جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای چیتی

دکتر صمد قدرتی، دکتر میترا اشرفی، دکتر حسین چیتی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری انسدادی مزمن ریوی یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر دنیاست و سندرم متابولیک مجموعه‌ای از فاکتورهایی است که همگی اثر افزاینده در موربیدیتی و مورتالیتی و حملات این بیماری دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباطCOPD با سندرم متابولیک ‌بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی معیارهای سندرم متابولیک براساس کرایتریای NCEP- ATPIII در 76 نفر بیمار مبتلا به بیماری COPD و ۷۶ نفر از افراد غیر مبتلا به این بیماری در محدوده 40 تا 80 سال از نظر سنی و جنسی‌ تفاوت معنی‌داری نداشتند، بررسی شد. از آزمون T-Test و Fisher Exact Test برای مقایسه‌ی میانگین‌ها و آزمون کای‌دو برای مقایسه‌ی نسبت‌ها و همچنین جهت ارتباط بین متغیرها از Logistic Regression استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین سنی افراد‌ 1/11±3/63 در گروه مورد و 5/9±6/60 در گروه شاهد بود. شیوع سندرم متابولیک در گروه مورد 5/31 درصد و در گروه شاهد 3/26 درصد بود که باحذف اثر جنسیت رابطه معناداری میان بیماری COPD و سندرم متابولیک مشاهده شد (P=0/017، OR=5/7). شیوع این سندرم در بیماران COPD براساس شدت به‌ترتیب 5/37 درصدI:، 20 درصدII:، 45 درصدIII:، 30 درصدIV:، بود (P=0/27). چاقی شکمی، پرفشاری خون و اختلال HDL به‌ترتیب شایع‌ترین موارد از معیارهای سندرم متابولیک در افراد مبتلا به این سندرم بود. همچنین این مطالعه نشان داد که خطر ابتلا به سندرم متابولیک در زنان بیشتر از مردان است (01/0=P). نتیجه‌گیری: خطر سندرم متابولیک در افراد مبتلا به COPD بالاتر از افراد غیرمبتلاست و تمهیداتی را در تشخیص به‌موقع عوامل خطرساز، پیشگیری و درمان آن‌ها به‌ویژه در زنان مبتلا به COPD می‌طلبد.


فاطمه مجیدی، دکتر حسین چیتی، دکتر علی رمضانی، دکتر مجتبی فتحی، رضا سلمانی، دکتر علی اوسط ملتی،
دوره 23، شماره 96 - ( 1-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: ارتباط بین منطقه 6q که ژن گیرنده‌ی فاکتور رشد 2 شبه انسولین (IGF2R) در آن واقع شده با مقاومت به انسولین ثابت شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم (C>A) ناحیه 3′UT ژن IGF2R با دیابت نوع 2 و شاخص‌های مقاومت به انسولین در جمعیتی از شهر زنجان می‌باشد. روش بررسی: در مجموع 350 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 و غیردیابتی وارد مطالعه شدند. کلیه‌ی اطلاعات دموگرافیک آن‌ها در یک لیستی ثبت شد. تعیین ژنوتیپ پلی‌مورفیسم مورد مطالعه با روش PCR-RFLP انجام گردید ارتباط بین ژنوتیپ‌ها و متغیر‌های تعیین شده شامل شاخص توده بدنی (BMI)، قند خون ناشتا (FBS)، پروفایل لیپیدی و فاکتور رشد 2 شبه انسولین (IGF2)، با استفاده از ANOVA و تعقیبی Post Hoc (توکی) بررسی شد. نتایج: درصد فراوانی ژنوتیپ‌ها عبارت بود از CC(85/6 درصد)، AA(45/33 درصد) و CA(75/59 درصد)، که فراوانی ژنوتیپCA در میان افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به‌طور معنی‌داری بیشتر از افراد سالم بود (6/80 درصد). میانگین FBS سرم در افراد با ژنوتیپ CA به‌طور معنی‌داری بیشتر از میانگین FBS سرم افراد با ژنوتیپ CC و AA (001/0=p) و میانگین IGF2 سرم در افراد با ژنوتیپCC و CA به‌طور معنی‌داری بیشتر از میانگین IGF2 سرم افراد با ژنوتیپAA بود (001/0=p). نتیجه گیری: پلی‌مورفیسم (C>A) ناحیه 3′UT ژن IGF2R با برخی از شاخص‌های مقاومت به انسولین به‌ویژه FBS و در نتیجه دیابت نوع 2 ارتباط دارد. همچنین ممکن است آلل A اثر محافظتی در برابر ابتلای دیابت نوع 2 داشته باشد.


دکتر زهرا سلطانی، دکتر محمد خمسه، دکتر حسین چیتی، دکتر مجید ولی‌زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D- ارتباط معکوسی با چاقی، سندرم متابولیک و حوادث قلبی عروقی نشان داده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سطح ویتامین D- با اجزای سندرم متابولیک در پزشکان شهر زنجان بود. روش بررسی: مطالعه به‌صورت توصیفی- مقطعی بر روی 108 پزشک شاغل در شهر زنجان انجام گرفت. نمونه خون وریدی جهت ارزیابی سطح ویتامین D-،گلوگز ناشتا، تری گلیسرید و HDL بررسی شد. بررسی سندرم متابولیک بر اساس معیارهای ATP III صورت پذیرفت. در نهایت اطلاعات بدست آمده با نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین و میانه‌ی سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D- به ترتیب 13/1±42/21 و 65/17 نانوگرم در میلی‌لیتر بود. شیوع کمبود ویتامین D-، 62 درصد و شیوع سندرم متابولیک 2/21 درصد بود. در بین اجزای سندرم متابولیک، هیپر تری گلیسریدمی با 6/55 درصد و HDL پایین با 38 درصد بیشترین شیوع را داشتند. در بین اجزای سندرم متابولیک اختلاف معنی‌داری بین سطح سرمی ویتامین D- و تری‌گلیسرید به‌دست آمد (009/0P=). نتیجه گیری: شیوع کمبود ویتامین D- و سندرم متابولیک در بین پزشکان شهر زنجان کمتر از جمعیت عمومی بود. ارتباط معنی‌داری بین سطح سرمی ویتامینD- و تری گلیسرید به‌دست آمد که احتمالا به علتBMI بالاتر در این افراد بود..


دکتر بهمن طالبی پور، دکتر مریم جامه شورانی، دکتر رضا سلمانی، دکتر حسین چیتی،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: کبد چرب غیرالکلی، به‌عنوان یک مشکل عمده مرتبط با سلامت شناخته شده است در حال حاضر درمان‌های ثابت شده‌ای برای NAFLD وجود ندارد. با این حال طیف وسیعی از درمان‌های احتمالی پیشنهاد شده و مورد مطالعه قرار دارند در مطالعه جاری برآن شدیم تا اثرات درمانی مصرف دو عصاره کلرلا و آرتی شوک را در NAFLD مورد مقایسه قرار دهیم. روش بررسی: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی 90 بیمار با NAFLD ثابت شده با سونوگرافی و آزمایشات مربوطه وارد مطالعه شدند. بیماران به‌طور تصادفی (پس از همسان سازی سنی، جنسی و BMI) به سه گروه دریافت کننده‌ی متفورمین و ویتامین E، مکمل کلرلا و آرتی شوک تقسیم شدند بعد از اتمام دوره‌ی درمانی، آنزیم‌های کبدی مجددا اندازگیری شد .کلیه اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزارآماری SPSS و تست‌های آماری آنالیز شدند. یافته‌ها: میانگین سنی به همراه میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک، BMI و میانگین مقادیر آزمایشگاهیFBS ،ALT ،AST ، HDL، LDL، TG، CHOL و FBS در ابتدای مطالعه در هر سه گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت، اما بعد از اتمام دوره‌ی درمانی تغییرات صورت گرفته در مقادیرALT ، AST و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و BMI در هر سه گروه خصوصا گروه آلگومد، کاهش معنی‌داری نشان داد. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر اثرات سودمندی از آرتی شوک و آلگومد در بیماران دچار کبد چرب نشان داد. پیشنهاد می‌کنیم مطالعات در آینده با حجم نمونه بیشتر به بررسی دقیق تر اثرات آرتی شوک و کلراولگاریس بر بیماری کبد چرب بپردازد.


دکتر حسین چیتی، دکتر الهه شکیبی، دکتر زهرا سلطانی، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 24، شماره 102 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: سندروم متابولیک به مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های متابولیک شامل: مقاومت به انسولین، هیپرتانسیون، دیس لیپیدمی و چاقی مرکزی اطلاق می‌شود. افراد مبتلا به سندروم متابولیک در معرض خطر بالاتری برای مرگ ومیر حاصل از بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارند. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام سندروم متابولیک و در معرض خطر بودن جمعیت پزشکان و جایگاه سلامتی آنان در راستای سلامت سایر افراد جامعه، این مطالعه با هدف بررسی شیوع سندروم متابولیک و عوامل خطر قلبی- عروقی در پزشکان شهر زنجان انجام شد.

روش بررسی: مطالعه‌ی انجام شده یک مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بود که در 321 نفر پزشک، شامل 182 نفر مرد و 139 نفر زن صورت گرفت. فراوانی سندروم متابولیک بر اساس معیارهای ATPIII و همچنین فراوانی فاکتورهای خطر قلبی و عروقی در این افراد بررسی شد و داده‌ها با نرم‌افزار 5/11 SPSS آنالیز شد.

یافته‌ها: شیوع سندروم متابولیک در پزشکان مورد مطالعه 7/18 درصد بود. شایع‌ترین معیار سندروم متابولیک در مردان را تری‌گلیسیرید بالا ودر زنان HDL پایین تشکیل می‌داد. همچنین فعالیت فیزیکی کم، به‌عنوان شایع‌ترین فاکتور خطر قلبی- عروقی در هر دو جنس به‌دست آمد. این مطالعه، خطر ابتلا به سندروم متابولیک در مردان پزشک را بیشتر از زنان پزشک نشان داد.

نتیجه گیری: با توجه به‌نتایج به‌دست آمده در پزشکان شهر زنجان، باید تمهیداتی در خصوص رفع اختلالات قابل اصلاح و یا پیشگیری، تشخیص و درمان سریع فاکتور‌های خطر سندروم متابولیک، به‌ویژه در مردان پزشک انجام شود.


دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر حسین چیتی، دکتر سقراط فقیه‌زاده، محمود حکمی زنجانی،
دوره 25، شماره 113 - ( 6-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: سبک زندگی توام با کم تحرکی و شیوع سندروم‌های متابولیک به ویژه پیش دیابت، یکی از چالش‌های مهم سلامت در جهان بوده و اخیرا محققان توجه خاصی به استفاده از علوم ورزشی جهت یافتن روش‌های نوین پیشگیری و درمانی کرده‌اند. بر همین اساس هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرین ترکیبی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل گلوکز و هموگلوبین گلیکولیزه در بیماران پیش دیابتی بود. 
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در مجموع 30 بیمار پیش دیابتی به مدت 8 هفته در دو گروه 15 نفری (تمرین) تحت یک برنامه‌ی استاندارد تمرینات بدنی هوازی 40 تا 70 درصد VO2max و مقاومتی50 تا 70 درصد (1RM) و گروه 15 نفری (شاهد) قرار گرفتند. تغییرات در سطوح سرمی قند ناشتا، تحمل گلوکز دو ساعته و HbA1c بین گروه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته‌ها: در انتهای این مطالعه سطوح سرمی قند ناشتا، تحمل به گلوکز دو ساعته و درصد HbA1c در گروه تمرین به‌طور معنی‌داری بهبود یافتند. ولی گروه شاهد هیچکدام از شاخص‌های گلوکز مورد مطالعه کاهش معنی‌دار نشان ندادند.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه تمرین ترکیبی هوازی و مقاومتی بر اختلال قند ناشتا، اختلال تحمل به گلوکز و هموگلوبین گلیکولیزه بیماران پیش‌دیابتی اثر بخش بوده و به‌عنوان روش موثر توانسته بیماران پیش‌دیابتی را به هدف درمانی و وضعیت طبیعی FBS ، OGTT و HbA1c نزدیک نماید و احتمالا از پیشرفت آن و ابتلا به عوارض متعدد دیابت نوع 2 پیشگیری کند. با این حال مطالعات بیشتر جهت نتیجه‌گیری قطعی توصیه می‌شود.
 
نگار فرشچی، دکتر قمر کیانی، دکتر حسین چیتی،
دوره 26، شماره 117 - ( 7-1397 )
چکیده

زمینه و هدف: مشکلات روان‌پزشکی در بیماران دیابتی نوع یک (I)  نسبت به جمعیت عمومی، شایع‌تر است و می‌تواند روی موفقیت درمان دیابت موثر باشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش پیروی از درمان بیماران دیابتی نوع 1 شهر زنجان در سال 1395 انجام گرفت.
روش بررسی: این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون انجام شد. نمونه‌ی آماری شامل 40 نفر بیمار بود که به روش در دسترس انتخاب شدند و پس از یکسان‌سازی گروه‌ها از نظر سن، جنس، تحصیلات و مدت ابتلا به‌ صورت تصادفی در گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. قبل از اجرای مداخله از هر دو گروه، پیش‌آزمون با استفاده از مقیاس اضطراب بک (BAI)، افسردگی بک (BDI)، پیروی از درمان موریسکی(MMAS) و پیروی از درمان کلی گاس به عمل آمد. گروه آزمایش 8 جلسه به مدت 2ماه و هر هفته یک جلسه، در جلسات واقعیت درمانی شرکت کردند. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد و داده‌ها با استفاده از آزمون‌هایMANOVA  و ANOVA در نرم‌افزار SPSS20 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که واقعیت درمانی موجب کاهش افسردگی و اضطراب و افزایش پیروی از درمان بیماران دیابتی نوع یک (I) می شود. همچنین بین گروه آزمایش و شاهد تفاوت معناداری دیده شد (01/0> P).
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن یافته‌های پژوهش، می‌توان از واقعیت درمانی در درمان بیماران دیابتی نوع 1 که از افسردگی و اضطراب رنج می‌برند و پیروی از درمان پایینی دارند، استفاده کرد.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb