جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای عابدی

زهره شاه حسینی، کبری عابدیان، حمیده عظیمی،
دوره 16، شماره 63 - ( 4-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: در حالی ‌که زایمان زودرس اثرات قابل‌توجه بهداشتی، اجتماعی، روانی برای نوزاد و خانواده‌اش به ‌همراه دارد، عوامل مساعدکننده و چگونگی پیشگیری از زایمان زودرس تا کنون به ‌درستی شناخته نشده است. بعضی مطالعات نشان می‌دهند که فاکتورهای روحی، روانی با افزایش ترشح هورمون آزادکننده‌ی کورتیکوتروپین می‌توانند سبب افزایش زایمان زودرس شوند. این مطالعه به‌ منظور تأثیر اضطراب دوران بارداری در وقوع زایمان زودرس طراحی شده است. روش‌ بررسی: در این مطالعه‌ی آینده‌نگر اضطراب 282 مادر باردار با حاملگی تک‌قلوی نرمال در هفته‌های 20 تا 28 حاملگی مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر ساری با پرسشنامه‌ی اضطراب موقعیتی- خصیصه‌ای اشپیل‌برگر سنجیده شد، سپس تمامی نمونه‌ها تا پایان حاملگی از نظر وقوع زایمان زودرس پیگیری شدند. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی اضطراب آشکار و پنهان در نمونه‌های مورد بررسی به ‌ترتیب 9/9 5/38 (74-20) و 2/9 2/41 (77-20) بوده است.8/7 درصد از نمونه‌ها دارای اضطراب آشکار شدید (نمرات 53) و 2/9 درصد از نمونه‌ها دارای اضطراب پنهان شدید بوده‌اند. میانگین نمره‌ی اضطراب آشکار و پنهان در گروه زایمان قبل از موعد به ‌ترتیب 3/12 8/40 و 3/10 5/42 بوده است. بین اضطراب آشکار با زایمان قبل از موعد با 02/0=P (3-5/1: CI 95% و 71/2=RR) و بین اضطراب پنهان با زایمان قبل از موعد با 009/0=P (2-1/1: CI 95% و 59/1=RR) ارتباط معنی‌دار آماری وجود داشته است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که سنجش و کنترل عوامل روحی، روانی در مراقبت‌های دوران بارداری همانند سایر عوامل بیولوژیکی و طبی گنجانده شود.


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، سولماز آقا امیری، دکتر محمدرضا اشراقیان، دکتر علی اکبر صبوریراقی، دکتر طاهره فرامرزی، مهندس وحید مهدوی، فاطمه صابر پور، پرستو فاضلی فرد، ترانه پیمانه عابدی محتسب،
دوره 16، شماره 64 - ( 7-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد‌کننده‌ی بیماری‌های منتقله از راه غذا می‌باشد. آلودگی مواد غذایی به ‌صورت مستقیم از طریق حیوانات آلوده به این باکتری و یا در نتیجه‌ی عدم ‌رعایت بهداشت در مراحل تولید و توزیع، از جانب افراد شاغل در این زمینه که ممکن است ناقل این باکتری باشند، اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر، تعداد سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس که به مواد ضد‌میکروبی مقاوم هستند، رو به افزایش است. هم‌چنین انتقال سویه‌های مقاوم از طریق مواد غذایی می‌تواند باعث جایگزینی میکروفلور حساس فردی و ایجاد بیماری‌های خطرناک شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی مواد غذایی به استافیلوکوکوس اورئوس و بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در این ایزوله‌ها صورت گرفت. روش ‌بررسی: 1047 نمونه‌ی غذایی مختلف در فاصله‌ی زمانی مرداد ماه سال 1385 تا آذر ماه سال 1386 از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس ‌اورئوس مطابق دستورالعمل استاندارد ایران به شماره‌ی 1194 مورد بررسی قرار‌ گرفتند. سپس ایزوله‌های استافیلوکوکوس ‌اورئوس از نظر مقاومت آنتی‌بیوتیکی با روش آگار ‌دیسک‌دیفیوژن نسبت به 11 آنتی‌بیوتیک مورد مطالعه قرار ‌گرفتند. یافته‌ها: از 1047 نمونه‌ی مورد بررسی، 100 نمونه (5/9 درصد) از نظر آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند. همچنین 31 درصد از ایزوله‌ها حداقل به یکی از آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی مقاومت نشان دادند و 15 آنتی‌بیوتیپ نیز مشخص شد. نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه، با توجه به وجود استافیلوکوکوس ‌اورئوس در مواد ‌غذایی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی این ایزوله‌ها، لزوم کنترل صحیح مسایل بهداشتی در مراحل تولید و توزیع مواد‌ غذایی به منظور جلوگیری از انتقال آلودگی و انتقال سویه‌های مقاوم میکروبی مشخص می‌شود.


میترا پیامی بوساری، دکتر حسین ابراهیمی، دکتر فضل الله احمدی، دکتر حیدر علی عابدی،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: وقوع تعارض در مشاغل خدمات درمانی از جمله پرستاری که مستلزم تعاملات گسترده با افراد مختلف است امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. با توجه به تأثیرات منفی تعارضات مخرب بر عملکرد شغلی پرستاران و تیم درمانی و روشن نبودن علل، انواع و ابعاد پدیده‌ی تعارضات شغلی پرستاران، انجام مطالعه‌ای در این زمینه ضروری به‌نظر می‌رسد. هدف از این مطالعه تبیین تجارب پرستاران از علل و عوامل ایجاد‌کننده‌ی پدیده‌ی تعارضات شغلی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به روش کیفی و با رویکرد گراندد تئوری انجام شده است. جهت گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه عمیق و برای تحلیل داده‌ها از روش مقایسه‌ی مداوم اشتراوس و کوربین طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. یافته‌ها: روند کدگذاری باز منجر به ظهور طبقاتی در ارتباط با شرایط علّی و انواع تعارضات شغلی در پرستاری گردید. قرار گرفتن در شرایط تحمیلی، مواجهه با مخالفت، اختلاف نظر و رفتارهای مخرب معرف ویژگی‌های وقایع تعارض‌برانگیز هستند و تعارضات وظیفه، فرآیند، روابطی و حاشیه‌ای طبقات اصلی تعارض را در محیط‌های بالینی تشکیل می‌دهند. نگرانی اصلی شرکت‌کنندگان تعارض منافع شناسایی شد که چگونگی شکل‌گیری و توسعه‌ی انواع تعارض در بافت پرستاری را تبیین می نماید. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند که تعارض یک پدیده‌ی پویا و برگرفته شده از تعارض منافع است. یافته‌ی قابل‌توجه این بود که تعارضات در محیط بالینی غالبا بر جنبه‌های غیروظیفه‌ای و حاشیه‌ای پرستاری متمرکز هستند. این تعارضات بخشی از روند شبیه‌سازی را در پرستاری تشکیل می‌دهند. واژگان کلیدی: مطالعه‌ی کیفی، رویکرد گراندد تئوری، تعارضات شغلی، پرستار، محیط‌های بالینی


دکتر محمدمهدی سلطان دلال، محمدحسین یزدی، دکتر زهیر محمدحسن، مرضیه هولاکویی، ترانه پیمانه‌عابدی محتسب، فرزانه امین هراتی، سولماز آقا امیری، مهدی مهدوی،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: خواص ضد توموری باکتری‌های خانواده‌ی لاکتوباسیلوس در مطالعات گوناگون نشان داده شده است. این خواص احتمالا به‌دلیل وجود ویژگی ایمنومدولاتوری یا تنظیم کننده‌ی سیستم ایمنی مربوط به این باکتری‌ها می‌باشد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثرات مصرف لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به‌عنوان پروبیوتیک بر پاسخ‌های ایمنی در موش‌های مبتلا شده به سرطان پستان با روش پیوند تومور می‌باشد. روش بررسی: تعداد ١٨ سرموش ماده‌ی ٦تا ٨ هفته‌ای با وزن تقریبی 25تا30 گرم در شرایط یکسان به‌طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند که هرگروه شامل ٩ عدد موش بود. موش‌های گروه اول به‌مدت ٢هفته قبل از توموری شدن روزانه به‌میزان نیم میلی‌لیتر سوسپانسیون لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس CFU/ml) 108*7/2( را دریافت کردند و بعد از توموری شدن هم با وقفه‌های ٣ روزه به‌صورت دوره‌های ٧ روزه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را دریافت نمودند. گروه دوم به‌عنوان گروه کنترل در تمام طول مطالعه با حجم یکسان و شرایط مساوی PBS دریافت کردند. یافته‌ها: نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد که موش‌های دریافت کننده‌ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای میزان IL-12بیشتری در کشت سلول‌های طحالی خود در مقایسه با موش‌های گروه کنترل بوده، میزان TGF-β نیز که به‌عنوان یکی از سایتوکاین‌های سرکوبگر ایمنی مطرح می‌باشد، در موش‌های گیرنده‌ی پروبیوتیک کمتر ‌بود. همچنین میزان پاسخ ازدیاد حساسیت تاخیری 48 ساعته در گروه گیرنده‌ی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در تحریک مجدد با آنتی‌ژن اختصاصی تومور بیشتر بود که از نشانه‌های تحریک سلول‌های Th1 می‌باشد. علاوه براین، سرعت رشد تومور نیز در موش‌های گروه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس کمتر ازگروه کنترل بود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه می‌توان گفت که مصرف روزانه‌ی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می‌تواند باعث تقویت پاسخ ایمنی سلولی شده، احتمالا به‌عنوان یک عامل حمایت کننده در درمان سرطان می‌تواند مطرح شود، اما هنوز نیاز به انجام مطالعات بیشتر و بررسی‌های دیگری برای کشف این اثرات وجود دارد


سید علی اصغر عباسپور، دکتر علی عابدی، دکتر محمد ماذنی، یاور محمود‌زاده، دکتر محسن علیپور،
دوره 25، شماره 110 - ( 3-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: گونه‌های مختلف گیاه آنغوزه، در طب سنتی به‌منظور درمان بیماری‌های مختلف به کار رفته است، اما اثرات درمانی آن بر زخم معده به صورت علمی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مطالعه تاثیر درمانی پودر ریشه گیاه آنغوزه در بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین در موش صحرایی نرمورد ارزیابی قرار گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه 56 سر رت نر (280 تا 320 گرم) در 4 گروه درمانی و 3 گروه کنترل تقسیم شدند. 72 ساعت بعد از ناشتایی به همه‌ی گروه‌ها به جز گروه کنترل نرمال، ایندومتاسین (30 میلی‌گرم بر کیلوگرم) گاواژ گردید. 5 ساعت بعد سوسپانسیون پودر ریشه‌ی آنغوزه در 4 دوز (1000، 500، 250، 125 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و در گروه کنترل مثبت سوسپانسیون امپرازول (20 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، در گروه کنترل نرمال مقدار برابر آب مقطر به‌صورت دهانی دو بار در روز به مدت 14روز گاواژ شد و در کنترل منفی هیچ مداخله درمانی صورت نگرفت. پس از پایان دوره کلیه‌ی حیوانات کشته و معده از نظر زخم هم به‌صورت میکروسکپی و ماکروسکپی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‌ها: دوزهای مختلف پودر ریشه آنغوزه تاثیر درمانی مطلوبی به‌خصوص در دوزهای 250،500 و1000 بر زخم معده داشتند (100 درصد) و فقط در دوز 125 در33/33 درصد از رت‌ها زخم همچنان قابل مشاهده بود. در گروه کنترل منفی، هیچ بهبودی در زخم‌ها مشاهده  نشد و همه‌ی حیوانات در روزهای اولیه از بین رفتند. در گروه دریافت کننده‌ی امپرازول در 40 درصد از رت‌ها زخم قابل مشاهده بود. بررسی آماری دو به دو به منظور مقایسه گروه‌های درمانی تفاوت آماری معنی‌داری را با گروه امپرازول نشان داد.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که استفاده از پودر ریشه آنغوزه درمقایسه با امپرازول تاثیر بهتری بر بهبود زخم معده ناشی از ایندومتاسین دارد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb