جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای روشنایی

دکتر قدرت اله روشنایی، ملیحه صفری، دکتر احمد رضا باغستانی، دکتر صنمبر صدیقی،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سرطان معده یکی از علل شایع مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود؛ ولی علی‌رغم کاهش کلی در میزان بروز این سرطان در آمریکا و کشورهای غربی طی چند سال گذشته، در کشور ما متاسفانه شایع‎ترین سرطان محسوب می‌شود. عوامل زیادی می‌تواند بر بقای این بیماری موثر باشد. هدف این مطالعه بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده و تعیین عوامل موثر بر آن است. روش بررسی: تعداد 400 بیمار مبتلا به سرطان معده که از سال 1382 تا 1386 به انیستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی مراجعه داشتند، بررسی شدند. پیگیری تمام بیماران از طریق مراجعات دوره‌ای و تماس تلفنی انجام شد. زمان بقای بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه درنظر گرفته شد. اثر عوامل مختلف جنس، سن تشخیص، محل تومور، درجه‌ی تمایز یافتگی تومور، مرحله‌ی بیماری، نوع درمان و اندازه‌ی تومور بر بقا با استفاده از آزمون لگ- رتبه (log-rank test) و مدل مخاطرات متناسب کاکس ارزیابی شد. یافته‌‌ها: 303 (8/75 درصد) نفر از بیماران مرد بودند. 130 (5/32 درصد) بیمار تا پایان مطالعه فوت شدند. میانگین و میانه‌ی بقای این بیماران به ترتیب 1/3±41 و 26 ماه بود. میزان بقای یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله این بیماران به ترتیب 74، 31 و 23 درصد بوده و تاثیر متغیرهای جنس، سن تشخیص، مرحله‌ی بیماری و اندازه‌ی تومور بر بقا معنی‌دار شدند. نتیجه‌گیری: تشخیص زودرس بیماری می‌تواند باعث جلوگیری از پیشرفت ریسک فاکتورهای موثر بر پایین آمدن بقا و بیماری گردد و بیمارانی که در سنین پایین‎تر دچار بیماری شده بودند، پروگنوز بهتری داشتند.


معصومه رستمی معز، دکتر سید محمد مهدی هزاوه‌ای، دکتر بابک معینی، دکتر قدرت اله روشنایی، ملیحه طاهری،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: فعالیت بدنی قسمت مهمی از سبک زندگی سالم است که عامل مهمی برای سلامتی در همه سنین محسوب می‌گردد. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی منظم در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان با استفاده از مدل"بزنف" بود. روش بررسی: در این پژوهش مقطعی 622 دانش آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی از شش دبیرستان داوطلبانه وارد مطالعه شدند .ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت بدنی بین المللی و سازه‌های مدل بزنف بود که به روش خودگزارشی تکمیل گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصین و آلفا کرونباخ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو،آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد. یافته ها: 2/46 درصد دانش آموزان فعالیت بدنی سبک، 28 درصد فعالیت بدنی متوسط و 8/25 درصد فعالیت بدنی شدید داشتند. بین متغیرهای، پایه تحصیلی، تحصیلات مادر، سابقه‌ی فعالیت جسمانی با فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه وجود داشت (05/0P<). نگرش نسبت به رفتار، قصد رفتاری و عوامل قادر ساز با فعالیت بدنی رابطه داشتند (01/0P=). هنجارهای انتزاعی از طریق قصد رفتاری بر فعالیت فیزیکی موثر بودند (0001/0P<). نتیجه‌گیری: میزان پایین فعالیت بدنی دانش آموزان دختر در همدان ضرورت طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر مدل‌ها و تئوری‌های تغییر رفتار را برای ارتقا و حفظ فعالیت بدنی منظم مطرح می نماید.


دکتر جواد فردمال، مریم مافی، دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی، دکتر منوچهر کرمی، دکتر قدرت اله روشنایی،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع‏ترین سرطان‏ها می‏باشد. عوامل مختلفی با بقای بیماران سرطان پستان در ارتباط است. هدف این مطالعه برآورد بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تشخیصی درمانی دارلایتام مهدیه همدان، و تعیین عوامل مرتبط با آن می‏باشد. روش‏ بررسی: در این مطالعه همگروهی تاریخی از اطلاعات 542 زن مبتلا به سرطان پستان که طی سال‏های 1383 تا 1390 برای درمان به مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان مراجعه کرده بودند، استفاده شد. تمامی بیماران بعد از عمل جراحی تحت شیمی‌درمانی و رادیوتراپی قرار گرفتند. اطلاعات بیماران از طریق مراجعه به پرونده پزشکی آنان استخراج شد. تحلیل داده‏ها با استفاده از مدل رگرسیون کاکس زمان وابسته انجام شد. یافته‏ها: میانگین (± انحراف‌معیار) سنی بیماران 06/46 (82/10±) سال بود. میانه‌ی زمان بقا بیماران 7/109 ماه برآورد شد. 201 (1/37 درصد) بیماران تا پایان مطالعه فوت شدند. بقای 1، 5 و 10 ساله این بیماران به‎ترتیب برابر 8/96، 68 و 31 درصد بوده است. نتایج نشان داد که اندازه‌ی تومور و متاستاز رابطه‌ی معنی‌داری با مخاطره مرگ این بیماران دارد (05/0>P). نتیجه‏گیری: سن، وضعیت متاستاز، اندازه‌ی تومور، تعداد گره‏های لنفاوی درگیر و وضعیت گیرنده پروژسترون با بقای مبتلایان به سرطان پستان رابطه دارد. از آن‎جایی که تشخیص زود هنگام بیماری بر وضعیت برخی از این عوامل تأثیر‏گذار است؛ لذا آموزش همگانی برای مراجعات منظم زنان به پزشک و غربالگری سرطان پستان برای کلیه‌ی زنان به منظور تشخیص سریع‏تر پیشنهاد می‎شود.


آزاده یعقوبی، دکتر قدرت اله روشنایی، دکتر محمد رفیعی، دکتر لیلی تاپاک، دکتر عبدالعظیم صدیقی پاشاکی،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان سینه یکی از شایعترین سرطانهای زنان در سراسر جهان است. این مطالعه به منظور تحلیل عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان سینه با استفاده از دو مدل مخاطرات متناسب کاکس ‎علت-ویژه و زیر ‎توزیع (مدلسازی مستقیم بروز تجمعی) انجام پذیرفت. این بیماران در معرض مخاطرات رقابتجوی مرگ بر ‎اثر سرطان سینه و مرگ بر اثر سایر علل قرار داشتند که رخ دادن هریک از این پیشامدها مانع رخ دادن پیشامد دیگر شد. 
روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی همگروهی تاریخی بروی 573 بیمار مبتلا به سرطان سینه میباشد که در مرکز تشخیصی درمانی مهدیه همدان در طی سالهای 1383 تا 1390 تشخیص داده شده و تا سال 1394 پیگیری شدند. برای تعیین عوامل خطر مخاطرات رقابت‎جو، مدلهای کاکس‎علت-ویژه و بروز تجمعی برازش داده شد. داده‏ها با استفاده از نرمافزارهایspss  وR  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: یافته‌ها نشان داد که از علل مرگ ناشی از سرطان سینه در مدل بروز تجمعی تنها متغیر سایز تومور تاثیر معنادار داشت (0054/0P=) و برای مرگ ناشی از سایر علل در مدل کاکس نیز متغیر سایز تومور معنادار شد (033/0P=) و سایر متغیرهای مورد بررسی در دو مدل تاثیر معنادار در مرگ نداشتند.
نتیجهگیری: با توجه به معنادار شدن متغیر سایز تومور در بیماران با تشخیص سرطان سینه، می‌توان گفت یکی از مهمترین عوامل مرتبط با بقای این بیماران سایز تومور می‌باشد و از آنجایی که مدل کاکس با سانسور در نظر گرفتن سایر مخاطرات رقابت‎جو، اطلاعات مربوط به سایر مخاطره‌ها را نادیده میگیرد، استفاده از تابع بروز تجمعی برای مدلسازی عوامل خطر در سرطان سینه پیشنهاد میگردد.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb