جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای شریفی یزدی

دکتر محمد کاظم شریفی یزدی، محمد آذرسا، دکتر محمدحسن شیرازی، دکتر عبدالعزیز رستگاری لاری، دکتر پرویز اولیا، دکتر جلیل فلاح مهر آبادی، هدروشا ملا آقا میرزایی، آیلار صباغی، فرناز شامکانی، گلناز مبصری، روناک بختیاری، دکتر محمدمهدی سلطان دلال،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مهم‌ترین عامل مقاومت به سفالوسپورین‌ها باکتری‌های اشریشیا کلی تولید کننده‌‌ی بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) می‌باشد. طی دهه‌ی اخیر آنزیم‌های نوع CTX-M در اروپا، کانادا و آسیا شایع‌ترین نوع را در میان بتالاکتامازهای وسیع الطیف به خود اختصاص داده‌اند. لذا هدف از این مطالعه بررسی شیوع باکتری‌های اشریشیا کلی تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف و نیز گروه CTX-M-I به روش مولکولی می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه طی 6 ماه 400 نمونه ادرار از بیماران بستری و سرپایی بیمارستان‌های خوی جمع‌آوری و 188 ایزوله اشریشیا کلی توسط آزمایش های بیوشیمیایی تایید شدند. در مرحله بعد تست تعیین حساسیت نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک منتخب توسط روش دیسک آگار دیفیوژن انجام شد. سپس با استفاده از روش دیسک ترکیبی و سینرژیسم دوبل، سویه‌های تولید کننده ESBL شناسایی گردیدند. در نهایت باستفاده از روش PCR سویه‌های تولید کننده آنزیم‌های گروه CTX-M-I مشخص شدند. یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از کل 188 ایزوله‌ی اشریشیاکلی 56 (8/29%) ایزوله تولید کننده ESBL می‌باشند. همه ایزوله‌ها به ایمی پنم حساس بودند. طی روش PCR نیز مشخص شد که از این میان 49 (5/87%) ایزوله تولیدکننده آنزیم‌های گروه CTX-M-I هستند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعات نشان داد که حدود 30% اشریشیاکلی‌ها تولید کننده ESBL هستند. با توجه به ضرورت روش‌های مولکولی در شناسایی ESBL، به استفاده از روش‌های مولکولی در اینگونه تحقیقات توصیه می‌شود.


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، سیامک حیدرزاده، محمد آذرسا، روناک بختیاری، دکتر محمدکاظم شریفی یزدی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات گذشته نشان داده که دو آنتی‌بیوتیک پلی‌میکسین B سولفات و تری‌متوپریم به تنهایی اثر چندانی روی یرسینیا انتروکلی‌تیکا و گونه‌های وابسته به آن ندارند. هدف از این تحقیق بررسی و تفاوت اثر سینرژیسمی آنتی‌بیوتیک‌های فوق بر یرسینیا انتروکلی‌تیکا و گونه‌های وابسته به آن از نمونه‌های انسانی و محیطی در ایران و نمونه‌های انسانی و محیطی گرفته شده ازکلکسیون انستیتو پاستور فرانسه ‌بود. روش بررسی: در این مطالعه 73 سویه‌ی یرسینیا از ایران و 25 سویه‌ی کلکسیون از انستیتو پاستور فرانسه مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین MIC از روش ماکرودایلوشن طبق روش استاندارد استفاده شد. یافته‌‌ها: نتایج به‌دست آمده برای سویه‌های یرسینیا انتروکلی تیکا نشان داد که پس از اضافه کردن تری‌متوپریم به پلی‌میکسین B سولفات از غلظت 5/0+05/0 میکروگرم در میلی‌لیتر به غلظت 16+6/1 میکروگرم در میلی‌لیتر، کاهش رشد آن‌ها از 7/4 به 100 درصد رسید. همچنین اثر سینرژیسمی یکسانی میان سویه‌های انسانی و محیطی ایران وجود داشت، برعکس، سویه‌های محیطی فرانسه با غلظت 100 درصد 16 +6/1 میکروگرم در میلی‌لیتر مقاوم‌تر از سویه‌های انسانی بودند (100 درصد 4+4/0 میکروگرم در میلی‌لیتر). در مقایسه‌ی سویه‌های یرسینیا آنتروکلی‌تیکا ازسویه‌های گونه‌های دیگر مانند یرسینیا اینتر مدیا، یرسینیا فردریکسنی، یرسینیا کریستنسنی، یرسینیا آلدوه از حساسیت کمتری برخوردار بودند. نتیجه‌گیری: نتایج ما نشان داد که دو آنتی‌بیوتیک ذکر شده اثر سینرژیسمی بیشتری بر روی گونه‌های دیگر یرسینیا نسبت به یرسینیا انتروکلی تیکا دارد. همچنین سویه‌های انسانی انستیتو پاستور از سویه‌های کلینیکی و محیطی ایران حساس‌تر بودند.


دکتر محمد مهدی سلطان دلال، دکتر عبدالعزیز رستگار لاری، روناک بختیاری، بهرام نیک منش، دکتر محمدکاظم شریفی یزدی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: پیدایش انتروکوک‌های چندمقاومتی در 20 سال اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. یکی از روش‌های مقابله با این مساله، ترکیب کردن آنتی‌بیوتیک‌های مختلف با یکدیگر جهت افزایش دادن فعالیت ضد میکروبی و کاهش سمیت آن‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین به چند آنتی‌بیوتیک بتالاکتام (پیپراسیلین، سفتازیدیم و ایمی‌پنم) بر ایزوله‌های آنتروکوک بوده است. روش بررسی: این یک مطالعه‌ی مقطعی بود که برای انجام آن، تعداد 67 ایزوله استرپتوکوکی از نمونه‌های کلینیکی در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور 91 جمع آوری شد. برای تعیین MIC، از روش آزمون رقت سریال در محیط کشت مایع در داخل لوله استفاده شده، برای نشان دادن اثر سینرژیسمی سیپروفلوکساسین با 3 آنتی‌بیوتیک بتالاکتام، از فرمت چک لیست صفحه‌ای (Check Board) استفاده شده است. اثر سینرژیسمی با کاهش چهار برابر در MIC اولیه تعیین گردید. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 67 ایزوله استرپتوکوکی انجام گرفت. از این تعداد 50 سوش مربوط به انتروکوک (6/74 درصد)، 6 سوش مربوط به بتا استرپتوکوک گروه A (9 درصد)، 5 سوش مربوط به استرپتوکوک غیر گروه A (5/7 درصد) 2 سوش پنوموکوک (3 درصد)، 2 سوش غیر انتروکوک (3 درصد) و 2 سوش آلفا استرپتوکوک (3 درصد) بوده است. کلیه‌ی نتایج براساس تعیین MIC و MBC تک تک آنتی‌بیوتیک‌ها و هم‌چنین در ترکیب با سیپروفلوکساسین به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: پس از انجام آزمایشات، اثر سینرژیسمی میان سیپروفلوکساسین و دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها مشاهده نشد، ولی اثر بی‌تفاوتی میان سیپروفلوکساسین با دیگر آنتی‌بیوتیک‌ها مشاهده شد.


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، دکتر محمد کاظم شریفی یزدی،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: بروز بیماری‌های شدید به‌وسیله باکتری‌هایی که قبلا از گروه فلورطبیعی بدن شمرده می‌شوند، انسان را در معرض تهدیدهای جدی قرار داده است. باکتری‌های گروه کلبسیلا KES (کلبسیلا، انتروباکتر، سراشیا) که همگی VP+ هستند، از جمله میکروب‌های تاثیر گذار در عفونت‌های ادراری می‌باشند. وجود سویه‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها از مشکلات درمانی ناشی از این گروه باکتری‌هاست. هدف از این بررسی تعیین مقایسه‌ای الگوی مقاومت چندگانه آنتی‌بیوتیکی بر باکتری‌های گروه KES در عفونت‌های ادراری و تعیین MIC ایمی‌پنم در سویه‌های MDR است. روش بررسی: در این مطالعه که از نوع تجربی می‌باشد، 400 نمونه ادرار بیمار مبتلا به UTI به روش Midstream Clean Catch مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی جمع‌آوری و جهت شناسایی باکتری‌های گروه کلبسیلا مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها از روش دیسک دیفیوژن استفاده گردید. به‌علاوه از روش تهیه‌ی رقت در لوله Macrodilution Broth Test استفاده شد. یافته‌ها: از 400 نمونه‌ی ادرار بیمار مبتلا به عفونت ادراری، 96 نفر (24 درصد) علت آلودگی ناشی از باکتری‌های گروه کلبسیلا (KES) بود. بیشترین و کمترین مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها به‌ترتیب نسبت به آموکسی‌سیلین و آمیکاسین بود. نتایج MIC و MBC به‌دست آمده با استفاده از رقت‌های متوالی، محدوده‌ی غلظت‌هایی از ایمی‌پنم که رشد ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه و سراشیا مرسه سنس را متوقف ساخته، به‌ترتیب برابر با بیشتر از 25/0 تا 16 و 25/0 تا 8 میکروگرم در میلی‌لیتر بوده است. نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که ایمی‌پنم داروی مناسبی برای درمان عفونت‌های باکتری‌های گروه کلبسیلا می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb