جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای مظلوم‌زاده

صدیقه کمالی، الهام جعفری، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین شکایات زنان باردار است که منجر به ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره، اشتغال و اختلال خواب در ایشان می‌شود. مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین تاثیر چرخش لگنی نشسته برناتوانی فیزیکی زنان نخست زای مبتلا به کمردرد در سه ماهه‌ی سوم بارداری انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 زن نخست‌زای مراجعه کننده جهت مراقبت‌های پری ناتال به سه درمانگاه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. ابتدا 60 زن نخست‌زا به طور آسان انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت 8 هفته در طول سه ماهه سوم حاملگی چرخش لگنی نشسته را انجام دادند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و با استفاده از مقیاس VAS و Disability Rating Index (DRI) در روزهای 0 و 56 (قبل و بعد از مداخله) انجام شد. یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری از نظر سن، شغل، تحصیلات، شاخص توده‌ی بدنی و شدت ناتوانی فیزیکی بین دو گروه قبل از مداخله دیده نشد. شدت ناتوانی فیزیکی در گروه آزمون بعد از مداخله به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (0001/0P<)، در حالی‌که در گروه شاهد شدت ناتوانی فیزیکی با پیشرفت بارداری افزایش یافته بود (0001/0P<). همچنین در گروه آزمون انجام چرخش لگنی نشسته باعث کاهش شدت کمردرد در مقایسه با قبل از مداخله و گروه شاهد شده بود (0001/0P<). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از تمرینات ورزشی از جمله، چرخش لگنی نشسته در زنان بارداری که از کمردرد و ناتوانی ناشی از آن رنج می‌برند و در عین حال مایل به استفاده از درمان‌های تهاجمی و داروهای شیمیایی تسکین درد نیستند، اقدام موثری می‌باشد.


دکتر پروین تدین، دکتر بهناز مولایی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سقط‌ها شایع‌ترین عارضه‌ی دوران حاملگی می‌باشند. با توجه به اهمیت مساله تصمیم گرفته شد پیامدهای زودهنگام دو روش جراحی و انتظاری در درمان سقط‌های ناکامل اوایل حاملگی مطالعه شود. روش بررسی: این مطالعه در بیمارستان آیت ا... موسوی و ولیعصر (عج) در سال‌های 1387 و 1388 بر روی 48 نفر با تشخیص سقط ناکامل اوایل حاملگی انجام شد. بیماران بر اساس انتخاب و تمایل شخصی در دو گروه درمان جراحی (23نفر) و انتظاری (25نفر) قرار گرفتند. در گروه جراحی کورتاژ تخلیه‌ای با کورت انجام شد. در گروه انتظاری به بیماران دو هفته فرصت داده شد تا دفع خود به خود داشته باشند، و پس از دو هفته سونوگرافی انجام گردید. دو گروه را از نظر رضایتمندی، برگشت به فعالیت روزانه، مدت زمان خونریزی، درد لگن، طولانی شدن مدت پیگیری مورد مقایسه قرار دادیم. یافته‌ها: دفع خود به خود در گروه انتظاری در 19 نفر (76 درصد) انجام شد. در گروه انتظاری، رضایتمندی بیشتر و زمان برگشت به فعالیت روزانه کوتاه‌تر از گروه جراحی بود، ولی مدت زمان خونریزی بیشتر بود. تعداد بیمارانی که نیاز به پیگیری بیش از دو هفته داشتند، در گروه انتظاری بیشتر از گروه جراحی بودند. درد لگن در دو گروه تفاوتی نداشت. نتیجه‌گیری: روش انتظاری یک روش آلترناتیو مناسب در درمان سقط‌های ناکامل اوایل حاملگی است، ولی برای تعمیم نتایج به مطالعات بیشتری نیاز داریم.


معصومه شاکری، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر فرناز محمدیان،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سزارین شایع‌ترین عمل جراحی در بخش زنان و زایمان و یکی از روش‌های ختم بارداری است. این روش نیز مانند هر عمل جراحی دیگر عوارضی را در پی دارد. متاسفانه امروزه سزارین تنها برای نجات جان مادر و نوزاد انجام نمی‌پذیرد و به‌دلیل وسعت کاربرد به یک معضل جهانی تبدیل شده است. بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی فراوانی نسبی سزارین در شهر زنجان و عوامل موثر بر آن انجام گرفت. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی و مقطعی تعداد 697 مادر که در شهر زنجان از اول فروردین تا آخر اسفند 1387 جهت ختم بارداری به بیمارستان‌های آیت ا...موسوی و امام حسین زنجان مراجعه کردند به‌صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات مربوط با استفاده از پرسشنامه و مراجعه به پرونده مادران جمع‌آوری شد. نتایج با روش‌های آماری مربع کای، فیشر، آنالیز واریانس ورگرسیون لجستیک چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که میزان سزارین در سطح شهر زنجان 43 درصد بوده که از این میزان 43 درصد به‌صورت انتخابی (الکتیو) انجام شده بود. شایع‌ترین علت سزارین با اندیکاسیون مامایی، سزارین تکراری (8/57 درصد) و بیشتر مادران به‌دلیل ترس از درد، سزارین را جهت ختم بارداری انتخاب نموده بودند (3/43 درصد). در مطالعه‌ی حاضر میزان سزارین به‌طور معنی‌داری با افزایش سواد مادران (0001/0P<) و بهبود شرایط مالی خانواده فزونی یافت (01/0P=). نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد، ارتقای سطح آگاهی مردم و تلاش جهت برنامه‌ریزی در راستای به‌کارگیری روش سزارین در موارد ضروری و قطعی آن می‌تواند از میزان سزارین‌های غیر لازم و عوارض احتمالی آن بکاهد.


لیلا رستگاری، پروین محبی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 21، شماره 86 - ( 3-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: خودکارآمدی شامل ارزیابی فرد از توانایی خودش برای مقابله با موقعیت‌های پراسترس و اجرای رفتارهای ضروری خصوصاَ در مقابله با درد زایمان می‌باشد. در برخی مطالعات نشان داده شده که کلاس‌های آمادگی برای زایمان یک روش مؤثر برای کمک به زنان برای تحمل درد‌های زایمانی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کلاس‌های آمادگی برای زایمان بر روی خودکارآمدی درک شده زایمان در زنان زایمان کرده در شهر زنجان طرح ریزی شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی می‌باشد. حجم نمونه در هر گروه 30 نفر محاسبه گردید و نمونه‌گیری به صورت در دسترس انجام یافت. در گروه مورد زنانی که در کلاس‌های آمادگی برای زایمان شرکت کرده بودند و در گروه شاهد زنانی که فقط مراقبت‌های روتین را در طی باردرای دریافت کرده بودند، حضور داشتند. پرسشنامه‌ها یک ساعت بعد از زایمان توسط نمونه‌گیر در اتاق بعد از زایمان از طریق مصاحبه رو در رو تکمیل گردید. به‌منظور تعیین خودکارآمدی از پرسشنامه‌ی خودکارآمدی استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی خودکارآمدی درک شده زایمان در گروه شاهد 86/65±5/221 و در گروه مورد 68/61±7/241 بود. با وجود بالاتر بودند نمره‌ی خودکارآمدی درک شده‌ی زایمان در گروه مورد، آزمون تی مستقل تفاوت معنی‌‌داری را بین دو گروه نشان نداد. نیتجه گیری: شرکت در کلاس‌های آمادگی برای زایمان خودکارآمدی درک شده زایمان را در زنان بالاتر می برد. .


دکتر فردین اسدی، دکتر حسن پور مشتاق، دکتر علی کوشا، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: اکثر مطالعات تاکید بر افزایش پروکلسی تونین (PCT) در جریان شوک سپتیک دارد. هدف این مطالعه بررسی میزان CRP در کودکان مبتلا به عفونت باکتریال و مقایسه آن با PCT در کودکان بستری در بیمارستان آیت‌ا... موسوی زنجان بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 81 کودک سه ماهه تا سیزده ساله بستری در بخش‌های اطفال و PICU بیمارستان آیت‌ا... موسوی زنجان درسال‌های 90 تا 91 انجام شد. نمونه‌گیری وریدی لازم در هنگام بستری و قبل از شروع درمان آنتی‌بیوتیکی اخذ و جهت آزمایشات مورد نظر و کشت خون به‌کار رفت. کشت ادرار و در موارد خاص آنالیز و کشت مایعCSF انجام گرفت. گرافی قفسه‌ی سینه نیز در کودکان مشکوک به پنومونی و یا سپسیس انجام ‌گرفت. بیمارانی که در طی یک هفته قبل از پذیرش تحت درمان با آنتی بیوتیک تزریقی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه نشدند. نتایج: میزان PCT سرم در 7/41 درصد کودکان مساوی یا کمتر از 5/0 نانو‌گرم در میلی‌لیتر و در 9/36 درصد کودکان 10-5/0 نانو‌گرم در میلی‌لیتر و 2/20 درصد از کودکان بالای 10 نانو‌گرم در میلی‌لیتر بود. افزایش میزان PCTدر کودکان مبتلا به شوک سپتیک به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر از کودکان مبتلا به SIRS و سپسیس بود. در 4/71 درصد بیماران میزان CRP سرم بالای 10 بود و همخوانی متوسط (ضریب کاپا برابر 46/0) و معنی‌دار (0001/0P<) بین CRP و PCT سرم دیده شد. نتیجه گیری: اندازه‌گیری میزان CRP سرم علیرغم حساسیت بالای تشخیصی PCT جهت افتراق مراحل سه‌گانه‌ی عفونت مناسب‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.


دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سارا احمدی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر زهره ترابی،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: آلرژی می‌تواند با گرفتاری ارگان‌های مختلف بدن تظاهر نماید. این مطالعه جهت بررسی یافته‌ها و نشانه‌های بالینی بیمارانی که حساسیت اثبات شده به گرده‌ها را دارند، انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه کلیه‌ی بیماران با تست پوستی مثبت به حداقل یک آلرژن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌های بالینی، اختلالات همراه، فصل بروز و یا تشدید علایم و سابقه‌ی گرفتاری در خویشاوندان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ارتباط بین یافته‌های فوق و تست پوستی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: از 502 بیمار با تست پوستی مثبت 406 نفر با دادن رضایت وارد مطالعه شدند. 82 درصد بیماران به گرده‌ها حساس بودند که از بین آن‌ها علف هرز در درجه اول (3/61 درصد) و گرده درختان (1/60 درصد) و سپس چمن (9/59 درصد) در درجات بعدی قرار داشتند. بعد از گرفتاری بینی که شایع‌ترین شکایت بیماران بود. در بیماران حساس به علف هرز، درختان و چمن؛ گرفتاری گوش، کهیرو کونژکتیویت به‌ترتیب شایع‌ترین تظاهرات بالینی بیماران بودند. ارتباط معنی‌داری بین حساسیت به علف هرز و آلرژی بینی و کونژکتیویت، به خصوص در اواخر بهار و تابستان مشاهده شد. ارتباط معنی‌داری با آلرژی به درختان و کونژکتیویت در بهار و اوایل تابستان مشاهده شد. چمن شایع‌ترین آلرژن در کودکان و نوجوانان بود و ارتباط معنی‌داری بین آلرژی به چمن و کونژنکتویت در بهار و تابستان مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به شیوع حساسیت بالا به آلرژن‌های خارج از منزل در منطقه، آموزش بیماران جهت اجتناب از تماس با گرده‌ها و استفاده از داروی مناسب در فصول گرده افشانی در کنترل علایم بیماران بسیار سودمند خواهد بود.


دکتر احمد رضا مبین، دکتر فرناز محمدیان، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر عبدالرضا اسماعیل‌زاده، دکتر رحیم سروری زنجانی، دکتر سپیده صوابی، دکتر سعید سلیمانی‌پور، دکتر فریبا خدامی خسرو شاهی، دکتر بهرام حاجی کریم،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: ویروس هپاتیت ب یکی از هپادناویروس‌ها است و از علل مهم هپاتیت حاد و مزمن، سیروز و کارسینوم هپاتوسلولار است. در حال حاضر انتقال حول زایمانی مهم‌ترین راه انتقال هپاتیت B در ایران است و احتمال تبدیل شدن به ناقل بدون علامت در نوزادان این ناقلین بسیار بالاست. لذا مطالعه‌ای طراحی شد تا اطلاع از آخرین وضعیت شیوع این ارگانیسم در زنان باردار شهرستان زنجان به‌دست آید. روش بررسی: با طراحی مطالعه‌ی توصیفی مقطعی، 1317 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان زنجان وارد مطالعه شدند. سرم جدا شده از دو سی‌سی خون لخته گرفته شده از هر نمونه، در دمای 20- درجه‌ی سانتی‌گراد ذخیره شد. سطح سرمی HBs-Ab به روش ELISA توسط کیتDelaware و میزان HBs-Ag به روش Immuno Affinity Chromatography اندازه‌گیری شد. اطلاعات دموگرافیک و متغیر‌ها مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه، شیوع HBs-Ag و HBs-Ab ، به‌ترتیب 4/0 و 4/38 درصد به‌دست آمد. میان میزان HBs-Ag مثبت و سابقه‌ی زردی و گروه‌های سنی مختلف ومحل زندگی ارتباطی مشاهده نشد؛ اما بین سطح تحصیلات و موارد مثبت HBs-Ag و همچنین بین سابقه‌ی واکسیناسیون علیه هپاتیت B و میزان موارد مثبت HBs-Ab رابطه‌ی آماری معنادار یافت شد. نتیجه گیری: براساس یافته‌های این مطالعه، به‌نظر می‌رسد با بالا بردن سطح تحصیلات و آگاهی زنان باردار بتوان میزان بروز این بیماری و متعاقباً عواقب ناشی از فرم مزمن آن را کاهش داد.


مهدی بهمنی، دکتر سپیده سخنور، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، اکرم ملکی، دکتر علی ملتی،
دوره 23، شماره 97 - ( 2-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: چاقی یکی از ریسک‏ فاکتورهای مهم بیماری قلبی-عروقی محسوب می‏شود. بافت چربی احشایی نقش مهمی در بروز مشکلات حاصل از چاقی دارد. هرچند استفاده از اندازه‏گیری دورکمر یک اندکس مفید برای ارزیابی چاقی و مشکلات حاصل از آن است اما افزایش دورکمر همیشه با تجمع بافت چربی احشایی همراه نیست. فنوتیپ هیپرتری گلیسریدمی با دور کمر بالا (HTGW) یک مارکر مفید برای تجمع بافت چربی احشایی است. هدف از این مطالعه مقایسه‏ی سطح سرمی sdLDL-c و قطر ذرات LDL-c به عنوان ریسک فاکتورهای بیماری‏های قلبی-عروقی در زنان دارای فنوتیپ HTGW و گروه فاقد آن است. روش بررسی: بدین منظور 90 زن بین 40 تا 60 سال که داوطلب شرکت در مطالعه بودند، بر اساس چهار تعریف رایج فنوتیپ HTGW به گروه‏های دارای این فنوتیپ و فاقد آن تقسیم شدند. برای اندازه‏گیری سطح سرمی sdLDL-c از تکنیک رسوب‏دهی استفاده گردید. قطر ذرات LDL-c نیز توسط تکنیک گرادیانت الکتروفورز اندازه‏گیری شد. یافته‏ها: در هر چهار تعریف مورد استفاده برای فنوتیپ HTGW، قطر ذرات LDL-c درگروه‏های دارای این فنوتیپ به طور معناداری کوچک‏تر بود، اما سطح سرمی sdLDL-c ، تنها در دو تعریف HTGW-L و HTGW-H تفاوت معنادار نشان داد (به‌ترتیب P<0/008 وP<0/025). نتیجه‏گیری: با توجه به تفاوت معنادار بودن قطر ذرات LDL-c و غلظت sdLDL-c در گروه‏بندی براساس تعاریف HTGW-L و HTGW-Hو هچنین نقش ذرات sdLDL-c در ایجاد بیماری‏های قلبی- عروقی، تعاریف مذکور می‏توانند به عنوان یک ابزار غربالگری مفید و مناسب برای شناسایی افراد در معرض ابتلا به بیماری‏های قلبی- عروقی در مطالعه‏ی ما محسوب شوند.


دکتر افسانه کرمی، سکینه پالیزی، دکتر حسن آهنگر، دکتر احمد جلیلوند، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر نرگس محبی، دکتر زلیخا بیات،
دوره 24، شماره 103 - ( 2-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری ایسکمیک قلب به کاهش اکسیژن و خونرسانی میوکارد اطلاق می‌گردد. شایع‌ترین عامل ایسکمی، بیماری آترواسکلروتیک عروق کرونر است. ریسک فاکتورهای گوناگونی برای بیماری عروق کرونر بیان شده است. با این وجود، مکانیسم عوامل عفونی در
)CAD  (Coronary Artery Diseaseناشناخته باقی مانده است.

روش بررسی: در این مطالعه، شیوع سرمی سیتومگالوویروس و هرپس سیمپلکس در 360 بیمار مبتلا و غیرمبتلا به بیماری عروق کرونر بررسی شدند. سرولوژ&zwjی با استفاده از روش الایزا مورد بررسی قرارگرفت.

یافته‌ها: از 360 بیمار تحت بررسی، سرولوژی مثبت هرپس سیمپلکس و سیتومگالو ویروس به‌ترتیب در 7/91 درصد و 3/93 درصد از بیماران مبتلا به CAD و 1/66 درصد و 5/57 درصد از افراد غیر مبتلا گزارش شد (001/0P<). ریسک ابتلا به بیماری عروق کرونر به‌ترتیب در افرادی که سرولوژی مثبت سیتومگالوویروس وهرپس سیمپلکس را داشتند، 1/5 و 81/6 برابر بود. این ریسک با توجه به کنترل سایر متغیرهای موجود به‌دست آمده که معنادار بوده است (001/0P<). ریسک ابتلا به بیماری عروق کرونر با افزایش یک واحد سن، 3 درصد افزایش نشان داد که از نظر آماری معنی‌دار بود. در مردانی که سرولوژی مثبت هرپس سیمپلکس داشتند، ریسک ابتلا به بیماری عروق کرونر 8/4 برابر زنان گزارش شد و در افرادی که سابقه‌ی انفارکتوس میوکارد داشتند، این ریسک 47/6 برابر کسانی بود که سابقه نداشتند (001/0P<).

نتیجه‌گیری: با توجه به احتمال ارتباط ویروس و باکتری‌ها در روند تشکیل آترواسکلروز عروق کرونر پیشنهاد می‌شود، تحقیقات بیشتری در مورد ارتباط سایر عوامل عفونی و بررسی ردپای ارگانیسم‌ها در قطعات آترواسکلروتیک کرونر انجام گیرد.


دکتر علیرضا صادقی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر شیما اکبری، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر ایوب پزشکی،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سندرم بهجت یکی از بیماری‌های واسکولیتی مزمن است که ارگان‌های مختلفی از جمله چشم را درگیر می‌کند. از آنجا که درگیری چشم به علت  التهاب می‌تواند منجر به کوری در افراد شود، لذا شناخت عواملی که با تشدید التهاب در ارتباط هستند امری مهم است. در سال‌های اخیر تاثیر احتمالی عناصر معدنی همچون روی در بیماری‌های التهابی مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی سطح روی در بیماران بهجت با درگیری چشمی می‌باشد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 75 بیمار مبتلا به بیماری بهجت انجام شد که در 3 گروه با یوییت فعال، بدون یوییت و یوییت بهبود یافته قرارگرفتند. از تمامی بیماران نمونه خون وریدی جهت اندازه‌گیری سطح روی به روش الایزا اخذ شد. سپس داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
یافته‌ها: سطح سرمی روی در گروه با یووییت فعال 89/44±130، در گروه با یوییت بهبود یافته 92/26 ±147 و در گروه بدون یوییت
92/24 ±146 بود. هرچند در گروه با یوییت فعال سطح سرمی روی کمتر از دو گروه دیگر بود، ولی از نظر آماری این تفاوت معنادار نبود.

نتیجه گیری: در این مطالعه در گروه با یوییت فعال کاهش معنی‌دار سطح روی مشاهده نشد. لذا برخلاف مطالعات مشابه، نمی‌توان ارتباط کمبود روی با بیماری بهجت و اثر آن در تشدید التهاب چشمی را بیان نمود. احتمال می‌رود مطالعات بیشتر با جامعه آماری وسیع‌تر و روش‌های دقیق‌تر اندازه‌گیری به حصول نتایج دقیق‌تر و قابل اعتمادتر در این زمینه کمک نماید.
 
فریبا عبدالهی، دکتر سعیده مظلوم‌زاده، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر معصومه نمدیان،
دوره 26، شماره 116 - ( 5-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت نوع 2 یک بیماری متابولیک است که با سبک زندگی سالم قابل پیشگیری و کنترل است. عدم پیروی از رژیم درمانی در بیماری‌های مزمن، یک مشکل اساسی درسرتاسر جهان است. این مطالعه با هدف بررسی میزان پیروی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 از رژیم درمانی توصیه شده در شهر زنجان در سال 1394 اجرا شد.
روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بر روی 385 بیمار مبتلا به دیابت نوع2 انجام گردید. داده‌ها با استفاده از نمونه خون بیماران و پرسشنامه‌هایی در زمینه‌ی رژیم غذایی، رژیم دارویی و فعالیت فیزیکی (که اعتبار آن‌ها در مطالعه مقدماتی تایید شده بود)، جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: از مجموع 385 بیمار مورد بررسی، 4/56 درصد مونث و 5/80 درصد متاهل بودند و میانگین سنی بیماران 9/54 سال بود. همچنین
9/76 درصد از فعالیت فیزیکی، 4/50 درصد از رژیم غذایی
و 5/52 درصد از رژیم دارویی توصیه شده پیروی مطلوبی نداشتند. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت، سطح تحصیلات، بیماری زمینه‌ی دیگر، و وضعیت اشتغال بیماران با میزان پیروی بیماران از فعالیت فیزیکی؛ بین میزان پیروی از رژیم غذایی و وضعیت تاهل وجود نداشت (05/0P<) اما بین میزانHbA1c  و خودگزارش دهی پیروی از رژیم درمانی ارتباط معنی‌داری یافت شد (05/0P<).
نتیجه گیری: پیروی از رژیم درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر زنجان بسیار کمتر از حد مطلوب می‌باشد. بنابراین تبیین استراتژی‌های لازم در این زمینه جهت پیشگیری از عوارض شدید دیابت و کنترل بهتر آن ضروری می‌باشد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb