جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای نیکنامی

دکتر شمس‌الدین نیکنامی، مهناز طاهری عزیز، دکتر مینو محرز،
دوره 17، شماره 66 - ( 3-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سل یک بیماری عفونی است که در اثر مجموعه‌ی مایکوباکتریوم‌های سلی ایجاد می‌گردد. این بیماری یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی بوده که منجر به بیش از 2 میلیون مرگ سالانه در جهان می‌گردد. هدف از انجام این بررسی تعیین تاثیر بسته‌ی طراحی شده‌ی آموزش بهداشت بر رفتارهای بهداشتی مسلولین مراجعه کننده به انستیتو پاستور بوده است . روش‌بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بود که بر روی 31 نفر مراجعه کننده‌ی اسمیر مثبت به انستیتو پاستور، در سال 1383 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه و چک لیست خود گزارش‌دهی بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون مجدد با ضریب همبستگی 80 درصد تعیین شد. ابتدا نیازهای آموزشی نمونه‌ی مورد مطالعه مشخص و سپس بسته‌ی آموزش بهداشت طراحی و به مدت 8 هفته اجرا شد. مجدداً پس از گذشت 2 ماه با انجام آزمون ثانویه، چگونگی تاثیر بسته‌ی آموزش بهداشت بر متغیرهای پژوهش، بر اساس مقایسه با نتایج پیش آزمون، بررسی گردید. جهت ارزیابی تاثیر متغیرهای مستقل و غیر‌مستقل بر روی تغییرات آگاهی و نگرش و عملکرد و همچنین مقایسه‌ی نهایی نتایج در قبل و بعد از آموزش از آزمون‌های آنالیز واریانس، ضریب همبستگی و تی‌زوج استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی گروه مورد مطالعه 71/33 با انحراف معیار 68/13 و فراوانی جنسی در گروه مورد بررسی 8/54 درصد مرد و 2/45 درصد زن بود. بین تغییر نمره‌ی نگرش و سابقه‌ی ابتلا‌ی خانوادگی ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید (001/0>P). اما میان سابقه‌ی زندان و سابقه‌ی مصرف دخانیات و مواد مخدر در نمونه‌ها با تغییر نمره‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش بین میزان آگاهی, نگرش و عملکرد واحدهای مورد مطالعه، قبل و بعد از اجرای بسته‌ی آموزشی تفاوت معناداری مشاهده شد. (001/0>P) . نتیجه‌گیری: آموزش بهداشت می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی, ایجاد نگرش مثبت و همچنین اتخاذ رفتارهای بهداشتی مناسب در مسلولین داشته باشد.


محمد مسعود وکیلی، دکتر علیرضا حیدرنیا، دکتر شمس‌الدین نیکنامی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ایدز تمامی کشورهای دنیا و همه‌ی گروه‌های جنسی، سنی و نژادی را تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان دهنده‌ی موارد عفونت و ابتلای به ایدز در منطقه و ایران می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به رابطین سلامت شهر زنجان، بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، تعداد 80 رابط سلامت متأهل واقع در گروه سنی 20 تا 40 سال از 11 پایگاه بهداشت شهر زنجان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که قبل و 20 هفته بعد از اتمام مداخله‌ی آموزشی تکمیل شد. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی ایدز و مهارت‌های ارتباطی و جهت گروه کنترل کارگاه آموزشی ایدز اجرا شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوج، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته‌ها: آزمون آماری تی زوج نشان داد در گروه مداخله ما بین نمرات حساسیت درک شده (010/0=P)، شدت درک شده (003/0=P) و موانع درک شده (0001/0P<)، قبل و بعد از مداخله‌ی آموزشی اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت ولی در سازه‌های خودکارآمدی درک شده، منافع درک شده و قصد رفتاری، این اختلاف معنی‌دار نبود. در گروه کنترل آزمون آماری تی زوج فقط در سازه‌ی موانع درک شده، اختلاف آماری معنی دار را نشان داد (0001/0P<) و نمره‌ی سازه‌ی خودکارآمدی درک شده نیز، کاهش جزیی داشت. یافته‌های مطالعه نشان داد سازه‌ی خودکارآمدی درک شده بیشترین توان پیش‌گویی کنندگی قصد رفتار را دارا ‌بود. نتیجه گیری: افزایش بیشتر نمرات سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله، حاکی از نقش مثبت آموزش توأم مهارت‌های ارتباطی در کنار ایدز می‌باشد. نتایج این مطالعه لزوم ارتقای دانش و مهارت‌های ارتباطی رابطین سلامت را مورد تأکید قرار می‌دهد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb