جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای پاکپور

دکتر بهاره پاکپور، کبری جعفری، زهرا بشیری، دکتر مجید نوائیان، دکتر مرتضی پیری،
دوره 21، شماره 87 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: نشان داده شده است که کانابینوییدها اثرات متنوعی بر روی اعمال شناختی می‌گذارند. یک همپوشانی در پراکنش گیرنده‌های گابا با کانابینوییدی در برخی از ساختارهای مغزی نظیر هیپوکامپ پشتی گزارش شده است، بنابراین احتمال وجود برهمکنش عملکردی بین سیستم کانابینوییدی و گابائرژیک در زمینه‌ی اعمال شناختی وجود دارد. مطالعه‌ی حاضر نقش احتمالی گیرنده‌های کانابینوییدی CB1 هیپوکامپ پشتی بر روی فراموشی القا شده با موسیمول و یادگیری وابسته به وضعیت موسیمول در موش‌های سوری نر بالغ مورد بررسی قرارداده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 250 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI و داروهای ACPA و مسیمول استفاده شد. موش‌ها بیهوش شده و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ پشتی با استفاده از روش استریوتاکسی انجام شد. بعد از طی دوره‌ی بهبودی هفت روزه، آزمون رفتاری با استفاده از دستگاه یادگیری احترازی آغاز شد. یافته‌ها: تزریق پس از آموزش موسیمول (15/0، 075/0 میکروگرم بازای هرموش) باعث تخریب حافظه‌ی اجتنابی مهاری شد. تخریب حافظه‌ی القا شده با موسیمول (15/0 میکروگرم بازای هرموش) به‌طور کامل با به‌کار بردن ACPA و/ یا موسیمول روز آزمون برمی‌گردد، که نشان دهنده‌ی القا‌ی یادگیری وابسته به وضعیت توسط موسیمول می‌باشد. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها پیشنهاد می‌نمایند که گیرنده‌های کانابینوییدی CB1 هیپوکامپ پشتی ممکن است نقش مهمی در فراموشی ایجاد شده با موسیمول و یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با موسیمول در موش سوری بازی کند.


فاطمه دوستی، دکتر بهاره پاکپور، دکتر مجید نوائیان،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اوپیوئیدها اثرات متنوعی روی اعمال شناختی می‌گذارند و برهمکنشی نیز بین گیرنده‌های سروتونینی و اوپیوئیدی در برخی از ساختارهای مغزی از جمله هیپوکامپ گزارش شده است، بنابراین احتمال وجود برهمکنش عملکردی بین سیستم‌های اوپیوئیدی و سروتونینی در زمینه‌ی کنترل حافظه وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر آگونیست گیرنده‌های 5HT3 بر بازگشت حافظه تخریب شده توسط مورفین بود.
روش بررسی: در این آزمایش از 96 راس موش کوچک آزمایشگاهی نژاد NMRI استفاده شد. این موش‌ها به دوازده گروه هشت‌تایی موش  تقسیم شدند که به ترتیب دوزهای مختلف آگونیست رسپتور5-HT3 ، دوزهای مختلف مورفین و تداخل اثر موفین و آگونیست گیرنده5-HT3 را دریافت کردند. مورفین به صورت درون صفاقی تزریق شد و آگونیست گیرنده 5HT3 (M-CHL) (m-Chlorophenylbiguanide hydrochloride) به صورت درون هیپوکامپی. روش حافظه اجتنابی مهاری از نوع step-down برای بررسی حافظه مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: تزریق درون صفاقی مورفین (5 میلی‌گرم بر کیلوگرم) منجر به فراموشی شد. تزریق درون هیپوکامپی و قبل از آموزش آگونیست گیرنده
5-HT3 (M-CHL)  (5/0 نانوگرم بر موش) نیز منجر به تخریب حافظه‌ی کسب شده گردید (50/0P>) همچنین تزریق درون هیپوکامپی
M-Chl 005/0 نانوگرم بر موش) منجر به بازگشت حافظه تخریب شده توسط مورفین (5 میلی‌گرم بر کیلوگرم) گردید که معنی‌دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد یک اثر سینرژیستیک بین آگونیست گیرنده‌های 5-HT3 با گیرنده‌های اپیوئیدرژیک هیپوکامپ وجود دارد.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb