جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای زالی

د کتر محمد جواد احسانی اردکانی، د کتر علی جعفری مهر، د کتر مهدی هدایتی، د کتر محمد رضا زالی،
دوره 10، شماره 41 - ( 10-1381 )
چکیده

خلاصه سابقه هدف: هپاتیت A یک بیماری ویروسی است که اغلب از راه دستگاه گوارش انتقال می یابد. این بیماری شیوع نسبتاً بالایی در کشورهای در حال توسعه دارد، به طوری که بیشتر افراد در سنین کودکی به آن مبتلا می‌شوند. از آنجا که مطالعات اپیدمیولوژیک در این زمینه در کشور ما ناچیز است، این مطالعه برای بررسی فراوانی هپاتیت A در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان های شهر تهران در سال 1381 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی 1018 کودک 6 ماه تا 15 سال مراجعه کننده به چهار بیمارستان اصلی کودکان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد به سه گروه تقسیم شدند : گروه اول (6 ماه تا 9/4 سال؛ تعداد : 469 نفر)، گروه دوم ( 5تا9/9 سال، تعداد : 290 نفر) و گروه سوم (10 تا15 سال، تعداد : 259 نفر). سرم این افراد برای بررسی وجود ایمونوگلولین G بر ضد هپاتیت A به وسیله روش الایزا بررسی شد. آنالیز آماری نتایج حاصل از این مطالعه به کمک آزمون کای دو انجام شد. یافته ها: فراوانی کلـی هپاتیت A در جمـعیت مطالـعه شـده 3/22درصد ( در جامعه 9/24- 7/19درصد با حدود اطمینان 95 درصد) بود. شیوع در گروه اول 1/21 درصد، در گروه دوم 21 درصد و در گروه سوم 9/25 درصد بود. تفاوت معــنی داری در فراوانی وجود IgG بر ضـــد هـــپاتیت A در گــروه های سنــی مختلف و نیز بین پسران و دختران مشاهده نشد. نتیجه گیری و توصیه ها: یافته های فوق حکایت از تغییر اپیدمیولوژی هپاتیت A در جمعیت مطالعه شده دارد. با توجه به احتمال همه گیری ناگهانی در مناطق با آلودگی متوسط تا پایین به علت مجاورت با مناطق با آلودگی زیاد‌، تغییر در راهکارهای پیشگیری و درمان هپاتیت A و ایمن سازی علیه آن الزامی به نظر می رسد. واژگان کلیدی: هپاتیت A، اپیدمیولوژی، بررسی سرولوژیک


دکتر محمد مهدی سلطان‌دلال، مریم صناعی، دکتر مهناز طارمی، ساناز معزاردلان، هاله عدالت خواه، معصومه عظیمی‌راد، دکتر محمدرضا زالی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و اهداف: اهمیت سلامت غذا و افزایش عفونت‌های ناشی از غذا توسط عوامل بیماری‌زای مقاوم به آنتی‌بیوتیک از مسائل مطرح در دنیای امروز می‌باشد. کمپیلوباکتر از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی اسهال باکتریائی در انسان به‌خصوص کودکان می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع کمپیلوباکتر (دوگونه‌ی گرمادوست ژژونی و کلی) در گوشت مرغ و گوشت قرمز، همچنین بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سوش‌های جدا شده می‌باشد. روش بررسی: نمونه‌های گوشت قرمز و مرغ خریداری شده به‌صورت بسته‌بندی و غیر بسته‌بندی در سطح تهران پس از انتقال به آزمایشگاه و غنی‌سازی در پرستون براث روی محیط اختصاصی (کمپیلوباکتر سلکتیو آگار) کشت داده، بعد از 48ساعت کلنی‌های مشکوک شناسائی، جداسازی و بر اساس تست‌های استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. تست حساسیت آنتی‌بیوتیکی با روش انتشاری دیسک انجام شد. یافته‌ها: از 379 نمونه‌ی بررسی شده 109 سویه‌ی کمپیلوباکتر (8/28 درصد) جداسازی شد. از این تعداد 1/76 درصد کمپیلوباکتر ژژونی و 9/23 درصد کمپیلوباکتر کلی بود. میزان جداسازی کمپیلوباکتر در نمونه‌های مرغ 7/49 درصد و در نمونه‌های گوشت 9/7 درصد بود. نتایج ما نشان می‌دهد که بین کمپیلوباکتر و نوع گوشت ارتباط معنی‌داری از نظر آماری وجود دارد (05/0P<). همچنین 8/41 درصد از نمونه‌های بسته‌بندی و 1/54 درصد از نمونه‌های غیربسته‌بندی مرغ (197/0 P=) و 5/4 درصد از نمونه‌های بسته‌بندی و 8/9 درصد از نمونه‌های غیربسته‌بندی گوشت (105/0P =) به کمپیلوباکتر آلوده بودند. هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری میان میزان آلودگی به کمپیلوباکتر در نمونه‌های بسته‌بندی و غیر بسته‌بندی وجود نداشت. بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در نالیدیکسیک اسید با 71 درصد، سپس سیپروفلوکساسین با 7/46 درصد مشاهده شد. هیچ سویه‌ای به جنتامایسین مقاوم نبود. نتیجه‌گیری: نتایج ما نشان‌دهنده‌ی بالا بودن شیوع کمپیلوباکترژژونی در گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز می‌باشد. نتایج حاصل از مطالعه بر روی تفاوت موارد بسته‌بندی و غیربسته‌بندی، نشان می‌دهد که مقررات HACCP برای کنترل نقاط بحرانی و جلوگیری از انتقال آلودگی باکتریائی به گوشت، در پروسه‌ی بسته‌بندی، باید بیشتر رعایت گردد. سویه‌های جدا شده از گوشت در حال افزایش مقاومت نسبت به فلوروکینولون‌ها می‌باشند که می‌تواند مربوط به مصرف بی‌رویه‌ی آنتی‌بیوتیک‌هایی مانند انروفلوکساسین در مرغداری‌ها باشد. با توجه به عدم مقاومت نسبت به جنتامایسین این دارو می‌تواند جایگزین مناسبی در افراد نیازمند به دریافت آنتی‌بیوتیک جهت درمان کمپیلوباکتر باشد.


محمدعلی حقیقی، دکتر اشرف محبتی مبارز، دکتر هاتف علی سلیمانیان، دکتر محمد رضا زالی، دکتر سید محمد موذنی، دکتر علی اصغر کارخانه،
دوره 21، شماره 85 - ( 2-1392 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پروتیین فعال کننده‌ی نوتروفیل درهلیکوباکترپیلوری (HP-NAP) از مهم‌ترین فاکتورهای بیماری‌زای این باکتری است که از اهمیت به‌سزایی در ایجاد ایمنی حفاظتی برعلیه این پاتوژن برخوردار است. این آنتی ژن کاندیدای بسیار مطرحی به‌عنوان بخشی از واکسن‌های چند قسمتی برعلیه این باکتری در مطالعات کلینیکی می‌باشد. به‌دلیل اهمیت پروتیین HP-NAP، در این مطالعه از آن به‌عنوان الگویی برای بهینه کردن ژن‌های هترولوگ که محتوای تیمین و آدنین بالا و میزان بیان پایینی در باکتری اشریشیاکلی دارند، استفاده شد. روش بررسی: با کاربرد علوم بیوانفورماتیک ژن کد کننده‌ی این پروتیین برای بیان حداکثری در میزبان مربوطه بهینه و سپس ساخته شد. یافته‌ها: در بهینه کردن ژن HP-NAP عوامل مختلفی تغییر داده شد. کدن‌ها به کدن‌های رایج در باکتری اشریشیا کلی تغییر کرد، محتوای G+C از 38 درصد به 45 درصد افزایش یافت و ساختارهای فضایی نامناسب در ساختمان دوم mRNA شکسته شد، این تغییرات منجر به طولانی شدن نیمه عمر mRNA و افزایش قابل ملاحظه‌ی بیان پروتیین نوترکیب HP-NAP به‌میزان حداقل 800 میلی‌گرم در لیتر گردید. نتیجه‌گیری: کاربرد ابزار بیوانفورماتیک در افزایش و بهینه‌سازی بیان پروتیین HP-NAPدر باکتری اشریشیا کلی موفق بود. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می‌رسد کاربرد این ابزارها روشی منطقی در بهینه کردن ژن‌هایی با منشا متفاوت جهت بیان در میزبان‌های بیانی دیگر باشد.


لیلی شکوهی زاده، دکتر اشرف محبتی مبارز، دکتر محمد‌رضا زالی، دکتر رضا رنجبر، دکتر مسعود آل بویه،
دوره 22، شماره 91 - ( 2-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: سویه‌های مقاوم به ونکومایسین انتوکوکوس فسیوم VRE)) شایع‌ترین عامل ایجاد عفونت‌های ادراری در بیماران بستری می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی عفونت‌های ادراری ناشی از انتروکوک فسیوم و همچنین تعیین میزان مقاومت به ونکومایسین و دیگر آنتی‌بیوتیک‌های موثر در درمان این عفونت‌ها در بیماران بستری در چهار بیمارستان آموزشی در شهر تهران بود. روش بررسی: نمونه‌گیری به‌مدت 9 ماه از شهریور سال 1390 تا اردیبهشت 1391 انجام پذیرفت. نمونه‌های ادراری از بیماران بستری در بیمارستان‌های طالقانی، لقمان، مفید و لبافی نژاد در تهران جمع‌آوری گردید. براساس تست‌های بیوشیمیایی و مولکولی گونه‌های انتروکوک شناسایی شدند. حساسیت ضد میکروبی سویه‌های انتروکوکوس فسیوم و میزان حداقل غلظت مهاری (MIC) ونکومایسین به روش دیسک دیفیوزن و میکرو آگار دیلوشن تعیین گردید. حضور ژن‌های v‏anA وvanB در سویه‌های VRE توسط تست PCR مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع 86 ایزوله انتروکوکی از نمونه‌های ادراری جدا گردید که شامل (52 درصد) 45 ایزوله انتروکوکوس فسیوم بودند. 2/42 درصد از سویه‌های انتروکوکوس فسیوم به ونکومایسین مقاوم بوده و ژنوتیپ vanA را نشان می‌داند. تمامی سویه‌های VRE نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های آمپی‌سیلین، جنتامیسین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین و 78 درصد آن‌ها به نیتروفورانتوئین مقاوم و همگی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های لینزولاید و کوینوپریستین- دالفوپریستین حساس بودند. در سویه‌های مقاوم به ونکومایسین MIC50 بیش از 128و MIC90 بیش از 256 میلی‌گرم در میلی‌لیتر تعیین گردید. نتیجه گیری: افزایش سویه‌های مقاوم به ونکومایسین انتروکوکس فسیوم با الگوهای مقاومتی پر خطر تهدیدی جدی در بیمارستان‌های ایران بوده، موجب محدودیت در گزینه‌های درمانی برای بیماران مبتلا به عفونت‌های ناشی از انتروکوکس فسیوم می شود.


الهه تاج الدین، دکتر مسعود آل بویه، دکتر امیرهوشنگ محمدعلیزاده، دکتر محمد‌رضا زالی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه شناسایی باکتری‌های مرتبط با بیماری‌های دستگاه صفراوی و بررسی ارتباط حضور اینتگرون‌های کلاس 1، 2 و 3 در آن ها با الگوهای مقاومت دارویی است. روش بررسی: نمونه‌های صفرای بیماران صفراوی تحت کلانژیوپانکراتوگرافی از نظر حضور باکتری و الگوی مقاومت دارویی توسط روش بیوشیمیایی و انتشار دیسک بررسی گردیدند. به‌منظور تعیین حضور ژن‌های intI1، intI2، و intI3 در DNA ژنومی و پلاسمیدی این جدایه‌ها، از PCR استفاده گردید. یافته‌ها: از میان 102 نمونه‌ی صفرا، 2/41 درصد نمونه ها کشت مثبت بودند. باکتری‌های جدا شده شامل اشریشیاکلی (5/35 درصد)، انتروکوکوس (4/19 درصد)، کلبسیلا پنومونیه (74/17 درصد)، سودوموناس آئروژینوزا (74/17 درصد)، آسینتوباکتر (45/6 درصد)، استافیلوکوکوس اپیدرمایدیس (6/1 درصد) و استرپتوکوکوس‌ها (6/1 درصد) بود. تمامی جدایه‌ها به آموکسی سیلین- کلاولونیک اسید مقاوم بودند و 5/87 درصد آن‌ها الگوی مقاومت چندگانه را نشان دادند. انتشار اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در بین جدایه‌ها به‌ترتیب در اشرشیاکلی 09/59 درصد و 50 درصد، سودوموناس ائروژینوزا 81/81 درصد و 45/45 درصد، کلبسیلا پنومونیه 6/63 درصد و 27/27 درصد و آسینتوباکتر بومانی 100 درصد و 100 درصد بود. این نتایج همچنین حضور اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 را بر روی پلاسمیدهای استخراج شده و وجود ارتباط معنادار میان اینتگرون کلاس 1 و مقاومت به سیپروفلوکساسین و جنتامایسین را نشان دادند. نتیجه‌گیری: فراوانی بالای اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در میان جدایه‌های صفراوی و ارتباط آن‌ها با افزایش فنوتیپ مقاومت آنتی بیوتیکی پیشنهاد کننده‌ی نقش صفرا به‌عنوان عامل انتخابی باکتری‌های کد کننده‌ی این عناصر است.


گوهر تاج رسولی، دکتر مسعود آل بویه، دکتر بهرام امینی، دکتر علی رسولی، دکتر محمد رضا زالی،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس به‌ویژه سویه‌‌های مقاوم به متی‌‌سیلین (MRSA) از پاتوژن‌‌های مهم مسوول عفونت‌‌های بیمارستانی است که می‌‌تواند باعث ایجاد مسمومیت‌‌ها و طغیان‌های غذایی شود. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت آلودگی کارکنان، ادوات و مواد غذایی بخش طبخ به اجرام فوق به‌‌عنوان منابع انتشار این سویه‌‌ها در بیمارستان‌‌ها انجام گردید.

روش بررسی: تعداد 220 نمونه از ادوات آشپزی، کارکنان و مواد غذایی تازه جمع‌‌آوری گردید. نمونه‌‌ها در پلیت‌‌های بلاد آگار و مانیتول سالت آگار کشت داده شدند و جدایه‌‌های استافیلوکوکوس اورئوس از نظر مورفولوژی و خصوصیات بیوشیمیایی بررسی و با روش PCR با پرایمرهای femA و nuc تعیین هویت شدند. جهت آنتی بیوگرام از روش استاندارد انتشار از دیسک مطابق الگویCLSI, 2012  استفاده شد. سویه‌‌های MRSA، براساس مقاومت جدایه‌‌ها به سفوکسیتین (30 میکروگرم) در محیط مولر هینتون شناسایی شدند. 

یافته‌‌ها: 39 جدایه استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه‌‌های کارکنان (50 درصد)، 26 جدایه از ادوات طبخ (1/48 درصد) و 22 جدایه از مواد غذایی جدا شد (25 درصد). سویه‌‌های MRSA در 7/22 درصد جدایه‌‌های مواد غذایی و 1/23 درصد ادوات و 1/5 درصد کارکنان حضور داشتند. شباهت الگوهای مقاومتی در میان این جدایه‌‌ها نیز مشاهده شد.

نتیجه گیری: این مطالعه حضور سویه‌‌های MRSA در مواد غذایی، کارکنان و ادوات طبخ بیمارستانی و قرابت الگوهای مقاومت دارویی را در بین جدایه‌‌ها نشان می‌‌دهد و لزوم نظارت دقیق برای جلوگیری از انتقال این سویه‌‌های خطرناک به بیماران را گوشزد می‌‌کند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb