جستجو در مقالات منتشر شده


69 نتیجه برای محمدی

ابوالفضل نظریان ، دكتر تقی گل محمدی ،
دوره 1، شماره 1 - ( 10-1371 )
چکیده


دكتر تقی گل محمدی ، دكتر منوچهر نخجوانی ، دكتر ناصر ملک نیا ، هاجر سلطانی ،
دوره 2، شماره 5 - ( دو فصلنامه 5-6 1373 )
چکیده


دكتر تقی گل محمدی ، دكتر منوچهر نخجوانی ، دكتر ناصر ملک نیا ، هاجر سلطانی ،
دوره 2، شماره 7 - ( دو فصلنامه 7-8 1373 )
چکیده


دكتر ناصر محمدی ، دكتر عاکفه احمدی افشار ،
دوره 3، شماره 11 - ( دو فصلنامه 11-12 1374 )
چکیده


ربابه معماریان، عیسی محمدی ، محمد رضا آرمات،
دوره 7، شماره 28 - ( دو فصلنامه 28-29 1378 )
چکیده


دكتر سوسن عزیز محمدی، محمد مسعود وکیلی، دكتر نورالدین موسایی نسب، کامبیز کیانی، کتایون وزیری،
دوره 9، شماره 34 - ( 1-1380 )
چکیده


محمد رضا دین محمدی ، محمد حسین پور معماری ،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


مهران محمدیان فضلی، غلام رضا صادقی ،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: شهر زنجان با جمعیتی بالغ بر سی صد هزار نفر در حال حاضر از منابع آب زیرزمینی جهت شرب استفاده نموده و هم اینک به دلیل دفع غیراصولی فاضلاب شهری و نیز کاهش نزولات جوی طی دهه گذشته در معرض خطر کمبود جدی و آلودگی آب می باشد. از این رو به دلیل اهمیت موضوع بهداشت آب، این تحقیق جهت تعیین برخی خصوصیات مهم شیمیایی و میکروبی منابع آب آشامیدنی شهر زنجان طی سال های 80-79 صورت گرفت.مواد و روش ها: تحقیق از نوع توصیفی بوده و طی آن ازکلیه چاه های تامین کننده آب آشامیدنی شهری طی چهار فصل نمونه های متعدد در مجموع به تعداد 280 نمونه جهت بررسی شیمیایی و میکروبی اخذ شد. مقادیر مربوط به نیترات، نیتریت، کلرید، کل کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی با روش اسپکتروفتومتری، تیتراسیون آرژانتومتری و تخمیر چند لوله ای کلی فرم ها اندازه گیری شد. برای تحلیل آماری از آزمون کروسکال والیس استفاده شد.یافته ها: در این تحقیق 36 حلقه چاه آب آشامیدنی، بر اساس موقعیت محلی و احتمال خطر آلودگی، به دو دسته درون شهری (22 حلقه) و برون شهری (14 حلقه) تقسیم شدند. میانگین غلظت نیترات، نیتریت و کلرور چاه های درون و برون شهری اختلاف معنی دار نشان داد (P<0.0003، P<0.03، P<0.0003). نیترات در برخی چاه های درون شهری بالاتر از استاندارد ولی نیتریت و کلرور کلیه چاه ها کمتر از حد استاندارد بودند. مجموع نسبت غلظت واقعی نیترات و نیتریت به مقدار استاندارد آن ها ( شاخص سازمان جهانی بهداشت) نیز محاسبه و مشخص شد در 4 حلقه چاه فراتر از یک) بیش از حد مجاز) بود. در خصوص نتایج میکروبی نیز هیچ چاه درون یا برون شهری آلودگی به کلی فرم ها و کلی فرم های مدفوعی نداشت.نتیجه گیری و توصیه ها: این تحقیق نشان داد که برخی از چاه های آب شرب شهر از نظر غلظت نیترات و نیتریت در شرایط نامطلوبی بوده و برخی نیز در معرض خطر آلودگی می باشند. توصیه می شود با توجه به مشخصات هیدرولیکی، شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر از نظر نیترات و نیتریت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز راه کارهای مناسب اتخاذ شود.
، فلاح رمضان، فلک الافلاکی بهناز، د كتر پروین تدین، دكتر فرناز محمدیان،
دوره 11، شماره 44 - ( مهر 1382 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: به طور معمول پس از سزارین، بیماران ساعت‌های طولانی ناشتا نگه داشته می‌شوند و این امر منجر به صرف هزینه و وقت بیشتر برای سیستم درمانی می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی شروع زود هنگام رژیم مایعات با وضعیت معمول، از نظر طول مدت بستری و زمان لازم برای برگشت حرکات روده‌ای پس ازسزارین‌های انتخابی در بیمارستان ولی‌عصر زنجان در سال 1381 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی 200 نفر از افرادی که مورد سزارین انتخابی قرار گرفته بودند انتخاب و به طور اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند. گروه شاهد 100 نفر بودند که طبق معمول 10 تا 12 ساعت پس از عمل برای آن‌ها رژیم مایعات شروع شد. گروه مورد 100 نفر از افراد داوطلبی بودند، که 2 تا 3 ساعت بعد از عمل، رژیم مایعات را شروع کردند. دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگی، سن حاملگی و علت سزارین با هم یکسان بودند. دو گروه از نظر تحمل رژیم مایعات، برگشت حرکات روده در روز اول پس از عمل و طول مدت بستری در بیمارستان با هم مقایسه شدند. وجود استفراغ در شروع مصرف مایعات به عنوان عدم تحمل و وجود صدای روده در سمع روز اول پس از عمل، به عنوان برگشت حرکات روده در نظر گرفته شد. ترخیص بیماران پس از دفع گاز انجام شد. نتایج مطالعه با استفاده ازآزمون دقیق فیشر، تی و کای دو مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین روزهای بستری در گروه شاهد (5/0 ± 2/2 روز) بیشتر از گروه مورد (3/0 ± 1/2 روز) بود (05/0 P<). برگشت حرکات روده‌ای فردای روز عمل در 81 نفر از گروه شاهد و 92 نفر از گروه مورد وجود داشت که اختلاف دو گروه از این نظر معنی دار بود (01/0 P< ). در گروه شاهد هیچ موردی از عدم تحمل به رژیم مایعات وجود نداشت ولی 6 نفر از گروه مورد پس از شروع نوشیدن مایعات به علت تهوع و استفراغ دوباره از مصرف مواد خوراکی منع شدند(05/0 P<). عارضه‌ی مهمی در هیچ یک از بیماران دو گروه دیده نشد. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: شروع زود هنگام رژیم مایعات در سزارین‌های انتخابی باعث کاهش روزهای بستری و برگشت سریع‌تر حرکات روده‌ای شده و عارضه‌ی مهمی ایجاد نمی‌کند. از این رو استفاده از این روش پس از سزارین‌های انتخابی توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: سزارین، رژیم مایعات، طول مدت بستری
د كتر امینی مسعود، د كتر مهرمحمدی ناهید، د كتر امین الرعایا اشرف،
دوره 12، شماره 46 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: دیابت با شیوع بالا و ایجاد عوارض شدید در اعضای حسـاس بدن از اولویت های بهداشتی ـ درمانی کشور است. از این رو مطالعـه ی حاضر به منظور تعییـن میزان بروز دیابت نوع 2 در خانم های 25 تا 70 ساله ی بدون علامت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان طی سال های 1375 تا 1381 انجام گرفت.مواد و روش ها: این تحقیق توصیفی با طراحی طولی بر روی خانم های 25 تا 70 ساله ی بدون علامتی انجام شد که با روش نمونه گیری آسان انتخاب شده بودند. از تعداد 500 خانم مراجعه کننده بدون علامت بالینی دیابت، بر اساس شرایط ورود به مطالعه، تست تحمل گلوکز خوراکی به عمل آمد و در افراد مورد مطالعه این تست در سال های 1375 تا 1381، سالانه تکرار شد و بر اساس نتایج حاصل از تکرار تست تحمل گلوکز خوراکی، میزان بروز دیابت بر اساس شخص ـ سال در 1000 نفر جمعیت تعیین شد.یافته ها: تحقیق بر روی 420 خانمی که سالانه برای تکرار تست تحمل گلوکز خوراکی مراجعه کردند، تکمیل شد. میزان بروز دیابت در گروه سنی 25 تا 35 سال 7/15، در 35 تا 44 سال 4/11، در 45 تا 64 سال 3/11 و در سن بالاتر از 65 سال 31.25، مورد شخص ـ سال در 1000 نفر جمعیت محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین سن شروع دیابت 4/13± 9/52 سال و وزن افراد 13±6/70 کیلوگرم بود. تعداد 20 نفر از افراد، دیابتیک شدند. 73 نفر دچار اختلال در تحمل گلوکز و 18 نفر دچار قند خون ناشتای مختل شدند و میزان بروز به تفکیک گروه های سنی در آن ها تعیین شد.نتیجه گیری و توصیه ها: به نظر می رسد که میزان بروز دیابت نوع 2 در خانم های 25 تا 70 ساله بدون علامت حدود یک چهارم تا یک سوم میزان فوق در همان گروه سنی و جنسی در جمعیت مکزیکی ـ آمریکایی است. انجام مطالعات وسیع با حجم نمونه بیشتر توصیه می شود.
دکتر محمد باقر قوامی، دکتر علی هانیلو، مهندس جمشید محمدی،
دوره 12، شماره 49 - ( دى 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: پشه‌ها مهم‌ترین حشرات خون‌خواری هستند که باعث انتقال بیماری‌های خطرناکی چون مالاریا و آربوویروس‌ها می‌گردند و برحسب شرایط منطقه و خصوصیات ژنتیکی، میزبان خاصی را برای خون‌خواری انتخاب می‌نمایند. کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس و کولکس تیلری، گونه‌های غالب پشه‌های استان زنجان هستند. از این رو مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین اندیکس خون‌خواری آن‌ها به روش ساندویچ الیزا در سال 1383 در زنجان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پشه‌ها‌ی کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس و کولکس تیلری با دو روش افشانه‌ی پایرترم (PSC) و تله‌ی نوری از اماکن داخلی و بیرونی مناطق مختلف استان زنجان در سال 1382 صید و نمونه‌های خون خورده بعد از خشک سازی در دمای 20- درجه‌ی سانتی‌گراد نگه‌داری شدند. این نمونه‌ها پس از راه اندازی روش ساندویچ الایزا، از نظر داشتن خون انسان در معده، آزمایش شدند. نتایج با استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 6436 نمونه‌ پشه‌ی مورد بررسی، 3072 عدد (7/47 درصد) آنوفل ماکولیپنیس و 3364 عدد (3/52 درصد) کولکس تیلری بودند. نسبت خون‌خواری از انسان در آنوفل‌ ماکولیپنیس، 2/3 درصد و در ‌کولکس تیلری 5/1 درصد بود. آنوفل‌ ماکولیپنیس 12/2 برابر کولکس تیلری میل به خون خواری از انسان داشت. اندیکس‌ انسان دوستی آنوفل ماکولیپنیس در نمونه‌های صید شده به شیوه‌ی PSC، 2/0درصد ولی در نمونه‌های تله‌ی نوری 3/7 درصد بود. مقایسه‌ی این اندیکس در نمونه های صید شده با دو روش فوق اختلاف معنی داری داشت (0005/ P=). در نمونه‌های PSC اندیکس انسان دوستی 17/35 برابر کمتر از نمونه‌های تله‌ی نوری بود. اندیکس انسان دوستی آنوفل کولکس تیلری در روش PSC ، 8/1درصد و در نمونه‌های تله‌ی نوری 3/1درصد دیده شد که از نظر آماری این اختلاف معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: با توجه به اندیکس بالای خون‌خواری از انسان درآنوفل ماکولیپنیس، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های کنترل و مراقبت مالاریا به طور جدی مورد توجه مسؤلین بهداشتی و درمانی استان قرار گیرد. جهت کاهش این اندیکس، مردم به استفاده از روش‌های حفاظت فردی و نگه‌داری دام تشویق و حمایت شوند.هم‌چنین انجام مطالعات بیولوژی مولکولی واکولوژیکی بر جمعیت‌های مختلف کمپلکس آنوفل ماکولیپنیس توصیه می‌گردد.


دکتر محمد باقر قوامی، مهندس جمشید محمدی، دکتر حسین لدنی،
دوره 13، شماره 52 - ( مهر 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سوسری آلمانی مهم‌ترین آفت شهری است که در انتقال عوامل بیماری زا و ایجاد آلرژی نقش زیادی دارد . بیمارستان شهید بهشتی زنجان به رغم سم‌پاشی منظم به سوسری آلمانی آلوده است. با توجه به عدم انجام مطالعاتی در مورد علت تداوم این آلودگی، پژوهش حاضر با هدف تعیین حساسیت سوسری آلمانی در بیمارستان شهید بهشتی زنجان طی سال 1382 تا 1383 انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی،‌ نمونه های سوسری آلمانی به صورت تصادفی به روش دستی از بیمارستان صید و در آزمایشگاه نگه‌داری شدند و هر یک از دو گروه سوسری آلمانی بیمارستان و سوش حساس آزمایشگاهی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. نر‌های بالغ تفکیک و در تماس سطحی با مقادیر 62/15، 25/31، 5/62،125،250 و 500 میلی‌گرم پرمترین بر مترمربع سنجش زیستی شدند و تعداد نمونه‌های فلج شده در زمان‌های مختلف در همه‌ی گروه‌ها شمارش شد. هر کدام از مقادیر پرمترین در سه تکرار ده تایی انجام و برای هر مقدار یک تکرار ده تایی شاهد (سطح آغشته شده با استن) انجام گردید. داده ها با آزمون پروبیت تجزیه و تحلیل شدند و معادله‌ی خطی رگرسیون بین زمان تماس و درصد نمونه‌های فلج شده تعیین و از طریق آن زمان فلج شدن نیمی از جمعیت مورد مطالعه (KT50) در گروه‌های مورد بررسی برآورد شد. یافته‌ها: بررسی 480 سوسری در دو دسته‌ی 240 تایی (60 شاهد و 180 مورد) نشان داد که مقاومت به اثر ضربه‌ای در تماس با پرمترین در نمونه‌های بیمارستانی وجود دارد. در دوز تماسی 62/15 میلی گرم پرمترین بر متر مربع، نمونه های بیمارستان ناهمگن بودند و نمونه‌های مقاوم از حساس تفکیک می‌شدند (0004/0P=). در این دوز میزان KT50 در نمونه‌های بیمارستانی 6/63دقیقه ( با حدود اطمینان 95 درصد 37/60 تا 67) و در سوش حساس 42/22 دقیقه ( با حدود اطمینان 95 درصد 28/20 تا 65/26) بود و نسبت مقاومت در نمونه‌های بیمارستانی به 83/2 ( با حدود اطمینان 95 درصد 72/2 تا 96/2) می‌رسید. نتیجه‌گیری: با توجه به وجود مقاومت به پرمترین، مطالعه‌ی ماهیت ژنتیکی مقاومت، مقاومت متقاطع در مقابل حشره‌کش‌های جدید و ارزیابی آن‌ها در کنترل سوسری ضروری می‌باشد.


دکتر علی محمدی، دکتر علیرضا شغلی،
دوره 14، شماره 54 - ( فروردين 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بهبود کیفیت خدمات بیمارستان‌ها به مصرف بهینه‌ی منابع، ارتقای کیفیت مراقبت و رضایت جامعه کمک می‌کند. از آنجایی که شناخت ادراک و انتظار کارکنان منجر به افزایش بهره وری و بهبود فرآورده‌های سازمان و تامین نیازهای حال و آینده‌ی مشتریان می‌گردد, این مطالعه با هدف تعیین وضعیت مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) در طی سال 1382 تا 1383 در بیمارستان‌های استان زنجان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی بر روی 256 نفر از کارکنان رسته‌های شغلی مختلف بیمارستان‌های استان زنجان انجام شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شده بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای (مقیاس لیکرت) شامل وضعیت مطلوب (انتظارات) و وضعیت موجود (ادراک) مولفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر بود که توسط نمونه‌های پژوهش تکمیل گردید. شکاف بین انتظارات و ادراک کارکنان از تفاضل نمرات ادراک و انتظارات محاسبه شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین شکاف بین وضع مطلوب (انتظارات) و وضع موجود (ادراک) از نظر آماری در همه‌ی مولفه های TQM معنی‌دار بود (01/0 P=). مولفه‌ی نظام پاداش و قدردانی از نظر کارکنان مهم‌ترین مولفه ارزیابی شد و منفی‌ترین نمره‌ی شکاف را داشت (میانگین نمره‌ی شکاف=74/2-). مولفه‌های فرهنگ کیفیت و توانمند‌سازی کارکنان به ترتیب در مقام‌های دوم و سوم اهمیت قرار داشتند. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه ایجاد نظام پاداش و قدردانی منصفانه، فرهنگ نوع‌آوری وخلاقیت و توانمند ساختن کارکنان مهم‌ترین پیش نیاز‌های اجرای موفق TQM در بیمارستان‌ها است. از این رو توصیه می‌گردد سیاست گزاران و مدیران بیمارستان‌ها در راستای ایجاد نظام پاداش و قدردانی عادلانه و مبتنی بر عملکرد اثربخش و کارآمد، محیط توانمند ساز و فرهنگ‌سازی را برنامه‌ریزی نمایند.


دکتر مهدی قائمی، دکتر مجید انصاری، سعید محمدی،
دوره 14، شماره 56 - ( مهر 1385 )
چکیده

چک‍یده زم‍ینه و هدف: اعمال جراحی سرپایی به روش بی‌هوشی عمومی و یا بی‌حسی نخاعی انجام می‌شود. برخ‍ی از متخصصین بی‌هوشی به‌علت قابل پیش‌بینی بودن نسب‍ی روند بی‌هوشی عمومی و جهت پره‍یز از عوارض جانب‍ی داروهای نخاعی، بی‌هوشی عمومی را انتخاب می‌کنند. از جمله عوارض جانب‍ی داروهای نخاعی، می‌توان به سندروم عصبی گذرا (TNS) ناشی از لیدوکائین، یا طول اثر غیرقابل پیش‌بینی و تهوع و استفراغ زیاد ناشی از پروکائین، و یا مدت اثر طولانی و سطح حسی غیرقابل پیش بینی بوپیواکائین اشاره کرد. کاهش دوز بوپیواکائین باعث کاهش مدت اثر آن می‌شود و روش saddle block سطح حسی مطمئنی ایجاد می‌کند. مزیت دیگر بوپیواکائین بلوک حسی انتخابی آن در دوزهای کم است که در جراحی‌های آنورکتال مفید می‌باشد. هدف از ا‍‌ین مطالعه بررسی سطح حسی، طول مدت بی‌حسی و بلوک حسی انتخابی بوپیواکائین دوز پایین(low dose )و هیپرباریک در روش saddle block جهت جراحی‌های آنورکتال و مقایسه‌ی آن با لیدوکائین low dose و هیپرباریک بود. روش بررس‍ی: در ا‍‌ین کارآزمایی بالینی ب‍یماران به‌صورت تصادفی در دو گروه 32 نفری قرارگرفتند. در گروه بوپیواکائین، یک میلی‌لیتر بوپیواکائین 5/0 درصد هیپرباریک در وضعیت نشسته و در گروه لیدوکائین، یک میلی‌لیتر لیدوکائین 5/0 درصد هیپرباریک در همان وضعیت تزریق شد. بعد از پنج دقیقه بیماران در وضعیت لیتوتومی قرارگرفتند. فشار خون و ضربان قلب هر 5 دقیقه اندازه‌گ‍یری و ثبت شد. شدت بلوک حسی و حرکتی، طول مدت بی‌حسی و تونیسیته‌ی اسفنکتر مقعد ن‍یز در دو گروه ثبت شد. ‍‌یافته‌ها: سطح بی‌حسی و طول مدت بی‌حسی در گروه بوپیواکائین بیشتر از گروه لیدوکائین بود. شدت بلوک حرکتی و از بین رفتن تونیسیته‌ی اسفنکتر مقعد درگروه لیدوکائین بیشتر از گروه بوپیواکائین ارز‌یاب‍ی شد. میانگین کاهش فشار خون در گروه لیدوکائین از نظر آماری بیشتر از گروه بوپیواکائین بود. نت‍یجه‌گ‍یر‌ی ‍: بوپیواکائین low dose و هیپرباریک در مقایسه با لیدوکائین، سطح حسی مناسب، طول مدت بی‌حسی مناسب و بلوک حسی انتخابی برای جراحی‌های آنورکتال در روش saddle block ایجاد می‌کند. واژگان کلیدی: بی‌هوشی نخاعی، بوپیواکائین، لیدوکائین، آنورکتال، بلوک حرکتی *متخصص بی‌هوشی، استادیار دانشگاه علوم پزشک‍ی زنجان **دانشجو‌ی پزشک‍ی، دانشگاه علوم پزشک‍ی زنجان


دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر اکبر موسوی ویری، دکتر حسین دین محمدی،
دوره 14، شماره 56 - ( مهر 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: شیوع چاقی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهداشتی دنیای امروز در بیشتر مناطق جهان از چند دهه‌ی پیش تا‌کنون سه برابر شده ‌است که این افزایش در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر از کشورهای توسعه یافته می‌باشد. با توجه به نقش کلیدی گردآوری اطلاعات در زمینه‌ی عوامل مؤثر در بروز چاقی در مناطق مختلف جغرافیایی به منظور پیشگیری و کنترل چاقی، این مطالعه با هدف تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در ارتباط با عوامل مختلف درجمعیت استان زنجان در سال 1383 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی با استفاده از روش گام به گام نظام مراقبت بیماری‌های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت بر روی 2500 نفر از ساکنین 15 تا 64 ساله که به صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از طریق کدگذاری پستی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به خصوصیات فردی افراد شرکت‌کننده از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و اندازه‌گیری قد و وزن طبق دستورالعمل‌های معین و با روش یکسان انجام شد. نمایه‌ی توده‌ی بدنی (BMI) 25 تا 9/29 کیلوگرم بر مترمربع به عنوان اضافه وزن و BMI 30 کیلوگرم بر مترمربع و بیشتر به عنوان چاقی تلقی شد. تعاریف اضافه وزن و چاقی بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت بوده است. داده‌ها با استفاده از آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 7/30 و 15 درصد و نسبت چاقی در زنان 3/21 درصد و در مردان 9/8 درصد بود. شیوع چاقی با افزایش سن، افزایش یافته و در گروه سنی 45 تا 54 سال به حداکثر می‌رسید. شیوع اضافه وزن و چاقی هر دو در ساکنین مناطق شهری بیشتر از روستاها و در افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود. هم‌چنین شیوع چاقی با افزایش سطح تحصیلات کاهش یافته بود. نتیجه‌گیری: شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در این جمعیت، ضرورت انجام مداخلات مناسب به ویژه در گروه‌های پرخطر در جهت کنترل این اپیدمی را مطرح می‌سازد.


دکتر محمد رضا جعفری، سمیه گل محمدی، فرشته غیاثوند،
دوره 14، شماره 57 - ( دى 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کانابینوییدها اثر بی‌دردی وابسته به دوز درحیوانات و انسان دارند که این اثر از طریق گیرنده‌های کانابینوییدی (CB1 ،CB2 ) انجام می‌گیرد. بعضی مطالعات نشان داده‌اند که گیرنده‌های CB2 درسیستم عصبی‌مرکزی (CNS ) وجود ندارند ولی برخی محققین به حضور تعداد کم (اما با اهمیت) از این نوع گیرنده در سیستم اعصاب مرکزی اعتقاد دارند. تا به امروز مطالعه‌ای در مورد تزریق مرکزی یک آگونیست گیرنده‌ی CB2 و بررسی تأثیر بی‌دردی آن انجام نشده است. در مطالعه‌ی حاضر اثر بی‌دردی تزریق مرکزی و محیطی JWH133 به عنوان یک آگونیست گیرنده‌ی CB2 مورد بررسی قرار گرفته است. روش ‌بررسی: در این تحقیق از موش‌های سوری نر استفاده شده است. جهت بررسی اثر مرکزی دارو، ابتدا موش‌ها استریوتاکس شده و یک کانول از جنس فولاد ضدزنگ در بطن چپ مغزی حیوان قرار داده شد. پس از یک هفته، JWH133به طور مستقیم داخل بطن مغز تزریق گردید. برای بررسی اثر محیطی، داروی JWH133 به صورت صفاقی تزریق گردید. ارزیابی درد با استفاده از روش فرمالین در موش‌ها انجام شد. یافته‌ها: تزریق داخل مغزی داروی JWH133 فاقد اثر بی‌دردی بوده ولی تزریق داخل صفاقی این ماده اثر بی‌دردی نشان داده است. نتیجه‌گیری: با توجه به بی‌اثر بودن تزریق مرکزی آگونیست گیرنده‌ی CB2‌‌ ، شاید بتوان پیش‌بینی کرد که در مغز موش، گیرنده‌ی CB2 مؤثر بر بی‌دردی وجود نداشته باشد.


دکتر مهرداد روغنی، دکتر تورانداخت بلوچ نژاد مجرد، مریم فلاح محمدی،
دوره 15، شماره 59 - ( تابستان 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: دیابت قندی به ‌ویژه نوع 1 موجب بروز اختلال در روندهای مرتبط با یادگیری، حافظه و شناخت در جامعه‌ی انسانی و حیوانات آزمایشگاهی می‌گردد. با توجه به اثر سودمند گیاه ماریتیغال بر سطح پراکسیداسیون لیپیدی در مدل تجربی هیپرلیپیدمی و سطح چربی‌های سرم در مدل تجربی دیابت قندی، اثر تجویز خوراکی و درازمدت این گیاه بر یادگیری و حافظه‌ در موش‌های صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. روش‌بررسی: برای این منظور موش‌های صحرایی ماده (36=n) به ‌طور تصادفی به چهار گروه کنترل، کنترل تحت‌تیمار با گیاه ماریتیغال، دیابتی و دیابتی تحت درمان با گیاه ماریتیغال تقسیم‌بندی شدند. دو گروه تحت‌تیمار با گیاه ماریتیغال، پودر گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش (25/6 درصد) را به مدت 4 هفته دریافت نمودند. برای دیابتی نمودن موش‌ها از استرپتوزوتوسین به شکل تک‌دوز و داخل‌صفاقی به میزان 60 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن حیوان استفاده گردید. به‌ علاوه، برای بررسی حافظه و یادگیری حیوانات, میزان عملکرد از نظر تأخیر اولیه (Initial Latency ) و تأخیر در حین عبور (Step-through Latency ) در آزمون اجتنابی غیرفعال و درصد رفتار تناوب (Alternation behavior ) با استفاده از تست ماز Y در پایان کار تعیین گردید. یافته‌ها: در موش‌های دیابتی و دیابتی تحت‌تیمار با گیاه ماریتیغال افزایش معنی‌دار در مورد تأخیر اولیه در مقایسه با گروه کنترل به‌ دست آمد (021/0= p). به‌ علاوه، از نظر تأخیر اولیه هیچ‌گونه تفاوت معنی‌دار بین دو گروه دیابتی و دیابتی تحت‌تیمار مشاهده نگردید. هم‌چنین، کاهش تأخیر در حین عبور در موش‌های دیابتی (032/0= p) و افزایش آن (027/0= p) در موش‌های دیابتی تحت‌تیمار در پایان کار به‌ خوبی مشاهده گردید. نتایج تست ماز Y نیز نشان داد که درصد تناوب در گروه دیابتی تحت‌تیمار با گیاه ماریتیغال تفاوت معنی‌دار با گروه دیابتی نشان نمی‌دهد. نتیجه‌گیری: گیاه ماریتیغال موجب تقویت توانایی نگه‌داری اطلاعات در حافظه و به یادآوری آن‌ها در حیوانات دیابتی می‌گردد ولی در بهبود حافظه‌ی فضایی تأثیری ندارد.


محمد رضا دین محمدی، کورش امینی، محمد رضا یزدانخواه،
دوره 15، شماره 59 - ( تابستان 1386 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: اعتیاد به مواد مخدر به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده‌ای است که آن را بلای هستی‌سوز نام نهاده‌اند. یکی از مسایلی که پدیده‌ی اعتیاد را پیچیده‌تر کرده است موضوع عود آن است، چرا که حدود50 درصد از معتادان ایرانی پس از ترک به سمت مصرف مجدد موادمخدر روی می‌آورند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل محیطی و اجتماعی مرتبط با بازگشت به مواد افیونی در معتادان خود‌معرف می‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تعداد 96 نفر از معتادان مرد خودمعرف مراجعه‌کننده به مرکز پذیرش، درمان و پیگیری سازمان بهزیستی زنجان از طریق نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه بوده که پس از تعیین اعتبار محتوا و پایایی (آزمون مجدد) مربوطه مورد استفاده قرار گرفت. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی ساختاریافته و توسط دو کارشناس آموزش‌دیده‌، در مدت سه ماه انجام یافت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم‌افزارSPSS _ Win استفاده گردید. یافته‌ها: بررسی یافته‌های پژوهش نشان داد که میانگین سنی واحدهای پژوهش 66/34 سال با انحراف معیار 52/8 سال بود‌ه ‌است. تمام واحدهای پژوهش حداقل یک‌ بار سابقه‌ی ترک مصرف موادمخدر را تجربه کرده بودند. بررسی دیدگاه‌های واحدهای پژوهش در زمینه‌ی عوامل شغلی، نداشتن شغل دایم (51 درصد)، در زمینه‌ی عوامل اقتصادی، فشار هزینه‌های زندگی (1/53 درصد)، در زمینه‌ی عوامل تحصیلی، کم سوادی (3/33 درصد) و بیسوادی (8/19 درصد)، در زمینه‌ی عوامل خانوادگی مجرد، عامل عدم وجود ارتباطات مناسب در خانواده (7/43 درصد) و در زمینه‌ی عوامل خانوادگی متأهل، عدم تفاهم با همسر (5/22 درصد) و برخورد بد همسر و فرزندان (2/21 درصد) بیشترین اهمیت را داشته‌اند. در زمینه‌ی عوامل اجتماعی، در دسترس بودن مواد افیونی (4/85 درصد)، مرسوم بودن استفاده از مواد‌ افیونی در جامعه (2/80) و معاشرت با دوستان معتاد و منحرف (8/70 درصد) به ترتیب دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه واحد‌های پژوهش بوده‌ است. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که در بین عوامل مورد بررسی، عوامل اجتماعی، شغلی و اقتصادی بیشترین میزان پاسخ‌های مثبت را از دیدگاه واحدهای پژوهش کسب کرده‌اند. در ادامه پیشنهاداتی بر اساس یافته‌های پژوهش ارایه شده است.


آرزو اودی، راحله حلبیان، مهشید محمدی پور، دکتر ناصر امیرزاده، مریم امانی، ناصر مسروری، دکتر احمد قره باغیان، دکتر مهریار حبیبی رودکنار،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده سابقه و هدف: سیستم گروه خونی Rh یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های گروه خونی انسانی می‌باشد که نقش بسیار مهمی در طب انتقال خون دارد. در این مطالعه سعی بر این است که آنتی‌ژن RhD را با حفظ ساختار اولیه از غشا‌ی گلبول‌های قرمز Rh مثبت به دست آوریم. روش‌‌ بررسی: مطالعه‌ی انجام شده از نوع تجربی بود. از روش رسوب ایمنی و با استفاده از آنتی‌D پلی‌کلونال انسانی جهت جداسازی آنتی‌ژنD از نمونه‌ی خون تازه‌ی گروه‌های خونی Rh مثبت استفاده شد. پروتئین به‌ دست آمده با روش SDS_PAGEو وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت، خصوصیات آنتی‌ژنی RhD حاصل ازGhost با استفاده از آنتی‌بادی پلی‌کلونالRhD Anti انسانی و آنتی‌بادی ثانویه پلی‌کلونال (Goat anti-human) با روش الیزا مورد بررسی قرارگرفت. یافته‌ها: در این مطالعه با استفاده از روش رسوب ایمنی، RhD با موفقیت از غشا‌ی گلبول قرمز جدا شد و پروتئین با سایز مورد‌نظر در روش وسترن‌بلات تأیید شد. RhD حاصل ازGhost در روش الیزا با آنتی D‏ پلی‌کلونال نیز واکنش داد اما با آنتی‌بادی مونوکلونال در وسترن‌بلات واکنشی نشان نداد. نتیجه‌گیری: در این مطالعه آنتی‌ژن RhD به صورت دست نخورده و با حفظ ساختار طبیعی به دست آمد که می‌تواند در مطالعات آتی جهت تولید آنتی‌بادی در مدل حیوانی و بررسی‌های ساختار ملکولی پروتئین کاربرد داشته باشد. لازم به ذکر است که این مطالعه گزارش اولیه از تخلیص نسبی RhD می‌باشد و نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.


دکتر میترا غلامی، حامد محمدی، سید ‌حامد میر‌حسینی، دکتر احمد عامری، زهره جوادی،
دوره 15، شماره 61 - ( زمستان 1386 )
چکیده

  چکیده

  زمینه و هدف: مواد رنگ‌زا، به دلیل قابلیت تجزیه‌پذیری کم‌، نیاز به فنآوری پیشرفته‌ی خاصی دارند. فرآیند ترکیبی پودر کربن فعال- لجن فعال ( PACT ) به عنوان روشی جهت حذف این نوع ترکیبات به کار می‌روند . هدف از انجام این پژوهش بررسی کارآیی این فرآیند در حذف مواد رنگ زا از فاضلاب صنایع نساجی می‌باشد.

  روش بررسی: روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت آن بر پایه‌ی داده‌های آزمایشگاهی، از نوع مطالعات کاربردی است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله‌ی اول، میزان تجزیه‌پذیری مواد رنگ‌زای انتخابی (رنگ‌های اسیدی نارنجی 11 55 10 C. و رنگ راکتیو ریمازول برلیانت‌بلو) در نمونه‌ی طراحی شده، بدون پودر کربن فعال و بر طبق روش زاهن- والینز (ایزو9888) مورد ارزیابی قرارگرفت. در مرحله‌ی دوم آزمایشات با اضافه‌کردن غلظت‌های متفاوتی از پودر کربن فعال ادامه یافته و تأثیر پودر کربن فعال در راکتور لجن فعال در شرایط بهره‌برداری مختلف بررسی شد. در تمام مراحل، مقدار رنگ موجود در نمونه بر اساس واحد ADMI خروجی و درصد حذف رنگ مورد ارزیابی قرار‌گرفت.

  یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که در فاضلابی با غلظت رنگ ورودی برابر 100 میلی‌گرم در لیتر میزان حذف رنگ از طریق بیولوژیکی به تنهایی، برای رنگ‌های اسیدی و راکتیو به ترتیب برابر 60 و 5 /12 درصد بود. در مرحله‌ی دوم غلظت بهینه‌ی پودر کربن فعال جهت حذف مواد رنگ‌زا از فاضلاب صنایع نساجی با کارآیی بالا غلظت 1500 میلی‌گرم در لیتر به دست ‌آمد. زمان ماند هیدرولیکی و دمای بهینه جهت حذف رنگ به ترتیب
28 ساعت و 30 درجه‌ی سانتی‌گراد تعیین شد که در این شرایط بازدهی حذف رنگ برابر 1 8/ 9 8 درصد بود. در انتهای کار مدل‌های ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر برای تعیین قابلیت کاربرد آن‌ها مورد آزمایش قرارگرفت.

  نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، فرآیند PACT می‌تواند به عنوان یک روش قابل‌قبول با کارآیی بالا (بیش از 90 درصد) برای حذف مواد رنگ‌زای مختلف مورد استفاده در صنایع نساجی به کار رود. کاربرد این فرآیند برای تصفیه‌ی فاضلاب صنایع نساجی یک روش بهبود‌یافته‌ی مهم است که در یک مرحله می‌تواند به طور هم‌زمان COD و مواد رنگ‌زا را بدون کاربرد روش تصفیه‌ی دیگری حذف کند. با مقایسه‌ی نتایج به دست آمده در این پژوهش ایزوترم لانگمیر، به عنوان ایزوترم مناسب تعیین شد.

 صفحه 1 از 4    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb