جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای نوریان

دكتر علی عطائیان ، حبیب اله پایکاری ، دكتر عباسعلی نوریان ، دكتر محمد اسماعیل نظرنیا ، سید حسین حسینی ، جلال شهیدی ، مظفر راثی ،
دوره 1، شماره 2 - ( 1-1372 )
چکیده


دكتر علی عطائیان ، دكتر عباسعلی نوریان ، حبیب اله پایکاری، سیف اله عبدالهی ،
دوره 4، شماره 16 - ( 7-1375 )
چکیده


دكتر عباسعلی نوریان ،
دوره 4، شماره 16 - ( 7-1375 )
چکیده


د کتر عباسعلی نوریان، حمید بدلی، حسین حمزه‌ای،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: با توجه به وجود عوامل بیماری‌زایی مانند قارچ‌ها در استخرهای سر پوشیده و عدم به کارگیری مناسب سیستم‌های تصفیه و ضدعفونی کننده در این گونه اماکن سرپوشیده، این تحقیق با هدف تعیین میزان آلودگی‌های قارچی در استخرهای سرپوشیده شهر زنجان در سال 1382 انجام گرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی آلودگی‌های قارچی 5 استخر سرپوشیده به وسیله‌ی تکنیک فیلتراسیون غشایی و موکت استریل در اواسط فصل تابستان توسط 9 نمونه از آب و 9 نمونه از تسهیلات جانبی هر یک از استخرها مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص نهایی جنس و گونه به وسیله تکنیک کشت روی لام و کشت در محیط‌های اختصاصی انجام گرفت. نتایج با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: قارچ‌های جدا شده از استخرها شامل قارچ‌های درماتوفیت (تریکوفیتون منتاگروفایتیس و اپیدرموفیتون فلوکوزوم) به میزان 5/0 درصد، مخمرها 8/21 درصد و قارچ‌های ساپروفیت فرصت طلب 7/77 درصد بودند. 8/24 درصد موارد قارچ‌های ساپروفیت از حاشیه استخرها، 7/22 درصد از رختکن استخرها، 9/16 درصد از آب استخرها و 4/11 درصد از جایگاه دوش‌ها جدا شدند. قارچ‌های مخمری به میزان 4/7 درصد از آب استخرها و 2/3 درصد از دوش‌ها و درماتوفیت‌های عامل کچلی به میزان 23/0 درصد از رختکن استخرها و 2/0 درصد از جایگاه دوش جداسازی شدند. نتیجه‌گیری وتوصیه‌ها: نتایج حاصله نشان‌گر وجود آلودگی های قارچی در استخرهای مورد بررسی می‌باشد که می‌توانند تحت شرایط خاص در برخورد با میزبان‌های مستعد زنگ خطری در ابتلا به عفونت‌های قارچی و بیماری‌های آسم و آلرژی به شمار آیند. البته با به کارگیری دستورالعمل‌های مناسب، رعایت موازین بهداشتی و هم‌چنین آموزش افراد می‌توان با این مشکل به نحو صحیح برخورد نمود


کبری نوریان، افسانه کاظمیان، یوسف اصلانی، معصومه دل آرام،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بیماری سکته‌ی مغزی سومین علت طبی مرگ در کشورهای پیشرفته است که نقایص عصبی گوناگونی را به دنبال دارد. نظر به اهمیت به کارگیری اقدامات توانبخشی بر کاهش عوارض ناشی از این بیماری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی در شهر کرد در سال 1383 انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش نیمه تجربی دو مرحله‌ای (قبل و بعد) بر روی 30 بیمار مبتلا به سکته‌ی مغزی بستری در بیمارستان انجام شد که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی در چهار حیطه (جسمانی، روانی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی) قبل و پس از مداخله جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار )و استنباطی (آزمون تی زوج، ویلکاکسون و تی مستقل) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین امتیازات کیفیت زندگی در حیطه های عملکرد جسمانی، روان شناختی، عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی بعد از اقدامات توانبخشی افزایش معنی‌داری داشته است (05/0 P=). هم‌چنین امتیاز کلی کیفیت زندگی بعد از اقدامات توانبخشی نسبت به قبل از آن افزایش معنی‌داری داشت (05/0 P=). نتیجه‌گیری: انجام اقدامات توانبخشی بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی تاثیر مثبتی دارد. ایجاد و تقویت مراکز توانبخشی، آموزشی و حمایتی امکان بهره‌مند شدن این بیماران را از این اقدامات فراهم می‌آورد و گام مهمی در راستای استقلال هر چه بیشتر آنان است.


معصومه دل آرام، نسرین فروزنده، نسرین اکبری، کبری نوریان،
دوره 13، شماره 51 - ( تير 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: امروزه مشاهده می‌شود اکثر زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه‌‌ی سوم در بیمارستان بستری می گردند، در فاز زایمانی قرار نداشته و بدون شروع شدن انقباضات رحمی، بستری و حاملگی آن‌ها ختم می‌گردد. با توجه به اهمیت سلامت مادران و نوزادان و نقش سزارین‌های غیر ضروری در این زمینه، پژوهش حاضر به منظور تعیین دلایل ختم بارداری در سه ماهه‌ی سوم و ارتباط آن با سر انجام مادر و جنین در سال 1383 در شهر کرد انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 750 نفر از زنانی که جهت ختم بارداری در سه ماهه‌ی سوم در بخش زایمان بستری شده بودند، به روش تصادفی و در سه شیفت مختلف صبح، عصر و شب انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش‌نامه و چک لیست بود که بر اساس معاینه‌ی اولیه‌ی بیمار، مطالعه‌ی پرونده، مصاحبه با مادر و معاینه‌ی فیزیکی نوزاد پس از تولد، توسط پژوهشگر تکمیل شد. سرانجام مادر و جنین با استفاده از معیارهای نوع زایمان، سن حاملگی و وزن نوزاد تعیین شد. اطلاعات پس از طبقه بندی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی ، کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 298نفر (7/39 درصد) از مادران به علت شروع درد های زایمانی و 452 نفر (3/60 درصد) به توصیه‌ی پزشک مراجعه و مورد ختم بارداری قرار گرفته بودند. 2/23 درصد از افراد مذکور به دلایلی مثل سزارین قبلی، تمایل به سزارین و مشکلات مادر و جنین در حین بارداری بستری شده بودند. نتایج نشان داد که پس از حذف موارد سزارین تکراری و تمایل به سزارین، بین علت ختم بارداری و نوع زایمان ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افرادی که به توصیه‌ی پزشک بستری شده بودند، بیشتر مورد عمل سزارین قرار گرفته بودند (001/0 P=). سن حاملگی در گروهی که به توصیه‌ی پزشک بستری شده بودند بیشتر از گروهی بود که به علت شروع دردهای زایمانی مورد ختم حاملگی قرار گرفته بودند (003/0P=). وزن نوزادان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت . نتیجه گیری: اقدام به ختم حاملگی قبل از شروع دردهای زایمانی می تواند احتمال عمل سزارین را افزایش دهد. گرفتن شرح حال دقیق در مراقبت‌های دوران بارداری، انجام سونوگرافی در 26 هفته‌ای اول بارداری و آموزش به زنان باردار در خصوص زمان مراجعه به بیمارستان از اقداماتی است که می‌توان جهت جلوگیری از ختم زودرس بارداری انجام داد.


پری رحیمی، دکتر محمد باقر قوامی، دکتر علی هانیلو، دکتر عباسعلی نوریان، دکتر علیرضا بیگلری،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: فاسیولیازیس یکی از بیماری‌های مشترک انسان و دام است که آسیب‌های بهداشتی و لطمات اقتصادی زیادی را در مناطق مختلف ایران به ‌وجود می‌آورد. فاسیولا هپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از عوامل شناخته شده فاسیولیازیس هستند که هر کدام چهره‌ی اپیدمیولوژیک خاصی دارند. شناخت گونه‌های فاسیولا در انتخاب صحیح روش‌های کنترل بیماری در یک منطقه نقش بسزایی دارد. با عنایت به اهمیت بهداشتی و اقتصادی این بیماری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین گونه‌ی انگل در زنجان به شیوه‌ی‌ مولکولی انجام یافته است. روش بررسی: تعداد 535 کرم‌ بالغ فاسیولا پس از جمع‌آوری از کبدهای آلوده (گاو و گوسفندهای ذبح شده در کشتارگاه زنجان) در بافر PBS شستشو شدند. نیمه‌ی پیشین کرم‌ها به الکل 70 درصد منتقل و تا استخراج اسیدهای نوکلئیک در 20- درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند. اسیدهای نوکلئیک نمونه‌ها به شیوه‌ی اصلاح شده‌ی فنل‌ کلروفرم استخراج و در آن‌ها قطعه‌ی بین دو ژن 5.8S وS 28 از rDNA با روش PCR تکثیر یافت. چند‌شکلی قطعه‌ی ITS2 به روش‌ PCR-RFLP و توالی بازهای آلی آن با تکنیک تعیین توالی D‏NA تعیین شد. یافته‌ها: نتایج PCR-RFLP و مقایسه‌ی توالی بازهای ناحیه ITS2 با توالی‌های ثبت شده در بانک ژنی نشان داد که همه‌ی نمونه‌های مورد مطالعه، فاسیولا‌هپاتیکا بودند. هم‌چنین تعیین توالی نشان داد که در ناحیه‌ی ITS2 تعداد 361 جفت باز آلی وجود دارد. توالی بازهای ناحیه ITS2 سیزده نمونه در بانک ژنی به شماره‌های 391412-EU391424 EU ثبت شد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه شواهدی از وجود فاسیولا ژیگانتیکا در زنجان بدست نیامد و کلیه نمونه‌های مورد بررسی فاسیولا هپاتیکا تشخیص داده شدند. واژگان کلیدی: فاسیولا، ترماتود کبدی، ITS2 وrDNA وPCR-RFLP


دکتر علی هانیلو، فائزه نجفی، دکتر اصغر فضائلی، دکتر عباس علی نوریان،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تهیه آنتی‎ژن مناسب از موضوعات مهم در زمینه‌ی تشخیص سرولوژیک هیداتیدوز می‌باشد. پژوهشگران با کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس‎ها در چند محیط مختلف توانسته‎اند به آنتی‎ژن‎ها‌ی دفعی- ترشحی دسترسی پیدا کنند. با این‌حال تاکنون مقایسه‎ای در خصوص میزان تولید این آنتی‌ژن‌ها در محیط‎های مختلف انجام نشده است. در این پژوهش، میزان تولید پروتئین‌های (آنتی‌ژن‌های) دفعی- ترشحی از طریق کشت کوتاه مدت پروتواسکولکس‎ها در محیط‌هایRPMI ، DMEM و PBS غنی‌شده با گلوکز مورد مطالعه قرار گرفتند. روش بررسی: برای تهیه‌ی پروتئین‌‌های دفعی- ترشحی، پروتواسکولکس‎های اکینوکوکوس در محیط‌های RPMI، DMEM وPBS غنی‌شده با گلوکز به مدت 72 ساعت کشت داده شدند. پس از تغلیظ و سنجش پروتئین‎های تولید شده، به منظور شناسایی اجزای مختلف آن‌ها، با روش SDS-PAGE الکتروفورز شدند. داده‎ها از طریق آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه و توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: میانگین غلظت پروتئین‎های دفعی- ترشحی در زمان 24 ساعته‌ی کشت در محیط PBS(8/16 میکروگرم در میلی‌لیتر) نسبت به RPMI (4/7 میکروگرم در میلی‌لیتر) و DMEM (3/10 میکروگرم در میلی‌لیتر) به‌طور معنی‎داری بیشتر بود (05/0(P<، در حالی‌که این تفاوت بین غلظت پروتئین‎های دفعی- ترشحی در محیط RPMI و DMEM مشاهده نشد. پروتئین‎های دفعی- ترشحی به‌دست آمده از محیط PBS به 12 باند اصلی و محیط‎های RPMI و DMEM هر کدام به 14 باند اصلی در محدوده‌ی وزن ملکولی 16 تا 67 کیلودالتون تفکیک شدند. نتیجه‌گیری: برای تهیه‌ی پروتئین‌های دفعی- ترشحی پروتواسکولکس، محیط PBS غنی‌شده با گلوکز نسبت به دو محیط دیگر مناسب‌تر است. حداکثر زمان مناسب برای تولید این پروتئین‎ها، تا 48 ساعت بعد از کشت اولیه پروتواسکولکس‌ها می‎باشد.


دکتر عباسعلی نوریان، نوشین شعبانی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب، دکتر هاله رحمانپور،
دوره 19، شماره 76 - ( 3-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که زنان باردار آلوده به تریکوموناس واژینالیس بیشتر در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن و نارس قرار دارند. در این مطالعه ارتباط بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با خطر تولد نوزاد کم وزن تعبیین گردید. روش بررسی: در این مطالعه هم‌گروهی (کوهورت) گذشته‌نگر، 1000 زن باردار با سن بارداری 28 هفته یا بیشتر، در دو بیمارستان شهر زنجان، در زمان وضع حمل از نظر عفونت تریکومونیازیس به دو روش کشت و میکروسکوپی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی زنان آلوده (33 نفر) و 107 زن غیر آلوده که به روش نمونه‌گیری هدفدار از نوع سهمیه‌ای انتخاب شده بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. مشخصات دموگرافیک و پارامترهای زنان و زایمان با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس وزن تولد نوزادان از پرونده مادران استخراج و درج گردید. یافته‌ها: میزان شیوع عفونت تریکوموناس واژینالیس 3/3 درصد (33 مورد) بود. میانگین سن بارداری زنان آلوده در زمان وضع حمل به طور معناداری کمتر از زنان غیر آلوده بود (5/4 ± 5/36 هفته در مقابل 9/1 ± 39 هفته، 009/0=P). پاریته بالاتر و شهرنشینی با افزایش معنادار خطر تریکومونیازیس واژینال همراه بود (05/0P<). هیچ ارتباط آماری معناداری بین عفونت تریکوموناس واژینالیس با سطح تحصیلات، روش زایمان، میزان درآمد خانوار و فراوانی موارد وزن کم هنگام تولد (LBW) مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: عفونت تریکوموناس واژینالیس با سن کم بارداری در زمان وضع حمل و پاریته بالاتر مرتبط است و هیچ رابطه‌ای بین تریکومونیازیس مادران باردار و کم وزنی نوزادان آن‌هادر سه ماهه اخر بارداری مشاهده نشد.


دکتر علی هانیلو، مهدی فرهادی، دکتر اصغر فضایلی، دکتر عباسعلی نوریان،
دوره 21، شماره 84 - ( 1-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری کیست هیداتیک یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در بسیاری از نقاط دنیا است که توسط مرحله‌ی لاروی اکینوکوکوس گرانولوزوس اتفاق می‌افتد. شناسایی ژنوتیپ‌های مختلف ایزوله‌های انگل، میزبانان مرتبط و مسیرهای انتقال آن‌ها حایز اهمیت است. تاکنون تعداد 10 ژنوتیپ مختلف (G1-G10) بر پایه‌ی آنالیز مارکرهای ژنتیکی هسته و میتوکندری در مناطقی از جهان و ایران توصیف شده است. این مطالعه با هدف تعیین ژنوتیپ ‌ایزوله‌های حیوانی و انسانی کیست هیداتیک در استان زنجان انجام شد. روش بررسی: تعداد 86 نمونه شامل 49 نمونه‌ی گوسفندی، 28 نمونه‌ی گاوی از کشتارگاه و 9 نمونه‌ی انسانی کیست هیداتیک از بیمارستان‌های استان زنجان جمع‌آوری شد. پس از استخراج DNA ژنومی، ناحیه rDNA-ITS1 توسط PCR تکثیر و محصول به‌دست آمده با روش PCR-RFLPآنالیز گردید. یافته‌ها: اندازه‌ی قطعه‌ی ITS1 تکثیر یافته حدود bp 1000 به‌دست آمد. الگوهای قطعات به‌دست آمده از محصول PCR ناحیه rDNA-ITS1 بعد از برش با آنزیم‌های Msp1, Rsa1, Alu1 وTaq1 نشان داد که تمامی نمونه‌ها منطبق با استرین شایع گوسفندی هستند. نتیجه‌گیری: در این منطقه، استرین غالب اکینوکوکوس گرانولوزوس در دام‌ها و انسان همانند سایر مناطق مطالعه شده‌ی ایران، ژنوتیپ G1 یا همان استرین شایع گوسفندی است.


دکتر مژگان کچویی، دکتر آذین نوریان،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: مقاومت به اسلایدینگ ترکیبی از اصطکاک و بایندینگ است. زمانی که زاویه بین سیم و براکت از زاویه بحرانی فراتر رود بایندینگ ایجاد می‌شود. تاثیر زاویه می‌تواند توسط یکسری ویژگی‌های فیزیکال ذاتی مواد مخدوش شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر زوایای مختلف قرارگیری سیم و براکت بر روی اصطکاک سیم نیکل تیتانیوم طراحی گردید. روش بررسی: در این تحقیق آزمایشگاهی، 60 عدد سیم مستقیم نیکل تیتانیوم روند 016/0 اینچ و 60 عدد براکت استینلس استیل سیستم 018/0استاندارد استفاده شد و در سه زاویه‌ی قرارگیری 0، 5 و10 درجه جهت شبیه سازی خم درجه دوم بین براکت و سیم مورد آزمایش اصطکاک قرار گرفت. سیم‌ها توسطSEM ارزیابی شدند. از آزمون‌های one-way ANOVAو Tukey برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: با افزایش زاویه بین براکت و سیم، میزان نیروی اصطکاک به صورت معنی‌داری افزایش یافته بود (001/0>P) و در مجموع زوایای سه گانه سیم و براکت، میانگین نیروی اصطکاک به‌دست آمده معادل 16/0± 52/1 نیوتن بود. اختلاف میزان نیروی اصطکاک در موقعیت زوایای 10/0 (001/0P<) و 5/10(007/0P<) از نظر آماری معنی‌دار بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تغییر زاویه سیم نیکل تیتانیوم و براکت استینلس استیل با میانگین نیروی اصطکاک رابطه دارد. میانگین نیروی اصطکاک تا زاویه‌ی درجه 5 معنی‌دار نیست ولی در زوایای بالاتر روند افزایش اصطکاک معنی‌دار می‌گردد، که در درمان ارتودنسی جهت کاهش عوارض و کوتاه کردن دوره درمان باید مورد توجه قرار گیرد.


رحیم نوروزی، دکتر عباسعلی نوریان، دکتر علی هانیلو، دکتر کوروش کمالی،
دوره 24، شماره 102 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از علل گسترش آلودگی‌های انگلی، وجود آلودگی‌های بی‌علامت ناشی از آن‌ها است. جهت مبارزه و کنترل این موارد از آلودگی، نیاز به مطالعات منظم و مستمر اپیدمیولوژیکی می‌باشد. این مطالعه به منظور دستیابی به اطلاعات جدید از انتشار آلودگی‌های انگلی در شهر زنجان و همچنین مقایسه با مطالعه‌ی دو دهه‌ی پیش در شهر زنجان انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی - مقطعی، 854 دانش‌آموز 6 تا 12 سال از 10 مدرسه ابتدایی شهر زنجان به روش خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های به‌دست آمده در سه نوبت متوالی، با روش‌های گسترش مرطوب و رسوبی فرمالین- اتر مورد آزمایش قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 854 دانش‌آموز مورد مطالعه، 139 نفر (3/16 درصد) آلوده به انگل‌های روده‌ای بودند. از نظر شیوع تک یاخته‌های روده‌ای، آنتامبا کلی 56/4 درصد، کیلوماستیکس مسنیلی 33/4 درصد، بلاستوسیستیس هومینیس 04/3 درصد، ژیاردیا لامبلیا 34/2درصد، یدآمبا بوچلی 87/1 درصد، اکسیور 52/1 درصد، اندولیماکس نانا 46/0 درصد، دی آنتامبا فراژیلیس 23/0 درصد، همنولیپس نانا 11/0 درصد، سارکوسیستیس 11/0 درصد شایع‌ترین انگل‌ها بودند. بین شیوع انگل‌ها با سن و تحصیلات والدین ارتباط معنی‌دار وجود داشت اما با جنس، درآمد خانواده و محل سکونت ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میزان شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در مدارس ابتدایی پایین بوده و در مقایسه با مطالعه‌ی سال 73 شهر زنجان، میزان آلودگی کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در منطقه‌ی مورد بررسی، ارتقای آگاهی بهداشت در زمینه‌ی بهداشت فردی به دانش آموزان و والدین ضروری می‌باشد.


دکتر علیرضا عبدانی پور، دکتر رضا نجات بخش، دکتر ایرج جعفری انارکولی، مهرداد قربانلو، علی نیک فر، امبر نوریان،
دوره 24، شماره 105 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه تحقیقات بسیاری درباره تاثیر عصاره‌ی گیاهان مختلف روی بیماری‌های سیستم عصبی انجام می‌شود. در این مطالعه تاثیر عصاره‌ی هیدروالکلی گل گیاه اسطوخودوس بر روی رشد و تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی موش صحرایی و همچنین خاصیت آنتی اپوپتوزی عصاره‌ی گیاه اسطوخودوس مورد بررسی قرارگرفت.

روش بررسی: سلول‌های بنیادی عصبی از هیپوکمپ مغز نوزاد موش صحرایی استخراج شد. به منظور تعیین بهترین غلظت عصاره‌ی
گیاه اسطوخودوس، سلول‌ها به مدت 48 ساعت با غلظت‌های 200، 400، 600، 800 و 1000 میکروگرم به ازای هر میلی‌لیتر محیط کشت تیمار شدند و میزان تکثیر سلولی با روش
MTT بررسی گردید. همچنین اثر ضدآپوپتوزی این گیاه با القای آپوپتوز توسط اتانول و استفاده از کیت تانل بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده در این مطالعه نشان داد که عصاره‌ی گیاه اسطوخودوس تکثیر سلول‌های بنیادی عصبی را به‌طور معنی‌داری نسبت به گروه کنترل افزایش می‌دهد و میزان آپوپتوز القا شده با اتانول نیز در حضور عصاره در موش صحرایی کاهش می‌یابد.

نتیجه گیری: عصاره گیاه اسطوخودوس می‌تواند بر روی افزایش تکثیر و کاهش آپوپتوز در سلول‌های بنیادی عصبی موش صحرایی موثر باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb