جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای شریعتی

دكتر علی اکبر ولایتی، فرخنده خادم شریعتی ، دكتر کیومرث قاضی سعیدی ،
دوره 1، شماره 2 - ( 1-1372 )
چکیده


دكتر محمدامیر خمر ، دكتر سید محسن معتمد الشریعتی ،
دوره 3، شماره 9 - ( دو فصلنامه 10-9 1373 )
چکیده


مهرداد شریعتی، کاظم پریور، شهربانو عریان، عباس شکروی، ربابه علی زاده،
دوره 11، شماره 42 - ( فروردين 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به مشکل رشد جمعیت و گسترش روش های پیش گیری از باروری در مردان، استفاده از ترکیبات شیمیایی با خاصیت کاهش باروری به شکل برگشت پذیر در مردان مد نظر قرار گرفته است. در این پژوهش تاثیر یکی از مشتقات جدید فنانترولین به نام 2 و 6ـ دی آمینو پیریدینیوم که در شرایط مناسب در آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه تربیت معلم سنتز شده است، بر محور هورمونی هیپوفیز - گناد و تغییرات بافت بیضه و تولید اسپرم در سال 82 ـ1381 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی که در محیط آزمایشگاهی انجام شد، تعداد 50 موش سوری نر بالغ نژاد Balb/C انتخاب و به پنج گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه اول هیچ دارویی دریافت نکرده و به گروه دوم سرم نمکی تزریق شد و سه گروه تجربی دیگر مقادیر 15، 20 و 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از ترکیب 2 و 6ـ دی آمینو پیریدینیوم به عنوان دوزهای زیر کشنده به صورت داخل صفاقی به مدت بیست روز به شکل یک روز در میان دریافت کردند. سپس مقادیر هورمون های FSH و LH و تستوسترون در سرم اندازه گیری و بیضه ها خارج و از نظر هیستولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با آزمون آماری آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد مقدار 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از ترکیب 2 و 6 دی آمینو پیریدینیوم، سطح تستوسترون سرم را به طور معنی داری کاهش می دهد ولی در سطح سرمی هورمون های FSH و LH کاهش معنی داری دیده نشد. بررسی های هیستولوژیکی بر روی بافت بیضه، کاهش معنی داری را در تعداد انواع سلول های جنسی نشان داد ((P<0.05. نتیجه گیری و توصیه ها: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد که این مشتق از ترکیب مس دار فنانترولین با دوز 25 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در موش ها، احتمالا از طریق تاثیر مستقیم بر بافت بیضه باعث تضعیف عملکرد آن و کاهش میزان تستوسترون و تولید اسپرم می گردد.


دکتر مهرداد شریعتی، دکتر مختار مختاری، شیدا شهیدیان،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف : یکی از مشکلات ناشی از مصرف زیره‌ی سبز بروز اختلال در اعمال تولید مثلی در انسان و سایر حیوانات است. با توجه به عدم انجام تحقیقات جامع در رابطه با اثر این گیاه بر روند اسپرماتوژنز و تولید هورمون تستوسترون در جنس نر، تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر عصاره‌ی الکلی زیره‌ی سبز بر فرآیند اسپرم سازی و ترشح هورمون تستوسترون در موش صحرایی نر بالغ در کازرون در سال 1383 انجام گرفت. روش بررسی: در این تحقیق تجربی از 50 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در 5 گروه 10 تایی استفاده شد و پس از تعیین مقدار دوز کشنده (120 میلی گرم بر وزن بدن)، مقادیر 30 ، 60 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به عنوان دوزهای زیر کشنده از زیره‌ی سبز به صورت داخل صفاقی به مدت بیست و یک روز به شکل یک روز در میان به سه گروه تجربی 1،2 و 3 تزریق شد. گروه شاهد فقط حلال دارو ( آب مقطر ) دریافت کرد و به گروه کنترل نیز هیچ ماده‌ای داده نشد. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج سنجش‌های هورمونی نشان داد مقدار 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، از عصاره‌ی الکلی زیره‌ی سبز، سطح تستوسترون سرم خون را به میزان 5/71 درصد کاهش می‌دهد (05/0 P=) ولی در سطح هورمون‌های FSH و LH سرم خون کاهش معنی داری دیده نشد. بررسی‌های بافت شناسی بیضه نشان داد که تعداد سلول‌های اسپرم در غلظت‌های 30 ، 60 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به ترتیب 7/19، 3/48 و 5/89 درصد کاهش یافته اما هیچ‌گونه اثرات جانبی زیان آوری به دنبال تزریق این عصاره مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان اعلام کرد که عصاره‌ی الکلی گیاه زیره‌ی سبز با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در موش‌ها احتمالاً از طریق تأثیر مستقیم بر بافت بیضه باعث تضعیف عملکرد آن و کاهش میزان تستوسترون و اسپرماتوژنز می‌گردد. انجام مطالعات فراساختاری بیضه و بررسی تاثیر این گیاه بر تغییرات هورمونی در سطح هیپوتالاسموس و رشد و نمو جنین پیشنهاد می‌گردد.


دکتر مختار مختار ی، دکتر مهرداد شریعتی، نوشین گشمردی،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: روی ازجمله فلزات سنگین می باشد که به عنوان آلوده کننده‌ی محیطی شناخته شده است. بر اساس نتایج تحقیقات مقادیر بیش از حد این فلز ممکن است بر فعالیت طبیعی غدد درون ریز و فعالیت‌های متابولیکی بدن اثر داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر مقادیر مختلف روی بر عملکرد غده‌ی تیروئید و آنزیم‌های کبدی در موش‌های صحرایی نر بالغ در سال 1383 در کازرون انجام گرفت. روش بررسی: در این تحقیق تجربی 40 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در قالب گروه‌های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه‌های تجربی در سه گروه مختلف، روی را به صورت سولفات روی و به میزان 20،40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم به صورت دهانی و به مدت 15 روز دریافت کردند. گروه شاهد یک میلی‌لیتر آب مقطر دریافت نمود و گروه کنترل هیچ ماده ای دریافت نکرد . در پایان روز پانزدهم از ناحیه‌ی بطنی قلب خون‌گیری به عمل آمد و غلظت هورمون‌هایT3 ،T4 و TSH وآنزیم‌های AST ،ALT و ALP با استفاده از روش الیزا و کیت های تجارتی اندازه گیری شد و نتایج با استفاده از آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد غلظت هورمون T3 وآنزیم ALP درگروه‌های تجربی نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی‌داری ندارند. در حالی که غلظت هورمون T4 درگروه تجربی یک (20 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان می‌دهد (05/0P<). غلظت هورمون TSH بین گروه‌های تجربی و کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0P<). غلظت سرمی آنزیم‌های AST وALT در گروه تجربی یک نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌دار ودرگروه‌های تجربی 2 و 3 (40 و 80 میلی‌گرم بر کیلو گرم سولفات روی) کاهش معنی داری نشان ‌داد (05/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که روی بر فعالیت غده‌ی تیروئید اثر دارد و فعالیت آنزیم َ5 ـ دیدیناز را ازطریق اتصال به گروه سولفیدریل آن مهار می کند و باعث کاهش تبدیل T4 به T3 و هم‌چنین موجب کاهش TSH می‌شود. از طرفی روی باعث آسیب غشای پلاسمایی و افزایش میزان آنزیم‌های AST و ALT می‌گردد.


دکتر مهرداد شریعتی، اسفندیار شریفی، مرضیه کاوه،
دوره 15، شماره 61 - ( زمستان 1386 )
چکیده

چکیده

 زمینه و هدف: هسته‌ی‌ خرما دارای ترکیباتی است که از نظر شیمیایی از اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، روی، کادمیم، کلسیم و پتاسیم تشکیل شده است. اسیدهای چرب اشباع شامل اسیدهای استئاریک و پالمیتیک و غیراشباع شامل اسیدهای لینولییک و اولئیک می‌باشند که می‌توانند باعث مهار عملکرد آنزیم 5-آلفا- ردوکتاز شوند. با توجه به این ‌که از پودر هسته‌ی‌ خرما در جهت درمان برخی بیماری‌ها مانند پیری زودرس، کم‌خونی و ضعف قوای جنسی استفاده شده است، تصمیم گرفته شد، تأثیر این پودر بر وضعیت باروری در موش صحرایی نر بررسی شود.

روش بررسی: تحقیق حاضر با هدف تعیین تأثیر پودر هسته‌ی خرما بر ترشح هورمون تستوسترون و فرآیند اسپرم‌سازی در موش صحرایی نر بالغ انجام شد. به ‌این منظور از 45 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در 5 گروه نه‌تایی استفاده شد. گروه کنترل فقط آب و غذای استاندارد دریافت کرد، گروه سالین حلال دارو (نرمال‌سالین) و گروه‌های تجربی 05/0، 1/0 و 2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم پودر هسته‌ی خرما دریافت کردند که به صورت خوراکی و به مدت 21 روز به حیوانات داده شد. نتایج حاصل بر اساس برنامه‌های آماری Excell ، آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج سنجش‌های هورمونی حاکی است که مقادیر 1/0 و 2/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن از پودر هسته‌ی‌ خرما، افزایش معنی‌داری در میزان تستوسترون نسبت به گروه کنترل و شاهد نشان داد (05/0P<) ولی در سطح هورمون‌های FSH و LH خون تغییر معنی‌داری دیده نشد. هم‌چنین مقادیر فوق باعث کاهش معنی‌دار هورمون دی‌هیدروتستوسترون در خون گروه تجربی دریافت‌کننده‌ی دوز حداکثر شدند (05/0 P<). بررسی‌های بافت‌شناسی بیضه نشان داد که تراکم اسپرم‌ در لوله‌های اسپرم‌ساز گروه‌های تجربی افزایش یافته بود (05/0 P<).

نتیجه‌گیری: هسته‌ی خرما موجب افزایش تستوسترون و کاهش غلظت دی‌هیدروتستوسترون می‌شود که احتمالا با ترکیباتی چون اسیدهای پالمیتیک، استئاریک، لینولئیک و اولئیک که مهارکننده‌ی آنزیم 5-آلفا- ردوکتاز می‌باشند، مرتبط است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb