جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای قربانی

محمد تقی شاکری ، پوری هوشمند ، دكتر محمد حسن خزاعی ، اعظم قربانی ،
دوره 1، شماره 3 - ( دو فصلنامه 3-4 1372 )
چکیده


جمیله قربانی ،
دوره 6، شماره 23 - ( 4-1377 )
چکیده


دکتر ماشااله ترابی، ناهید رمضان قربانی،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده زمینه‌ و هدف: ظهور تکنولوژی اطلاعات تأثیرات عمیقی بر زندگی انسان داشته است. شاید مهم‌ترین و عمیق‌ترین این تأثیرات در زمینه‌ی آموزش و یادگیری است. به نحوی که همه افراد قادرند در هر جا و هر زمان به اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. توسعه‌ی این فنآوری به حدی است که نمی‌توان از تأثیرات آن در زمینه‌ی آموزش بهداشت چشم پوشی کرد. به همین دلیل بسیاری از کشورها به اجرای برنامه‌های بنیادی در زمینه‌ی ایجاد وب‌سایت‌هایی به منظور اطلاع‌رسانی بهداشتی پرداختند. این مطالعه به منظور طراحی و ایجاد یک مدل مناسب اطلاع‌رسانی الکترونیک برای جامعه‌ی ‌مورد نظر و تعیین اثربخشی راهکارهای مؤثر در خصوص ارتقای‌ دانش بهداشتی و افزایش توانمندی دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان در استفاده از شبکه‌ی‌ رایانه اجرا شد. روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از ده پرسشنامه در زمینه اطلاعات شخصی و مهارت‌های کامپیوتری، بهداشت فردی، بهداشت روان، بهداشت تغذیه، بهداشت بلوغ (پسران، دختران)، بهداشت ازدواج، بهداشت محیط، بیماری‌های شایع، بیماری‌های عفونی، ایدز از 649 دانش‌آموز در سه دبیرستان انجام شد. این اطلاعات در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) جمع‌آوری گردید. در تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های t زوج و Leven's test استفاده شد. یافته‌ها: نتایج آزمونt زوج نشان داد که آموزش دانش‌آموزان از طریق وب‌سایت اطلاع‌رسانی بهداشتی جوان باعث افزایش دانش آنان در زمینه‌های فوق، حداقل 5/14 درصد (بهداشت محیط) و حداکثر 9/48 درصد (بهداشت تغذیه) و در تمامی ‌زمینه‌ها از نظر آماری معنی‌دار بوده است (000/0P=). نتیجه‌گیری: میزان اثربخشی الگوی مورد نظر در تمام شاخه‌های بهداشتی به استثنای شاخه‌ی بهداشت روان از نظر آماری معنی‌دار مشخص گردید. در واقع به‌کارگیری فنآوری اطلاعات، شیوه‌ای انعطاف‌پذیر و قابل پیش‌بینی است. هم‌چنین امکان دسترسی و توانایی بهتر انجام روش‌های پرسش و پاسخ به صورت فعال را به‌طور فزاینده‌ای افزایش داده است.


وحیده ابراهیم زاده عطاری، دکتر بهرام پورقاسم گرگری، دکتر مریم رف رف، دکتر ابوالفضل قربانی، دکتر هادی طبیبی،
دوره 18، شماره 70 - ( 1-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سیاه‌دانه یکی از گیاهان دارویی است که به‌طور سنتی در درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله هیپرکلسترولمی مورد استفاده قرار گرفته است. از این روی، این مطالعه با هدف بررسی اثر دریافت غذایی بذر آسیاب شده‌ی سیاه‌دانه بر پروفایل لیپیدی سرم، وزن بدن و دریافت غذایی خرگوش‌های هیپرلیپیدمیک صورت گرفت. روش بررسی: 24 سر خرگوش نیوزلندی نر پس از 2 هفته دوره‌ی تطابق (پایه)، به‌‌‌مدت یک ماه تحت رژیم هیپرکلسترولمیک شامل 5/0 درصد کلسترول قرارگرفتند. سپس حیوانات به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل هیپرلیپیدمیک و سیاه‌دانه تقسیم شدند و به ترتیب تحت رژیم غذایی پایه، 5/0 درصد کلسترول و رژیم پایه، 5/0 درصد کلسترول و 5/7 گرم به ازای هر کیلو وزن بدن در روز بذر آسیاب شده‌ی سیاه‌دانه به‌‌مدت دو ماه قرارگرفتند. هر دو رژیم ایزوکالریک و ایزونیتروژنیک بودند. اندازه‌گیری وزن و خون‌گیری ناشتا در 4 مرحله، شامل ابتدای مطالعه، پس از ایجاد هیپرلیپیدمی، انتهای ماه اول و دوم مداخله صورت گرفت و سطح سرمی پروفایل لیپیدی تعیین شد. همچنین میزان دریافت غذا به‌طور روزانه و از طریق تفاضل مقدار غذای داده شده از باقیمانده اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: سطح سرمی کلسترول تام، LDL-C، تری‌گلیسرید، نسبت TC/HDL-C و LDL-C/HDL-C گروه سیاه‌دانه در انتهای مطالعه به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل کمتر بود (05/0P< ). اما تفاوت معنی‌داری در وزن بدن و دریافت غذا بین دو گروه مشاهده نشد (05/0P> ). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست آمده در این پژوهش، دریافت غذایی بذر سیاه‌دانه سطح لیپیدهای سرم خرگوش‌های هیپرلیپیدمیک را به‌طور مطلوب کاهش داد. از این‌رو سیاه‌دانه ممکن است به عنوان یک روش درمانی مؤثر برای هیپرلیپیدمی مطرح باشد.


دکتر سوسن کلاهی، دکتر امیر قربانی حق‌جو، دکتر مرضیه جنگی قره قشلاقی،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده مقدمه: بیماری آرتریت روماتویید، بیماری التهابی شایعی می‌باشد که همراه با تخریب مفصلی، اختلال حرکتی و کاهش طول عمر همراه است. هپسیدین پروتئین فاز حاد می‌باشد که به‌واسطه‌ی IL6 در شرایط التهابی افزایش می‌یابد و از طریق تنظیم متابولیسم آهن باعث افزایش آن در داخل سلول می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی تغییرات سطح سرمی هپسیدین و ارتباط آن با سطح فاکتورهای التهابی وفعالیت بیماری آرتریت روماتویید بود. روش بررسی: مطالعه به روش تحلیلی، توصیفی در بین 45 زن مبتلا به بیماری آرتریت روماتویید بدون مصرف دارو و 45 زن سالم انجام گرفت. سطح سرمی هپسیدین، فریتین، هموگلوبین،TNF ، مالون دی‌ آلدیید (MDA) وhsCRP برای هر دو گروه اندازه‌گیری شد و میزان فعالیت بیماری از فرمول DAS 28-3(CRP) محاسبه شد. یافته‌ها: سطح سرمی هپسیدین، hsCRP ,TNF-α و MDAبالاتر از گروه کنترل بود. (به ترتیب 028/0P=، 001/0P=، 001/0P=، 014/0P=) بین سطح سرمی هپسیدین و MDAبا DAS Hb, TNF-a, hsCRP,، مدت بیماری و تعداد مفاصل درگیر، مفاصل دردناک و متورم در بیماران آرتریت روماتویید ارتباط معناداری وجود نداشت. اما بین هپسیدین با فریتین بالای 60 نانو‌گرم در میلی‌لیتر در بیماران آرتریت روماتویید ارتباط معنادار از لحاظ آماری وجود داشت (03/0 P= و57/0 r= ). نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی حاکی از آن است که اندازه‌گیری غلضت سرمی هپسیدیتن و فریتین در کنار تعیین غلضت سرمی فاکتور‌های التهابی و سایر علایم بالینی در تشخیص و پیش‌بینی وقوع آنمی و آترواسکلروز ناشی از آن در بیماران با آرتریت روماتویید مفید خواهد بود.


فاطمه مرادی، علی ایمانی، سیف‌ا... کیفبادی، دکتر حسین نظری، دکتر راهب قربانی، طاهره کیقبادی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: نوزادان در طی انجام پروسیجرهای تهاجمی روتین، درد را تجربه می‌کنند. دردی که به علت واکسیناسیون ایجاد می‌شود قابل کنترل است ولی این پروسیجر‌ها در نوزادان همچنان بدون تسکین درد صورت می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ساکارز 20 درصد بر تسکین درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم بود. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 60 نوزاد انتخاب و به صورت تصادفی به دوگروه تقسیم شدند. 2 دقیقه قبل از تزریق عضلانی واکسن هپاتیت B، در گروه مورد 2 میلی‌متر از محلول ساکارز 20 درصد و در گروه شاهد 2 میلی‌متر آب مقطر استریل به صورت خوراکی به نوزاد داده شد. قبل از دادن ساکارز، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از تزریق، درد نوزاد با اسکیل درد نوزادان تازه متولد شده NIPS بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که دو گروه از نظر جنس، نمره‌ی آپگار، سن تولد، وزن، سن حاملگی نوع زایمان و میانگین شدت درد قبل از تزریق تفاوت معنی‌داری نداشتند. شدت درد بلافاصله بعد از تزریق در گروه ساکارز 20 درصد کاهش معنی‌داری نداشت. شدت درد 5 دقیقه بعد از تزریق در گروه ساکارز 20 درصد به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (P=0/012). نتیجه گیری: ساکارز 20 درصد بلافاصله بعد از تزریق عضلانی، درد را نمی‌کاهد، ولی بعد از 5 دقیقه اثر تسکینی بر درد دارد.


فاطمه قربانی، زهرا قربانی، آذر آوازه،
دوره 22، شماره 90 - ( ويژه نامه قرآن پژوهي 1393 )
چکیده

چکیده مقدمه: اضطراب نوعی تشویش و نگرانی است و یک حالت فیزیولوزیکی و روانی است که با علایم جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری مشخص می‌شود. اکثر دانش‌آموزان و دانشجویان قبل از امتحان دچار درجاتی از اضطراب می‌شوند که می‌توان از روش‌های مختلف غیر دارویی از جمله صوت روح افزای ناشی از تلاوت آیات قرآن به‌عنوان یک روش بسیار موثر و مفید جهت کاستن این اضطراب استفاده نمود. روش بررسی: این مطالعه به شیوه‌ی تجربی بر روی 62 نفر از دانش‌آموزان مقطع راهنمایی که به‌طور تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بود. ابتدا میزان اضطراب دو گروه قبل از برگزاری امتحان اندازه‌گیری شد. سپس برای گروه آزمون به‌مدت 20 دقیقه آوای قرآن کریم تلاوت شد، در حالی‌که گروه کنترل به‌مدت 20 دقیقه در سرجای خود نشستند. میزان اضطراب مجددا اندازه‌گیری شد و با استفاده از آزمون‌های T زوجی و T مستقل میانگین اضطراب دو گروه قبل و بعد از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین اضطراب در گروه آزمون قبل از مداخله 52/17 و بعد از مداخله 48/14بود. آزمون آماری تی زوجی این اختلاف را معنی‌دار نشان داد (P<0/05). میانگین نمره‌ی اضطراب در گروه شاهد قبل از مداخله 39/17 و بعد از 20 دقیقه 1/17 بوده است. آزمون آماری تی مستقل این اختلاف را معنی‌دار نشان نداد (P>0/05) . نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش حاکی از تاثیر موفقیت آمیز بودن آوای قرآن در کاهش اضطراب می‌باشد و از آوای قرآن می‌توان به‌عنوان یک روش غیر داروی، مطمئن و ارزان قیمت جهت کاهش اضطراب قبل از امتحان استفاده نمود.


دکتر آقا علی قاسم نیان، دکتر محمد رضا کردی، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر بهلول قربانیان، دکتر مهدی هدایتی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: ویسفاتین یک پروتئین مترشحه از بافت چربی احشایی است که با چاقی مرتبط بوده، از عوامل تهدید کننده‌ی سلامتی است. بنابراین هدف این مطالعه بررسی آثار 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب‌زنی بر مقادیر پلاسمایی ویسفاتین و مقاومت به انسولین در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق می باشد. روش‌ بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، 36 نوجوان پسر دارای اضافه وزن و چاق، به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش (18 نفر) و شاهد (18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته، 4 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45 دقیقه به تمرینات استقامتی تناوبی طناب زنی پرداختند. نمونه‌های خونی قبل و پس از 8 هفته تمرین، جهت ارزیابی مقادیر ویسفاتین، پروفایل‌های چربی و مقاومت انسولین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تی تست مستقل و همبستگی پیرسون استفاده شد (سطح معنی‌داری 05/0P<). یافته‌ها: نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی در نمونه‌های گروه آزمایش موجب کاهش ویسفاتین پلاسما، درصد چربی بدن، نمایه‌ی توده بدن، مقاومت انسولین، دور کمر و تری‌گلیسرید پلاسما شد (05/0P<). همچنین همبستگی مثبت و معنی‌داری بین سطح اولیه ویسفاتین، درصد چربی بدن و میزان تری‌گلیسرید پلاسما مشاهده شد (05/0P<). نتیجه‌گیری: 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی با کاهش میزان تری‌گلیسرید پلاسما، مقاومت انسولین و چاقی موجب کاهش معنی‌دار ویسفاتین پلاسما در نوجوانان دارای اضافه وزن و چاق شد. واژگان کلیدی: تمرینات استقامتی تناوبی طناب زنی، ویسفاتین، شاخص مقاومت انسولین اضافه وزن، نوجوان، چاق


دکتر سید محسن مرتضویان، دکتر زهرا حسینیان، دکتر احمد قربانی،
دوره 22، شماره 95 - ( 6-1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: گیاهان بیلهر، زنیان و سنبله‌ی کرکدار در طب سنتی ایران به‌ویژه در کهگلویه و بویراحمد استفاده میشوند. هدف این مطالعه بررسی اثرات این گیاهان بر تکثیر سلولهای الیگودندروسیت مغز موش صحرایی است. روش بررسی: با استفاده از اتانول 50 درصد از گیاهان مذکور عصاره‌ی آبی الکلی خیسانده تهیه شد. سلول‌های رده‌ی الیگودندروسیت مغز (OLN-93) برای 24 ساعت با غلظت‌های مختلف این عصاره‌ها تیمار شدند. سپس درصد سلول‌های زنده با روش احیای نمک تترازولیوم ارزیابی شد. یافته‌ها: عصاره‌ی بیلهر در غلظت‌های 50، 100، 200 و 400 میکروگرم در میلی لیتر درصد سلول‌های زنده را از 4±100 (سلول‌های شاهد) به‌ترتیب به 4±84، 6±58 (001/0P<)، 5/0±6 (001/0P<) و 5/0±4 درصد (001/0P<) کاهش داد. عصاره‌ی سنبله کرک‌دار نیز در غلظت‌های 50، 100، 200 و 400 میکروگرم در میلیلیتر باعث کاهش سلول‌های زنده بهترتیب از 4±100 به 6±81، 3±64 (01/0P<)، 4±61 (01/0P<) و 2±55 درصد (001/0P<) شد. همچنین عصاره زنیان در غلظت‌های بیشتر از 50 میکروگرم در میلیلیتر درصد سلول‌های زنده را به طور معنیداری کاهش داد. نتیجه گیری: عصاره‌ی بیلهر، زنیان و سنبله‌ی کرک‌دار تکثیر سلول‌های الیگودندروسیت مغز موش صحرایی را کاهش می‌دهند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb