراد در مراحل مختلف تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی شامل مرحله پیش تفکر، تفکر، عمل، نگهداری و برگشت طبقه‌بندی می‌شوند. جمع‌آوری اطلاعات به صورت مصاحبه تلفنی انجام شد. داده‌ها ضمن ارایه‌ی آمار توصیفی به وسیله آزمون‌های آماری کای اسکوئر و آنالیز واریانس (ANOVA) در سطح معنی‌داری 05/0= α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین سنی زنان مورد مطالعه 22/8 ± 24/52 سال بود. از نظر توزیع افراد در هر کدام از مراحل تغییر، نتایج مطالعه نشان داد که 2/36، 1/21، 2/4، 2/6 و 3/32 درصد به‌ترتیب در مرحله پیش تفکر، تفکر، عمل ، نگهداری و برگشت رفتار غربالگری ماموگرافی بودند. نتایج آزمون‌های آماری نشان داد که متغیرهای سن (0001/0 P<)، سطح تحصیلات (009/0 P=)، وضعیت تاهل (011/0 P=)، بیمه (025/0 P=) و میزان درآمد (021/0 P=) با مراحل تغییر رفتار غربالگری ماموگرافی از لحاظ آماری ارتباط معنی‌داری داشتند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه در مرحله‌ی پیش تفکر و تفکر بودند و درصد کمی از زنان در مرحله عمل و نگهداری بودند. بنابراین انجام مداخلات آموزشی مبتنی بر مراحل تغییر به منظور ارتقای رفتار غربالگری ماموگرافی ضروری به نظر می رسد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb