جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای عزیزی

دكتر علی عطائیان، دكتر پروین تدین، علی هانیلو ، دكتر حسین تاران، فرزاد مهرگان، عباس عزیزی،
دوره 8، شماره 32 - ( 7-1379 )
چکیده


دكتر ربابه شیخ الاسلام، مهدی هدایتی ، پروین میر میران ، گیتی عباسی ، دكتر نرگس سربازی ، دكتر فریدون عزیزی،
دوره 9، شماره 35 - ( 4-1380 )
چکیده


ناهید سالارکیا، مهدی هدایتی ، دكتر فریدون عزیزی ،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


دکتر فریدون عزیزی، دکتر عباس صداقت، دکتر ربابه شیخ الاسلام، دکتر حمید امامی خو، مژگان پادیاب، دکتر مهدی هدایتی،
دوره 14، شماره 56 - ( مهر 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کمبود ید و اختلالات ناشی از آن به عنوان یک مشکل عمده‌ی بهداشتی ـ تغذیه‌ای در ایران از سال‌ها قبل شناخته شده‌ است. استان زنجان یکی از مناطقی است که در مطالعات قبل از یدرسانی دارای شیوع بالای گواتر‌ آندمیک بوده ‌است. در ایران برنامه‌ی کنترل و پیشگیری از بروز این اختلالات از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله‌ی اجرا درآمده ‌است. به منظور پایش برنامه‌ی کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1380 این بررسی در دانش‌آموزان 7 تا 10 ساله‌ی استان زنجان انجام شد. روش بررسی: طی یک بررسی توصیفی‌ـ مقطعی از طریق نمونه‌گیری تصادفی تعداد 1200 دانش‌آموز ( به تعداد مساوی دختر و پسر) انتخاب شدند. شیوع گواتر از طریق معاینه‌ی بالینی انجام و طبق تقسیم‌بندی سازمان جهانی بهداشت درجه‌بندی شد. نمونه‌ی ادرار از یک دهم نمونه‌ها اخذ گردید و اندازه‌گیری ید ادرار به روش هضم انجام شد. یافته‌‌ها: درصد کلی‌گواتر در دانش‌آموزان استان زنجان 7/19 درصد و در دختران و پسران به ترتیب 5/22 درصد و 8/16 درصد بود. میانه‌ی ید ادرار در جمعیت مورد مطالعه 1/18 میکروگرم در دسی‌لیتر بود. در 1/85 درصد موارد ید ادرار بیشتر از 10 میکروگرم در دسی‌لیتر بوده و سطح ید ادرار کمتر از 5 میکروگرم در دسی‌لیتر در 6/1 درصد موارد وجود داشت. هیچ موردی ید ادرار کمتر از 2 میکروگرم در دسی‌لیتر نداشت. تفاوتی در شیوع گواتر و میزان ید ادرار بین دو جنس و نیز بین دانش‌آموزان شهر و روستا مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های این بررسی نشان می‌د‌هد که در مقایسه با بررسی کشوری سال 1375 درصد گواتر در دانش‌آموزان کاهش معنی‌داری داشته و ید ادرار دانش‌آموزان استان زنجان هم‌چنان درحد مطلوب سازمان جهانی بهداشت می‌باشد. از این رو استان زنجان در زمره‌ی مناطق "عاری از کمبود ید "محسوب می‌شود.


بیتا فام، دکتر مریم السادات دانشپور، دکتر فریدن عزیزی، دکتر مهدی هدایتی،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تغییر ساختار پروتئین‌های بدن می‌تواند منجر به تولید آنتی‌بادی علیه پروتئین‌های خودی گردد. احتمالا ایجاد پلی‌مرفیسم در ژن کدکننده‌ی آنزیم پراکسیداز تیروئیدی (TPO) و تغییر ساختار آن می‌تواند باعث تولید آنتی‌بادی ضد این پروتئین(Anti-TPO) شود. اختلال در آنزیمTPO می‌تواند یکی از دلایل اصلی بروز بیماری کم کاری تیروئید باشد که شیوع و گسترش این بیماری ما را بر آن داشت که در این مطالعه به بررسی ارتباط پلی‌مرفیسم T2229/C اگزون 12 از ژن TPO با میزان Anti –TPO بپردازیم. روش بررسی: از میان جمعیت مورد مطالعه قند و لیپید تهران 168 نفر در دو گروه با تیتر Anti-TPO بیشتر و کمتر از IU/L 100 پس از اندازه‌گیری میزان Anti-TPO به روش الایزا به عنوان گروه بیمار و کنترل انتخاب شدند. محتوای DNA ژنومی این افراد به روش نمک اشباع پروتئیناز K استخراج شد. سپس پلی‌مرفیسم مورد نظر در اگزون 12 به روش RFLPs-PCR بررسی گردید. یافته‌ها: فرکانس اللی پلی‌مرفیسم T2229/C اگزون 12 در جمعیت مورد مطالعه از تعادل هاردی- واینبرگ تبعیت کرد. نتایج حاصل نشان داد که میزان Anti-TPO در سه گروه ژنوتیپی تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0P>) (حد میانه برای Anti-TPOدر گـروه TT4/19 و در گروه CC 9/13 واحد بین‌الملی در لیتر با فاصله‌ی میان چاهکی 25و 75 بود) محاسبه‌ی Odd-Ratio برای ژنوتیپ‌ها به صورت دو به دو نشان داد که با وجود تعداد الل‌های C بیشتر، میزان Odd-Ratio نیز افزایش یافت. نتیجه‌گیری: با توجه به عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین سطح Anti-TPO با پلی‌مرفیسم T2229/C اگزون 12 در جمعیت مورد مطالعه، احتمالا نمی‌توان این پلی‌مرفیسم را به طور مستقل عامل بروز اختلالات خود ایمنی تیروئید که منجر به تولید Anti-TPO می‌گردد، دانست.


رستگار حسینی، دکتر فرهاد رحمانی نیا، دکتر محمد عزیزی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: هدف از این پژوهش، تعیین رابطه‌ی بین برآورد ذهنی آمادگی جسمانی با وضعیت واقعی در دختران و پسران غیر ورزشکار بود. روش بررسی: جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه‌ی دانشجویان دختر و پسر غیر ورزشکار دانشگاه گیلان بودند. پس از ترجمه‌ی پرسشنامه‌ی استاندارد SPQ (دلیگنرس، 1994) و تعدیل برخی از پرسش‌ها، با نظرخواهی از متخصصین روایی صوری، توسط آزمون- آزمون مجدد، پایایی آن (آلفای کرونباخ 84/0) به‌دست آمد. سپس براساس جدول اودینسکی 150 آزمودنی پسر و 170 آزمودنی دختر به ترتیب با میانگین سنی 17/1 ± 83/21 و 56/1 ± 13/21 سال، قد 56/1 ± 64/173 و 45/6 ±29/159 سانتی متر، وزن 80/11 ± 66/70 و 27/10± 73/57 کیلوگرم و شاخص توده‌ی بدنی 3/3 ± 45/23 و 7/3 ± 74/22 کیلوگرم بر مترمربع به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و T-student استفاده شد. یافته‌ها: دانشجویان دختر و پسر برآورد ذهنی درستی از آمادگی جسمانی، قدرت عضلانی، انعطاف‌پذیری و ترکیب بدن خودشان نداشتند. همچنین بین برآورد ذهنی از آمادگی جسمانی و اندازه‌گیری آزمون‌های آمادگی جسمانی در میان دختران و پسران اختلاف معنی‌داری مشاهد شد (01/0P<)، به عبارت دیگر، پسران دانشجو نسبت به دختران دانشجو برآورد ذهنی صحیح‌تری از توانایی‌های خودشان داشتند. نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به این که دانشجویان دختر و پسر در پژوهش حاضر برآورد ذهنی اشتباهی از وضعیت آمادگی جسمانی خودشان داشتند، لذا پیشنهاد می‌شود که با فراهم آوردن امکانات لازم و تشویق و ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت‌های بدنی و تمرینات آمادگی جسمانی مستمر زمینه‌ی رشد، بهبود سلامت جسم و روان و ایجاد برآورد ذهنی درست و واقعی از آمادگی جسمانی را در آن‌‌ها فراهم نمود.


دکتر سید علینقی کاظمی، دکتر مصطفی عزیزی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب، دکتر عبدالرضا اسماعیل‌زاده،
دوره 21، شماره 87 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: ویتامین د ناکافی (کمبود و عدم کفایت) در بعضی از مطالعات به‌عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت حاد سیستم تنفسی کودکان گزارش شده است. این مطالعه به منظور بررسی میزان کمبود ویتامین د در عفونت حاد سیستم تنفسی تحتانی در کودکان طراحی گردیده است. روش بررسی: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 82 بیمار در دو گروه مورد و شاهد دو ماه تا شصت ماهه‌ی بستری در بیمارستان آیت‌اله موسوی زنجان با عفونت حاد سیستم تنفسی تحتانی در گروه مورد و بدون آن در گروه شاهد انجام شد. دو گروه از نظر سن وجنس با هم همسان بودند. سطح سرمی ویتامین د به روش الیزا در دو گروه اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین سطح سرمی ویتامین د در گروه مورد 87/79 نانو مول در لیتر و در گروه شاهد 35/67 نانو مول در لیتر بود که از نظر آماری این تفاوت معنی‌دار نبود 12 کودک کمبود ویتامین د داشتند. در 36 کودک عدم کفایت و در 34 کودک کفایت ویتامین د دیده شد که از این نظر نیز تفاوتی بین گروه مورد و شاهد دیده نشد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه با وجود شیوع بالای ویتامین د ناکافی (کمبود و عدم کفایت) در کودکان ارتباط معناداری بین سطح سرمی ویتامین د در گروه کنترل و گروه شاهد دیده نشد.


حمید خدایاری، دکتر مصطفی لطیف پور، ابراهیم عزیزی، سعید خدایاری، بهارک فرهنگی، علی زاهدی، دکتر علی محمد علیزاده،
دوره 24، شماره 105 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: تومورهای پستانی جمعیت غیرهمگونی از انواع سلول‌ها نظیر سلول‌های لومینال و میو اپی تلیال را در برمی‌گیرند که نقش مهمی در ایجاد و یا مهار سرطان پستان دارند. مشاهده شده که عملکرد پاراکرینی و اتوکرینی سلول‌های میو اپی تلیال موجب مهار تومور پستان از طریق مهار رگ زایی و افزایش آپوپتوزیس می‌گردد. هدف مطالعه‌ی حاضر استخراج و کشت سلول‌های میواپی تلیال موشی و بررسی توان آن‌ها در القای مرگ سلولی بر رده‌ی سلولی کارسینومای پستان می‌باشد.

روش بررسی: طی مطالعه‌ی تجربی حاضر، پس از استخراج و کشت سلول‌های میواپی تلیال از بافت پستان موش، سلول‌ها با استفاده از روش فلوسایتومتری از نظر بیان نشانگراختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس سلول‌های میواپی تلیال با سلول‌های کارسینومای پستانی همکشتی داده شدند و توان بقای سلول‌های سرطانی با استفاده از آزمون MTT در روزهای یکم، سوم و پنجم بعد از همکشتی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: نمای دوکی شکل سلول‌های میواپی تلیال پس از استخراج و کشت به خوبی مشهود بودند. بررسی نشانگر اختصاصی این سلول‌ها با استفاده از روش فلوسایتومتری نشان داد که اکثر جمعیت سلول‌های میواپی تلیال، نشانگر CD10 را بیان کردند. همچنین نتایج حاصل از همکشتی سلول‌ها مشخص کرد که سلول‌های میواپی تلیال به صورت معنی‌داری موجب مهار تکثیر و رشد سلول‌های کارسینومای پستانی در روزهای اول، سوم و پنجم بعد از همکشتی شدند (05/0P<).

نتیجه گیری: به نظر می‌رسد کاربرد سلول‌های میواپی تلیال در مهار سرطان، می‌تواند رویکرد جدید و کارآمدی جهت درمان سرطان پستان در آینده باشد.


معصومه میر معصومی، سارا عزیزیان، خشایار مدرسی فر، دکتر حمیده مروج، دکتر حسن نیک نژاد،
دوره 25، شماره 112 - ( 5-1396 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف: اخیرا نشان داده شده است که استفاده از محیط کشت رویی پرده آمنیون در درمان بیماری سرطان می‌تواند تاثیرگذار باشد. در این مطالعه اثر محیط کشت رویی پرده آمنیون بر روی فعالیت Hsp90 و بیان Cdk4 در سلول‌های سرطانی بررسی شده است.

روش بررسی: ابتدا دو رده سلول سرطانی HeLa و MDA-MB-231 به مدت 24 ساعت با محیط کشت رویی پرده آمنیون تیمار شدند. سپس درصد زیست‌پذیری این سلول‌ها با استفاده از آزمون MTT بررسی شد. به‌منظور بررسی تاثیر محیط کشت رویی پرده آمنیون روی چرخه سلولی سلول‌های سرطانی میزان بیان Cdk4 از آزمون ایمنوسیتوشیمی استفاده شد. سپس با استفاده از روش RT-PCR میزان بیان ژن Hsp90α(aa1) قبل و بعد از تیمار سلول‌های سرطانی مطالعه شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون MTT نشان داد که زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی پس از قرارگیری در معرض محیط کشت رویی پرده آمنیون کاهش می‌یابد. نتایج حاصل از ایمونوسیتوشیمی نشان‌دهنده‌ی کاهش بیان پروتئین Cdk4 سلول‌های سرطانی پس از تیمار بود. بررسی بیان ژن Hsp90 با استفاده از RT-PCR حاکی از کاهش بیان آن در سلول‌های سرطانی تحت تاثیر محیط کشت رویی پرده آمنیون بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، محیط کشت رویی سلول های بنیادی پرده آمنیون علاوه بر کاهش زیست‌پذیری سلول‌های سرطانی، منجر به القای آپوپتوز از طریق مهار بیان ژن Hsp90 و همچنین کاهش بیان کلاینت آن، Cdk4 می‌شود. با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد که مهار Hsp90 می‌تواند یکی از مکانیسم‌های احتمالی برای خاصیت ضد سرطان پرده آمنیون باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb