جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای فروزنده

معصومه دل آرام، نسرین فروزنده، نسرین اکبری، کبری نوریان،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه مشاهده می‌شود اکثر زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه‌‌ی سوم در بیمارستان بستری می گردند، در فاز زایمانی قرار نداشته و بدون شروع شدن انقباضات رحمی، بستری و حاملگی آن‌ها ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و نقش سزارین‌های غیر ضروری در این زمینه، پژوهش حاضر به منظور تعیین دلایل ختم بارداری در سه ماهه‌ی سوم و ارتباط آن با سر انجام مادر و جنین در سال 1383 در شهر کرد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 750 نفر از زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه‌ی سوم در بخش زایمان بستری شده بودند، به روش تصادفی و در سه شیفت مختلف صبح، عصر و شب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه و چک لیست بود که بر اساس معاینه‌ی اولیه‌ی بیمار، مطالعه‌ی پرونده، مصاحبه با مادر و معاینه‌ی فیزیکی نوزاد پس از تولد، توسط پژوهشگر تکمیل شد. سرانجام مادر و جنین با استفاده از معیارهای نوع زایمان، سن حاملگی و وزن نوزاد تعیین شد. اطلاعات پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی ، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 298نفر (7/39 درصد) از مادران به علت شروع درد های زایمانی و 452 نفر (3/60 درصد) به توصیه‌ی پزشک مراجعه و مورد ختم بارداری قرار گرفته بودند. 2/23 درصد از افراد مذکور به دلایلی مثل سزارین قبلی، تمایل به سزارین و مشکلات مادر و جنین در حین بارداری بستری شده بودند. نتایج نشان داد که پس از حذف موارد سزارین تکراری و تمایل به سزارین، بین علت ختم بارداری و نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افرادی که به توصیه‌ی پزشک بستری شده بودند، بیشتر مورد عمل سزارین قرار گرفته بودند (001/0 P=). سن حاملگی در گروهی که به توصیه‌ی پزشک بستری شده بودند بیشتر از گروهی بود که به علت شروع دردهای زایمانی مورد ختم حاملگی قرار گرفته بودند (003/0P=). وزن نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت . نتیجه گیری: اقدام به ختم حاملگی قبل از شروع دردهای زایمانی می تواند احتمال عمل سزارین را افزایش دهد. گرفتن شرح حال دقیق در مراقبت‌های دوران بارداری، انجام سونوگرافی در 26 هفته‌ای اول بارداری و آموزش به زنان باردار در خصوص زمان مراجعه به بیمارستان از اقداماتی است که می‌توان جهت جلوگیری از ختم زودرس بارداری انجام داد.


دکتر محبوبه سترکی، دکتر محمود رفیعیان، دکتر اسفندیار حیدریان، دکتر کیهان قطره، نجمه شاهین فرد، رویا انصاری، زهرا فروزنده،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تغییرات کمیتی لیپیدهای پلاسما بعد از غذا نقش مهمی در پاتوژنز آترواسکلروز بازی می‌کند. وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی در قره‌قات ما را برآن داشت تا تاثیرات احتمالی –حمایتی این گیاه را بر روی برخی ریسک فاکتورهای آترواسکلروز، به دنبال مصرف غذا، در خرگوش‌های هیپرکلسترولمیک بررسی نماییم. روش بررسی: در این تحقیق مداخله‌ای تعداد 24 خرگوش نرنیوزیلندی به‌طور تصادفی به 3 گروه 8 تایی به شرح زیر تقسیم شدند: گروه اول رژیم معمولی، گروه دوم رژیم پرکلسترول (1 درصد)، گروه سوم رژیم پر کلسترول و 2 درصد پودر قره قات دریافت کردند. فاکتورهای گلوکز، توتال کلسترول (TC)، تری‌گلیسرید (TG)، آپولیپو پروتئین B (ApoB)، ترانس آمینازهای کبدی (ALT ,AST)، لیپو پروتئین با دانسیته‌ی پایین (LDL-C) نیترات، نیتریت، فیبرینوژن و فاکتور VII قبل از آزمایش و سه ساعت پس از تیمار، اندازه‌گیری و در گروه‌های مختلف با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه و پس آزمون دانت با یکدیگر مقایسه شدند. 05/0P< معنی‌دار تلقی شد. یافته‌ها: مصرف پودر قره‌قات کاهش معنی‌داری را در سطح LDL-C، توتال کلسترول، آنزیم‌های کبدی (ALT، AST)، ApoB و فیبرینوژن نسبت به گروه رژیم پرکلسترول نشان داد (05/0P<). مصرف قره‌قات تغییر معنی‌داری برروی میزان گلوکز، تری‌گلیسرید (TG)، فاکتور VII، نیتریت و نیترات ایجاد نکرد (05/0P>). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده‌ی تأثیرمثبت مصرف حاد قره‌قات برروی برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز درهیپرلیپیدمی بعد از غذا می‌باشد.


فریده دکتر زاده، دکتر اشرف محبتی مبارز، دکتر مهریار حبیبی رود کنار، دکتر مهدی فروزنده مقدم،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پسودوموناس آئروژینوزا یک باکتری بیماری‌زای فرصت طلب است. این باکتری عفونت‌های شدید و کشنده در افرادی که ایمنی سرکوب شده دارند، ایجاد می‌کند. باکتری دارای یک فلاژل قطبی است. فلاژل و فلاژلین، زیر واحد ساختاری فلاژل، نقش مهمی در بیماری‌زایی پسودوموناس آئروژینوزا بازی می‌کند. فلاژلین از راه میانکنش دومین‌های انتهای آمینی خود با TLR-5، پاسخ‌های ایمنی را بر می‌انگیزد. هدف ما در این مطالعه کلونینگ و بیان انتهای آمینی فلاژلین پسودوموناس آئروژینوزا و ارزیابی آنتی‌بادی‌های تولید شده بر علیه آن در مهار حرکت پسودوموناس آئروژینوزا بود. روش بررسی: ناحیه‌ی کد کننده‌ی اسید آمینه‌های 1-161 فلاژلین با PCR تکثیر و در وکتور pET28a کلون شد. پروتئین نوترکیب در میزبان بیانی BL21(DE3) بیان و با استفاده از ستون Ni2+-NTA خالص گردید. واکنش ایمنی پروتئین نوترکیب با آزمون وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین انتهای آمینی فلاژلین به خرگوش تزریق و از آنتی سرم تولید شده در بدن خرگوش برای مهار حرکت پسودوموناس آئروژینوزا M8821 استفاده شد. یافته‌ها: انتهای آمینی فلاژلین به خوبی در میزبان بیانی اشریشیاکلی BL21(DE3) بیان شد. آنتی‌بادی‌های ضد فلاژلین و انتهای آمینی فلاژلین با پروتئین نوترکیب واکنش نشان دادند. آزمون مهار حرکت باکتری ثابت کرد که آنتی بادی‌های پلی کلونال برعلیه انتهای آمینی فلاژلین قادرند حرکت پسودوموناس آئروژینوزا M8821 را مهار کنند. نتیجه‌گیری: دومین‌های انتهای آمینی فلاژلین ممکن است در طراحی واکسن‌های نوترکیب بر علیه عفونت‌های پسودوموناس آئروژینوزا مورد استفاده قرار گیرند. واژگان کلیدی: انتهای آمینی فلاژلین، پسودوموناس آئروژینوزا، کلونینگ، مهار حرکتصفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb