جستجو در مقالات منتشر شده


13 نتیجه برای وکیلی

محمد مسعود وکیلی ، د كتر نورالدین موسوی نسب، دكتر داودد شجاعی زاده،
دوره 6، شماره 25 - ( 10-1377 )
چکیده


دكتر سوسن عزیز محمدی، محمد مسعود وکیلی، دكتر نورالدین موسایی نسب، کامبیز کیانی، کتایون وزیری،
دوره 9، شماره 34 - ( 1-1380 )
چکیده


دکتر محمد خانی، محمد مسعود وکیلی، عبدا... انصاری، دکتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 10، شماره 40 - ( مهر 1381 )
چکیده

خلاصه‌ سابقه‌ و هدف‌: با توجه‌ به‌ شیوع‌ پرفشاری خون، روند رو به‌ افزایش‌ آن‌ در مناطق‌ شهری و عدم اطلاع کافی از شیوع آن در مناطق روستایی دور افتاده، این تحقیق به‌ منظور تعیین‌ شیوع‌ پرفشاری خون و برخی‌ عوامل‌ خطر مرتبط‌ با آن‌ در جمعیت تحت پوشش مراکز بهداشتی‌ و درمانی‌ روستایی‌ شهرستان‌ طارم‌ در سال‌ 1380 انجام‌ گرفت‌. مواد و روش‌ ها: این‌ تحقیق‌ به‌ روش‌ مقطعی بر روی‌ تعداد 1500 نفر روستایی‌ بالای‌ 15 سال‌ که‌ به طور تصادفی‌ چند مرحله‌ای‌ انتخاب‌ شده بودند، انجام‌ گرفت‌. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه و به روش مصاحبه و مشاهده توسط 10 نفر بهورز آموزش دیده جمع آوری و فشار خون، قد و وزن نیز با استفاده از فشار سنج جیوه ای یکسان، متر پارچه ای و ترازوی استاندارد اندازه گیری شد. کسانی‌ که‌ فشار خون سیستولیک بیشتر از 140 میلی‌ متر جیوه‌ داشتند ( پس از تایید مجدد بالا بودن فشار خون در اندازه گیری یک هفته بعد) به‌ عنوان افراد دارای‌ فشار خون‌ بالا تلقی‌ شدند. پس از تعیین شیوع پرفشاری خون، رابطه سن‌، جنس‌ و توده‌ بدنی‌ با فشار خون‌ بالا در نمونه‌ها تعیین‌ و حدود اطمینان آن در جامعه‌ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای تعیین ارتباط بین عوامل از آزمون آماری کای دو استفاده شد. یافته‌ها: از بین 1500 فرد مورد بررسی‌‌، 42 درصد مرد و 58 درصد زن بودند. شیوع‌ پرفشاری‌ خون‌ در نمونه‌ها به میزان‌ 3/12 درصد تعیین‌ و میزان واقعی آن در جامعه با 95 درصد اطمینان از 7/10 تا 14 درصد برآورد شد. در این مطالعه میان فشار خون بالا با سن و شاخص توده بدنی ارتباط مستقیم و معنی دار آماری مشاهده شد (0001/0 P<). ولی در رابطه با جنس ارتباطی مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری‌ و توصیه‌ها: به نظر می‌رسد پرفشاری خون‌ در منطقه‌ روستایی‌ طارم‌ با توجه به سبک زندگی متفاوت آنان از زندگی شهر نشینی بیش از حد انتظار می باشد. انجام‌ مطالعات بیشتر برای‌ شناخت‌ عوامل‌ مرتبط با افزایش شیوع پرفشاری خون و به‌ دنبال‌ آن‌ مطالعات مداخله ای برای کاهش‌ مشکل‌ را توصیه‌ می‌نماید.


دکتر شیوا فکری، مهندس محمد مسعود وکیلی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 15، شماره 58 - ( بهار 1386 )
چکیده

چکیده مقدمه: کارآمد بودن برنامه‌ی تنظیم‌خانواده یک عامل مهم در کاهش مرگ و میر و ابتلای مادران و کودکان است. از آن‌جایی که مردان اغلب نگرش‌های همسر خود را در زمینه‌ی باروری تحت نفوذ قرار می‌دهند, در این مطالعه بر آن شدیم تا نقش آموزش و جلب مشارکت مردان را در افزایش درصد استفاده از روش‌های پیشگیری مطمئن بررسی کنیم. روش بررسی: مطالعه از نوع نیمه‌تجربی بود, جامعه‌ی پژوهش کلیه‌ی زوج‌هایی از منطقه‌ی اسلام‌آباد زنجان بودند که واجد شرایط برنامه‌ی تنظیم خانواده بوده و از روش منقطع (روش طبیعی پیشگیری از بارداری) جهت پیشگیری از بارداری استفاده می‌کردند. تعداد این زوج‌ها 90 خانوار بود که بعد از تکمیل پرسشنامه‌ی اول مبنی بر ویژگی‌های خانوارها, به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. مداخله به‌ صورت چهره به چهره توسط رابطین انتخاب شده از همان منطقه به مدت 2 ماه صورت گرفت و بعد از شش ماه پرسشنامه‌ی دوم جهت بررسی روش پیشگیری از بارداری و در صورت مصرف قرص جلوگیری و کاندوم, نحوه‌ی استفاده از آن‌ها, تکمیل گردید و نتایج با آزمون‌های آماری کای اسکویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: درصد استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری مطمئن (توبکتومی، قرص جلوگیری، کاندوم، آی‌یودی و آمپول) نسبت به روش منقطع در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود که از نظر آماری اختلاف معنی‌دار بود (04/0 = P). میزان آگاهی از نحوه‌ی مصرف قرص و کاندوم در هر دو گروه در سطح بالایی بود, در گروه شاهد 4 مورد و در گروه مورد یک مورد حاملگی ناخواسته بعد از مداخله دیده شد (فاقد اختلاف معنی‌دار). نتیجه‌گیری: با وجود مشکلاتی که در انجام طرح وجود داشت, نتایج طرح نشان داد که جلب مشارکت مردان در بهبود وضعیت تنظیم‌خانواده, مؤثر می‌باشد و پیشنهاد می‌شود که در آینده پژوهش‌های دیگری در زمینه‌ی به‌کارگیری مشارکت مردان در برنامه‌ی تنظیم‌خانواده صورت گیرد.


اعظم ملکی، محمدمسعود وکیلی، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 18، شماره 70 - ( 1-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: حاملگی ناخواسته یکی از شایع‌ترین مشکلات بهداشتی در جهان است. روش جلوگیری از حاملگی اورژانس موثرترین روش برای حل این مشکل می‌باشد. جهت شناسایی و رفع باورهای نادرست نسبت به این روش‌ها به عنوان عوامل بازدارنده در استفاده آن‌ها، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان درباره‌ی روش‌های جلوگیری از حاملگی اورژانس انجام گرفت. روش بررسی: نگرش تعداد 1019 نفر از دانشجویان در مورد روش‌های جلوگیری از حاملگی اورژانس با استفاده از پرسشنامه‌ی خود ساخته شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات نگرش مورد بررسی و با استفاده از جدول فراوانی داده‌ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: حدود یک سوم (2/35 درصد) افراد دارای نگرش مثبت، بیش از نیمی از آن‌ها (1/64 درصد) بی‌نظر و کمتر از یک درصدشان (7/0 درصد) دارای نگرش منفی نسبت به این روش‌ها بودند. بیش از نیمی از افراد تمایل به استفاده از آن داشتند و نزدیک به یک سوم آن‌ها میزان موفقیت این روش‌ها را بسیار خوب می‌دانستند. 36 درصد مایل بودند آن را از بخش خصوصی تهیه و 35 درصد عنوان کرده بودند که به دلیل حجب و حیا اقدامی در این خصوص انجام نمی‌دهند بیش از یک سوم معتقد بودند که استفاده از این روش‌ها اشکال شرعی دارد. نتیجه‌گیری: مهم‌ترین موانع برای تهیه‌ی این روش‌ها داشتن حجب و حیا و برای مصرف، اعتقاد به اشکال شرعی بود که به عنوان عوامل موثر در ایجاد نگرش منفی مطرح بودند با برگزاری کلاس‌های مشاوره تا حدود زیادی می‌توان موانع را برطرف و نگرش مثبت را در افراد تقویت کرد.


محمد مسعود وکیلی، دکتر علیرضا حیدرنیا، دکتر شمس‌الدین نیکنامی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 19، شماره 77 - ( 4-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ایدز تمامی کشورهای دنیا و همه‌ی گروه‌های جنسی، سنی و نژادی را تحت تاثیر قرار داده است. آمارها نشان دهنده‌ی موارد عفونت و ابتلای به ایدز در منطقه و ایران می‌باشد. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به رابطین سلامت شهر زنجان، بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در مورد ایدز بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، تعداد 80 رابط سلامت متأهل واقع در گروه سنی 20 تا 40 سال از 11 پایگاه بهداشت شهر زنجان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته بود که قبل و 20 هفته بعد از اتمام مداخله‌ی آموزشی تکمیل شد. جهت گروه مداخله کارگاه آموزشی ایدز و مهارت‌های ارتباطی و جهت گروه کنترل کارگاه آموزشی ایدز اجرا شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوج، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. یافته‌ها: آزمون آماری تی زوج نشان داد در گروه مداخله ما بین نمرات حساسیت درک شده (010/0=P)، شدت درک شده (003/0=P) و موانع درک شده (0001/0P<)، قبل و بعد از مداخله‌ی آموزشی اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت ولی در سازه‌های خودکارآمدی درک شده، منافع درک شده و قصد رفتاری، این اختلاف معنی‌دار نبود. در گروه کنترل آزمون آماری تی زوج فقط در سازه‌ی موانع درک شده، اختلاف آماری معنی دار را نشان داد (0001/0P<) و نمره‌ی سازه‌ی خودکارآمدی درک شده نیز، کاهش جزیی داشت. یافته‌های مطالعه نشان داد سازه‌ی خودکارآمدی درک شده بیشترین توان پیش‌گویی کنندگی قصد رفتار را دارا ‌بود. نتیجه گیری: افزایش بیشتر نمرات سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در گروه مداخله، حاکی از نقش مثبت آموزش توأم مهارت‌های ارتباطی در کنار ایدز می‌باشد. نتایج این مطالعه لزوم ارتقای دانش و مهارت‌های ارتباطی رابطین سلامت را مورد تأکید قرار می‌دهد.


دکتر سید نجات حسینی، دکتر محمد مسعود وکیلی، دکتر حسن حدادی،
دوره 24، شماره 107 - ( 6-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سوختگی یک عامل مهم موربیدیتی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد که بیشتر در انگشتان پا و پشت پا ناشی از مایعات داغ و افتادن در تنورهای سنتی بوده و در شمال غرب ایران شایع‌تر است. کودکان در معرض خطر بیشتر سوختگی و نوع درجه بالاتر هستند. لذا کنتراکچر و دفورمیتی در آنها شدیدتر است. از طرفی درمان با برداشتن اسکار مزمن و گرفت پوستی با عود زیاد کنتراکچر (تقریبا 41 درصد) و عدم بهبودی دفورمیتی همراه است، لذا در این مطالعه روش جدید فلاپ و گرافت بعنوان یک روش جدید ترمیم پوستی مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: در درمان 17 بیمار سوختگی پا، فلاپ Z پلاستی انجام شد و به دلیل کمبود بافت، از گرفت پوستی split-thickness نوع ضخیم استفاده شد، که ضمن آزادسازی کپسول مفصلی انگشتان برای پیشگیری از عود، پین گذاری شد و با ویزیت منظم تا حدود شش ماه پیگیری شدند.

یافته‌ها: در این پژوهش تعداد 17 بیمار (12 زن و 5 مرد) با میانگین سنی 76/13 سال و متوسط زمان سوختگی 10 سال که دفورمیتی و مشکل پوشیدن کفش داشتند تحت این عمل قرار گرفتند. در هفته‌ی اول تا سوم بعد عمل، چهار مورد (5/23 درصد) دچار ایسکمی خفیف نوک فلاپ شدند که با درمان طبی بهبود یافتند. ضمن اصلاح دفورمیتی و بهبود حرکت مفصلی در هیچ بیماری عودی گزارش نشد، و 7/11 درصد رضایت متوسط و 3/88 درصد از نتیجه‌ی عمل رضایت خوب داشتند که با پیگیری 6 ماهه، نتایج نهایی در کل رضایت بخش بود.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه در کنتراکچر شدید ناشی از سوختگی سطح پشتی پا و انگشتان، کمبود بافت وجود دارد، انجام z پلاستی همراه با گرافت پوستی، آزادسازی کپسول مفصل و پین گذاری طولانی مدت، مانع عود کنتراکچر می‌شود و شانس نکروز فلاپ را هم از بین می‌برد.


دکتر سید نجات حسینی، دکتر مسعود وکیلی، دکتر فهیمه یاری قلی،
دوره 25، شماره 112 - ( 5-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: ناهنجاری‌های شکاف مادرزادی جمجمه و صورت به صورت تغییراتی در ساختار، عملکرد و متابولیسم در هنگام تولد ظهور می‌کند. هدف از این پژوهش شناسایی دفورمیتی‌های صورت و جمجمه و میزان ترمیم، عوارض و بررسی همه‌گیری آن در افراد زیر 18 سال در استان زنجان بود.

روش بررسی: در این طرح تمام افراد زیر 18 سال استان زنجان مورد بررسی قرار گرفتند. پس از آن تمامی افراد دارای شکاف‌های صورت به درمانگاه جراحی پلاستیک بیمارستان آیت اله موسوی ارجاع داده شدند.

یافته‌ها: در مجموع  افراد بررسی شده در این مطالعه 87356 نفر و کل افراد با ناهنجاری‌های صورت شامل 152 نفر و معادل 7/1 نفر به ازای
هر هزار نفر بوده است. 2/86 درصد موارد (131 نفر) جهت معالجه مراجعه کرده بودند و 8/13درصد موارد (21 نفر) مراجعه نکرده بودند
و 2/32 درصد موارد (49 نفر) نیز جراحی نشده‌اند. میزان رضایت از عمل جراحی درکل بیماران 36 درصد و عوارض 9/36 درصد بود
.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که ارجاع این بیماران از طریق نظام بهداشتی به مراکز آموزشی- درمانی رضایت بخش نبوده است و در افرادی
که مراجعه کرده بودند، تعداد قابل توجهی هیچ عمل جراحی انجام نداده و در آنهایی که جراحی کرده بودند رضایت از عمل جراحی بالا نبوده است. مبتلایان به شکاف کرانیوفاشیال با مشکلات طولانی‌مدتی درگیر هستند و لازم است زمینه‌ی رفع مشکلات این بیماران فراهم شود.


دکتر سید نجات حسینی، دکتر علی عماری، دکتر محمدمسعود وکیلی،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه چاقی مشکلی رایج است که باعث بدشکل شدن شکم و نارضایتی افراد از ظاهر اندام‌شان می‌شود. این پژوهش به بررسی یک تکنیک جراحی نوین بر پایه برشی ویژه به‌منظور اصلاح شلی پوست پهلو و عارضه گوش سگی (dog ear) و لیپوساکشن شدید در خانم‌های دارای شکم بدشکل پرداخته است.
روش بررسی: در سال‌های 1393 تا 1394، 25 خانم برای انجام این مطالعه برگزیده شدند. همه‌ی آنها شاخص توده بدنی بیش از 28 کیلوگرم بر مترمربع، افتادگی پهلو، برجستگی شکم و پهلو یا چربی اضافی و شلی پوست شکم یا پهلو داشتند. جهت اصلاح شلی پهلو راس برش 5 تا 7 سانتی متر به داخل کشیده شد. یکی از نکته‌های این تکنیک نوین حفظ پارامدین پرفوراتور بود.
یافته‌ها: همه‌ی خانم‌ها 33 تا 62 سال سن داشتند (میانگین سنی 2/7±47 سال). متوسط میزان لیپوساکشن 2350 میلی‌لیتر (1700 تا 3200 میلی‌لیتر) و متوسط میزان پوست برداشته شده 62/23 در 08/16 سانتی‌متر (بین 19 در 15 تا 27 در 18 سانتی‌متر) بود. میزان اصلاح گوش سگی، برآمدگی و چربی زیرپوست در ماه‌های دوم و چهار پس از عمل بررسی شد. در ماه دوم پس از عمل بین شاخص توده بدنی و اصلاح چربی شکم و پهلو ارتباط معناداری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: لیپوساکشن شدید شکم و پهلوها را می‌توان با حفظ پارامدین پرفوراتور بی‌خطر در ابدومینوپلاستی انجام داد. این روش نتایج زیبایی خوبی در شکم و پهلو دارد و از ایجاد برجستگی (گوش سگی) در انتهای برش و پهلو جلوگیری می‌کند. از این رو به کار بردن این روش ابدومینوپلاستی در درمان بیماران چاق (دارای شاخص توده بدنی بالا) توصیه می‌شود.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb