جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای صفری

دکتر امیر هوشنگ محمد علیزاده، دکتر افشین فرهانچی، دکتر محمد فلاح، دکتر زهره طبایی، فرهاد صفری،
دوره 10، شماره 40 - ( مهر 1381 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: جهت انجام آندوسکوپی به عنوان یک روش تشخیصی و درمانی، به آرام بخشی کوتاه مدت، مناسب و کافی نیاز است. آرام بخشی هوشیارانه حالتی است که به بیمار اجازه می دهد تا یک روش تهاجمی را ضمن حفظ عملکرد قلبی تنفسی تحمل نماید. با توجه به توصیه داروهای مختلف جهت ایجاد آرام بخشی در بیماران تحت آندوسکوپی، این مطالعه با هدف مقایسه اثرات و عوارض دو داروی پروپوفول و میدازولام در این بیماران در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور است که برروی 70 نفر از بیمارانی که جهت آندوسکوپی و یا کولونوسکوپی به بیمارستان اکباتان شهر همدان مراجعه نموده بودند و از نظر بیماری زمینه ای در درجه بندی I یا II از نظر انجمن بی هوشی آمریکا قرار داشتند، انجام گرفت. پس از تقسیم تصادفی بیماران به دو گروه درمانی (پروپوفول) و گروه شاهد (میدازولام)، برای تمام بیماران 5 میلی گرم بر کیلو گرم داروی فنتانیل به عنوان مسکن تزریق شد و پس از 3 دقیقه محتوی یکی از سرنگهای A (پروپوفول 05/0 میلی گرم بر کیلو گرم) یا سرنگ B (میدازولام 03/0 میلی گرم بر کیلو گرم) توسط متخصص بی هوشی تزریق شد. سپس دو گروه از نظر درد هنگام تزریق، میزان آرامش هوشیارانه، میزان رضایت از عمل، مدت زمان ریکاوری، وجود تهوع و استفراغ، افت فشارخون و افت درصد اشباع اکسیژن با هم مقایسه و داده ها با استفاده از آزمون های t ، دقیق فیشر و کای دو تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین امتیاز آرام بخشی هوشیارانه در گروه میدازولام 1/4 و در گروه پروپوفول 4 بود. میانگین زمان ریکاوری در گروه میدازولام 3/15 و در گروه پروپوفول 8/14 دقیقه بود. در مجموع 14 نفر(40 درصد) از بیماران گروه میدازولام و 7نفر (20 درصد) از گروه پروپوفول دچار عارضه شدند که این اختلاف معنی دار نبود. میانگین امتیاز درد در گروه میدازولام7/2 در مقابل 6/2 در گروه پروپوفول بود. میانگین امتیاز رضایت نیز در گروه میدازولام (23/3) در مقابل 2/3 در گروه پروپوفول بود که این اختلاف معنی دار نبود. نتیجه گیری و توصیه ها: بر اساس نتایج این تحقیق بین دو گروه پروپوفول و میدازولام از نظر آرام بخشی هوشیارانه، رضایت بیمار، زمان ریکاوری، میزان درد حین تزریق و عوارض (تهوع، افت فشارخون و افت درصد اشباع اکسیژن خون) تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت. انجام مطالعات با حجم نمونه بیشتر توصیه می گردد.


سیما دارابیان، دکتر ساسان رضایی، دکتر پریوش کردبچه، محمد رضا صفری،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ترایکوفایتون روبروم شایع‌ترین عامل درماتوفیتوزیس در پوست و ناخن انسان و میکروسپوروم کانیس یکی از درماتوفیت‌های مهم حیوان دوست و قابل انتقال به انسان می‌باشد و HSP70، یک پروتئین شوک حرارتی 70 کیلو دالتونی در قارچ‌ها است که در این مطالعه به بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف CO2 در بیان این ژن در قارچ‌های مزبور پرداخته شده است. روش بررسی: نمونه‌های قارچی از تراشه‌های پوستی و ناخن بیماران مبتلا به کچلی ناخن جدا سازی و طبق روش‌های استاندارد اسپور نمونه‌ها‌ی مزبور ایزوله و در محیط سابورودکستروز مایع کشت داده شده و تحت تاثیر غلظت‌های مختلف CO2(3، 5 و 10 درصد) در فاصله‌های زمانی 2، 4 و 7 روزه و کشت‌های کنترل، بدون CO2 در فاصله زمانی 7 روزه در دمای ثابت 25 درجه سانتی‌گراد انکوبه شدند. بیان ژن HSP70 در توده‌های مِیسلیومی حاصل به‌روش RT-PCR در سطح mRNA مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به‌دست آمده با ژن بتا اکتین مقایسه شدند. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که حداکثر تغییرات تحت غلظت‌های مختلف CO2(3، 5 و 10 درصد) در حداکثر فاصله زمانی (7 روزه) بوده است و بیان ژن HSP70 تحت شرایط گفته شده نشان دهنده‌ی تغییرات متفاوتی در قارچ‌های مزبور می‌باشد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، بیان ژن HSP70 تحت تاثیر غلظت‌های مختلف CO2در ترایکوفایتون روبروم نسبت به کنترل اثر کاهش دهنده‌ی (منفی) و در میکروسپوروم کانیس نسبت به کنترل اثر افزاینده‌ی (مثبت) داشته است.


دکتر قدرت اله روشنایی، ملیحه صفری، دکتر احمد رضا باغستانی، دکتر صنمبر صدیقی،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سرطان معده یکی از علل شایع مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود؛ ولی علی‌رغم کاهش کلی در میزان بروز این سرطان در آمریکا و کشورهای غربی طی چند سال گذشته، در کشور ما متاسفانه شایع‎ترین سرطان محسوب می‌شود. عوامل زیادی می‌تواند بر بقای این بیماری موثر باشد. هدف این مطالعه بررسی بقای بیماران مبتلا به سرطان معده و تعیین عوامل موثر بر آن است. روش بررسی: تعداد 400 بیمار مبتلا به سرطان معده که از سال 1382 تا 1386 به انیستیتوکانسر بیمارستان امام خمینی مراجعه داشتند، بررسی شدند. پیگیری تمام بیماران از طریق مراجعات دوره‌ای و تماس تلفنی انجام شد. زمان بقای بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه درنظر گرفته شد. اثر عوامل مختلف جنس، سن تشخیص، محل تومور، درجه‌ی تمایز یافتگی تومور، مرحله‌ی بیماری، نوع درمان و اندازه‌ی تومور بر بقا با استفاده از آزمون لگ- رتبه (log-rank test) و مدل مخاطرات متناسب کاکس ارزیابی شد. یافته‌‌ها: 303 (8/75 درصد) نفر از بیماران مرد بودند. 130 (5/32 درصد) بیمار تا پایان مطالعه فوت شدند. میانگین و میانه‌ی بقای این بیماران به ترتیب 1/3±41 و 26 ماه بود. میزان بقای یک‌ساله، سه‌ساله و پنج‌ساله این بیماران به ترتیب 74، 31 و 23 درصد بوده و تاثیر متغیرهای جنس، سن تشخیص، مرحله‌ی بیماری و اندازه‌ی تومور بر بقا معنی‌دار شدند. نتیجه‌گیری: تشخیص زودرس بیماری می‌تواند باعث جلوگیری از پیشرفت ریسک فاکتورهای موثر بر پایین آمدن بقا و بیماری گردد و بیمارانی که در سنین پایین‎تر دچار بیماری شده بودند، پروگنوز بهتری داشتند.


نرگس صفری فروشانی، دکتر علی کرمی، فاطمه پور علی، دکتر اکرم عیدی،
دوره 21، شماره 85 - ( 2-1392 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سه باکتری سالمونلا تیفی، باسیلوس آنتراسیس و یرسینیا پستیس از پاتوژن‌های واقعی برای انسان محسوب می‌شوند و تشخیص به‌موقع و زود هنگام آن‌ها حائز اهمیت بسیاری است. سالمونلا تیفی باعث بیماری حصبه، باسیلوس آنتراسیس باعث سیاه زخم و یرسینیا پستیس سبب بیماری طاعون می‌شود. این سه نوع باکتری به‌عنوان عوامل بیولوژیک نظامی نیز استفاده می‌گردد. روش‌های کلاسیک تشخیص این باکتری‌ها طولانی و پیچیده است. مطالعه‌ی حاضر ارایه‌ی یک روش تشخیصی مولکولی جدید و سریع برای تشخیص همزمان این سه باکتری در یک واکنش مولتی پلکس پی‌‌سی‌‌آر می‌باشد. روش بررسی: واکنش زنجیره ایی پلی مراز Polymerase Chain Reaction, PCR) ) برروی ژن‌های ویرولانس invA,hp سالمونلا تیفی،Pa,chr باسیلوس آنتراسیس و pla یرسینیا پستیس به صورت یونی پلکس و مولتی پلکس پی سی آر طراحی و انجام شد. DNAژنومی از سایر باکتری‌ها جهت بررسی ویژگی پرایمر و آزمایش PCR استفاده شد. جهت بررسی حساسیت واکنش از دو روش شمارش کلنی و رقت ژنوم استفاده شد. یافته‌ها: بررسی این روش با سویه‌های استاندارد مشخص نمود که پرایمرها اختصاصی است و محصولات با اندازه‌ی مورد نظر تولید گردید. بررسی حساسیت روش نشان داد که این روش قادر است 1 تا10 کپی ژنوم و یا 1 تا 10 واحد کلنی برای هر کدام از این باکتری‌ها به‌طور اختصاصی تشخیص دهد. برای تایید محصولات ایجاد شده در PCR تمام قطعات به‌جز محصول bp1083 باسیل آنتراکس تعیین ترادف شدند و آنتراکس با پرایمر 125 برش آنزیمی تایید گردید. نتیجه‌گیری: براساس این مطالعه روش طراحی شده ابزاری دقیق، سریع و کم هزینه برای جستجو و تشخیص این باکتری‌ها از سایر باکتری‌های هم‌خانواده و تشخیص سریع این سه عامل در نمونه‌های مختلف و جستجو و تشخیص این باکتری‌ها را در موارد بیوتروریستی فراهم می‌کند.


دکتر علیرضا کاظمی‌زاده، دکتر مجتبی صلوتی، اعظم آهنگری، دکتر ناهید شجری، معصومه آقایاری، لیلا صفری زنجانی،
دوره 26، شماره 114 - ( 1-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا از مهم‌ترین عوامل ایجاد عفونت‌های بیمارستانی به شمار می‌آید. هدف از تحقیق حاضر تولید یک ترکیب ضد میکروبی جدید (سفتازیدیم بار گذاری شده بر روی اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) و ارزیابی سینتیک رهایش و اثر ضدمیکروبی آن بر روی سودوموناس آئروژینوزا بود.
روش بررسی: بارگذاری سفتازیدیم بر روی EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) انجام و با استفاده از روش اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FT-IR) تایید شد. نحوه‌ی رهایش دارو با استفاده از روش دیالیز در زمان‌های 5/0، 1، 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24، 48،72 و 96 ساعت پس از بارگذاری سفتازیدیم ارزیابی گردید. اثر ضدمیکروبی ترکیب دارویی جدید بر روی سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از روش‌های انتشار چاهکی و مایکرودایلوشن بررسی شد.
یافته ها: اسپکتروسکوپی FT-IR بارگذاری سفتازیدیم بر روی EDTA را به میزان 01/26 درصد مول نشان داد. بررسی رهایش سفتازیدیم مشخص کرد که آزادسازی دارو تا 8 ساعت به آرامی افزایش و پس از 72 ساعت به 96 درصد رسید. آزمایش انتشار چاهکی افزایش معنی‌دار اثر ضدمیکروبی سفتازیدیم را پس از بارگذاری بر روی EDTA نسبت به سفتازیدیم تنها ثابت کرد. MIC و MBC سفتازیدیم تنها به ترتیب، 2 و 4 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین شد.MIC ترکیب ضد میکروبی جدید 5/0 و MBC آن 1 میکروگرم بر میلی‌لیتر بود که نشانگر اثر افزایشی EDTA بر روی خاصیت ضدمیکروبی سفتازیدیم بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که EDTA پتانسیل زیادی .به عنوان حامل دارویی در رهایش کنترل شده آنتیبیوتیک سفتازیدیم همراه با افزایش اثر ضدمیکروبی آن بر علیه سودوموناس آئروژینوزا دارد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb