جستجو در مقالات منتشر شده


28 نتیجه برای صادق

دكتر اصغر مرزبان ، دكتر منصور صادق زاده ، دكتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


دكتر نیلوفر معتمد ، سید علیرضا آیت اللهی ، نجف زارع ، دكتر علی صادقی حسن آبادی ،
دوره 10، شماره 38 - ( 1-1381 )
چکیده


مهران محمدیان فضلی، غلام رضا صادقی ،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: شهر زنجان با جمعیتی بالغ بر سی صد هزار نفر در حال حاضر از منابع آب زیرزمینی جهت شرب استفاده نموده و هم اینک به دلیل دفع غیراصولی فاضلاب شهری و نیز کاهش نزولات جوی طی دهه گذشته در معرض خطر کمبود جدی و آلودگی آب می باشد. از این رو به دلیل اهمیت موضوع بهداشت آب، این تحقیق جهت تعیین برخی خصوصیات مهم شیمیایی و میکروبی منابع آب آشامیدنی شهر زنجان طی سال های 80-79 صورت گرفت.مواد و روش ها: تحقیق از نوع توصیفی بوده و طی آن ازکلیه چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهری طی چهار فصل نمونه های متعدد در مجموع به تعداد 280 نمونه جهت بررسی شیمیایی و میکروبی اخذ شد. مقادیر مربوط به نیترات، نیتریت، کلرید، کل کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی با روش اسپکتروفتومتری، تیتراسیون آرژانتومتری و تخمیر چند لوله ای کلی فرم ها اندازه گیری شد. برای تحلیل آماری از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق 36 حلقه چاه آب آشامیدنی، بر اساس موقعیت محلی و احتمال خطر آلودگی، به دو دسته درون شهری (22 حلقه) و برون شهری (14 حلقه) تقسیم شدند. میانگین غلظت نیترات، نیتریت و کلرور چاه های درون و برون شهری اختلاف معنی دار نشان داد (P<0.0003، P<0.03، P<0.0003). نیترات در برخی چاه های درون شهری بالاتر از استاندارد ولی نیتریت و کلرور کلیه چاه ها کمتر از حد استاندارد بودند. مجموع نسبت غلظت واقعی نیترات و نیتریت به مقدار استاندارد آن ها ( شاخص سازمان جهانی بهداشت) نیز محاسبه و مشخص شد در 4 حلقه چاه فراتر از یک) بیش از حد مجاز) بود. در خصوص نتایج میکروبی نیز هیچ چاه درون یا برون شهری آلودگی به کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی نداشت.نتیجه گیری و توصیه ها: این تحقیق نشان داد که برخی از چاه های آب شرب شهر از نظر غلظت نیترات و نیتریت در شرایط نامطلوبی بوده و برخی نیز در معرض خطر آلودگی می باشند. توصیه می شود با توجه به مشخصات هیدرولیکی، شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر از نظر نیترات و نیتریت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز راه کارهای مناسب اتخاذ شود.
ویدا صادق زاده، نسرین حسنی،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات قرن حاضربوده و به نحو چشمگیری باعث بیماری ومرگ شده وهزینه های بالایی را به بیمار بستری تحمیل می کنند. باتوجه به شیوع عفونت های بیمارستانی واهمیت آن، این پژوهش باهدف تعیین فراوانی ابتلا به عفونت‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان شفیعیه شهر زنجان طی دی ماه 1382 تا پایان تیر ماه 1383 انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 150 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه که دارای سوند ادراری و واجد شرایط ورود به مطالعه بودند (عدم عفونت ادراری به هنگام بستری و نیاز به سوند فولی)، انجام شد. برای تمامی نمونه‌های پژوهش در بدو ورود به بخش و سپس هر 48 تا 72 ساعت تا هنگام ترخیص کشت ادرار انجام شد و پرسش‌نامه‌ی مشخصات دموگرافیک، تعیین شدت بیماری (آپاچی II ) برای بیماران تکمیل گردید. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری داده‌ها از روش اعتبار محتوی و برای تعیین پایایی معیار آپاچی II از روش پایایی توافق ارزیاب‌ها استفاده شد و برای پایایی نتایج کشت ادرار تمامی نمونه‌های کشت ادرار توسط یک نفر و در یک آزمایشگاه و با روش یکسان انجام شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون‌های تی و کای دو) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ابتلا به عفونت ادراری بیمارستانی، میکروارگانیسم‌های شایع و رابطه‌ی بین شدت بیماری، مدت بستری، جنس و سن با بروز عفونت تعیین شد. یافته‌ها: فراوانی ابتلا به عفونت‌‌های ادراری بیمارستانی در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی تحت بررسی 25 درصد بود. شایع‌ترین میکروارگانیسم‌های مولد عفونت ادراری بیمارستانی به ترتیب عبارت بودند از: اشرشیا کولی(50 درصد)، استافیلوکوک (5/17 درصد)، کلبسیلا (5/7 درصد)، عفونت‌های قارچی (5 درصد) وانتروباکتر(5/2 درصد). بین جنس مونث، افزایش مدت بستری و طول مدت داشتن سوند ادراری با بروز عفونت اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد (05/0 P=) . بین افزایش سن و بروز عفونت ادراری بیمارستانی اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های تحقیق جنس مونث، افزایش مدت بستری و مدت داشتن سوند ادراری به طور معنی‌‌داری با بروز عفونت ادراری درارتباط بود. به کار گیری سیاست‌های پیشگیری همانند استفاده از سوند در موارد ضروری، به کارگیری روش‌های آسپتیک در انجام روش‌های درمانی و پرستاری، مجزا کردن بیماران دارای سوند و اجرای برنامه‌های کنترل عفونت پیشنهاد می‌گردد.


دکتر مهناز صادقی شبستری، دکتر حمیده حسین پورفیضی،
دوره 14، شماره 54 - ( فروردين 1385 )
چکیده

چکیده واکنش‌های جانبی به دنبال تزریق واکسن BCG (باسیل کالمت گرین) نادر بوده و یا به صورت لنفادنیت یا اوستئیت بروز می‌نماید. یکی از عوارض بسیار نادر این واکسن, عفونت منتشر مایکوباکتریایی است که اغلب در کودکان دچار نقص سیستم ایمنی اتفاق می‌افتد. در این مقاله یک مورد از عفونت منتشر BCG در شیرخوار 4 ماهه‌ای گزارش می‌شود که دچار نقص ایمنی توام شدید (SCID) بود. در رادیوگرافی, ضایعات اوستئولیتیک متعدد در اندام‌ها و جمجمه؛ در سونوگرافی شکم, ندول‌های متعدد در کبد و طحال؛ در رادیوگرافی سینه، کدورت‌های منتشر بینابینی و در کشت ترشحات معده از نظر مایکوباکتریوم بویس مثبت گزارش گردید.


دکتر محبوبه دلیرروی‌فرد، دکتر منصور صادق‌زاده، دکتر علی ارجمند‌شبستری،
دوره 15، شماره 61 - ( زمستان 1386 )
چکیده

چکیده
سندرم Jarcho-Levin یک اختلال نادر سیستم اسکلتی مرکزی است که مهره‌ها و دنده‌ها را درگیر‌ کرده و با قد کوتاه و ناهنجاری‌های ارگان‌های دیگر همراه است. یکی از مشکلات این بیماران ناهنجاری‌های تنفسی است که میزان بروز آن در بیماران متفاوت می‌باشد. مبنای تشخیص اولیه بر اساس رادیو‌گرافی قفسه‌ی سینه است، اما سی‌تی اسکن مارپیچی سه‌بعدی در تعیین وضعیت دقیق دنده‌ها بسیار کمک‌کننده می‌باشد. از اختلالات دیگری که در این سندرم دیده می‌شود، اختلالات قلبی است. گزارش ما مربوط به پسر شیر‌خوار 9 ماهه‌ای است که دچار سندرم فوق همراه با نارسایی قلب راست بود.
 


دکتر غلامرضا پوریعقوب، دکتر خسرو صادق نیت حقیقی، دکتر حمیدرضا سرشته دار،
دوره 16، شماره 64 - ( 7-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: یکی از کاربردهای شایع حلال‌ها، استفاده از پرکلرواتیلن در خشکشویی‌ها می‌باشد. مواجهه با این ماده‌ی شیمیایی اثرات منفی بسیاری داشته و اندام‌‌های مختلف بدن از جمله کبد، کلیه، اعصاب و قلب را می‌تواند تحت‌تأثیر قرار دهد. در این مطالعه ما اثرات نورولوژیک مواجهه‌ی مزمن با پرکلرواتیلن در کارکنان خشکشویی‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. روش بررسی: در یک مطالعه‌ی همگروهی تاریخی، 40 نفر گروه مواجهه‌یافته با پرکلرواتیلن با 40 نفر غیرمواجهه مقایسه شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌‌‌نامه و فهرست باز‌بینی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات توسط محققین انجام گرفت. فراوانی مشکلات گزارش شده در دو گروه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شد. یافته‌ها: فراوانی افسردگی در گروه مواجهه و گروه غیرمواجهه به ترتیب 5/42 درصد و 5/22 درصد بود و این اختلاف پس از حذف اثر سن و سطح تحصیلات از نظر آماری معنی‌دار بود (056/0=P). فراوانی فراموشکاری در گروه مواجهه از گروه غیر‌مواجهه بیشتر بود، ولی این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه‌ی ما در مورد افسردگی با نتایج مطالعات دیگر همخوانی داشت، ولی در سایر موارد رابطه‌ی معنی‌داری بین مواجهه‌ی مزمن با پرکلرواتیلن در خشکشویی و علایم عصبی، روانی سنجیده شده توسط این مطالعه یافت نشد و در مورد شکایت از بازبینی مکرر یافته‌ای غیرقابل‌انتظار داشتیم.


رحمت اله پرندین، دکتر حمید رضا صادقی پور رودسری، دکتر سیروس شمیلی، دکتر حمید رضا قاسمپور،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: در طی سا‌ل‌های گذشته بررسی اثرات مشتقات گیاهی بر باروری پستانداران آزمایشگاهی در کشورهای مختلف مورد توجه فراوانی قرار‌گرفته است، ولی در کشور ما توجه زیادی به این مهم نشده ‌است. انگیزه‌ی انجام این آزمایش بررسی اثرات عصاره‌ی آبی کندر بر باروری موش‌های صحرایی نر بود. روش بررسی: عصاره‌ی آبی کندر پس از تهیه، به ‌صورت خوراکی با دوزهای 200 و 400 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن حیوان برای مدت 60 روز از راه دهانی تجویز شد. سپس شاخص‌های مختلف باروری از قبیل وزن بدن و اندام‌های تناسلی، میزان تحرک و تعداد اسپرم، میزان باروری، میزان ذخیره‌ی اسپرم اپیدیدیمی، میزان تولید روزانه‌ی اسپرم توسط بیضه‌ها و میزان هورمون تستوسترون خون مورد سنجش قرار‌گرفت. یافته‌ها: پس از ارزیابی، افزایش معنی‌داری در وزن بدن و اندام‌های تولیدمثلی نسبت به گروه کنترل، به ‌ویژه در گروه با دوز بالاتر مشاهده شد. نتایج حاصل از بررسی بین میزان درصد تحرک و تعداد اسپرم‌ها، میزان باروری، میزان تولید روزانه‌ی اسپرم توسط بیضه‌ها، میزان ذخیره اپیدیدیمی و میزان تستوسترون سرم در مقایسه گروه کنترل و گروه با دوز 200 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم (برای همه‌ی موارد 05/0 P<) و گروه با دوز 400 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم (به ترتیب با 001/0 P<، 01/0P<، 05/0P<، 05/0P<، 05/0P<، 05/0P<) اختلاف معنی‌داری را نشان داد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق تغییرات معنی‌داری را در افزایش میزان شاخص‌های باروری نشان داد که با توجه به نتایج به‌ دست آمده از این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که عصاره‌ی آبی کندر دارای اثرات افزایش‌دهنده‌ی باروری در موش‌ صحرایی نر می‌باشد. واژگان‌کلیدی: باروری، موش صحرایی نر، کندر


ایرج مقدمی، دکتر مینو ایلخانی‌پور، دکتر گودرز صادقی هشجین،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) به طور وسیع در درمان التهاب، درد و تب مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پژوهش با هدف ایجاد التهاب تجربی با یک ماده‌ی بیولوژیک با خاصیت اکسیداتیو قوی به نام پراکسی نیتریت و درمان با دوداروی فلونیکسین و کتوپروفن انجام گردید. روش بررسی: به‌این منظور 24 قطعه خوکچه هندی در 4گروه 6 تایی تقسیم شدند. به سه گروه پراکسی نیتریت و به گروه کنترل (شاهد منفی) سرم فیزیولوژی به طریق زیر جلدی در کف پا تزریق شد. پس از ایجاد و حصول یقین از بروز التهاب دو داروی فلونیکسین مگلومین (1 میلی‌گرم در کیلو‌گرم) و کتوپروفن (2 میلی‌گرم در کیلو‌گرم) به ترتیب در گروه‌های سه و چهار به تعداد 5 بار به فواصل 12 ساعت و به گروه‌های یک و دو نیز به همان ترتیب سرم فیزیولوژی تزریق شد.یک ساعت قبل و بعد از هر تزریق میزان مقاومت در برابر درد فشاری در کف پای مربوطه اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که حساسیت پا به درد فشاری در کلیه‌ی گروه‌هایی که پراکسی نیتریت دریافت کرده بودند با افزایش همراه بود (05/0P<). تزریق اول و دوم هر دو دارو به‌صورت موثری حساسیت به درد را کاهش داد ولی چنین اثری بعد از تزریق سوم ،چهارم و پنجم مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بر اساس مشاهدات انجام شده، به نظر می‌رسد که اثر داروهای NSAIDs در ساعات اولیه‌ی درمان دردهای حاصل از فشار بسیار بالاست. لیکن رفته‌رفته در ساعات پایانی درمان اثر داروها کاهش یافته و خوکچه هندی با فشار اندکی در پنچه‌ی پای خود واکنش نشان می‌دهد. این موضوع در بیمارانی که به‌صورت طولانی مدت از داروهای NSAIDs استفاده می‌کنند، حائز اهمیت است، زیرا ممکن است در طول درمان اثر داروها کاهش یابد.


دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر علی کوشا، دکتر سید نورالدین دریاباری،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال رشد ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد فیزیکی و اختلال در عملکردهای تکاملی و شناختی داشته باشند. بعد از 6 ماهگی حدود 3/1 میزان انرژی دریافتی کودک از طریق تغذیه تکمیلی باید تامین گردد. بررسی‌ها نشان داده که فقر به تنهایی عامل سوء تغذیه نمی‌باشد و در این زمینه‌ی نقش آگاهی مادران در استفاده بهینه از سبد اقتصادی خانواده و شروع تغذیه تکمیلی در زمان و با مواد غذایی مناسب برجسته‌تر می‌باشد. این مطالعه به ارزیابی میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی کودکان و عوامل موثر بر آن پرداخت. روش‌بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه برروی 300 مادر دارای کودک شیرخوار 6 تا 12 ماهه تحت پوشش فیلد آموزش پزشکی جامعه‌نگر زنجان انجام گردیده است. میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی تکمیلی به تفکیک سن و میزان تحصیلات مادر، تعداد فرزندان و نوع مسکن آنان ارزیابی گردید. نتایج: 3/60 درصد از مادران در سنین 20تا 29 سال قرار داشتند. از نظر میزان تحصیلات 3/53 درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 55 درصد در خانه‌ی استیجاری سکونت داشتند و 5/47 درصد آن‌ها دارای یک فرزند بودند. 3/42 درصد آن‌ها آگاهی متوسط داشتند. 82 درصد سن صحیح شروع تغذیه‌ی کمکی را می‌دانستند، ولی 92 درصد آن‌ها نمی‌دانستند که بهترین زمان تغذیه‌ی کمکی، پس از تغذیه با شیر مادر است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین سن مادر، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه‌ی تکمیلی وجود داشت. (0001/0 >P). اما ارتباط معنی‌داری میان میزان آگاهی مادر با وضعیت سکونت آن‌ها پیدا نشد (98/0=P).


دکتر منصور صادق زاده، دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، دکتر علی کوشا، دکتر محمود نوروزی پاکدل،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده مقدمه: تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین نوع تشنج در دوران کودکی است که در جوامع مختلف شیوع آن را بین 2تا14 درصد ذکر می‌کنند. با توجه به احتمال ارتباط سطح روی سرم با تشنج ناشی از تب این مطالعه انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه، 117 کودک در محدوده‌ی سنی 6 ماه تا 5 سال در چهار گروه مختلف، بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب (39 بیمار)، بیماران تب‌دار بدون تشنج (40 بیمار) و افراد بدون تب و بدون تشنج (32 بیمار) و افراد با تشنج بدون تب (6 بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه و اخذ نمونه‌ی سرم، یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: میانگین روی سرم در 39 بیمار مبتلا به تشنج ناشی از تب 67/75 میکروگرم دردسی لیتر، در 40 بیمار تب‌دار بدون تشنج 58/87 میکروگرم در دسی لیتر، در 32 فرد بدون تب و بدون تشنج 06/89 میکروگرم در دسی لیتر و در 6 بیمار با تشنج بدون تب 67/96 میکروگرم در دسی لیتر بود. که از نظر آماری میزان روی سرم در بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود (002/0P= و 001/0P=) در حالی که سه گروه دیگر، اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (971/0P=). نتیجه گیری: با توجه به شیوع هیپوزینکمی در تشنج ناشی از تب می‌توان همراهی بین سطح پایین روی سرم و احتمال بروز تشنج ناشی از تب قایل گردید.


امیر واحدیان عظیمی، دکتر مصطفی صادقی، دکتر علی موافق، دکتر رحیم سروری زنجانی، دکتر داود حسنی، دکتر امیر رضا صالح مقدم، محمد باقر کشافی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استرس و موقعیت‌های استرس‌زا می‌توانند سبب ایجاد بیماری‌های کشنده‌ای همانند بیماری‌های عروق کرونر و پر فشار خون شوند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان استرس درک شده با خصویات پنج‌گانه بیماری قلبی در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد می‌باشد. روش بررسی: در این پژوهش مقطعی توصیفی تحلیلی که در فاصله‌ی اردیبهشت ماه 1383 تا ابتدای مهرماه 1387 انجام شد، 3200 نفر از بیماران مبتلا به آنفارکتوس قلبی بستری در بخش قلب بیمارستان‌های قایم (عج) و امام رضا (ع) مشهد به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی اطلاعات دموگرافیک، فرم مخصوص ثبت یافته‌های آزمایشگاهی و تغییرات نواری و پرسشنامه‌ی استرس درک شده استفاده شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که 35 درصد از نمونه‌ها از استرس متوسط و 65 درصد از استرس شدید رنج می‌بردند. همچنین یافته‌ها نشان داد که میانگین سطح استرس در رده‌های مختلف متغیرهایی همچون جنس، تحصیلات، ابتلا به فشار خون، سابقه‌ی ابتلا به فشار خون، ابتلا به افسردگی، مصرف سیگار، ورزش کردن، شغل، سطح در آمد، محل زندگی و سابقه‌ی فامیلی ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب دارای تفاوت معنی‌داری با یکدیگر می‌باشند. نتیجه‌گیری: با توجه به بالا بودن میزان استرس درک شده در بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد، تدوین و اجرای اقداماتی در راستای تعیین عوامل استرس‌زا و کاهش یا رفع آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.


دکتر رضا رنجبر، میثم سرشار، دکتر نور خدا صادقی فرد،
دوره 20، شماره 81 - ( 7-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: باکتری سالمونلا یک پاتوژن روده‌ای با توزیعی گسترده در سراسر جهان است که شامل تعداد زیادی سروتیپ و میزبان‌های متعددی می‌باشد و به‌عنوان یکی از شایع‌ترین علل عفونت باکتریایی منتقله از طریق غذا در انسان است. در میان سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا، شیوع عفونت‌های ناشی از سروتیپ اینفنتیس به طور معناداری افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع ژنوتیپ‌های سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتیپ اینفنتیس در تهران با استفاده از روش ریبوتایپینگ بود. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی از آذر 1386 الی دی 1389 بر روی سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتیپ اینفنتیس جدا شده از بیمارانی که به چند بیمارستان شهر تهران مراجعه کرده بودند، انجام گردید. پس از شناسایی سویه‌های سالمونلا با استفاده از روش‌های استاندارد بیوشمیایی و باکتریولوژیکی در نهایت از روش ریبوتایپینگ جهت تایپینگ مولکولی سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتیپ اینفنتیس استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد که از میان 26 ایزوله متعلق به سروگروه C سالمونلا، 19 ایزوله (73‌ درصد) متعلق به سالمونلا انتریکا سروتایپ اینفنتیس بود. ایزوله‌های متعلق یه این سروتیپ مورد بررسی بیشتر مولکولی قرار گرفتند. ریبوتایپینگ توانست ایزوله‌های متعلق به این گروه را به 9 دسته 1c تا 9cمختلف تقسیم نماید. در این سروگروه بیشترین تعداد سویه (7 مورد) در دسته 1c قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی وجود ریبوتیپ‌های مختلف در میان بیماران تحت بررسی بود. بنابراین سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتیپ اینفنتیس در این مطالعه از چندین کلون مختلف تشکیل شده‌اند. همچنین نتایج نشان داد که روش ریبوتایپینگ قدرت تمایزی مناسبی برای تایپینگ مولکولی سویه‌های سالمونلا انتریکا سروتیپ اینفنتیس دارد.


دکتر علیرضا صادقی، دکتر مرجانه کریمی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، رضا سلمانی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفصلی و بزرگ‌ترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال و مسن است، که با مکانیسم تخریب پیشرونده‌ی غضروف مفصلی باعث ایجاد درد مزمن و اختلال عملکرد مفاصل درگیر می‌شود. هنوز علت اصلی این بیماری به درستی شناخته نشده است. طی چندین مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک در کشور‌های دیگر ارتباط این بیماری با بیماری‌های قلبی و عروقی گزارش شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت ضخامت کاروتید در زنان با استئوآرتریت دست در مقایسه با افراد هم سن ولی بدون استئوآرتریت بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بر روی 256 نفر از زنان میانسال و مسن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان که با معاینه‌ی مفاصل دست در دو گروه بیماران مبتلا به استئوآرتریت و گروه بدون استئوآرتریت تقسیم شده بودند، با استفاده از سونوی داپلر شریان کاروتید از نظر میزان و شدت آترواسکلروز و وجود یا نبود پلاک آترواسکلروتیک بررسی شدند. نتایج حاصل شده با استفاده از تست‌های آماری Chi-Square و Independent T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته‌ها: در این بررسی 256 زن با میانگین سنی 79/56 سال شرکت کرده بودند. 8/30 درصد از زنان مبتلا به استئوآرتریت و 5/17 درصد از زنان سالم پلاک آترواسکلروتیک شریان کاروتید داشتند، که به لحاظ آماری این تفاوت معنی‌دار بود (009/0=P، 1/2= OR). پس از کنترل سن هنوز وجود استئوآرتریت یک ریسک فاکتور برای پلاک کاروتید محسوب می‌شد. میانگین ضخامت انتیمای شریان کاروتید در بیماران 975/0 میلی‌متر و در افراد سالم 910/0 میلی‌متر بود (0001/0P <). نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه همراهی معنی‌داری میان بیماری استئو آرتریت و بیماری‌های آترواسکلروتیک نشان داد. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات بعدی بررسی اثر پیشگیری کنندگی دارو‌های کاهنده‌ی آترواسکلروز بر پیشرفت استئوآرتریت مورد توجه قرارگیرند.


فرزانه صادقی، دکتر محمد خلج کندری، دکتر محمدعلی حسینپور فیضی، دکتر فرزام شیخ‌زاده حصاری،
دوره 22، شماره 95 - ( 6-1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: یادگیری کسب اطلاعات از دنیای اطرف خود می‌باشد و حافظه مکانیسمی برای کدبندی، ذخیره سازی و فراخوانی دوباره اطلاعات یاد گرفته شده است. ضعف در حافظه و اختلال در یادگیری از شایعترین مشکلات روان شناختی هستند. یکی از گیاهانی که در بسیاری از فرهنگ‌ها و طب سنتی از آن بهعنوان داروی تقویت حافظه یاد شده است، کندر میباشد. در این مطالعه تاثیر دارویی عصارهی آبی کندر بر فرایندهای یادگیری و حافظه‌ی فضایی در موش‌ صحرایی نر توسط ماز آبی موریس بررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی تجربی، 21 سر موش صحرایی نر بالغ به 3 گروه کنترل (آب مقطر) و گروه تیمار با عصاره‌ی آبی کندر (mg/kg 50 و 100) تقسیم شدند و به مدت 4 هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور ارزیابی میزان یادگیری حیوانات، روش ماز آبی موریس استفاده شد. یافتهها: تمام گروهها بین روز اول و روز اخر کارآزمایی، کاهش چشمگیری در زمان سپری شده (0001/0P<) و نیز مسافت پیموده شده (0001/0P<) نشان دادند. در روز ششم هر دو گروه تیمار از لحاظ زمان سپری‌شده (05/0P<) و مسافت پیموده شده (05/0P<) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری از خود نشان دادند. نتیجهگیری: نتایج حاصل حاکی از آن است که مصرف کندر یادگیری و تشکیل حافظه‌ی فضایی موش صحرایی را در بررسی به روش ماز آبی موریس تسهیل مینماید.


دکتر حمید رضا صادقی پور، دکتر فرهاد دریانوش، دکتر محسن ثالثی،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کمرین و واسپین، از آدیپو‌کاین های مترشحه از بافت چربی بوده که با التهاب و مقاومت انسولینی مرتبط می‌باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین تناوبی هوازی بر کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: تعداد 24 نفر از دانشجویان پسر دارای اضافه وزن بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت و بصورت تصادفی در دو گروه 12 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته (هر هفته 3 جلسه، هر جلسه 40 دقیقه) در تمرینات شرکت و گروه کنترل، برنامه معمول زندگی روزانه خود را داشتند. قبل و بعد از این دوره، از همه آزمودنی‌ها جهت اندازه‌گیری متغیرهای کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین نمونه خونی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی t وابسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: در گروه تجربی بدنبال 12 هفته تمرین تناوبی هوازی، کاهش معناداری در غلظت کمرین (t= 5/02 , P=0/001)، و شاخص مقاومت به انسولین (t=3/73 , P=0/003) مشاهده شد، در حالیکه تغییر معناداری در غلظت سرمی واسپین مشاهده نشد (t=2/04 , P=0/06). همچنین شاخص مقاومت به انسولین با هر دو متغیر کمرین (P=0/007) و واسپین (P=0/04) رابطه معناداری داشت. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد برنامه تمرین هوازی تناوبی با تاثیر بر کمرین و مقاومت انسولین، می تواند در کاهش پاسخ های التهابی ناشی از چاقی و اضافه وزن نقش مهمی ایفا کند.


دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر نورالدین موسوی نسب، علی رضایی،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کتواسیدوز دیابتی از عوارض شایع و تهدید کننده‌ی حیات در کودکان مبتلا به دیابت قندی می‌باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل مستعد کننده، پیش آگهی و عوارض ایجاد شده در بیماران مبتلا به کتواسیدوز بستری در شهر زنجان می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه پرونده بیماران بستری شده به علت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان‌های موسوی و ولیعصر زنجان طی سال‌های 85-90 بررسی شد و علت مراجعه، علایم بالینی، یافته‌های آزمایشگاهی و پیش آگهی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: 51 کودک مبتلا به کتواسیدوزبا میانگین سنی 9/3±6/6 سال مورد بررسی قرار گرفتند. شایع‌ترین شکایت بیماران تهوع و استفراغ 4/67 درصد و شایع‌ترین یافته دز هیدراتاسیون 1/94 درصد و تاکی پنه 2/82 درصد بود. از نظر یافته‌های آزمایشگاهی (49 درصد) از بیماران هیپوکالمی (5/25 درصد) هیپوگلیسمی (6/17 درصد) هیپوناترمی (8/11 درصد) هیپرناترمی، و 5 بیمار (8/9 درصد) هیپرکالمی داشتند. از نظر پیش آگهی، 48 بیمار مرخص و 3 بیمار (9/5 درصد) فوت شدند که دو مورد فوتی بعلت ادم مغزی بود. نتیجه‌گیری: ادم مغزی از عوامل عمده مرگ ومیر در مطالعه ما بود لذا توصیه می‌شود نسبت به پیشگیری و درمان بموقع ادم مغزی توجه کامل مبذول گردد.


دکتر طاهره الهی، محبوبه صادق آبادی،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان ابتلا به افسردگی در کودکان خانواده‌های تک والدی و دووالدی بر اساس آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان (CDI) و بررسی همگرایی این آزمون‌ها در تشخیص افسردگی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به روش علی- مقایسه‌ای انجام شد و جامعه آماری آن همه دانش ‌آموزان دختر و پسر پایه سوم دبستان در سال تحصیلی 93-92 شهر اصفهان بودند که از بین آ‌ن‌ها 217 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژهش حاضر پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس، 1992) و آزمون ترسیم خانواده (هال، 1951) بود. دانش‌آموزان ابتدا پرسشنامه افسردگی کودکان را تکمیل کردند و سپس در آزمون ترسیم خانواده مورد سنجش قرار گرفتند. یافته‌ها: داده‌ها بر اساس جنسیت و نوع خانواده (تک‌والدی و دو‌والدی بودن) با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. نتایج همبستگی پیرسون، رابطه معناداری (001/0>P، 328/0=R) را بین دو آزمون در تشخیص افسردگی نشان داد. میانگین افسردگی کودکان تک‌والدی در پرسشنامه افسردگی کودکان و نیز در آزمون ترسیم خانواده به طور معناداری بالاتر از کودکان دووالدی بود. تفاوتی بین میانگین افسردگی دو جنس در پرسشنامه افسردگی کودکان وجود نداشت، در حالی که در آزمون ترسیم خانواده تفاوت معناداری بین پسران و دختران وجود داشت. نتیجه‌گیری: جدایی از یکی از والدین با احتمال بالای ابتلا به افسردگی در فرزندان همراه است و هر دو آزمون ترسیم خانواده و پرسشنامه افسردگی کودکان همگرا با هم از قدرت تشخیصی بالایی در تشخیص افسردگی کودکان برخوردارند.


دکتر حمیرا زردوز، ناهید سراحیان، دکتر هدایت صحرایی، بهاره صادقی،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: ممانتین آنتاگونیست غیر رقابتی گیرنده‌های گلوتاماتی ان- متیل- دی- آسپارتات (NMDA) با میل ترکیبی کم است که در درمان بیماری آلزایمر متوسط تا شدید به کار می‌رود. تاکنون تاثیر این دارو بر سیستم استرسی بررسی نشده است. در مطالعه‌ی حاضر اثر تجویز ممانتین داخل صفاقی و داخل هسته اکومبنسی بر میزان کورتیکوسترون پلاسما در موش‌های کوچک آزمایشگاهی ماده بررسی شد.

روش بررسی: چهار گروه از موش‌ها (6n= در هر گروه) دوزهای متفاوت ممانتین (1/0، 5/0و 1 میلی‌گرم در کیلوگرم) را به‌صورت درون صفاقی دریافت کردند. در این گروه‌ از موش‌ها ابتدا کانول گذاری یک طرفه و دوطرفه‌ی هسته‌ی اکومبنس به کمک دستگاه استریوتکس انجام شد. پس از یک هفته بهبودی، ممانتین به‌صورت داخل هسته اکومبنسی1/0، 5/0 و 1 میکروگرم برکیلوگرم) به موش‌ها تجویز شد. سپس از سینوس رترواوربیتال تمامی موش‌ها (گروه‌های داخل صفاقی 30 دقیقه و داخل هسته اکومبنسی 5 دقیقه بعد از تجویز دارو) به منظور سنجش میزان کورتیکوسترون پلاسما خون‌گیری شد.

یافته‌ها: تجویز داخل صفاقی ممانتین باعث افزایش غلظت پلاسمایی کورتیکوسترون خون در حیوانات به‌صورت غیر وابسته به دوز گردید. از سوی دیگر، تجویز داخل هسته‌ی اکومبنس باعث افزایش معنی‌داری (001/0P<) در میزان کورتیکوسترون پلاسما به‌صورت وابسته به دوز و همچنین، وابسته به محل تزریق گردید.

نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ممانتین ممکن است اثرات شدیدی بر سیستم استرسی داشته باشد و این یافته ممکن است نشان دهنده‌ی عوارض جانبی دارو باشد. صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb