جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای شغلی

د کتر علیرضا شغلی، د کتر یدا... حمیدی،
دوره 10، شماره 41 - ( 10-1381 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: هزینه‌ی تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی عاملی اساسی در سیاست گزاری و انتخاب راهکار های ارایه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد. تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC ) یک روش نوین هزینه یابی است که با میزان دقت بالایی هزینه ی تمام شده خدمات بهداشتی را محاسبه می کند. در پژوهش حاضر با به کار گیری روش فوق ، هزینه‌ی تمام شده خدمات ارایه شده در مرکز بهداشت شهرستان زنجان در سال مالی 1378 محاسبه شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ابتدا فرایندهای مرکز بهداشت شهرستان زنجان پس از شناسایی به چهار سطح حمایت ستادی، حمایت برنامه بهداشتی ، حمایت فعالیت های همگن بهداشتی ( خوشه بهداشتی ) و سطح ارایه خدمات بهداشتی، تقسیم و اطلاعات مالی مرکز بهداشت توسط برنامه نرم افزاری استاندارد ثبت شد. برای محاسبه‌ی هزینه‌ی تمام شده هر خدمت، اطلاعات مربوط به فراوانی وقوع خدمت در سال 1378 و زمان متوسط ارایه خدمت گردآوری شد و در مرحله بعد هزینه‌ی کلیه‌ی فرایندهای شناسایی شده (به جز هزینه های مربوط به خدمات مستقیم ارایه شده به گیرندگان خدمات بهداشتی) محاسبه و در لیست یکی از سه سطح فوق الذکر (هزینه های سرباری) قرار گرفت. در آخرین مرحله سهم هریک از خدمات بهداشتی و درمانی از فرایندهای سه سطح مذکور ( منابع غیر مستقیم ) ردیابی و با اضافه نمودن هزینه‌ی منابع مستقیم، هزینه‌ی تمام شده هر یک از خدمات بهداشتی محاسبه شد. یافته ها: فرایند بازدید از کارخانجات صنعتی، پر هزینه ترین وفرایند معاینه دانش آموزان در مدارس شهری، کم هزینه ترین خدمت ارزیابی شدند. در سطح حمایت ستادی صدور احکام کارگزینی گران ترین و صدور احکام ماموریت ارزان ترین خدمت بود. در سطح حمایت از برنامه بهداشتی، فرایند آموزش امور دارویی گران ترین و برنامه ریزی امور بیماری ها ارزان ترین خدمت بود. در سطح حمایت از خوشه بهداشتی، پایش بهداشت محیط و تعمیر و نگه داری گران ترین و امور دارویی و سرایداری ارزان ترین خدمت ها بودند. نتیجه گیری و توصیه ها : غیر از هزینه های سطح ارایه‌ی خدمت بهداشتی، سایر هزینه ها سرباری محسوب می شوند. با توجه به اینکه ABC قادر به تفکیک این نوع هزینه ها است، به کمک آن و با مدیریت صحیح هزینه در این سه سطح می توان بهره وری را افـــزایش داد. به کار گیری این روش برای تعیین تعرفه خدمـــات بهداشتی و درمانی و هزینه‌ی کـــــارایی واگذاری امور به بخش خصوصی توصیه می شود. واژگان کلیدی:هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی خدمات بهداشتی، مرکز بهداشت


دكتر نورالدین موسوی نسب، د كتر علیرضا شغلی، د كتر مهدی علیزاده،
دوره 12، شماره 47 - ( تير 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: سیاست گذاری در سیستم سلامت بیش از هر چیزی نیازمند اطلاعات دقیق در مورد بیماری‌ها و جراحات می‌باشد. به این منظور کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت به طور فزاینده‌ای در حال محاسبه‌ی بار بیماری‌ها در سطح ملی هستند. هدف از مطالعه‌ی حاضر نیز تعیین بار حاصل از مرگ و میر زودرس در جمعیت ساکن استان زنجان در سال 1381 می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی کلیه‌ی داده‌های خام مربوط به مرگ و میر، با استفاده از چک لیست، ازمرکز ثبت موارد مرگ دانشگاه علوم پزشکی زنجان استخراج گردید. با محاسبه‌ی سال‌های از دست رفته‌ی عمر به علت مرگ و با استفاده از روش‌های ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی، بار حاصل از مرگ زودرس در گروه‌های مختلف بیماری‌ها تعیین شد. یافته‌ها: از میان 4199 مرگ ثبت شده در سال 1381، تعداد 4118 مورد مرگ (98 درصد) جهت محاسبه‌ی سال‌های از دست رفته‌ی عمر به علت مرگ مورد آنالیز قرار گرفت. بیماری‌های غیر واگیر منجر به 3289 مرگ (9/79 درصد)، جراحات منجر به 754 مورد مرگ (3/18 درصد) و بیماری‌های واگیر، علل مادری، پره ناتال و تغذیه ‌ای منجر به 73 مورد مرگ (8/1 درصد) شده‌اند. پنج علت اول مرگ زودرس در مردان به ترتیب جراحات غیر عمدی، بیماری‌های قلبی عروقی، نئوپلاسم‌های بدخیم، جراحات عمدی و آنومالی‌های مادرزادی بودند. این پنج علت اول در زنان به ترتیب شامل بیماری‌های قلبی عروقی، جراحات غیر عمدی، آنومالی‌های مادرزادی، نئوپلاسم‌های بدخیم و بیماری‌های ریوی بودند. سال‌های از دست رفته‌ی عمر به علت مرگ زودرس در مردان 8/1 برابر زنان بود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: از آنجا که بیماری‌های قلبی عروقی، جراحات غیر عمدی و نئوپلاسم‌های بدخیم مسئول 75 درصد از سال‌های از دست رفته‌ی عمر به علت مرگ زودرس می‌باشند، انجام مطالعات استانی و ملی در خصوص تعدیل اثر بیماری‌های فوق در جامعه و اندازه‌گیری پی‌آمد آن در بهبود سال‌های از دست رفته‌ی عمر توصیه می‌شود.
دکتر منوچهر مهرام، دکتر علیرضا شغلی، مهیندخت نیکنام، زهرا حسنی، محمد فهرستی، سکینه مطلبی،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: صدا از عوامل فیزیکی آزاردهنده برای بیشتر کارگران و از علل مهم افت شنوایی حسی عصبی محسوب می‌شود. در این بررسی کارگران واحدهای صنعتی شهرستان زنجان که دارای تراز بالای صوتی بودند، در سال 1381 مورد سنجش شنوایی قرار گرفتند تا میزان فراوانی و شدت افت شنوایی ناشی از سروصدا در آن‌ها تعیین گردد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی, 2004 نفر از کارکنان شاغل در پنج واحد صنعتی شهرستان زنجان (ایران ترانسفو,پارس سوئیچ, فولاد آگفا, زنجان چوب و شیر پاستوریزه) به صورت سرشماری، مورد آزمون شنوایی سنجی قرار گرفتند. افراد دارای سابقه‌ی گرفتاری و افت شنوایی انتقالی از یافته ها خارج گردیدند. معیار اطلاق افت شنوایی, آستانه‌ی شنوایی حداقل 30 دسی بل در فرکانس 4 کیلو هرتز در نظر گرفته شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی طبقه بندی و ارایه شدند. یافته‌ها: از مجموع 2004 نفر نمونه، 1395 نفر (6/69 درصد) آستانه‌ی شنوایی در محدوده‌ی طبیعی داشتند. 1 نفر زمینه‌ی کاهش شنوایی را از قبل داشته و 58 نفر (9/2 درصد) افت شنوایی انتقالی, 7 نفر افت شنوایی از نوع مخلوط و 543 نفر (27 درصد) افت شنوایی ایزوله‌ی نوع حسی عصبی داشتند که از این تعداد 311 نفر مبتلا به افت شنوایی دوطرفه, 124 نفر یک طرفه در گوش چپ و 108 نفر یک طرفه در گوش راست بودند. پس از حذف مواردی که سن بالای آن‌ها می‌توانست علت افت شنوایی آن‌ها محسوب شود، آمار نهایی افت شنوایی ناشی از سروصدا به میزان 5/22 درصد به دست آمد. از نظر شدت افت شنوایی در هر گوش 6/53 درصد موارد از نوع خفیف؛ 3/27 درصد از نوع متوسط؛ 9/14 درصد از نوع متوسط تا شدید؛ 9/2 درصد از نوع شدید بودند و 3/1 درصد کری عمیق داشتند. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: یافته های مطالعات مشابه داخلی و خارجی نمایان‌گر نتایج متنوعی است که به دلیل تفاوت سطح آلودگی صوتی در واحدهای صنعتی مختلف و نیز شرایط فرهنگی متفاوت از نظر کنترل صوت است. یافته‌ی این تحقیق نشان دهنده‌ی ضرورت توجه هر چه بیشتر به استفاده از وسایل محافظ شنوایی می باشد. انجام تحقیقات بیشتر در خصوص تغییر موقت یا دایمی آستانه شنوایی توصیه می‌گردد.


دکتر علی محمدی، دکتر علیرضا شغلی،
دوره 14، شماره 54 - ( فروردين 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بهبود کیفیت خدمات بیمارستان‌ها به مصرف بهینه‌ی منابع، ارتقای کیفیت مراقبت و رضایت جامعه کمک می‌کند. از آنجایی که شناخت ادراک و انتظار کارکنان منجر به افزایش بهره وری و بهبود فرآورده‌های سازمان و تامین نیازهای حال و آینده‌ی مشتریان می‌گردد, این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در طی سال 1382 تا 1383 در بیمارستان‌های استان زنجان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 256 نفر از کارکنان رسته‌های شغلی مختلف بیمارستان‌های استان زنجان انجام شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شده بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای (مقیاس لیکرت) شامل وضعیت مطلوب (انتظارات) و وضعیت موجود (ادراک) مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر بود که توسط نمونه‌های پژوهش تکمیل گردید. شکاف بین انتظارات و ادراک کارکنان از تفاضل نمرات ادراک و انتظارات محاسبه شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین شکاف بین وضع مطلوب (انتظارات) و وضع موجود (ادراک) از نظر آماری در همه‌ی مولفه های TQM معنی‌دار بود (01/0 P=). مولفه‌ی نظام پاداش و قدردانی از نظر کارکنان مهم‌ترین مولفه ارزیابی شد و منفی‌ترین نمره‌ی شکاف را داشت (میانگین نمره‌ی شکاف=74/2-). مولفه‌های فرهنگ کیفیت و توانمند‌سازی کارکنان به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم اهمیت قرار داشتند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه ایجاد نظام پاداش و قدردانی منصفانه، فرهنگ نوع‌آوری وخلاقیت و توانمند ساختن کارکنان مهم‌ترین پیش نیاز‌های اجرای موفق TQM در بیمارستان‌ها است. از این رو توصیه می‌گردد سیاست گزاران و مدیران بیمارستان‌ها در راستای ایجاد نظام پاداش و قدردانی عادلانه و مبتنی بر عملکرد اثربخش و کارآمد، محیط توانمند ساز و فرهنگ‌سازی را برنامه‌ریزی نمایند.


جمیل باطنی، دکتر علیرضا شغلی،
دوره 14، شماره 55 - ( تير 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از مشکلات بهداشت عمومی در سرتاسر جهان مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه می باشد. زنان به ویژه در سنین باروری جزیی از گروه‌های در معرض خطر این بیماری می باشند. حدود یک سوم جمعیت جهان از کم‌خونی رنج می برند که کمبودهای تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین علل آن به شمار می آید. حدود 350 میلیون نفر از زنان و 50 درصد از کودکان در کشورهای در حال توسعه کم خون هستند. این بیماری در کشور ما نیز شیوع نسبتاً بالایی داشته و طبق آمار ارایه شده توسط دفتر بهبود تغذیه‌ی جامعه, 50 درصد زنان 15 تا 49 ساله‌ی کشور به درجات مختلف کم خونی مبتلا بوده و 34 درصد آنان کمبود شدید آهن دارند. با توجه به این که زنان, آینده‌سازان کشور بوده و تاکنون هیچ‌گونه بررسی جامعی در زنان غیر باردار در زنجان انجام نشده است، این بررسی با هدف تعیین شاخص‌های کم‌خونی فقر آهن در بین زنان 15 تا 45 ساله‌ی غیر باردار شهر زنجان طراحی و اجرا گردید. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی تعداد 33 خوشه با استفاده از نقشه‌ی شهر و روش تصادفی انتخاب و از هر خوشه 10 نفر (در کل 330 نفر) زنان 15 تا 45 ساله‌ی غیرباردار مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه‌ی عمومی، گرفتن خون وریدی و آزمایش نمونه‌های خون جمع آوری گردید. آزمایش‌های هموگلوبین، هماتوکریت، MCHC ، آهن سرم، TIBC، درصد اشباع ترانسفرین و فریتین انجام گردید و سپس میانگین آن‌ها محاسبه و با استفاده از معیارهای تعیین شده میزان شیوع کم خونی ناشی از کمبود آهن براساس شاخص های خونی اندازه گیری شده تعیین گردید. یافته‌ها: کم خونی فقر آهن براساس هموگلوبین 6/23 درصد، هماتوکریت 3/47 درصد، MCHC 5/14 درصد، آهن سرم 2/24 درصد، TIBC 6/39 درصد, اشباع ترانسفرین 2/18 درصد و فریتین 3/30 درصد به دست آمد که کمترین میزان شیوع کم خونی فقر آهن بر مبنای MCHC و بیشترین مقدار بر مبنای هماتوکریت بود. نتیجه‌‌گیری: کم خونی فقر آهن در بین زنان مورد مطالعه شیوع نسبتاً بالایی داشته که اگر با آمار کشوری مقایسه گردد در حد متوسط به بالا می‌باشد که می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل بهداشت عمومی دارای اولویت در زنجان مطرح گردد. از این رو نه تنها این گروه باید آموزش‌های تغذیه‌ای لازم را در مورد از بین بردن عادات غلط غذایی فرا گیرند، بلکه نیاز به دریافت مکمل آهن در کوتاه مدت داشته و به عنوان یک برنامه‌ی اساسی پیشگیری, غنی سازی مواد غذایی با آهن پیشنهاد می‌گردد.


دکتر علی محمدی، دکتر علیرضا شغلی،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: میان بخش‌های خدمات، بخش بهداشت دارای جایگاه ویژه‌ای است، در این بخش حتی اشتباهات کوچک نیز می‌تواند جبران ناپذیر باشد، بنابراین ارایه‌ی خدمت با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهای حرفه‌ای حائز اهمیت است. درک مشترک از مفهوم کیفیت به سازمان کمک می‌کند تا بهتر بر تلاش‌های بهبود کیفیت تمرکز نماید. از طرفی، شناخت انتظارات مشتریان اولین قدم در بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت خدمات بهداشتی در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان بر اساس ادراک و انتظارات دریافت‌کنندگان خدمات و آگاه نمودن سیاست‌گزاران از نقاط قوت و ضعف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه دریافت کنندگان خدمت می‌باشد تا نقطه شروعی برای بهبود کیفیت خدمات باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی می‌باشد. حجم نمونه‌ای برابر 300 نفر از بین دریافت‌کنندگان خدمت از مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت تابعه‌ی مرکز بهداشت شهرستان زنجان به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی و در خوشه‌ها به‌صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. همه‌ی ابعاد کیفیت خدمات در بخش‌های انتظارات و ادراک پرسش‌نامه دارای ضریب آلفا کرونباخ در دامنه‌ی 76 درصد تا 85 درصد بودند. یافته‌ها: به‌طور کلی در هر پنج بعد خدمت شکاف کیفیت وجود داشت و این شکاف منفی (انتظارات فراتر از ادراکات) بود. میانگین شکاف کلی کیفیت خدمات (22/1-) بود (0001/0 < P). کم‌ترین نمره‌ی میانگین شکاف کیفیت (13/1-) در بعد اجزای ملموس و فیزیکی و بیشترین نمره‌ی میانگین شکاف کیفیت (33/1-) در بعد اطمینان خدمت (توانایی ارایه‌ی درست خدمات) به‌دست آمد (0001/0 < P). دریافت‌کنندگان خدمت بعد اطمینان خدمت را مهم‌ترین بعد و اجزای ملموس و فیزیکی خدمت را کم اهمیت‌ترین بعد خدمات بهداشتی رتبه‌بندی نمودند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که بعد اطمینان خدمت (توانایی ارایه‌ی درست و به موقع خدمت) مهم‌ترین مسأله پیش روی مراکز بهداشتی شهرستان زنجان است. انتظارات دریافت کنندگان خدمات در رابطه با این بعد خدمت بالاترین است. برآوردن بعد اطمینان خدمت از نقطه‌نظر دریافت‌کنندگان خدمت به عواملی چون ارایه‌ی خدمات بهداشتی درست در اولین مراجعه، نگهداری درست و دقیق مدارک و پرونده‌ها و ارایه‌ی خدمات در زمان تعیین شده و تعهد شده بستگی دارد. ابزار کیفیت خدمات (سروکوال) می‌تواند مراکز بهداشتی را در شناسایی ابعاد مهم خدمت و حوزه‌های نیازمند اصلاح از نظر دریافت‌کنندگان خدمات کمک نماید. واژگان کلیدی: کیفیت خدمات، ادراک، انتظارات، زنجان


دکتر علیرضا شغلی، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، دکتر مجتبی فلاح نژاد، دکتر سعید ممتازی، دکتر سیمین توسلی شیروان، دکتر بهرام حاجی کریم،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مصرف کنندگان تزریقی مواد تقریبا 68 درصد آمار مبتلایان شناخته شده به HIV/AIDS را در کشور تشکیل می‌دهند. مهم‌ترین علت ابتلا در این گروه، تزریق مشترک مواد مخدر و احتمال انتقال از طر‌‌یق رفتارهای پر خطر از جمله برقراری رابطه با شرکای جنسی متعدد می‌باشد. با توجه به مشکل در دسترسی به این گروه، اطلاعات کمی از آن‌ها وجود دارد. لذا این مطالعه‌ی رفتاری به منظور کسب شناخت بیشتر از رفتارهای پر خطر معتادان تزریقی شهر زنجان در رابطه با عفونت HIV/AIDS انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 61 نفر از مصرف کنندگان تزریقی مواد ساکن شهر زنجان به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و با مراجعه به مکان‌های احتمالی تجمع و تردد آن‌ها انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه استاندارد سلامت خانواده (سال 2000)، بررسی مراقبت رفتاری (BSS) در بین مصرف کنندگان تزریقی مواد بود. یافته‌ها: میانگین مدت مصرف مواد 5 ± 1/12 سال، تزریق مواد 5/3 ± 5/4 سال و سن شروع اولین مصرف تزریقی 4/5 ± 24 سال بود. شایع‌ترین ماده‌ی تزریقی، هرویین (7/96 درصد) و غیر تزریقی حشیش (2/85 درصد) بود. 7/55 درصد 4 بار یا بیشتر در روز تزریق می کردند. 8/32 درصد سابقه‌ی استفاده از سرنگ مشترک داشتند. 100 درصد نمونه‌ها از نقش سرنگ مشترک در انتقال HIV آگاه بودند. 3/44 درصد تحت تست HIV قرار گرفته بودند که از بین آن‌ها، 4/70 درصد از نتیجه آزمایش خود مطلع بودند. نتیجه‌گیری: سن پایین شروع اعتیاد تزریقی، اشتراک سرنگ، پوشش کمتر از یک چهارم مصرف کنندگان از نظر انجام آزمایش داوطلبانه HIV و عدم اطلاع یک سوم آن‌ها از نتیجه‌ی آزمایش خود، نشان دهنده‌ی اهمیت اولویت گذاری و ارایه‌ی خدمات بیشتر به این گروه بسیار پر خطر می‌باشد.


دکتر علیرضا شغلی، دکتر نورالدین موسوی نسب، دکتر فاطمه قورچیان، حسین معصومی، دکتر سعید ممتازی،
دوره 21، شماره 85 - ( 2-1392 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کارکنان مراکز درمانی همواره در معرض آسیب با وسایل نوک تیز و آلوده مانند سرسوزن تزریقات می‌باشند. این حوادث می‌توانند افراد را در معرض خطر انتقال ویروس‌های HIV، هپاتیت B و هپاتیت C و دیگر عفونت‌ها قرار دهد. این مطالعه به منظور بررسی میزان فراوانی آسیب با سرسوزن در پرسنل پرستاری و پیراپزشکی مراکز آموزشی و درمانی شهر زنجان انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی 600 نفر از پرسنل پرستاری و پیراپزشکی که مشغول به خدمت در مراکز آموزشی و درمانی شهر زنجان بودند و در زمان مطالعه حداقل یک سال سابقه‌ی کار داشتند با استفاده از یک فرم گردآوری اطلاعات مورد پرسش قرار گرفتند. برای آنالیز داده‌ها از پارامترهای آمار توصیفی و همچنین روش‌های آماری تحلیلی شامل آزمون کای اسکویر استفاده گردید. یافته‌ها: در این مطالعه 6/53 درصد پاسخگویان در طول دوران خدمت و 3/26 درصد در یک سال اخیر سابقه‌ی آسیب با سرسوزن (NSI) داشتند. فراوانی NSI با سن و سابقه‌ی کار رابطه‌ی عکس داشت. در مردان، مدرک تحصیلی فوق دیپلم، کارکنان بلوک زایمان و اتاق عمل، رشته‌ی تحصیلی اتاق عمل، مامایی و بیهوشی و شیفت صبح به نحو معنی‌داری بیشتر بود. شایع‌ترین عامل NSI سرسرنگ (8/53 درصد) بود. تنها 5/46 درصد از افرادی که سابقه‌ی آسیب با سوزن داشتند، وقوع حادثه را به مسوول کنترل عفونت بیمارستان گزارش کرده‌ بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت بیماری‌های منتقله از طریق NSI، آموزش و رعایت احتیاطات استاندارد و واکسیناسیون به‌ویژه برای کارکنان جوان‌تر و کارکنانی که در بخش‌های بلوک زایمان و اتاق عمل کار می‌کنند قویا توصیه می‌شود.


رمضان فلاح، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر علیرضا شغلی، دکتر فرید زایری، دکتر فرزانه معزی،
دوره 24، شماره 106 - ( 5-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: وزن کودک از شاخص‌های مناسب جهت شناسایی وضعیت تغذیه‌ای، خصوصا قبل از 24 ماهگی می‌باشد. وزن کودکان در سنین بالاتر با مدت زمان تغذیه با شیرمادر ارتباط دارد و می‌تواند چاقی در دوران کودکی و بزرگسالی را پیش‌بینی کند. با توجه به اهمیت شیرمادر و نقش آن در سلامت آینده‌ی کودکان، پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط تغذیه‌ی انحصاری با شیرمادر و طول مدت شیردهی با وزن کودکان
24 ماهه در استان زنجان انجام شد.

روش بررسی: داده‌های این مطالعه‌ی مقطعی برگرفته از پرونده‌ی کودکان 24 ماهه تحت پوشش مراکز خدمات بهداشتی و درمانی شهری و روستای استان زنجان در سال‌های 89 تا 90 بود. این پرونده‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون ترتیبی با مدل شانس متناسب، آزمون کای دو و به کمک نرم‌افزار Stata.12 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته‌ها: از 8456 کودک 24 ماهه شرکت کننده در این مطالعه 4146 نفر (49 درصد) دختر بودند. میانگین و انحراف معیار سن مادران 4/5±1/27 سال و میانگین طول مدت تغذیه انحصاری 4/1±7/4 ماه و طول مدت شیردهی مادر 8/5± 3/20 ماه بود.همچنین میانگین و خطای معیار وزن کودکان 2/13±11939 گرم بود. تغذیه‌ی انحصاری با شیر مادر و طول مدت شیردهی با وزن کودکان ارتباط معکوس داشت (1 00/0P<).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه تغذیه با شیرمادر اثر محافظتی بر روی چاقی کودکان در سن 24 ماهگی دارد. لذا ترویج وتشویق تغذیه‌ی انحصاری و تداوم تغذیه با شیر مادر تا 24 ماهگی توصیه می‌گردد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb