جستجو در مقالات منتشر شده


10 نتیجه برای طاهری

شهلا طاهری ، دكتر داود سهرابی ،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


د كتر سهرابی داوود، طاهری شهلا،
دوره 11، شماره 44 - ( مهر 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به مصرف روزانه مقادیر زیادی از داروها جهت کنترل بیماری ها و افزایش طول عمر، توجه افراد به اثرات جانبی این مواد بر سیستم های مختلف بدن معطوف شده است. مترونیدازول به عنوان یکی از داروهای پرمصرف همواره از نظر ایجاد عوارض خاص مورد توجه بوده است. به منظور بررسی اثرات احتمالی این دارو با مقادیر معمولی مصرف آن در انسان بر سیستم تناسلی نر، مطالعه حاضر بر روی موش های صحرایی نر در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال های 1381 تا 1382 انجام گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش به روش تجربی در محیط آزمایشگاهی بر روی 24 موش صحرایی نر بالغ در سه گروه 8 تایی شامل دو گروه تجربی و یک گروه شاهد انجام گرفت. به گروه شاهد به مدت 60 روز آب آشامیدنی معمولی و به گروه اول تجربی روزانه 200 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن و به گروه دوم تجربی روزانه 400 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن پودر مترونیدازول محلول در آب به مدت 60روز داده شد. در پایان، بعد از بی هوشی موش ها در هر سه گروه، عمل خارج کردن بیضه ها انجام و مقاطع بافتی تهیه شده پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین مورد مطالعه بافت شناسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه های تجربی وزن بیضه ها کاهش معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد ((P<0.001. کاهش سلول های دودمان اسپرم در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل معنی دار بود ((P<0.001. کاهش سلول های لیدیگ فقط در گروه دوم تجربی معنی دار بود (P<0.001). تفاوت تعداد سلول های سرتولی در هیچ یک از گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود.نتیجه گیری و توصیه ها: مترونیدازول بر بافت بیضه تاثیر گذاشته و موجب تضعیف عمل کرد بیضه می شود. از این رو پیشنهاد می شود این دارو با احتیاط بیشتری تجویز شده و در صورت امکان در مردان از داروهای جایگزین استفاده شود.
میلادی‌ گرجی حسین، دكتر وفایی عباس علی، د كتر طاهریان عباس علی، جراحی مرتضی،
دوره 12، شماره 46 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: تحمل و وابستگی دو مشکل عمده ی ناشی از مواد مخدر هستند. تلاش های بسیاری در جهت شناخت علل و راه های مقابله با این دو پدیده به عمل آمده است اما هنوز مکانیسم دقیق بروز تحمل و دارویی که بتواند علایم قطع مصرف مواد مخدر را به حداقل برساند مشخص نشده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین اثر داروهای کورتیکواستروییدی (هیدروکورتیزون) بر تعدیل علایم ناشی از قطع مواد مخدر (مرفین) می باشد که در سال 1382 در مرکز تحقیقات فیزیولوژی سمنان انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش تجربی 30 سر موش نر نژاد آلبینو با وزن 25 تا30 گرم به سه گروه (2 گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. برای معتاد کردن حیوانات از روش مارشال استفاده شد. به طوری که حیوانات سه روز به طور متوالی و در هر روز سه دوز 50، 50 و 75 میلی گرم بر کیلو گرم وزن بدن مرفین دریافت کردند و در روز چهارم 90 دقیقه پس از تزریق دوز 50 میلی گرمی مرفین، به گروه های تجربی هیدروکورتیزون (5 و 10میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن به صورت زیر جلدی) و به گروه کنترل نیز به همان میزان حلال تزریق شد. سپس 20 دقیقه بعد برای ایجاد علایم قطع، نالوکسان با دوز 2 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن به صورت زیر جلدی تزریق شد. برای ارزیابی علایم قطع از شمارش تعداد پریدن، سنجش از دست دادن وزن حیوان (دفع مدفوع) و مدت زمان طی شده قبل از شروع علایم استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد که تزریق هیدروکورتیزون در هر دو دوز، علایم ناشی از قطع مرفین (تعداد پرش ها و میزان دفع مدفوع) را در مقایسه با گروه کنترل به طور چشمگیری کاهش داده است ((p<0.01.نتیجه گیری و توصیه ها: یافته های فوق نشان می دهد که احتمالا استروییدهای ترشح شده از بخش قشری غدد فوق کلیوی نقش مهمی در تعدیل علایم قطع مرفین دارند که برای پی بردن به نقش سیستم های نوروترانسمیتری و دیگر عوامل دخیل، انجام مطالعات بیشتر ضرورت دارد.
دکتر فریده گلبابایی، زهرا حسنی، دکتر سید جمال الدین شاهطاهری، دکتر محمود محمودی، آرام تیرگر،
دوره 13، شماره 53 - ( دى 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پراکندگی و انتشار فلزات سنگین در محیط اعم از محیط کار و محیط زیست یکی از معضلات بهداشتی حاصل از فعالیت‌های بشری است که در بسیاری از جوامع با خطرات جدی برای سلامت عموم مردم و به ویژه کارگران در صنایع تولید یا مصرف کننده‌ی آن‌ها همراه است. از این رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین، در صنایع ذوب روی شهر زنجان طی سال 1383 تا 1384 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی در 6 واحد صنعتی شهر زنجان انجام شد و در طی آن تراکم فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم، و نیکل در هوا اندازه‌گیری شد. جمع‌آوری نمونه‌ها از طریق نمونه برداری‌های رو بسته (Closed-face) محتوی فیلترهای غشایی استرسلولزی با قطر منافذ 8/0 میکرون و منطبق با روش موسسه‌ی ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH) انجام شد. تعیین مقدار فلزات سنگین با استفاده از روش جذب اتمی و پردازش داده‌ها نیز با کمک نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 5/11) صورت پذیرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم و نیکل به ترتیب 058/0 ،518/2 ،0025/0، 003/0، 0108/0 میلی گرم بر مترمکعب بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، تراکم سرب در 25 درصد از کارگران بیش از حد مجاز تشخیص داده شد، اما مواجهه‌ی کارگران با آمیزه ای از فلزات سنگین به طور همزمان پس از محاسبه‌ی مخلوط مقادیر، گویای مواجهه‌ی بالاتر از حد مجاز در بیش از 75 درصد از کارگران می‌باشد. نتیجه‌گیری: علیرغم سابقه‌ی نسبتا" کم (کمتر از پانزده سال ) صنعت ذوب روی در استان زنجان و جوان بودن نیروهای کار، مواجهه‌ی بیش از حد مجاز بسیاری از کارگران با فلزات سنگین، احتمال اختلالات سوء ناشی از مواجهه با این فلزات را در سال‌های آتی افزایش می‌دهد. از این رو به منظور حفاظت از سرمایه‌های ملی و انسانی کشور، به کارگیری اقدامات پیشگیری هر چه جدی تر در قالب پایش سلامت کارگران و استفاده از روش‌های کنترلی کارآمد توصیه می گردد.


لعیا سادات خرسندی، دکتر محمد طاهری مبارکه، دکتر هیبت الله کلانتری،
دوره 14، شماره 55 - ( تير 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استامینوفن ‌یک داروی متداول ضد درد و ضد تب است، که در دوزهای بالا منجر به نکروز کبدی و کلیوی در انسان و حیوان می‌گردد. آسیب کبدی ناشی از استامینوفن وابسته به فعالیت آنزیم‌های p-450 سیتوکروم است، که به صورت نکروز مرکز لوبولی تظاهر پیدا می‌کند. در تحقیق حاضر اثر محافظت کبدی عصاره‌ی زردچوبه مورد بررسی قرار گرفته است. کورکومین ترکیب فعال بیولوژیکی زردچوبه است که دارای خواص آنتی اکسیدان و سم زدایی می‌باشد. روش بررسی: 58 موش نر با نژاد NMRI به طور تصادفی به 7 گروه تقسیم شدند. پس از‌ یک شب گرسنگی، به گروه اول (A ) 700 میلی‌گرم بر کیلوگرم استامینوفن ، به گروه دوم (B ) 1000 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره‌ی زردچوبه و به گروه سوم (C ) سرم فیزیولوژی به طور خوراکی داده شد. به گروه‌های آزمایش، استامینوفن و عصاره‌ی زردچوبه با مقادیر200، 400، 800 و 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت هم زمان داده شد. پس از 24 ساعت جهت انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی، نمونه‌ی خون از شریان ژوگولار گرفته شد و کبد برای بررسی هیستوپاتولوژیک در فرمالین 10 درصد قرارداده شد. ‌یافته ها: سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی( ALTوAST ) در گروه‌های دریافت کننده‌ی زردچوبه در مقایسه با گروه کنترل مثبت، کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و اختلاف بین آن‌ها معنی دار بود (05/0 P <). از نظر مطالعات هیستوپاتولوژی ، متناسب با افزایش میزان دریافت زردچوبه نکروز کبدی کاهش نشان داد . نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر عصاره‌ی زردچوبه در بهبود مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن مؤثر بوده و به کارگیری آن توصیه می شود.


دکتر یوسف مرتضوی، سحر طاهری، دکتر جلال درخشنده، دکتر سیروس زینلی،
دوره 16، شماره 63 - ( 4-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تالاسمی یک بیماری اتوزومال مغلوب است که توسط کاهش یا فقدان کامل زنجیره‌ی بتاگلوبین مشخص می‌شود. این بیماری یکی از شایع‌ترین هموگلوبینوپاتی‌ها در ایران بوده و طبق برآوردهای موجود بیش از دو میلیون حامل و بیست هزار بیمار در میان جمعیت هفتاد میلیون نفری ایران زندگی می‌نمایند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و تعیین جهش‌های ژن بتاگلوبین در حاملین و بیماران تالاسمی زنجان بوده است. روش‌ بررسی: ابتدا جهت به ‌دست آوردن شیوع تالاسمی، 5527 فرد مذکری که به مرکز بهداشت شماره‌ی 9 زنجان جهت آزمایش قبل از ازدواج تالاسمی مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. سپس تعداد 105 کروموزم از افراد حامل و بیماران تالاسمی ماژور برای تعیین جهش‌های ژن بتاگلوبین توسط روش‌های ARMS-PCR و سکوانسینگ ژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میزان شیوع تالاسمی در منطقه‌ی زنجان 2/1 درصد به ‌دست آمد. با استفاده از روش ARMS و سکوانس نمودن ژن بتاگلوبین جهش در 105/90 (7/86 درصد) کروموزم‌ها مشخص شد و 13 جهش مختلف به‌ دست ‌آمد. 58 درصد جهش‌ها از نوع مدیترانه‌ای بودند که جهش 110-IVSI بالاترین شیوع را نشان داد و 5/29 درصد جهش‌ها را شامل گردید. جهش‌های IVSII-1، IVSI-1 وIVSI-6 در رتبه‌های بعدی قرار داشتند که به ترتیب 3/13 درصد، 4/12 درصد و 9/2 درصد جهش‌ها را شامل می‌شوند. 5/10 درصد جهش‌ها از نوع آسیایی- هندی بودند که 8/9 Fr شیوع 7/6 درصد و 5 IVS1- شیوع 8/3 درصد را نشان دادند. بقیه جهش‌ها عبارت بودند از: جهش کدون 37-36 (7/6 درصد)، کدون 5 (7/5 درصد) و کدون 29 (9/1 درصد)، در سایر کدون‌ها از جمله کدون 26-25، کدون 30 و جهش 28- و(AC) 1Cap site+ هر جهش در یک کروموزم (95/0 درصد) دیده شد. در مجموع جهش در 14 کروموزم (3/13 درصد) موارد ناشناخته باقی ماند. نتیجه‌گیری: نتایج فوق نشان داد که طیف جهش‌های زنجان از پراکندگی زیادی برخوردار می‌باشد اما جهش‌های مدیترانه‌ای در جمعیت زنجانی از شیوع بالایی برخوردار بوده و توصیه می‌شود جهت صرفه‌جویی در وقت و هزینه برای تشخیص قبل از تولد تالاسمی در منطقه‌ی زنجان بیماران ابتدا برای جهش‌های مدیترانه‌ای مورد بررسی قرار‌گیرند.


دکتر شمس‌الدین نیکنامی، مهناز طاهری عزیز، دکتر مینو محرز،
دوره 17، شماره 66 - ( 3-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه‌ی مایکوباکتریوم‌های سلی ایجاد می‌گردد. این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی بوده که منجر به بیش از 2 میلیون مرگ سالانه در جهان می‌گردد. هدف از انجام این بررسی تعیین تاثیر بسته‌ی طراحی شده‌ی آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی مسلولین مراجعه کننده به انستیتو پاستور بوده است . روش‌بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بود که بر روی 31 نفر مراجعه کننده‌ی اسمیر مثبت به انستیتو پاستور، در سال 1383 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک لیست خود گزارش‌دهی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون مجدد با ضریب همبستگی 80 درصد تعیین شد. ابتدا نیازهای آموزشی نمونه‌ی مورد مطالعه مشخص و سپس بسته‌ی آموزش بهداشت طراحی و به مدت 8 هفته اجرا شد. مجدداً پس از گذشت 2 ماه با انجام آزمون ثانویه، چگونگی تاثیر بسته‌ی آموزش بهداشت بر متغیرهای پژوهش، بر اساس مقایسه با نتایج پیش آزمون، بررسی گردید. جهت ارزیابی تاثیر متغیرهای مستقل و غیر‌مستقل بر روی تغییرات آگاهی و نگرش و عملکرد و همچنین مقایسه‌ی نهایی نتایج در قبل و بعد از آموزش از آزمون‌های آنالیز واریانس، ضریب همبستگی و تی‌زوج استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی گروه مورد مطالعه 71/33 با انحراف معیار 68/13 و فراوانی جنسی در گروه مورد بررسی 8/54 درصد مرد و 2/45 درصد زن بود. بین تغییر نمره‌ی نگرش و سابقه‌ی ابتلا‌ی خانوادگی ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (001/0>P). اما میان سابقه‌ی زندان و سابقه‌ی مصرف دخانیات و مواد مخدر در نمونه‌ها با تغییر نمره‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بین میزان آگاهی, نگرش و عملکرد واحدهای مورد مطالعه، قبل و بعد از اجرای بسته‌ی آموزشی تفاوت معناداری مشاهده شد. (001/0>P) . نتیجه‌گیری: آموزش بهداشت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی, ایجاد نگرش مثبت و همچنین اتخاذ رفتارهای بهداشتی مناسب در مسلولین داشته باشد.


معصومه رستمی معز، دکتر سید محمد مهدی هزاوه‌ای، دکتر بابک معینی، دکتر قدرت اله روشنایی، ملیحه طاهری،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: فعالیت بدنی قسمت مهمی از سبک زندگی سالم است که عامل مهمی برای سلامتی در همه سنین محسوب می‌گردد. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر فعالیت جسمانی منظم در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان با استفاده از مدل"بزنف" بود. روش بررسی: در این پژوهش مقطعی 622 دانش آموز دختر به روش نمونه‌گیری خوشه ای تصادفی از شش دبیرستان داوطلبانه وارد مطالعه شدند .ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامه دموگرافیک، فعالیت بدنی بین المللی و سازه‌های مدل بزنف بود که به روش خودگزارشی تکمیل گردید. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصین و آلفا کرونباخ تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو،آنالیز واریانس، تی مستقل و ضریب همبستگی انجام شد. یافته ها: 2/46 درصد دانش آموزان فعالیت بدنی سبک، 28 درصد فعالیت بدنی متوسط و 8/25 درصد فعالیت بدنی شدید داشتند. بین متغیرهای، پایه تحصیلی، تحصیلات مادر، سابقه‌ی فعالیت جسمانی با فعالیت بدنی دانش آموزان رابطه وجود داشت (05/0P<). نگرش نسبت به رفتار، قصد رفتاری و عوامل قادر ساز با فعالیت بدنی رابطه داشتند (01/0P=). هنجارهای انتزاعی از طریق قصد رفتاری بر فعالیت فیزیکی موثر بودند (0001/0P<). نتیجه‌گیری: میزان پایین فعالیت بدنی دانش آموزان دختر در همدان ضرورت طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر مدل‌ها و تئوری‌های تغییر رفتار را برای ارتقا و حفظ فعالیت بدنی منظم مطرح می نماید.


دکتر کیومرث طاهری، دکتر سید نجات حسینی، دکتر سمیه عبداللهی ثابت،
دوره 26، شماره 114 - ( 1-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: درمان ریزش مو (آلوپسی) و جای زخم (اسکار) روی سر یکی از مشکلات جراحی است. درمان آن با استفاده از بافت گستر (Tissue Expander) در چند دهه‌ی اخیر نتایج بسیار خوبی داشته است. هدف این پژوهش ارائه‌ی روشی جدید برای استفاده‌ی همزمان از دو بافت گستر به‌منظور گسترش سریع (Over Expansion) بافتی و ترمیم لبه‌های فلپ با روش پازل می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه بر روی 15 بیمار 5 تا 34 ساله با جای زخم (اسکار) روی سر بیشتر از 100 سانتی‌متر مربع انجام شد. برای هر بیمار دو عدد بافت گستر تعبیه شد. با دو بار تزریق سرم نرمال سالین 5 تا 8 میلی‌لیتر به ازای هر سانتی‌متر در هفته اتساع مناسب به‌دست آمد. در عمل دوم جای زخم روی پوست سر برداشته و فلپ‌های پیشرو (Advancement) یا چرخشی (Rotational) آماده شد. سپس ترمیم پازل شکل انجام شد و بیماران به مدت 3 تا 6 ماه پیگیری شدند.
یافته‌ها: در هنگام تعبیه‌ی بافت‌گستر در هیچ یک از بیماران عفونت زخم و سروما دیده نشد. گسترش سریع بافت با میانگین 3/3 برابر سطح جای زخم (اسکار) در بیماران ایجاد شد. خروج خودبه‌خودی بافت گستر و نکروز قلپ و به وجود آمدن جای زخم (اسکار) مجدد با عرض بیش از
3 میلی‌متر در هیچ بیماری دیده نشد. جای زخم (اسکار) جدید با رویش مو کاملا پنهان شد و نیاز به پیوند مجدد فولیکول مو نبود. رضایت‌مندی از نتیجه‌ی درمان در همه بیماران خوب تا عالی بود.

نتیجه‌گیری: به‌کارگیری بافت گستر با هدف تسریع گسترش (Over Expansion) بافتی و سپس ترمیم به‌روش پازل باعث کاهش مراجعه بیماران، مدت انتظار، جای زخم (اسکار) جدید و عوارض می‌شود و نتیجه زیبایی خوبی دارد.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb