جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای سعادتی

د كتر سعادتی کریم،
دوره 11، شماره 44 - ( مهر 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: نظر به شیوع کوله سیستیت حاد به عنوان یکی از اورژانس‌های پزشکی و اهمیت شناسایی جرم ‌های میکروبی و به دنبال آن درمان آنتی بیوتیکی مناسب برای این بیماری، مطالعه حاضر به منظور بررسی علل شایع میکروبی و آنتی بیوتیک موثر بر آن‌ها در بیماران مبتلا به کوله سیستیت حاد بستری در بیمارستان شفیعیه زنجان در طی 5 سال انجام گرفت. مواد و روش‌ها مطالعه به روش توصیفی از نوع داده‌های موجود، بر روی کلیه بیمارانی انجام شد که با تشخیص کوله سیستیت حاد در فاصله زمانی مهر 75 لغایت مرداد 80 مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند و کشت و آنتی بیوگرام روی صفرای آن‌ها انجام پذیرفته بود. حساسیت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک‌ها سنجیده شد. میکروب شایع و آنتی بیوتیک موثر از برگه کشت و آنتی گرام استخراج شده و با آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: تعداد 60 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند از این تعداد (70 درصد) 41 مورد دارای کشت مثبت و 19 مورد (30 درصد) دارای کشت منفی بودند. که 8/51 درصد از موارد کشت مثبت به زنان تعلق داشت. شایع ترین میکروب‌ها به ترتیب اشرشیاکولی (8/54 درصد)، استافیلوکوک کواگولاز منفی (3/14 درصد)، کلبسیلا و آنتروباکتر هر کدام 5/9 درصد بودند. موثرترین آنتی بیوتیک‌ها به ترتیب شامل آمیکاسین (5/69 درصد)، جنتامایسین (6/47 درصد) و نالیدیکسیک اسید (9/42 درصد) بودند.نتیجه گیری و توصیه‌ها: کشت صفرا در 70 درصد بیماران با کوله سیستیت حاد در زنجان مثبت می باشد و اشرشیاکلی شایع‌ترین میکروب می باشد. از آنجا که بیشترین حساسیت میکروبی نسبت به آمیکاسین گزارش شده، مصرف این آنتی بیوتیک در موارد کوله سیستیت حاد به عنوان انتخاب اول توصیه می‌شود. انجام مطالعات وسیع ‌تر با تعداد نمونه بیشتر در این زمینه توصیه می شود.
دکتر مهرداد میرزا رحیمی، حکیمه سعادتی، دکتر افسانه انتشاری، دکتر محمد ماذنی، صحیفه شاهی‌زاده،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عناصر کمیاب و مواد معدنی و ویتامین‌ها نقش اساسی در رشد جنین دارد. در کشورهای در حال توسعه زنان رژیم حاوی ویتامین‌ها و مواد معدنی کمتری را مصرف می‌کنند. روی از مواد معدنی ضروری می‌باشد و کمبود آن‌ ممکن است باعث اختلالات مختلف در جنین شود. روش بررسی: این بررسی یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی بود که در بیمارستان علوی اردبیل از شهریور 1387تا شهریور 1388 انجام شد. 56 مادر دارای نوزادان با وزن کم موقع تولد (کمتر از 2500 گرم) به عنوان گروه مورد، 56 تن از مادران دارای نوزادان با وزن تولد نرمال (مساوی یا بیشتر از 2500 گرم) به عنوان گروه کنترل به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه‌های خونی از همه مادران بعد از زایمان جمع‌آوری شد و غلظت سرمی روی با استفاده از روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی تعیین گردید. یافته‌ها: میانگین وزنی نوزادان، اندکس توده‌ی بدنی مادران، سن مادران، وضعیت اقتصادی و دموگرافیک در گروه‌های شاهد و مورد تفاوت معناداری با هم نداشتند. غلظت سرمی روی در گروه شاهد، 84/8±16/52 و در گروه مورد 40/14±84/55 میکروگرم بر دسی لیتر بود که تفاوت آماری معنادار بین غلظت سرمی روی در دو گروه وجود نداشت (05/0P>). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرمی روی مادر بر وزن تولد نوزاد تاثیری نداشت.


عاطفه گشوارپور، دکتر سعید راحتی قوچانی، عاتکه گشوارپور، دکتر وحید سعادتیان،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مدیتیشن به عنوان یک روش کمک درمانی در مدیریت بیماری‏های روانپزشکی (نظیر اضطراب و افسردگی) و حفظ سلامت ذهن مورد توجه قرار گرفته است. تاکنون براساس ویژگی‏های سیگنال‏های بیولوژیکی در هیچ یک از مطالعات، شاخصی برای تخمین عمق مدیتیشن ارایه نشده است. از آنجا که تخمین عمق مدیتیشن می‏تواند به کنترل سطوح مختلف عمق مدیتیشن و همچنین بازخورد به فرد برای رسیدن یا باقی ماندن به سطح مطلوبی از عمق مدیتیشن به‌کار رود، از این رو در این تحقیق شاخصی از عمق مدیتیشن براساس ویژگی‏های سیگنال‏های الکتروآنسفالوگرام و نرخ ضربان قلب ارایه شد. روش بررسی: بدین منظور، سیگنال‏های نرخ ضربان قلب و الکتروآنسفالوگرام در سه کانال Fz، Cz و Pz در هنگام مدیتیشن و قبل از آن در قالب دو مجموعه داده‌ی مجزا از 25 نفر زن جمع‏آوری شد. سپس براساس ویژگی توان نسبی آلفای سیگنال الکتروآنسفالوگرام و ویژگی زمانی نرخ ضربان قلب الگوریتمی پیشنهاد گردید تا عمق‏های مختلف مدیتیشن را تخمین بزند. یافته‏ها: تحلیل سیگنال‏های بیولوژیکی با استفاده از این الگوریتم نشان ‏داد که از بین 25 فرد شرکت‏کننده، 22 نفر به عمیق‏ترین سطح مدیتیشن خود رسیدند و دو نفر از گروه مبتدی و یک نفر از گروه باتجربه با راهنمایی مربی نتوانسته‏اند به عمیق‏ترین سطح مدیتیشن خود برسند. این نتایج با تحلیل پرسشنامه نیز تأیید می‏گردد. نتیجه‌گیری: الگوریتم پیشنهادی، دارای خصوصیاتی نظیر امکان کالیبره شدن برای هر فرد و همچنین عدم نیاز به حجم محاسباتی بالا و زمان زیاد برای اجرا بود.


دکتر کریم سعادتی، دکتر شهریار هاشم زاده، دکتر شهرزاد ایزدی،
دوره 23، شماره 97 - ( 2-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سرطان ریه کشنده ترین سرطان است که پس از سرطان پروستات در مردان و سرطان پستان در زنان سومین سرطان شایع می‌باشد. مرحله بندی نقش بسیار مهمی در تعیین وسعت بیماری و در نتیجه تصمیم گیری برای انتخاب نوع درمان دارد. هدف از این مطالعه، نشان دادن تاثیر روش‌های جراحی در مرحله بندی سرطان ریه و تاثیر آن در انتخاب نوع درمان در بیماران مبتلا به سرطان ریه می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه (case series) 100 بیمار که با تشخیص سرطان ریه در بخش توراکس بیمارستان امام خمینی تبریز بستری شده بودند، در مدت 2 سال مورد بررسی قرار گرفتند. از هر بیمار ابتدا شرح حال دقیق اخذ شده و معاینه‌ی کامل صورت گرفت. مطالعات پاراکلینیک با گرافی رخ و نیم رخ سینه شروع شد. در صورت نیاز جهت مرحله بندی دقیق بیوپسی عقده‌های لنفاوی گردن Tap, مایع پلور، برونکوسکوپی ، مدیاستینوسکوپی، مدیاستینوتومی، توراکوسکوپی، یا توراکوتومی انجام شد. تمام یافته‌ها در فرم اطلاعات بیماران ثبت و سپس مرحله بندی بیماری صورت گرفت و در مورد درمان مناسب تصمیم‌گیری شد. یافته‌ها: در این مطالعه (67 درصد) بیماران مرد و (33 درصد) زن بودند. 50 درصد بیماران بالای 60 سال سن داشتند. در تمامی بیماران مرحله‌بندی (Staging) با استفاده از روش‌های غیر جراحی و روش‌های جراحی(Invasive) انجام شده و نتایج ذیل به دست آمد: SIA (3 درصد)، SIB (25 درصد)، SIIA (1 درصد)، SIIB (7 درصد)، SIIIA (15 درصد)، SIIIB (23 درصد)، SIV (26 درصد) نتیجه گیری: در این مطالعه استفاده از روش‌های جراحی نقش اساسی در تعیین دقیق مرحله‌ی سرطان ریه داشت، در 29 درصد بیماران تغییر در برنامه ی درمانی به وجود آمد. Tap مایع پلور در 22 بیمار انجام شد که در 14 بیمار سلول بدخیم نشان داد. توراکوسکوپی در 5 بیمار انجام شد که در 2 بیمار متاستاز پلور مشاهده شد. بیوپسی از عقده‌های لنفاوی گردن در 6 بیمار انجام شد که عقده‌های لنفاوی گرفتار بودند. توراکوتومی در 7 نفر مرحله بیماری را تغییر داد. این مطالعه نشان داد که، استفاده از روش‌های جراحی دقت مرحله بندی را بالا برده و در نتیجه می‌تواند بر نوع درمان بیماران مبتلا به سرطان ریه بسیار تاثیرگذار باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb