جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای پور معماری

رضا نگارنده ، د كتر جلال درخشنده ، محمدحسین پور معماری ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


محمد رضا دین محمدی ، محمد حسین پور معماری ،
دوره 10، شماره 39 - ( 4-1381 )
چکیده


کوروش امینی، دکتر عبدالله امینی، حسین مدنی، محمد حسین پور معماری، رمضان فلاح،
دوره 14، شماره 54 - ( فروردين 1385 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای فساد وخرابی دندان‌ها و عوارض شناخته شده‌ی آن وگزارش‌هایی مبنی بر تأثیر رفتارهای بهداشتی در ارتقای بهداشت دهان و دندان, این مطالعه به منظور تعیین شیوه‌های مختلف مراقبت از دهان و دندان در بین نوجوانان استان زنجان طی سال تحصیلی 1383 تا 1384 صورت گرفت. روش بررسی: این تحقیق توصیفی بر روی 1500 دانش آموز دبیرستانی صورت پذیرفت که به روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده بودند. ابزار مطالعه پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که به منظور تعیین روایی آن از روش اعتبار محتوا و به منظور تعیین پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی وآزمون کای اسکوئر به منظور تعیین اختلاف بین گروه های مختلف (بر اساس برخی ویژگی‌های دموگرافیک) مورد قضاوت آماری قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین شیوه‌ی مراقبت از دندان‌ها در دانش آموزان مسواک زدن (7/89 درصد) بود که آزمون آماری تفاوت معنی‌داری را بر حسب جنس ( 001/0 =P)، پایه‌های مختلف تحصیلی (04/0=P)، دبیرستان‌های مختلف (02/0=P) و مناطق مختلف تحصیلی (001/0 =P) نشان داد. نتیجه‌گیری: شیوه‌ی غالب مراقبت از دندان‌ها توسط نوجوانان استان, تنها به کار‌گیری مسواک بود. از این رو برنامه‌ریزی به منظور به کارگیری شیوه‌های مختلف مراقبت دهان و دندان در نوجوانان اکیدا" توصیه می‌شود.


میترا کیانی، مهناز افشین جو، محمد حسین پور معماری، کوروش امینی،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تفکر انتقادی در واقع فرآیند تفکری است که شالوده و اساس حل مساله و تصمیم‌گیری بالینی است. این فرآیند یکی از ملزومات عملکرد حرفه‌ای پرستاران بشمار می‌آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه تفکر انتقادی و عوامل زمینه‌ساز آن در میان دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه‌ای است که در کل 100 نفر به روش نمونه‌گیری آسان از جامعه دانشجویان پرستاری (50 نفر) و پرستاران شاغل (50 نفر) در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها، آزمون بررسی مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا فرم B و آزمون بررسی عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی کالیفرنیا بود. داده‌ها با استفاده از آزمون T-test و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین نمرات بدست آمده از آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری (02/9) و شاغلین (68/12) بود، که با استفاده از آزمون t مستقل تفاوت معنی‌داری بین دو گروه (002/0P=) مشاهده گردید. اما در میانگین نمرات آزمون عوامل زمینه ساز تفکر انتقادی بین دانشجویان و پرستاران شاغل اختلاف معنی‌داری (47/0.P=) وجود نداشت. بین نمرات کل آزمون مهارت تفکر انتقادی و نمرات کل آزمون عوامل زمینه‌ساز همبستگی معنی‌داری دیده نشد (071/0 r=). نتیجه‌گیری: کسب مهارت و تجربه در محیط بیمارستانی احتمالا می تواند در میزان مهارت تفکر انتقادی پرستاران تاثیر گذار باشد و از طرف دیگر با توجه به اینکه هیچکدام از دو گروه موفق به کسب حداقل نمره استاندارد در هر دو آزمون نشده‌اند، می‌توان بر لزوم بازنگری در استراتژی‌های آموزشی فعلی و به کارگیری روش‌های مدیریتی با مشارکت فعال پرستاران تاکید کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb