جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای شمس

دكتر علی اکبر جمشیدی ، دكتر محمد درخشان ، دكتر مینا ایزدیار ، دكتر سید حسین شمس، طاهره زندیه ،
دوره 1، شماره 3 - ( دو فصلنامه 3-4 1372 )
چکیده


د كتر سعدا... شمسی الدینی، دكتر اشرف رئیسی،
دوره 5، شماره 19 - ( 4-1376 )
چکیده


رعنا غزنوی ، مهدیه فقیهی ، مهری کدخدایی ، صدیقه شمس،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


دكتر سعداله شمس الدینی، دكتر علیرضا ظهور،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


دكتر شمس وزیریان ، د كتر میترا همتی ، د كتر سیدابوالحسن سیدزاده، دكتر هما بابایی، دكتر فریدون آشنایی،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: عفوت ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی باکتریال در کودکان است و تشخیص به موقع، نقش مهمی در پیش گیری از عوارض ثانویه آن دارد. روش انتخابی تشخیص عفونت ادراری کشت ادرار است، ولی اعتبار آزمایش تجزیه ادرار به عنوان یک آزمون غربال گری مورد بحث است. مطالعه حاضر به منظور تعیین قدرت تشخیصی آزمایش تجزیه ادرار برای تشخیص عفونت ادراری، در بیمارستان های شهید فهمیده و رازی کرمانشاه در طی سال های 78-1377 انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تحلیلی از نوع مقایسه آزمون ها بر روی بیماران مشکوک به عفونت ادراری انجام شد. بیمارانی وارد مطالعه شدند که 72 ساعت قبل از مراجعه آنتی بیوتیک دریافت نکرده و قادر به جمع آوری ادرار به روش مید استریم باشند. هرنمونه ادرار علاوه بر کشت ، از نظر تعداد لکوسیت و باکتری در هرشان میکروسکوپی و وجود خون، پروتیین و نیتریت با نوار ادرار از نوع Behring آلمان بررسی شد. معیار مثبت برای کشت، وجود باکتری با تعداد کلنی بیش از 105 در نظر گرفته شد. در تجزیه ادرار، باکتری به هر تعداد و لکوسیت بیش از 5 عدد در یک شان میکروسکوپی و وجود پروتیین +1، خون +1 و نیتریت مثبت در نوار، مثبت در نظر گرفته شد. در نهایت هر کدام از شاخص ها با کشت ادرار مقایسه و میزان حساسیت و ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی هر شاخص محاسبه شد.یافته ها: 221 بیمار شامل، 163 دختر و 58 پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. کشت ادرار در 6/69 درصد موارد مثبت شد. میزان حساسیت و ویژگی برای لکوسیت به ترتیب 3/86 درصد و73 درصد، در مورد نیتریت 66 درصد و 3/84 درصد، پروتیین 9/56 درصد و 2/35 درصد، خون 61 درصد و 44 درصد و باکتری در ادرار 9/71 درصد و 8/71 درصد بود. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به لکوسیت (3/86 درصد) و بیشترین ویژگی مربوط به نیتریت (3/84 درصد) است. با توجه به پایین بودن حساسیت، آزمایش تجزیه ادرار با استفاده از نوار Behring یک روش مناسب برای غربال گری نمی باشد.
دکتر شمس وزیریان، دکتر سیدابوالحسن سیدزاده، دکتر پارسا یوسفی چایجان،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه وهدف: عفونت‌ ادراری یکی ازشایع‌ترین عفونت‌های کودکان و شیر خواران می‌باشد. از آنجا که درمان استاندارد منجر به بستری شدن و دریافت ‌آنتی‌بیوتیک ‌وریدی‌ می‌گردد، استفاده از درمان سرپایی یک روش مطلوب می‌باشد که از خطر عفونت‌های بیمارستانی و صرف هزینه‌ی بالا پیشگیری می‌کند. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین اثر سوسپانسیون سفیکسیم در درمان پیلونفریت حاد کودکان، در سال 1381 تا 1383 در کرمانشاه انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کار آزمایی بالینی، 60 کودک بیمار بالاتر از یک سال و دارای تب و عفونت ادراری فوقانی مورد بررسی قرار گرفتند. یک گروه (30 نفر) تحت درمان با شربت سفیکسیم به مقدار 8 میلی‌گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز (7 روز اول در بیمارستان و 7 روز در منزل) و گروه دیگر تحت درمان استاندارد با آمپی‌سیلین (100 میلی‌گرم بر کیلو گرم) و جنتامایسین (5/2 میلی‌گرم بر کیلو گرم) 7 روز در بیمارستان و7 روز با شربت کوتریموکسازول (7 تا 10 میلی‌گرم بر کیلو گرم) قرار گرفتند. پاسخ به درمان از دو جنبه‌ی منفی شدن کشت ادرار و قطع تب و بررسی عوارض احتمالی شامل تعداد موارد عود و یا ایجاد اسکار در بافت کلیه بررسی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که کشت ادرار 9 بیمار (30 درصد) در گروه درمان با شربت سفیکسیم و یک بیمار (3/3 درصد) در گروه درمان استاندارد منفی نشد (012/0 P=). متوسط زمان قطع تب در هر دو گروه، 48 تا 60 ساعت بود. عود بیماری در درمان با سفیکسیم 7/16درصد و در بیماران تحت درمان استاندارد 10 درصد بود که اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. اسکار کلیوی ایجاد شده پس از 6 ماه، درکودکان تحت درمان با شربت سفیکسیم 3/8 درصد و در کودکان تحت درمان با روش استاندارد 1/7 درصد بود (08/0P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: با توجه به 30 درصد شکست درمان در بیماران تحت درمان با سفیکسیم خوراکی، استفاده از این دارو جهت درمان سرپایی موارد پیلونفریت حاد توصیه نمی شود. انجام تحقیقات بیشتر پیشنهاد می‌گردد. واژگان کلیدی: عفونت ادراری، سفیکسیم، درمان دارویی، درمان سرپایی


دکتر شمس‌الدین نیکنامی، مهناز طاهری عزیز، دکتر مینو محرز،
دوره 17، شماره 66 - ( 3-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه‌ی مایکوباکتریوم‌های سلی ایجاد می‌گردد. این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی بوده که منجر به بیش از 2 میلیون مرگ سالانه در جهان می‌گردد. هدف از انجام این بررسی تعیین تاثیر بسته‌ی طراحی شده‌ی آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی مسلولین مراجعه کننده به انستیتو پاستور بوده است . روش‌بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بود که بر روی 31 نفر مراجعه کننده‌ی اسمیر مثبت به انستیتو پاستور، در سال 1383 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک لیست خود گزارش‌دهی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون مجدد با ضریب همبستگی 80 درصد تعیین شد. ابتدا نیازهای آموزشی نمونه‌ی مورد مطالعه مشخص و سپس بسته‌ی آموزش بهداشت طراحی و به مدت 8 هفته اجرا شد. مجدداً پس از گذشت 2 ماه با انجام آزمون ثانویه، چگونگی تاثیر بسته‌ی آموزش بهداشت بر متغیرهای پژوهش، بر اساس مقایسه با نتایج پیش آزمون، بررسی گردید. جهت ارزیابی تاثیر متغیرهای مستقل و غیر‌مستقل بر روی تغییرات آگاهی و نگرش و عملکرد و همچنین مقایسه‌ی نهایی نتایج در قبل و بعد از آموزش از آزمون‌های آنالیز واریانس، ضریب همبستگی و تی‌زوج استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی گروه مورد مطالعه 71/33 با انحراف معیار 68/13 و فراوانی جنسی در گروه مورد بررسی 8/54 درصد مرد و 2/45 درصد زن بود. بین تغییر نمره‌ی نگرش و سابقه‌ی ابتلا‌ی خانوادگی ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (001/0>P). اما میان سابقه‌ی زندان و سابقه‌ی مصرف دخانیات و مواد مخدر در نمونه‌ها با تغییر نمره‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بین میزان آگاهی, نگرش و عملکرد واحدهای مورد مطالعه، قبل و بعد از اجرای بسته‌ی آموزشی تفاوت معناداری مشاهده شد. (001/0>P) . نتیجه‌گیری: آموزش بهداشت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی, ایجاد نگرش مثبت و همچنین اتخاذ رفتارهای بهداشتی مناسب در مسلولین داشته باشد.


دکتر کیقباد قدیری، دکتر پرویز احمدی، دکتر رامین عبیری، دکتر سید ابوالحسن سیدزاده، دکتر هما بابایی، دکتر علی اصغر صالحی، دکتر شمس وزیریان،
دوره 17، شماره 67 - ( 6-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریال در سنین کودکی است که می‌تواند منجر به عوارض جدی مثل نارسایی مزمن کلیه و افزایش فشار خون شود. مصرف به‌جا و یا نابه‌جای آنتی‌بیوتیکی‌ها منجر به بروز مقاومت میکروب‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین حساسیت ضد میکروبی (MIC) آنتی‌بیوتیک‌های مورد استفاده در درمان عفونت ادراری ناشی ازE.coli در کودکان به روش E-test بود. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی با نمونه‌گیری غیر تصادفی آسان بر روی 87 نمونه سوش E.coli ادراری از بیماران مبتلا به عفونت ادراری انجام شد. MIC هر آنتی‌بیوتیک با روش E-test تعیین گردید و به منظور طبقه‌بندی از معیار کمیته‌ی ملی استاندارد‌های آزمایشگاهی آمریکا استفاده گردید. یافته‌ها: از میان 87 بیمار، 57 نفر (5/65 درصد) دختر و 30 نفر (5/34 درصد) پسر بودند. میانگین سنی پسران 41 ماه و دختران 61 ماه بود (015/0=P). MIC صدک 50 و 90 هر آنتی‌بیوتیک به ترتیب در مورد آمپی‌سیلین 256و256، آمیکاسین 8/4و5/1، جنتامایسین 32و38/0، نالیدیکسیک اسید 256و5/1، سفتریاکسون 32و023/0، سفکسیم 256و19/0 و کوتریموکسازول 32و32 بود. حساسیت ضد میکروبی در برابر آمپی‌سیلین 8/21 درصد، آمیکاسین 92 درصد، جنتامایسین 5/75 درصد، سفتریاکسون 4/72 درصد، سفکسیم 5/65 درصد، نالیدیکسیک اسید 4/64 درصد و کوتریموکسازول 4/41 درصد بود. نتیجه‌گیری: به طور کلی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این مطالعه بالا بود. کمترین مقاومت مربوط به آنتی‌بیوتیک آمیکاسین بود. پیشنهاد می‌گردد با توجه به افزایش قابل توجه و روز افزون مقاومت E.coli به آمپی‌سیلین وکوتریموکسازول در کودکان، در مورد استفاده از آن‌ها به عنوان درمان تجربی تجدید نظر گردد و همچنین به‌جای آن‌ها از آنتی‌بیوتیک‌های آمیکاسین و جنتامایسین و با اثر کمتر سفتریاکسون، سفکسیم و نالیدیکسیک اسید در درمان عفونت ادراری در کودکان استفاده گردد.


محمد مسعود وکیلی، دکتر علیرضا حیدرنیا، دکتر شمس‌الدین نیکنامی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ایدز تمامی کشورهای دنیا و همه‌ی گروه‌های جنسی، سنی و نژادی را تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان دهنده‌ی موارد عفونت و ابتلای به ایدز در منطقه و ایران می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به رابطین سلامت شهر زنجان، بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، تعداد 80 رابط سلامت متأهل واقع در گروه سنی 20 تا 40 سال از 11 پایگاه بهداشت شهر زنجان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که قبل و 20 هفته بعد از اتمام مداخله‌ی آموزشی تکمیل شد. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی ایدز و مهارت‌های ارتباطی و جهت گروه کنترل کارگاه آموزشی ایدز اجرا شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوج، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته‌ها: آزمون آماری تی زوج نشان داد در گروه مداخله ما بین نمرات حساسیت درک شده (010/0=P)، شدت درک شده (003/0=P) و موانع درک شده (0001/0P<)، قبل و بعد از مداخله‌ی آموزشی اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت ولی در سازه‌های خودکارآمدی درک شده، منافع درک شده و قصد رفتاری، این اختلاف معنی‌دار نبود. در گروه کنترل آزمون آماری تی زوج فقط در سازه‌ی موانع درک شده، اختلاف آماری معنی دار را نشان داد (0001/0P<) و نمره‌ی سازه‌ی خودکارآمدی درک شده نیز، کاهش جزیی داشت. یافته‌های مطالعه نشان داد سازه‌ی خودکارآمدی درک شده بیشترین توان پیش‌گویی کنندگی قصد رفتار را دارا ‌بود. نتیجه گیری: افزایش بیشتر نمرات سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله، حاکی از نقش مثبت آموزش توأم مهارت‌های ارتباطی در کنار ایدز می‌باشد. نتایج این مطالعه لزوم ارتقای دانش و مهارت‌های ارتباطی رابطین سلامت را مورد تأکید قرار می‌دهد.


مهشید تهمتن، دکتر محمدالله توکلی، دکتر محمد محسن تقوی، حسین رضازاده، دکتر محمد کاظمی عرب آبادی، دکتر علی شمسی زاده،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: ایسکمی عمومی مغز باعث آسیب نورونی در هیپوکامپ و قشر مغز می‌شود و منجر به نقص در یادگیری و حافظه می‌شود. پیش شرطی سازی با ورزش باعث حفاظت عصبی در مقابل آسیب‌های مغزی ناشی از ایسکمی می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی اثر پیش شرطی سازی با ورزش بر حافظه‌ی لمسی متعاقب ایسکمی عمومی مغزی در موش صحرایی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 50 سر موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده‌ی وزنی 250 تا 300 گرم به طور تصادفی در پنج گروه آزمایشی تقسیم شدند. ورزش با تردمیل انجام شد و حیوانات روزانه با سرعت 18 متر بر دقیقه، به مدت نیم ساعت، 5 روز در هفته و به‌مدت 3 هفته ورزش کردند. ایسکمی با روش انسداد 4 شریان (شریان‌های مهره‌ای و کاروتید مشترک) القا شد. ارزیابی حافظه‌ی لمسی با تست تشخیص شی جدید انجام شد. یافته‌ها: میانگین فرکانس لمس شی آشنا در گروه ایسکمی (4/9 ± 48 هرتز) نسبت به کنترل (7/2 ± 8/22 هرتز) افزایش یافت. همچنین شاخص تشخیص در گروه ایسکمی (6/1 ± 8/39 درصد) نسبت به شم (8/2 ± 2/60 درصد) کاهش یافت و پیش شرطی سازی با ورزش این شاخص را در حیوانات ایسکمیک (6/6 ± 3/57 درصد) بهبود بخشید. نتیجه‌گیری: ایسکمی گذرای مغز باعث اختلال در یادگیری لمسی می‌شود و پیش شرطی سازی با ورزش باعث کاهش اختلال در این نوع یادگیری در موش‌های ایسکمیک می شود.


دکتر اعظم بحیرایی، آذر شمسی، دکتر افشین محسنی فر، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر محمد میلانی، دکتر سید علی کشاورز،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: مواجهه شیرخواران با دود محیطی سیگار یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مواجهه با دود محیطی سیگار بر وزن گیری شیرخواران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همگروهی آینده‌نگر بود. دو گروه مورد مطالعه شامل 51 شیرخوار در گروه مواجهه یافته و 51 شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند که در سه دوره‌ی 5 تا 7 روزگی، 2 ماهگی و 4 ماهگی وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد. مواجهه با دود محیطی سیگار از دو طریق پرسشنامه و کوتینین ادرار شیرخوار ارزیابی شد. به این منظور نمونه‌ی ادرار آن‌ها نیز در هر بار پیگیری جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل،کای اسکوئر، فیشر و آزمون کاپا استفاده شد. یافته‌ها: در ارزیابی میزان مواجهه‌ی میانگین کوتینین ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه (5 تا 7 روزگی), در دو ماهگی و نیز 4 ماهگی در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه‌ی نیافته دارای تفاوت معنی‌داری بود (0001/0P<). از نظر وزن گیری نیز در دو دوره پیگیری 2 ماهگی و 4 ماهگی میانگین وزن شیرخواران گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته کاهش معنی‌داری نشان می‌داد (0001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن‌گیری شیرخواران مواجهه یافته با درد محیطی سیگار در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری با دوره‌های طولانی‌تر پیگیری بر تمامی جوانب رشد شیرخوار مواجهه یافته صورت گیرد.


شقایق تاجیک، دکتر محمدرضا جلالی ندوشن، دکتر جلال الدین شمس، دکتر رویا یارایی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: پومالیدومید Pomalidomide)) - ترکیبی از دو داروی لنالیدومید (Lenalidomide) و تالیدومید (Thalidomide) - از جدیدترین داروهای ضد سرطانی می‌باشد. این دارو سبب القای آپوپتوز سلول‌های سرطانی می‌شود و چند مطالعه نیز حاکی از اثر ناچیز سایتوتوکسیک آن بر سلول‌های سالم خون محیطی است. با این حال از تاثیر توکسیک داروی پومالیدومید بر سلول‌های سالم مغزاستخوان که حاوی سلول‌های مهم ایمنی نیز هستند، هنوز اطلاع چندانی‌در دست نیست. در این مطالعه تاثیر داروی پومالیدومید بر سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز‌استخوان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: نمونه‌ها از افرادی است که با وجود نیاز به بررسی مغزاستخوان از لحاظ بالینی، نهایتا مشکل پاتولوژیک خاصی در لکوسیت‌های آن‌ها تشخیص داده نشد. از باقیمانده‌ی نمونه آسپیراسیون مغزاستخوان، سلول‌های تک‌هسته‌ای جداسازی شد. نیمی از سلول‌های تک‌هسته‌ای هر فرد با داروی پومالیدومید (با غلظت نهایی 10µM) و نیمی دیگر بدون دارو (به‌عنوان گروه کنترل) کشت داده شد. پس از 48 ساعت انکوباسیون کشت سلولی، میزان فعالیت حیاتی (MTT) و میزان القای آپوپتوز (با رنگ‌آمیزی فلورسنت اتیدیوم بروماید و اکریدین اورنج) در سلول‌ها بررسی شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از کشت سلولی نشان داد که میزان فعالیت حیاتی سلول‌های تک هسته‌ای مغزاستخوان در حضور داروی پومالیدومید افزایش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل داشت (P<0/05). ولی میزان القای آپوپتوز سلول‌های تک‌هسته‌ای مغزاستخوان در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری نداشت. نتیجه‌گیری: پومالیدومید تا حدودی سبب تحریک حیات و فعالیت سلول‌های تک هسته‌ای مغزاستخوان سالم در بهبود و بقای آن‌ها می‌شود و علاوه برآن بر خلاف سایر داروهای ضد سرطانی هیچ اثر توکسیک یا القای آپوپتوزی روی این سلول‌ها نمی‌گذارد. بنابراین به نظر می‌رسد پومالیدومید می‌تواند داروی مناسبتری جهت اجتناب از اثرات جانبی داروهای ضد سرطانی روی سلول‌های سالم باشد.


دکتر مینو کلانتری، ذبیح اله راستی، زهرا شفیعی، دکتر علیرضا شمس الدینی، دکتر علیرضا اکبر زاده باغبان،
دوره 26، شماره 114 - ( 1-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: دفورمیتی مچ خم شده و شست در کف دست از اختلالات شایع در کودکان فلج مغزی می‌باشد که باعث محدودیت در توانایی عملکردی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنی و طولانی مدت کینزیوتیپ بر زبردستی ظریف دست کودکان فلج مغزی بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 36 کودک فلج مغزی اسپاستیک 4 تا 14 سال که دفورمیتی مچ خم شده و شست در کف دست داشتند به‌صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در هردو گروه، کینزیوتیپ روی سطح پشتی ساعد، مچ و شست به کار برده شد (در گروه کنترل کینزیوتیپ بدون کشش و به صورت پلاسبو). زبردستی ظریف هر دو گروه قبل از کینزیوتیپ و همچنین بلافاصله،
30 دقیقه و 2 روز بعد از استفاده از کینزیوتیپ و نیز 2 روز بعد از برداشتن کینزیوتیپ با استفاده از
Nine Hole Peg Test مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای متغیر وابسته به کار رفت.
یافته‌ها: نتایج نشان دهنده‌ی تفاوت معنادار میانگین زبردستی ظریف بین دو گروه بود (001/0>P). اما اثر متقابل زمان و گروه معنی‌دار نبود (955/0P =).
نتیجه‌گیری: کینزیوتیپ بر بهبود زبردستی ظریف دست بلافاصله بعد از استفاده موثر است و اثر آن در طول زمان ثابت است.
 
مسعود کیخا، مهدی خورشیدی، دکتر عزت شمسی پور، سپهر نوید،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

نوکاردیا باکتری گرم مثبت و اسید فاست نسبی است که به صورت ساپروفیت در منابع محیطی زندگی می‌کند. این گروه از باکتری ها قادرند از طریق استنشاق و تلقح تروماتیک وارد بدن انسان شده و در نتیجه عفونت‌های نوکاردیوزیس را پدید آورند.
معرفی بیمار: مرد 32 ساله با علایمی چون تب، کاهش وزن تدریجی و سرفه‌های پایدار به بیمارستان الزهرا مراجعه نمود. ابتدا فرض بر این بود که بیمار مورد نظر به بیماری سل مبتلاست اما در هیچ یک از نمونه‌های خلط آن مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جداسازی نشد. در نهایت از بیمار نمونه شست‌وشوی برونش گرفته شد و با توجه به معاینات کلینیکی و ارزیابی‌های میکروب شناسی عامل بیماری به عنوان نوکاردیا سیریا سیجئورجیکا تشـخیص داده شد.
نتیجه گیری: طبق گزارش حاضر، عفونت‌های نوکاردیوزیس ممکن است در بیماران نقص سیستم ایمنی و حتی افراد سالم نیز رخ دهد. با توجه به شباهت‌های تظاهرات بالینی و یافته‌های رادیولوژیک بیماری سل و عفونت‌های تنفسی نوکاردیایی، پزشکان می‌بایست به عفونت‌های تنفسی نوکاردیایی نیز توجه کنند.    

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb