جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای طبیبی

دکتر زهره عنبری، دکتر ابراهیم صدقیانی، دکتر سید جمال الدین طبیبی،
دوره 13، شماره 52 - ( مهر 1384 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: بیمارستان‌ها حدود 50 تا 80 درصد از کل هزینه‌ی بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص می‌دهند، از این رو ارتقاء کیفیت از طریق به کارگیری مکانیزم‌های بهره‌وری می‌تواند در پویایی هر چه بیشتر بیمارستان‌ها مؤثر واقع شود. هدف از این پژوهش تعیین مکانیزم‌های بهره‌وری در بخش‌های پشتیبانی بوده است که در سال 1383 در اراک انجام شد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی بر روی تمامی‌ بخش‌های پشتیبانی در سه بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان وابسته به تأمین اجتماعی در شهر اراک انجام گرفت. در این پژوهش از طریق 8 چک لیست ‌مجزا ساز و کارهای موجود در زمینه‌ی ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در بخش استریلیزاسیون، مدارک پزشکی، تغذیه، لندری، کاخداری، انبار دارویی، انبار تجهیزات و نقلیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. مکانیزم‌ها بر اساس برخی از معیارها و شاخص‌های مهم بهره‌وری مانند نسبت اشتباهات، نسبت شکایات،‌ نسبت ضایعات و... در بخش‌های پشتیبانی چهار بیمارستان‌ مورد تطبیق قرار گرفت . داده‌ها نیز از طریق نرم افزار Excel مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. یافته‌ها : یافته‌های این پژوهش نشان داد که بیمارستان امام تأمین اجتماعی، بالاترین امتیاز مکانیزم‌های موجود در زمینه‌ی بهره‌وری در بخش‌های پشتیبانی را با میانگین 1/77 (در حد خوب)، بیمارستان امیر کبیر با 3/47 (در حد متوسط)، بیمارستان طالقانی با 7/42 (در حد متوسط) و بیمارستان ولیعصر (عج) با 7/38 (در حد ضعیف) دارا بوده‌اند. نتیجه‌گیری : این پژوهش نشان داد کارآیی و اثربخشی بیمارستان‌ها در گرو تدوین استراتژی‌های ساختاری ، فرآیندی و نتیجه در بخش‌های پشتیبانی و نیز پایش مستمر خدمات است و در این میان تعهد مدیران ارشد و مشارکت همه‌ی دست اندرکاران اجرایی بیمارستان نیز ضروری می‌باشد.


دکتر سیدجمال الدین طبیبی، دکتر امیراشکان نصیری پور، سحر ولیمقدم زنجانی،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه مدیریت دانایی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده‌است، به طوری که سازمان‌ها برای رقابت سالم و حفظ بقا بدون مدیریت دانایی تقریباً منفعل هستند. هدف از این مطالعه تعیین رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با مدیریت دانایی در بیمارستان‌های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به‌منظور استقرار مدیریت دانایی بود. روش‌بررسی: پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی بود که در سه مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به اجرا درآمد. جامعه‌ی آماری، کلیه‌ی کارکنان مراکز با تحصیلات کارشناسی به بالا بودند که از این میان190 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب و به پرسشنامه‌ای که شامل سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی بود، پاسخ دادند. یافته‌ها: کارکنان بیمارستان‌ها در برداشت خود از فرهنگ سازمانی نمره‌ی متوسطی برای آن لحاظ کردند، بالاترین امتیاز مولفه‌های فرهنگ به ترتیب مربوط به تعلق سازمانی، سبک رهبری، خلاقیت فردی، حمایت مدیریت و در نهایت تحمل تعارض بود. وضعیت مدیریت دانایی مراکز مورد مطالعه از سوی پاسخ‌دهندگان ضعیف اعلام شد، مولفه‌های مدیریت دانایی به ترتیب بالاترین امتیازی که کسب نمودند، عبارت از انتقال دانش، خلق دانش، و حفظ و ذخیره‌ی دانایی بود. رابطه‌ی معنادار‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانایی با 43/0=r و 0006/0=P وجود داشت. بیشترین رابطه‌ی همبستگی به ترتیب بین حمایت مدیریت، خلاقیت فردی، سبک رهبری، تعلق سازمانی و بالاخره تحمل تعارض با مدیریت دانایی وجود داشت. نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی پویا (ارگانیک) یکی از مهم‌ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانایی در سازمان‌ها محسوب می‌شود. تغییر در فرهنگ سازمانی به‌منظور استقرار مدیریت دانایی باید به‌نحوی باشد که مساله حمایت مدیریت از مقوله‌ی دانایی، توسعه‌ی خلاقیت فردی و سبک رهبری بیش از سایر مولفه‌ها مورد توجه قرار گیرد.


وحیده ابراهیم زاده عطاری، دکتر بهرام پورقاسم گرگری، دکتر مریم رف رف، دکتر ابوالفضل قربانی، دکتر هادی طبیبی،
دوره 18، شماره 70 - ( 1-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سیاه‌دانه یکی از گیاهان دارویی است که به‌طور سنتی در درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله هیپرکلسترولمی مورد استفاده قرار گرفته است. از این روی، این مطالعه با هدف بررسی اثر دریافت غذایی بذر آسیاب شده‌ی سیاه‌دانه بر پروفایل لیپیدی سرم، وزن بدن و دریافت غذایی خرگوش‌های هیپرلیپیدمیک صورت گرفت. روش بررسی: 24 سر خرگوش نیوزلندی نر پس از 2 هفته دوره‌ی تطابق (پایه)، به‌‌‌مدت یک ماه تحت رژیم هیپرکلسترولمیک شامل 5/0 درصد کلسترول قرارگرفتند. سپس حیوانات به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل هیپرلیپیدمیک و سیاه‌دانه تقسیم شدند و به ترتیب تحت رژیم غذایی پایه، 5/0 درصد کلسترول و رژیم پایه، 5/0 درصد کلسترول و 5/7 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن در روز بذر آسیاب شده‌ی سیاه‌دانه به‌‌مدت دو ماه قرارگرفتند. هر دو رژیم ایزوکالریک و ایزونیتروژنیک بودند. اندازه‌گیری وزن و خون‌گیری ناشتا در 4 مرحله، شامل ابتدای مطالعه، پس از ایجاد هیپرلیپیدمی، انتهای ماه اول و دوم مداخله صورت گرفت و سطح سرمی پروفایل لیپیدی تعیین شد. همچنین میزان دریافت غذا به‌طور روزانه و از طریق تفاضل مقدار غذای داده شده از باقیمانده اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: سطح سرمی کلسترول تام، LDL-C، تری‌گلیسرید، نسبت TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C گروه سیاه‌دانه در انتهای مطالعه به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود (05/0P< ). اما تفاوت معنی‌داری در وزن بدن و دریافت غذا بین دو گروه مشاهده نشد (05/0P> ). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست آمده در این پژوهش، دریافت غذایی بذر سیاه‌دانه سطح لیپیدهای سرم خرگوش‌های هیپرلیپیدمیک را به‌طور مطلوب کاهش داد. از این‌رو سیاه‌دانه ممکن است به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای هیپرلیپیدمی مطرح باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb