جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای مظلوم زاده

دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر اکبر موسوی ویری، دکتر حسین دین محمدی،
دوره 14، شماره 56 - ( مهر 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: شیوع چاقی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهداشتی دنیای امروز در بیشتر مناطق جهان از چند دهه‌ی پیش تا‌کنون سه برابر شده ‌است که این افزایش در کشورهای در حال توسعه سریع‌تر از کشورهای توسعه یافته می‌باشد. با توجه به نقش کلیدی گردآوری اطلاعات در زمینه‌ی عوامل مؤثر در بروز چاقی در مناطق مختلف جغرافیایی به منظور پیشگیری و کنترل چاقی، این مطالعه با هدف تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در ارتباط با عوامل مختلف درجمعیت استان زنجان در سال 1383 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی با استفاده از روش گام به گام نظام مراقبت بیماری‌های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت بر روی 2500 نفر از ساکنین 15 تا 64 ساله که به صورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از طریق کدگذاری پستی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات مربوط به خصوصیات فردی افراد شرکت‌کننده از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و اندازه‌گیری قد و وزن طبق دستورالعمل‌های معین و با روش یکسان انجام شد. نمایه‌ی توده‌ی بدنی (BMI) 25 تا 9/29 کیلوگرم بر مترمربع به عنوان اضافه وزن و BMI 30 کیلوگرم بر مترمربع و بیشتر به عنوان چاقی تلقی شد. تعاریف اضافه وزن و چاقی بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت بوده است. داده‌ها با استفاده از آزمون کای دو و مدل رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت مورد مطالعه به ترتیب 7/30 و 15 درصد و نسبت چاقی در زنان 3/21 درصد و در مردان 9/8 درصد بود. شیوع چاقی با افزایش سن، افزایش یافته و در گروه سنی 45 تا 54 سال به حداکثر می‌رسید. شیوع اضافه وزن و چاقی هر دو در ساکنین مناطق شهری بیشتر از روستاها و در افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد بود. هم‌چنین شیوع چاقی با افزایش سطح تحصیلات کاهش یافته بود. نتیجه‌گیری: شیوع بالای اضافه وزن و چاقی در این جمعیت، ضرورت انجام مداخلات مناسب به ویژه در گروه‌های پرخطر در جهت کنترل این اپیدمی را مطرح می‌سازد.


اعظم ملکی، محمدمسعود وکیلی، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 18، شماره 70 - ( 1-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از شایع‌ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. روش جلوگیری از حاملگی اورژانس موثرترین روش برای حل این مشکل می‌باشد. جهت شناسایی و رفع باورهای نادرست نسبت به این روش‌ها به عنوان عوامل بازدارنده در استفاده آن‌ها، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان درباره‌ی روش‌های جلوگیری از حاملگی اورژانس انجام گرفت. روش بررسی: نگرش تعداد 1019 نفر از دانشجویان در مورد روش‌های جلوگیری از حاملگی اورژانس با استفاده از پرسشنامه‌ی خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات نگرش مورد بررسی و با استفاده از جدول فراوانی داده‌ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: حدود یک سوم (2/35 درصد) افراد دارای نگرش مثبت، بیش از نیمی از آن‌ها (1/64 درصد) بی‌نظر و کمتر از یک درصدشان (7/0 درصد) دارای نگرش منفی نسبت به این روش‌ها بودند. بیش از نیمی از افراد تمایل به استفاده از آن داشتند و نزدیک به یک سوم آن‌ها میزان موفقیت این روش‌ها را بسیار خوب می‌دانستند. 36 درصد مایل بودند آن را از بخش خصوصی تهیه و 35 درصد عنوان کرده بودند که به دلیل حجب و حیا اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهند بیش از یک سوم معتقد بودند که استفاده از این روش‌ها اشکال شرعی دارد. نتیجه‌گیری: مهم‌ترین موانع برای تهیه‌ی این روش‌ها داشتن حجب و حیا و برای مصرف، اعتقاد به اشکال شرعی بود که به عنوان عوامل موثر در ایجاد نگرش منفی مطرح بودند با برگزاری کلاس‌های مشاوره تا حدود زیادی می‌توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقویت کرد.


آذر آوازه، نسرین جعفری، سهیلا ربیع سیاهکلی، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه زنان بیش از مردان جان خود را در اثر بیماری‌های قلبی و عروقی از دست می‌دهند. سبک زندگی ناسالم در ابتلا به عوامل خطر بیماری‌های قلبی عروقی تاثیر مستقیم دارد. تغذیه و فعالیت بدنی دو عامل عمده در تعیین سبک زندگی هستند. بررسی سبک زندگی زنان به لحاظ نقش مهم در تعین سبک زندگی خانواده می‌تواند مشکلات را شناسایی و در تدوین برنامه‌های ارتقای سلامتی راهنما باشد. روش بررسی: طی مطالعه‌ی توصیفی، مقطعی وسیع سبک زندگی و عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی و عروقی در سطح شهر زنجان با استفاده از پرسشنامه استاندارد مونیکا مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه داده‌های مربوط به 997 زن بالای بیست سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اکثریت نمونه‌های مورد پژوهش از اثر ورزش و تغذیه‌‌ی سالم در پیشگیری از بیماری‌های قلبی، عروقی از آگاهی (7/66 درصد) و نگرش (4/62 درصد) در سطح خوب برخوردار بودند. اما تنها 6/ 23 نمونه‌ها در زمینه‌ی ورزش و 1/24 درصد در زمینه‌ی تغذیه دارای عملکرد خوب بودند. آزمون آماری کای دو بین میزان کلسترول خون (02/0=P)، قند خون ناشتا (02/0=P) و فشار خون (03/0=P) واحدهای مورد پژوهش با انجام ورزش ارتباط معنادار آماری نشان داد. ولی بین میزان آگاهی واحدهای مورد پژوهش در خصوص تغذیه با میزان قند خون، فشار خون و کلسترول و عملکرد ارتباط معناداری مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: آگاهی و دانش به تنهایی نمی‌تواند عملکرد افراد را تضمین نماید. لزوم انجام مداخلات جهت ارتقای رفتارهای بهداشتی ضـروری است.


دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر علی کوشا، دکتر سید نورالدین دریاباری،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال رشد ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد فیزیکی و اختلال در عملکردهای تکاملی و شناختی داشته باشند. بعد از 6 ماهگی حدود 3/1 میزان انرژی دریافتی کودک از طریق تغذیه تکمیلی باید تامین گردد. بررسی‌ها نشان داده که فقر به تنهایی عامل سوء تغذیه نمی‌باشد و در این زمینه‌ی نقش آگاهی مادران در استفاده بهینه از سبد اقتصادی خانواده و شروع تغذیه تکمیلی در زمان و با مواد غذایی مناسب برجسته‌تر می‌باشد. این مطالعه به ارزیابی میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی کودکان و عوامل موثر بر آن پرداخت. روش‌بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه برروی 300 مادر دارای کودک شیرخوار 6 تا 12 ماهه تحت پوشش فیلد آموزش پزشکی جامعه‌نگر زنجان انجام گردیده است. میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی تکمیلی به تفکیک سن و میزان تحصیلات مادر، تعداد فرزندان و نوع مسکن آنان ارزیابی گردید. نتایج: 3/60 درصد از مادران در سنین 20تا 29 سال قرار داشتند. از نظر میزان تحصیلات 3/53 درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 55 درصد در خانه‌ی استیجاری سکونت داشتند و 5/47 درصد آن‌ها دارای یک فرزند بودند. 3/42 درصد آن‌ها آگاهی متوسط داشتند. 82 درصد سن صحیح شروع تغذیه‌ی کمکی را می‌دانستند، ولی 92 درصد آن‌ها نمی‌دانستند که بهترین زمان تغذیه‌ی کمکی، پس از تغذیه با شیر مادر است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین سن مادر، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه‌ی تکمیلی وجود داشت. (0001/0 >P). اما ارتباط معنی‌داری میان میزان آگاهی مادر با وضعیت سکونت آن‌ها پیدا نشد (98/0=P).


دکتر مجید ولی‌زاده، دکتر سهیلا ولی‌زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر محمد رضا جعفری، دکتر حمید‌رضا امیر‌مقدمی،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: متفورمین، دارویی پر مصرف در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به شمار می‌رود. انواع متفاوتی از این دارو در کشور در دسترس است که در مورد اثربخشی نمونه‌های تولید داخل نسبت به مشابه خارجی تردید وجود دارد. در طی یک کارآزمایی بالینی، ما به مقایسه‌ی میزان اثر بخشی و عوارض جانبی متفورمین تولیدی دو شرکت داخلی (ایرانی) و خارجی (کانادایی) در درمان بیماران مبتلا به دیابت پرداختیم. روش بررسی: در یک کارآزمایی متقاطع دو سو کور تصادفی، تعداد 18 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند، ابتدا به مدت شش هفته تحت درمان با متفورمین تولیدی شرکت داخلی با دوز 500 میلی‌گرم دو بار در روز قرار گرفتند. پس از دو هفته دوره‌ی پاکسازی به‌مدت 6 هفته دیگر درمان با نوع دیگر متفورمین ادامه یافت. سطح قند خون ناشتا (FBS)، درصد هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C)، شاخص‌های چربی سرم (‍Chol، TG،HDL و LDL)، وزن و شاخص توده‌ی بدنی (BMI) بیماران قبل و بعد از هر دوره درمان اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله با استفاده از آزمون‌های تی جفت، تی مستقل با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته‌ها: تعداد 18 زن 32 تا 62 ساله (میانگین سن: 2/8 ± 8/46 سال) در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. هر دو نوع متفورمین مورد مطالعه دارای اثرات درمانی یکسانی بر روی سطح قند خون ناشتا، درصد هموگلوبین گلیکوزیله، شاخص‌های چربی سرم (به‌جز HDL) و شاخص توده‌ی بدنی بیماران بودند. به علاوه، هیچ‌گونه اختلاف معناداری بین آن‌ها از نظر میزان فراوانی بروز عوارض جانبی مشاهده نشد. البته حجم نمونه برای بررسی عوارض جانبی کم بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اثرات درمانی سودمند، عوارض جانبی اندک، و هزینه‌ی درمانی پایین متفورمین تولید شده توسط شرکت داخلی، استفاده از این دارو یک انتخاب مناسب برای درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 می‌باشد و نمونه‌ی غیر ژنریک مزیتی نسبت به آن ندارد.


دکتر یحیی جابری، لیدا چنگیزیان، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده مقدمه: احیا‌ی قلبی ریوی مجموعه‌ی اقداماتی است که به منظور بازگرداندن حیات پس از مرگ بالینی انجام می‌شود. احیای قلبی در بیماران بستری در بیمارستان روز به روز گسترش بیشتری پیدا کرده است. با توجه به تفاوت‌های عمده‌ی ترکیب بیماران و نیز سرعت شروع احیا و وجود تیم احیا در بیمارستان عوامل موفقیت این دو تفاوت‌های عمده‌ای با هم دارند. به منظور بررسی عوامل مرتبط با موفقیت احیای قلبی -ریوی داخل بیمارستانی مطالعه‌ی حاضر انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی کلیه‌ی موارد احیای قلبی داخل بیمارستانی در بیمارستان ولی عصر زنجان طی سال 1387 مورد مطالعه قرار گرفت. رابطه‌ی متغیر‌های سن، جنس، نوع بیماری، فاصله‌ی بستری تا ایست قلبی، فاصله‌ی کلاپس تا شروع احیا، فاصله‌ی کلاپس تا حضور تیم احیا، فاصله‌ی کلاپس تا شروع انتوباسیون، فاصله‌ی کلاپس تا کاردیوورژن، اولین ریتم قلب در مونیتورینگ پس از ایست، تعداد دفعات احیا، محل بستری، طرز ایست قلبی، و بخش بستری با موفقیت احیا آنالیز شد. یافته‌ها: از 302 مورد احیا انجام شده (54 درصد زن و 46 درصد مرد) 72 مورد احیا (8/23 درصد) موفقیت اولیه و 10 مورد احیا (3/3 درصد) موفقیت نهایی داشتند. در این مطالعه پس از تعدیل کردن سایر متغیرهای مداخله‌گر متغیرهای فاصله‌ی کلاپس تا حضور تیم احیا، مونیتور نبودن بیمار قبل از ایست قلبی و اولین ریتم در مونیتور به طور مستقل پیش‌گویی کننده‌ی موفقیت احیا بودند. نتیجه‌گیری: وجود تیم احیا در بیمارستان و استفاده هر چه سریع‌تر از آن مهم‌ترین عامل افزایش کارایی احیا داخل بیمارستانی است. ولی استفاده از مونیتورینگ و استفاده از بخش‌های ویژه، در عمل باعث افزایش موفقیت نیستند. به نظر می‌رسد چون مونیتورینگ بیماران و استفاده از بخش‌های ویژه خیلی دیر و فقط برای بیماران مشرف به مرگ مورد استفاده قرار می‌گیرند، لذا کمکی به افزایش کارایی احیای قلبی نمی‌کنند.


دکتر آتوسا دبیری اسکویی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر حمید‌رضا امیر مقدمی، دکتر انیسه اکبر شاهی، دکتر مهدی اسکندری،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با وجود گذشت سال‌ها پژوهش مداوم، علت افزایش فشار‌خون حین بارداری مشخص نشده است و اختلالات مربوط به فشار خون در بین مهم‌ترین مشکلات حل نشده مامایی قرار دارد. مطالعه‌ی حاضر جهت بررسی رابطه‌ی بین سطح لپتین سرم و ابتلا به پره‌اکلامپسی در مادران باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر زنجان از اول فروردین 1385 تا اول فروردین 1386 انجام شده است. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی است که بر روی 30 نفر خانم باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 30 نفر خانم باردار با فشارخون نرمال که همگی در سه ماهه‌ی آخر دوره بارداری قرار داشتند انجام گرفته است. گروه مورد، کسانی بودند که فشار خون بیشتر یا مساوی 90/140، پروتیئنوری بیشتر از 300 میلی‌گرم در 24 ساعت و یا +1 و بیشتر باDipstick داشتند. گروه شاهد را خانم‌های باردار با فشارخون طبیعی تشکیل می‌دادند. نمونه‌ها با استفاده از کیت لپتین به روش الایزا بررسی شد. به‌منظور مقایسه‌ی میانگین‌ها از آزمون Test- T مستقل استفاده گردید. یافته‌ها: علیرغم بالاتر بودن میانگین سطح لپتین سرم در گروه کنترل، اختلاف معنی‌دار نبود (به‌ترتیب 6/33±92/57 و 6/34±8/45 نانو‌گرم در دسی‌لیتر و 18/0=P). در مقایسه‌ی میانگین سطح لپتین سرم براساس 29BMI> اختلاف معنی‌داری در دو گروه مورد و کنترل وجود نداشت (به‌ترتیب 72/39±12/51 و 84/34±75/56 نانو‌گرم در دسی‌لیتر، 64/0=P) اما براساس 29 BMI میانگین سطح لپتین سرم در گروه کنترل به طور معنی‌داری بیشتر بود (به‌ترتیب ng/dl 51/32±26/60 و10/22±75/36 نانو گرم در دسی‌لیتر، 07/0=P). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ارتباطی بین سطح لپتین افزایش یافته و پره اکلامپسی وجود ندارد. به‌نظر می‌رسد برای رسیدن به نتایج شفاف‌ ‌تر در خصوص ارتباط سطح لپتین سرم و پره‌اکلامپسی احتیاج به مطالعات با طراحی‌های آینده‌نگر و نمونه‌هایی با تعداد بیشتر می‌باشد.


امیر دایی، رضا سالاری نیا، دکتر علیرضا بیگلری، دکتر ایرج جعفری انارکولی، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 20، شماره 80 - ( 5-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: به دنبال بروز آسیب طناب نخاعی و وقایع پاتوفیزیولوژیکی رخ داده در محل ضایعه محیط نامناسبی برای ترمیم به‌وجود می‌آید. مهم‌ترین آن‌ها مرگ نورون‌ها، تشکیل کیست و زخم گلیال و ناکارآمدی مونوسیت‌ها می‌باشد. روش‌های نوین درمانی آسیب نخاعی، عمدتا مبتنی بر سلول درمانی می‌باشد که سلول‌های استرومایی مشتق شده از مغز استخوان BMSCs و سلول‌های مونوسیت از توجه بیشتری برخوردار می باشند. هدف ما از این مطالعه مقایسه‌ی اثر ترمیمی سلول‌های بنیادی استرومایی و مونوسیت در مدل آسیب نخاعی در موش صحرایی بود. روش بررسی: موش‌های صحرایی به صورت تصادفی به سه گروه شش تایی تقسیم شدند و به روش Weight Dropping آسیب نخاعی ایجاد شد و روز چهارم، تزریق به صورت موضعی صورت گرفت. گروه اول نرمال سالین، گروه دوم سلول‌های بنیادی استرومایی و گروه سوم نیز مونوسیت دریافت داشتند. تست بهبود حرکتی BBB به مدت چهار هفته صورت گرفت و دو هفته قبل از اتمام کار بیوتین دکستران آمین (BDA) به‌صورت داخل مغزی تزریق شد و در انتهای هفته‌ی چهارم رنگ آمیزی بافتی انجام شد. یافته‌ها: نتایج تست حرکتی BBB نشان دهنده‌ی تفاوت معنی‌داری در نمرات گروه دوم و سوم نسبت به گروه کنترل نبود؛ اما نتایج شمارش آکسون‌ها تفاوت معنی‌داری بین گروه کنترل و گروه‌های دوم و سوم نشان داد. مقایسه‌ی نتایج تست حرکتی و شمارش آکسون‌ها بین گروه دوم و سوم معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که سلول‌های استرومایی و مونوسیت برای سلول درمانی آسیب نخاعی مناسب باشند. استفاده از حیوانات بیشتر و همینطور ادامه‌ی مطالعه برای مدت زمان بیشتر پیشنهاد می‌گردد.


دکتر مهدی مقبولی، دکتر صدف فرهادی، عبدالرضا اسماعیل‌زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 20، شماره 81 - ( 7-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اسید اوریک و ویتامین C بخشی از مکانیزم‌های دفاعی برای غلبه بر استرس اکسیداتیو می‌باشند و در حوادث عروقی فعال می‌شوند. با توجه به شیوع حوادث عروق مغزی و جایگاه مسجل نشده این آنتی‌اکسیدان‌ها، این مطالعه به سنجش سطح سرمی اسید اوریک و ویتامین C در بیماران فاز حاد سکته مغزی ایسکمیک پرداخت. روش بررسی: در این مطالعه 50 بیمار در طی 48 ساعت اول بعد از بروز سکته‌ی مغزی آتروترومبوتیک با 50 نفر شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. سطح سرمی اسید اوریک وویتامین C به‌ترتیب از طریق روش‌های آنزیمی وکالریمتری اندازه‌گیری شدند و یافته‌ها با روش‌های آماری مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج: بیماران سکته‌ی حاد ایسکمیک مغزی در مقایسه با گروه شاهد سطح سرمی پایین‌تری از ویتامینC را داشتند (13/0 ± 42/0 میکرو‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل 16/0 ± 5/0) (011/0=P)؛ در حالی که سطح سرمی اسید اوریک تفاوت بارزی بین گروه مورد و شاهد نشان نداد (97/1 ± 55/4 میلی‌گرم در دسی‌لیتر در مقابل 93/1 ± 09/5 میلی‌گرم در دسی‌لیتر) (167/0=P). نتیجه‌گیری: سطح سرمی ویتامین C می‌تواند به‌عنوان بازتابی از بروز استرس اکسیداتیو در فاز حاد سکته‌ی مغزی آتروترومبوتیک منجر شونده به تخریب نورون‌ها باشد. امید می‌رود در آینده سنجش و درمان با برخی آنتی‌اکسیدان‌ها در رویکرد به سکته‌ی مغزی ایسکمیک جایگاه مشخص‌تر و موثرتری داشته باشد.


دکتر افسانه کرمی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر منیژه جزه پناهی، دکتر میترا فرشید‌فر،
دوره 20، شماره 83 - ( 6-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: فارنژیت استرپتوککی یکی از مهم‌ترین عفونت‌های باکتریایی است که عدم درمان صحیح آن منجر به ایجاد عوارضی نظیر عوارض قلبی و کلیوی می‌گردد. علی رغم آن که فارنژیت استرپتوکوکی تنها درصد اندکی از اتیولوژی فارنژیت را شامل می‌شود، در درمان بسیاری از بیماران مبتلا به فارنژیت، مشتقات پنی‌سیلین تجویز می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عفونت استرپتوکوکی در بیماران مبتلا به فارنژیتی که تحت درمان با مشتقات پنی‌سیلین قرار می‌گیرند و نیز تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها پایه ریزی شده است روش بررسی: در این بررسی مقطعی تعداد 437 بیمار 1تا90 ساله مبتلا به فارنژیت مراجعه کننده به اورژانس که پس از معاینه جهت درمان مشتقات پنی‌سیلین تجویز شد، مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر بیمار نمونه سواب حلق جهت کشت و تهیه‌ی اسمیر گرفته شد، سپس مقاومت آنتی‌بیوتیکی استرپتوکوک‌های بتاهمولیتیک گروه A مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: از میان 437 بیمار مبتلا به فارنژیتی که برایشان تشخیص استرپتوکک داده شده بود، تنها 31 بیمار (09/7 درصد) کشت مثبت حلق برای استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A داشتند. مقاومت دارویی نسبت به اریترومایسین 2/38 درصد, جنتامایسین 8/58 درصد و پنی‌سیلین 9/2% گزارش گردید. نتیجه‌گیری: با توجه به این که در 09/7 درصد از بیمارانی که آنتی‌بیوتیک دریافت کرده بودند, اندیکاسیون تجویز دارو وجود داشت, به نظر می‌رسد که میزان مصرف غیر منطقی این رده داروها در بیماران فارنژیتی بسیار بالاست و این موضوع منجر به افزایش احتمال مقاومت دارویی و ایجاد آلرژی نسبت به این قبیل آنتی‌بیوتیک‌ها می‌گردد، لذا در برنامه‌های آموزشی پزشکان باید این مساله مد نظر باشد.


دکتر مهدی اسکندری، دکتر سعیده مظلوم زاده، محمود حکمی، دکتر ندا تاجیک نیا، دکتر آتوسا دبیری اسکویی، گودرز کلی فرهود،
دوره 20، شماره 83 - ( 6-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به تأثیر سوء عدم تحرک بر سیستم‌های فیزیولوژیکی بدن از جمله سیستم تنفس و لزوم عملکرد مطلوب آن، در این مطالعه تأثیر ورزش در طول یک ترم واحد تربیت بدنی بر عملکرد سیستم تنفس توسط شاخص‌های ارزیابی کننده‌ی عملکرد ریوی به روش اسپیرومتری در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این مطالعه بر روی کلیه‌ی 141 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی زنجان ورودی مهر سال 1388 که واحد تربیت بدنی 1 را اخذ کرده بودند، انجام شد. در طول ترم همه‌ی شرکت کنندگان تحت یک برنامه‌ی ورزشی منظم قرار گرفتند. در پایان ترم و در آخرین جلسه‌ی واحد تربیت بدنی 1 و قبل از انجام هرگونه فعالیت ورزشی آزمون اسپیرومتری بر اساس شاخص‌های %FEV1/ FVC , FEF25-75 PEFR , FVC , FEV1 به‌همان ترتیب اول ترم برای هر نفر 3 مرتبه انجام شد. در نهایت نتایج آزمون اسپیرومتری ابتدا و انتهای ترم با استفاده از آزمون آماری T زوجی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج: گذراندن یک ترم واحد تربیت بدنی باعث افزایش معنی‌دار تمامی شاخص‌های ارزیابی کننده عملکرد ریوی شد (0001/0P<). بیشترین و کمترین اختلاف میانگین قبل و بعد از آزمون به‌ترتیب مربوط به‌شاخص‌های PEF/PPEFو FEV1 /FVC بود. نتیجه گیری: با توجه به بی‌تحرکی طولانی مدت به‌منظور درس خواندن برای کنکور، گذراندن یک ترم واحد تربیت بدنی تأثیر قابل توجهی را بر روی تست‌های ارزیابی عملکرد تنفسی نشان داد.


دکتر علیرضا صادقی، دکتر مرجانه کریمی، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، رضا سلمانی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری مفصلی و بزرگ‌ترین علت ایجاد ناتوانی در میان افراد میانسال و مسن است، که با مکانیسم تخریب پیشرونده‌ی غضروف مفصلی باعث ایجاد درد مزمن و اختلال عملکرد مفاصل درگیر می‌شود. هنوز علت اصلی این بیماری به درستی شناخته نشده است. طی چندین مطالعه‌ی اپیدمیولوژیک در کشور‌های دیگر ارتباط این بیماری با بیماری‌های قلبی و عروقی گزارش شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی وضعیت ضخامت کاروتید در زنان با استئوآرتریت دست در مقایسه با افراد هم سن ولی بدون استئوآرتریت بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بر روی 256 نفر از زنان میانسال و مسن مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان حضرت ولیعصر زنجان که با معاینه‌ی مفاصل دست در دو گروه بیماران مبتلا به استئوآرتریت و گروه بدون استئوآرتریت تقسیم شده بودند، با استفاده از سونوی داپلر شریان کاروتید از نظر میزان و شدت آترواسکلروز و وجود یا نبود پلاک آترواسکلروتیک بررسی شدند. نتایج حاصل شده با استفاده از تست‌های آماری Chi-Square و Independent T-Test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافته‌ها: در این بررسی 256 زن با میانگین سنی 79/56 سال شرکت کرده بودند. 8/30 درصد از زنان مبتلا به استئوآرتریت و 5/17 درصد از زنان سالم پلاک آترواسکلروتیک شریان کاروتید داشتند، که به لحاظ آماری این تفاوت معنی‌دار بود (009/0=P، 1/2= OR). پس از کنترل سن هنوز وجود استئوآرتریت یک ریسک فاکتور برای پلاک کاروتید محسوب می‌شد. میانگین ضخامت انتیمای شریان کاروتید در بیماران 975/0 میلی‌متر و در افراد سالم 910/0 میلی‌متر بود (0001/0P <). نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه همراهی معنی‌داری میان بیماری استئو آرتریت و بیماری‌های آترواسکلروتیک نشان داد. پیشنهاد می‌گردد در مطالعات بعدی بررسی اثر پیشگیری کنندگی دارو‌های کاهنده‌ی آترواسکلروز بر پیشرفت استئوآرتریت مورد توجه قرارگیرند.


معصومه شاکری، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر فرناز محمدیان، دکتر جمیل باطنی،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: نیاز زن حامله به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری افزایش می‌یابد. آموزش مداوم نحوه‌ی تغذیه در کنار تامین نیازهای غذایی مادران، جهت ارتقای سلامت مادر و جنین ضروری است. لذا مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تاثیر کلاس‌های آمادگی دوران بارداری بر رفتار تغذیه‌ای زنان باردار انجام شد. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر نوعی مطالعه‌ی توصیفی می‌باشد که در آن 280 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر زنجان در سال 90-89 به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. مادران گروه آزمون کلاس‌های آمادگی دوران بارداری در طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای شرکت کردند و مادران گروه شاهد آموزش‌های معمول را دریافت نمودند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه در دو مرحله‌ی پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. اطلاعات با آزمون‌های کای دو و T-Test آنالیز شد. یافته‌ها: دو گروه از نظر سن، شاخص تود‌ه‌ی بدنی (BMI)، سطح تحصیلات، سن حاملگی و وضعیت اشتغال اختلاف معنی‌داری نداشتند. بر اساس نتایج، رفتار تغذیه‌ای زنان در دو گروه مورد و شاهد قبل از مداخله، تفاوت معنی‌داری نداشت (273/0P=) اما پس از مداخله، امتیاز رفتار تغذیه‌ای در گروه آزمون (54/5±12/38) بیشتر از گروه شاهد (76/3±29/12) که از نظر آماری معنی‌دار بود (0001/0P<). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه آموزش رفتار تغذیه‌ای در مادران باردار موجب بهبود رفتار تغذیه‌ای در دوران بارداری می‌شود، لذا برگزاری کلاس‌های فوق برای کلیه‌ی مادران باردار توصیه می‌شود.


دکتر محمد رضا حسین طهرانی، دکتر مرجانه کریمی، دکتر لیلا کلهر، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع‌ترین بیماری استخوان غضروف است. این مساله به‌خوبی روشن شده است که استئوآرتریت همراه با چاقی و عوامل خطر قلبی عروقی متفاوت است. سندروم متابولیک مجموعه‌ای از فاکتورهای خطر قلبی عروقی است. در این مطالعه، عوامل خطر قلبی عروقی را در بیماران استئوآرتریت در ایران ارزیابی کردیم و ارتباط آن‌ها را با شدت استئوآرتریت بررسی نمودیم. روش‌ بررسی: این مطالعه‌ی Cross Sectional بر روی 323 بیمار مبتلا به استئوآرتریت در شهر زنجان در سال 1389، انجام شد. سندروم متابولیک (Mets) براساس کرایتریاهای National Cholesterol Education Program (NCEP) و Adult Treatment Panel III (ATPIII) با اطلاعات اندازه‌گیری دور کمر، فشارخون، سطح قندخون، تری‌گلیسیرید و HDL، جمع‌آوری شد و شدت استئوآرتریت با پرسشنامه Womac ایران بررسی شد. سطح انسولین خون برای 234 بیمار اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در بین بیماران 2/93 درصد خانم و 8/6 درصد آقایان بودند. سن متوسط بیماران 4/9±2/57 بود. شایع‌ترین محل استئوآرتریت، زانو بود (6/48 درصد). براساس NCEP-ATPIII کرایتریا، پره والانس Mets در این بیماران 1/46 درصد بود. پره والانس اجزای سندروم متابولیک به ترتیب زیر بود: چاقی مرکزی (3/53 درصد)، سطح بالای تری‌گلیسیرید (4/51 درصد)، هیپرگلایسمی (4/33 درصد)، فشارخون بالا (61 درصد) و سطح پایین HDL (43 درصد). Score متوسط پرسشنامه Womac برای بیماران Mets بالاتر (23/53 درصد) از بیماران بدون Mets (003/0=P و 66/41 درصد) بود. پره والانس Mets با افزایش سن افزایش می‌یافت. مقاومت انسولین در 7/35 درصد بیماران این مطالعه وجود داشت. نتیجه‌گیری: پره والانس Metsدر این جمعیت بدون توجه به نوع استئوآرتریت بالا بود. به‌علاوه Mets در بیماران با استئوآرتریت شدید شایعتر بود. این مساله ممکن است ناشی از ارتباط بین پره والانس Mets و شدت استئوآرتریت باشد.


دکتر زهرا سلطانی، دکتر محمد خمسه، دکتر حسین چیتی، دکتر مجید ولی‌زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D- ارتباط معکوسی با چاقی، سندرم متابولیک و حوادث قلبی عروقی نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح ویتامین D- با اجزای سندرم متابولیک در پزشکان شهر زنجان بود. روش بررسی: مطالعه به‌صورت توصیفی- مقطعی بر روی 108 پزشک شاغل در شهر زنجان انجام گرفت. نمونه خون وریدی جهت ارزیابی سطح ویتامین D-،گلوگز ناشتا، تری گلیسرید و HDL بررسی شد. بررسی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III صورت پذیرفت. در نهایت اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و میانه‌ی سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D- به ترتیب 13/1±42/21 و 65/17 نانوگرم در میلی‌لیتر بود. شیوع کمبود ویتامین D-، 62 درصد و شیوع سندرم متابولیک 2/21 درصد بود. در بین اجزای سندرم متابولیک، هیپر تری گلیسریدمی با 6/55 درصد و HDL پایین با 38 درصد بیشترین شیوع را داشتند. در بین اجزای سندرم متابولیک اختلاف معنی‌داری بین سطح سرمی ویتامین D- و تری‌گلیسرید به‌دست آمد (009/0P=). نتیجه گیری: شیوع کمبود ویتامین D- و سندرم متابولیک در بین پزشکان شهر زنجان کمتر از جمعیت عمومی بود. ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی ویتامینD- و تری گلیسرید به‌دست آمد که احتمالا به علتBMI بالاتر در این افراد بود..


دکتر حسین چیتی، دکتر الهه شکیبی، دکتر زهرا سلطانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 24، شماره 102 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سندروم متابولیک به مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیک شامل: مقاومت به انسولین، هیپرتانسیون، دیس لیپیدمی و چاقی مرکزی اطلاق می‌شود. افراد مبتلا به سندروم متابولیک در معرض خطر بالاتری برای مرگ ومیر حاصل از بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارند. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام سندروم متابولیک و در معرض خطر بودن جمعیت پزشکان و جایگاه سلامتی آنان در راستای سلامت سایر افراد جامعه، این مطالعه با هدف بررسی شیوع سندروم متابولیک و عوامل خطر قلبی- عروقی در پزشکان شهر زنجان انجام شد.

روش بررسی: مطالعه‌ی انجام شده یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بود که در 321 نفر پزشک، شامل 182 نفر مرد و 139 نفر زن صورت گرفت. فراوانی سندروم متابولیک بر اساس معیارهای ATPIII و همچنین فراوانی فاکتورهای خطر قلبی و عروقی در این افراد بررسی شد و داده‌ها با نرم‌افزار 5/11 SPSS آنالیز شد.

یافته‌ها: شیوع سندروم متابولیک در پزشکان مورد مطالعه 7/18 درصد بود. شایع‌ترین معیار سندروم متابولیک در مردان را تری‌گلیسیرید بالا ودر زنان HDL پایین تشکیل می‌داد. همچنین فعالیت فیزیکی کم، به‌عنوان شایع‌ترین فاکتور خطر قلبی- عروقی در هر دو جنس به‌دست آمد. این مطالعه، خطر ابتلا به سندروم متابولیک در مردان پزشک را بیشتر از زنان پزشک نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به‌نتایج به‌دست آمده در پزشکان شهر زنجان، باید تمهیداتی در خصوص رفع اختلالات قابل اصلاح و یا پیشگیری، تشخیص و درمان سریع فاکتور‌های خطر سندروم متابولیک، به‌ویژه در مردان پزشک انجام شود.


مهدی دهقانپور، دکتر حمید باغچه سرایی، دکتر نادر مصوری، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری سل، از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در جهان است که سازمان جهانی بهداشت، آن را به‌عنوان یک اورژانس جهانی اعلام کرده است. با وجود شناخت عامل این بیماری و وجود داروهای موثر برای درمان آن، هنوز این بیماری یک معضل جهانی است. هدف از این مطالعه جدا سازی و تعیین هویت سویه‌های کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با روش PCR-RD Typing در مسلولین استان زنجان و شناسایی موارد سل زئونوز می‌باشد.

روش بررسی: در این مطالعه تعداد 27 نمونه کشت مثبت سال 1392 از مرکز بیماری‌های ریوی و سل استان زنجان دریافت شد و روی محیط‌های کشت لوین اشتاین جانسون گلیسیرین‌دار و پیروات دار مجددا تکثیر گردید. DNA جدایه‌ها به روش Van Soolingen استخراج و برای تایید جنس مایکوباکتریوم آزمون  PCR-16SrRNAو تعلق به گروه کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس PCR-IS6110 و تعیین گونه توسط  PCR- RD Typing (RD1, RD4, RD9, RD12)انجام شد.

یافته‌ها: از 27 جدایه، تمامی جزء جنس مایکوباکتریوم و متعلق به کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس بودند که 25 جدایه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و 2 جدایه مایکوباکتریوم بویس بودند.

نتیجه‌گیری: نتیجه‌ی به دست آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که گونه‌های مایکوباکتریوم بویس در مسلولین استان زنجان وجود دارد و دلیلی بر زئونوز بودن بیماری سل و انتقال آن از حیوان به انسان می‌باشد و این زنگ خطری برای گسترش سویه‌های حیوانی در جامعه می‌باشد. برای همین در مواقع کار بر روی نمونه‌های انسانی مشکوک به سل، باید مسئله‌ی جداسازی سویه‌های زئونوز قابل انتقال از حیوان به انسان را مد نظر قرار داد.


دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سارا احمدی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر زهره ترابی،
دوره 26، شماره 115 - ( 3-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: آلرژن‌های موجود در محیط‌های بسته و منازل با توجه به تماس مداوم می‌توانند سبب ایجاد حساسیت شدید و دائمی شوند. در این مطالعه، فراوانی و یافته‌های بالینی شایع در بیماران حساس به آلرژن‌های داخل منزل بررسی گردید.
روش بررسی: در این مطالعه پرونده کلیه‌ی بیماران با سابقه‌ی تست پوستی مثبت به حداقل یک آلرژن استخراج و طی معاینه‌ی حضوری و یا تماس تلفنی از نظر یافته‌های بالینی و مشکلات شایع تنفسی، پوستی و سایر اختلالات همراه ارزیابی شدند. سپس ارتباط بین یافته‌های فوق و تست پوستی با کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: از 502 بیمار با تست پوستی مثبت 406 نفر با رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند. ۱۹۵ نفر (48 درصد) نسبت به آلرژن‌های
داخل منزل تست پوستی مثبت داشتند. در این بیماران 97 نفر (9/23 درصد) نسبت به مایت، 82 نفر (2/20 درصد) نسبت به کپک‌ها، 78 نفر (2/19 درصد) نسبت به سوسک، 51 نفر (6/12 درصد) نسبت به پر ماکیان و ۳۱ نفر (6/7 درصد) به آلرژن گربه حساس بودند. در مقایسه، تنگی نفس در بیماران حساس به کپک به‌طور معنی‌داری بیشتر بود (01/0
P=) .در بیماران حساس به هیره و کپک گرفتاری چشم‌ها به طور معنی‌داری کمتر بود (01/0P= و 02/0P=).
نتیجه گیری: دراین مطالعه واکنش تست پوستی به آلرژن‌های داخل منزل نسبتا بالا بود. لذا توجه به این آلرژن ها و آموزش اجتناب و کنترل این عوامل در داخل منزل، توصیه می‌شود.
 
دکتر ستار جعفری، دکتر سلیم جهانگیری، دکتر مجتبی فلاح نژاد، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر مسعود اسدی خیاوی،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

چکیده
زمینه و هدف: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) تکنیک انتخابی برای دسترسی روده‌ای در بیمارانی است که نیاز به تغذیه طولانی مدت روده‌ای دارند. این مطالعه به منظور بررسی پیامدها و عوارض ناشی از PEG انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 77 بیمار بزرگسال (45 مرد و 32 زن؛ میانگین سن: 7/19 ± 9/58 سال؛ حداقل: 14 سال و حداکثر:
89 سال) که حد فاصل سال‌های 93 تا94 برای اولین بار در بیمارستان ولی‌عصر (عج) شهر زنجان تحت
PEG قرار گرفته بودند، بررسی شدند. عوارض این مداخله، سه هفته و سه ماه بعد از گذاشتن PEG مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت زندگی (QoL) با استفاده از پرسشنامه Karnofsky  قبل از تعبیه PEG و سه ماه پس از آن، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: حوادث عروق مغزی (5/26 درصد)، بیماری‌های قلبی- تنفسی (6/20 درصد) و مسمومیت دارویی و مسمومیت ناشی از سو مصرف مواد
(2/16 درصد) شایع‌ترین اندیکاسیون‌های تعبیه
PEG بودند. در مجموع 5/26 درصد (18 مورد) از بیماران دچار عارضه شده بودند. میزان فراوانی بروز عارضه در پایان هفته‌ی سوم و ماه سوم به ترتیب 6/17 درصد و 8/11 درصد بود. نشت شایع‌ترین عارضه ی مشاهده شده بود. تفاوت آماری معناداری بین نمره‌ی کیفیت زندگی این بیماران قبل و پس از تعبیه PEG مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: گاستروستومی به روش اندوسکوپیک از طریق پوست (PEG) یک روش ایمن و کم تهاجمی است که با عوارض کمی همراه است.
 
دکتر عاکفه احمدی افشار، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر زهره ترابی، دکتر Kimia Haghighat،
دوره 26، شماره 119 - ( 8-1397 )
چکیدهصفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb