جستجو در مقالات منتشر شده


32 نتیجه برای کاظمی

دكتر علینقی کاظمی ،
دوره 4، شماره 14 - ( 1-1375 )
چکیده


دكتر علی کوشا، دكتر علینقی کاظمی،
دوره 4، شماره 17 - ( 1-1375 )
چکیده


دكتر سید علینقی کاظمی ، دكتر علی کوشا ،
دوره 5، شماره 21 - ( 10-1376 )
چکیده


دكتر سیدعلینقی کاظمی، دكتر سید محمد میری، دكتر جاویدی،
دوره 6، شماره 25 - ( 10-1377 )
چکیده


مهندس سید حسن موسوی کاظمی ، دكتر منصور معتبر ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دكتر علینقی کاظمی، دكتر زهره ترابی ، دكتر علی کوشا ، دكتر مهین کوشا ،
دوره 9، شماره 34 - ( 1-1380 )
چکیده


دكتر سید علینقی کاظمی ، دكتر نورالدین موسوی نسب، دكتر سید کمال الدین فاطمی،
دوره 9، شماره 35 - ( 4-1380 )
چکیده


دكتر سید علینقی کاظمی ، دكتر علی کوشا ، دكتر پروین توین ، دكتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


دكتر بابک رفیع زاده، دكتر علی نقی کاظمی ، دكتر حمید رضا امیر مقدمی، دكتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 12، شماره 47 - ( تير 1383 )
چکیده

خلاصه سابقه و هدف: واکسیناسیون هپاتیت B حداقل در 90 درصد موارد همراه با تولید آنتی بادی خوب بوده است ولی در مطالعات متعددی دیده شده که سطح این آنتی بادی به مرور زمان کاهش می‌یابد. از آنجا که میزان کاهش در جوامع مختلف متفاوت است، مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین سطح سرمی پادتن هپاتیت B علیه آنتی ژنS در کودکان 7 تا 9 ساله‌ی واکسینه شده‌ی روتین کشوری در شهر زنجان در سال 1382 انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی تعداد 273 دانش‌آموز از 10 مدرسه‌ی ابتدایی شهر زنجان به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت نامه‌ی کتبی از والدین و تهیه‌ی 5 میلی‌لیتر از خون نمونه‌ها، سطح سرمی پادتن هپاتیت B علیه آنتی ژن S با کیت ایتالیایی رادیم با روش الیزا اندازه‌گیری شد. تمام سرم‌ها از نظرسطح پادتن هپاتیت B علیه آنتی‌ژن C نیز کنترل شدند. اطلاعات در چهار گروه دارای پادتن هپاتیت صفر، کمتر از 10، بین 10 تا 100 و بیشتر از 100 واحد در میلی لیتر طبقه بندی و سطح سرمی 10 واحد در میلی‌لیتر به عنوان پاسخ‌گویی ضعیف تعیین و میزان واقعی آن در جامعه برآورد گردید. یافته‌ها: از 273 نمونه مورد بررسی، در 5/29 درصد نمونه‌های مورد مطالعه هیچ سطحی از پادتن هپاتیت B علیه آنتی ژن S یافت نشد. در 5/22 درصد افراد میزان آنتی‌بادی زیر 10، در 5/27 درصد بین 10 تا 100 و در 5/20 درصد موارد آنتی بادی بالای 100 واحد در میلی‌لیتر بود. در واقع 52 درصد از نمونه‌ها آنتی بادی کمتر از 10 و 48 درصد آنتی‌بادی بالای 10 واحد در میلی لیتر داشتند. کاهش سطح آنتی بادی در پسران و دختران یکسان بود. 1 درصد از کودکان مورد مطالعه دارای پادتن هپاتیت B علیه آنتی ژن C بودند. نتیجه گیری و توصیه‌ها: کاهش سطح سرمی آنتی بادی هپاتیت B علیه آنتی ژن S 5 سال پس از واکسیناسیون بارز است، ولی این یافته لزوم تجویز دوز یادآور را تایید یا رد نمی‌کند. البته افت آنتی بادی الزاماً به منزله‌ی استعداد به عفونت نیست و ممکن است شخص در مواجه با ویروس بتواند آنتی بادی بسازد. از این رو انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه‌ی بالاتر توصیه می‌گردد.
کبری نوریان، افسانه کاظمیان، یوسف اصلانی، معصومه دل آرام،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بیماری سکته‌ی مغزی سومین علت طبی مرگ در کشورهای پیشرفته است که نقایص عصبی گوناگونی را به دنبال دارد. نظر به اهمیت به کارگیری اقدامات توانبخشی بر کاهش عوارض ناشی از این بیماری، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تاثیر اقدامات توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته‌ی مغزی در شهر کرد در سال 1383 انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش نیمه تجربی دو مرحله‌ای (قبل و بعد) بر روی 30 بیمار مبتلا به سکته‌ی مغزی بستری در بیمارستان انجام شد که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده و دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند. اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی در چهار حیطه (جسمانی، روانی، سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی) قبل و پس از مداخله جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار )و استنباطی (آزمون تی زوج، ویلکاکسون و تی مستقل) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین امتیازات کیفیت زندگی در حیطه های عملکرد جسمانی، روان شناختی، عملکرد اجتماعی و سلامت عمومی بعد از اقدامات توانبخشی افزایش معنی‌داری داشته است (05/0 P=). هم‌چنین امتیاز کلی کیفیت زندگی بعد از اقدامات توانبخشی نسبت به قبل از آن افزایش معنی‌داری داشت (05/0 P=). نتیجه‌گیری: انجام اقدامات توانبخشی بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی تاثیر مثبتی دارد. ایجاد و تقویت مراکز توانبخشی، آموزشی و حمایتی امکان بهره‌مند شدن این بیماران را از این اقدامات فراهم می‌آورد و گام مهمی در راستای استقلال هر چه بیشتر آنان است.


دکتر سید علی النقی کاظمی، دکتر علیرضا زمردی صوفیانی، عبدالرضا اسماعیل زاده، دکتر عبدالکریم شیخی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 14، شماره 57 - ( دى 1385 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: روتاویروس مهم‌ترین علت اسهال شدید همراه با کاهش آب بدن و یکی از 10 پاتوژن مهم عامل بستری در جهان است. از این روی بررسی اپیدمیولوژیک اسهال روتاویروس یکی از موضوعات تحقیقاتی ارزشمند در اکثر کشورها به شمار می‌رود. در کشورهای پیشرفته شناسایی ویروس در نمونه‌ی مدفوع بیماران بستری شده‌ی اسهالی جزء بررسی‌های روتین غربالگری است تا از درمان آنتی‌بیوتیکی بیهوده جلوگیری شود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی 400 نمونه‌ی مدفوع کودکان 2 ماهه تا 5 ساله بستری شده به علت گاستروانتریت در بخش‌های اطفال مرکز آموزشی و درمانی حضرت ولی‌عصر(عج) زنجان جهت شناسایی روتاویروس به روش الیزا (ELISA ) آزمایش شدند. اطلاعات جمع‌آوری شده توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: 5/31 درصد از کودکان مبتلا به اسهال، آلوده به روتاویروس بودند. بیشترین میزان شیوع بین 6 تا 24 ماهگی بوده است. تب و استفراغ شایع‌ترین علامت بیماران بود. تشنج در کودکان مبتلا به اسهال روتاویروس نسبت به کودکان مبتلا به اسهال غیرروتاویروس از شیوع کمتری برخوردار بود(0001/0‍P= ). اسهال ناشی از روتاویروس در فصل پاییز و اسهال غیرروتاویروس در فصل تابستان شایع‌تر بود، که از جهت آماری این تفاوت معنی‌دار است(005/0 P =). بین دو گروه از نظر تب، میزان بروز دهیدراتاسیون، نوع دهیدراتاسیون، وجود بلغم و خون در مدفوع تفاوت آماری معنی‌دار مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌گردد که در بررسی علت اسهال به خصوص در سن 6 تا 24 ماهگی به روتاویروس توجه بیشتر‌ی شده و نمونه‌های مدفوع از جهت روتاویروس نیز مورد بررسی قرار گیرد.


دکتر عبدالحسن کاظمی، دکتر جفری رابسون، دکتر دیوید دنینگ،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: فسفولیپاز‌های ترشحی خارج سلولی عموما در هیدرولیز فسفولیپید‌های خارج سلولی و در نتیجه، تهیه‌ی منابع تغذیه‌ای کربن، نیتروژن و فسفات برای سلول دخالت داشته ولی فسفولیپازهای درون‌سلولی در کنترل اعمال متابولیکی سلول مؤثر بوده و نقش تنظیمی برای فعالیت بیولوژیکی سلول برعهده دارند. تولید فسفولیپاز‌ها در میکروارگانیسم‌های مختلف بیماری‌زا و مکانیسم اثر آن‌ها در بیماری‌زایی این میکروارگانیسم‌ها اخیرا مورد توجه بسیار گسترده‌ای قرار‌گرفته است. روش‌بررسی: در این پژوهش، DNA ژنومی کپک آسپرژیلوس‌فومیگاتوس استخراج گردیده و متعاقب تکثیر قطعه‌ی مورد‌ نظر با تکنیک PCR دژنراتیو از DNA ژنومی میکروارگانیسم‌، قطعه‌ی استخراج شده بهpGEMT-Easy vector پیوند زده شده و سپس به سلول میزبان (E.coli Top 10 F') جهت انجام مراحل بعدی برای شناسایی توالی ژن فسفولیپاز D منتقل گردید. یافته‌ها: سکوانس نوکلئوتیدی ژن pld1 کپک آسپرژیلوس فومیگاتوس به طول 550 نوکلئوتید به ‌دست آمد که همسانی بسیار بالایی با توالی نوکلئوتیدهای ژن مشابه در سایر میکروارگانیسم‌ها را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: مطالعات مربوط به تعیین سکوانس ژن‌ها عمدتا با هدف تعیین میزان مشارکت بیان ژن در بیماری‌زایی میکروارگانیسم؛ تعیین خصوصیات بیوشیمیایی و عملکرد فیزیولوژیک محصول ژن برای استنباط اطلاعات پایه جهت ارایه‌ی شیوه‌ی مصونیت‌بخشی، تهیه‌ی واکسن، دارو یا بلوکر برای محصول ژن و استفاده از محصول ژن به ‌عنوان شاخص تشخیص عفونت صورت می‌گیرد و کلونینگ بخشی از ژن فسفولیپاز D به منظور شناسایی توالی کامل نوکلئوتیدهای این ژن برای رسیدن به اهداف فوق مؤثر خواهد بود.


دکتر رضا قادری، دکتر طوبی کاظمی، دکتر اصغر زربان، مهدی عرفانیان،
دوره 15، شماره 60 - ( پاييز 1386 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: شواهدی مبنی بر نقص سنتز بعضی از اسید‌های چرب در بروز درماتیت سبورئیک و افزایش لیپیدهای سرم در فعالیت قارچ‌های لیپوفیلیک (قارچ پیتی ‌روسپوروم اوال) وجود دارد و مطالعات اپیدمیولوژیک رابطه‌ای بین سطح آنتی‌اکسیدان‌ها و لیپید‌های سرم در بعضی از درماتیت‌ها را مطرح کرده است. این مطالعه جهت بررسی ارتباط بین سطح آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما و لیپید‌های سرم با درماتیت‌سبورئیک انجام شد. روش‌بررسی: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 70 بیمار مبتلا به درماتیت‌سبورئیک با 70 فرد سالم به ‌عنوان شاهد که از نظر جنس و سن همسان شده ‌بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. در هر دو گروه سطوح لیپید‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های پلاسمــا با روش FRAPاندازه‌گیری شد. در افراد مبتلا علاوه بر تهیه‌ی گسترش مرطوب از ضایعه‌ی پوستی، با استفاده از محلول 15 درصد پتاس جهت تأیید تشخیص و شدت پیتی‌‌روسپوروم اوال، نیز نمونه‌گیری انجام ‌شد. اطلاعات به‌ دست آمده با نرم‌افزار SPSS و آزمـون هایT-Test و Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یــافته‌ها: میانگین سطح کلسترول گروه مورد (9/39 ± 5/210 میلی‌گرم ‌بر ‌دسی‌لیتر) بالاتر از گروه شاهد (1/39 ± 5/166 میلی‌گرم‌ بر ‌دسی‌لیتر) بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0P<). میانگین سطح تری‌گلیسرید گروه مورد (3/65 ± 1/138 میلی‌گرم ‌بر ‌دسی‌لیتر) بالاتر از گروه شاهد (2/44 ± 7/91 میلی‌گرم‌ بر دسی‌لیتر) بود و این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0P<). اختلاف معنی‌داری بین میانگین سطح HDL در گروه مورد و شاهد مشاهده نگردید (177/0P<) اما اختلاف معنی‌داری بین میانگین سطح LDL گروه مورد (6/37 ± 5/143 میلی‌گرم ‌بر دسی‌لیتر) و از گروه شاهد (6/35 ± 3/106 میلی‌گرم ‌بر ‌دسی‌لیتر) به‌دست آمد. اختلاف معنی‌داری بین میانگین سطح آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما درگروه مورد و شاهد به ‌دست نیامد (05/0P>). نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های این مطالعه مشخص گردید که بین بیماری درماتیت‌سبورئیک با سطوح کلسترول تام، تری‌گلیسرید و LDL پلاسمای خون رابطه وجود دارد اما ارتباطی بین درماتیت‌سبورئیک با سطوح آنتی‌اکسیدان‌های پلاسما وHDL وجود نداشت.


فاطمه رضائیان، فرناز ضامن میلانی، سیده فائزه میر یوسفی عطا، دکتر عباسعلی جعفری، دکتر عبدالحسن کاظمی، دکتر جواد مهتدی‌نیا، دکتر رضا مهدوی، مرتضی واحد جباری، سید جمال قائم مقامی، دکتر علی رضا استاد رحیمی،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آلودگی گندم‌های نگهداری شده به کپک‌های مولد زرالنون بیانگر خطر سلامتی در مصرف کنندگان می‌باشد که توجه مسئولین سلامت مواد غذایی و قانون گذاران این حوزه را به خود جلب کرده است. زرالنون، مایکوتوکسینی استروژنیک و غیراستروئیدی است که در انسان و حیوانات اختلالاتی مانند بلوغ زودرس جنسی، بزرگی پستان، تغییر وزن غدد، عدم توازن هورمونی، سرطان پستان و سرویکس، نازایی، کاهش باروری و وزن نوزادان و سقط به وجود می‌آورد. انواع کپک فوزاریوم و به طور عمده فوزاریوم گرامیناروم و فوزاریوم کالموروم، مولد این سم می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع، آلودگی گندم‌های انبار شده به قارچ‌های مولد این مایکوتوکسین بررسی گردید. روش بررسی: 162 نمونه از گندم‌های انبار شده استان با ثبت اطلاعات مربوطه جمع‌آوری گردید. آلودگی نمونه‌ها با آزمایش مستقیم، کشت و اسلاید کالچر بررسی شد. یافته‌ها: از 162 نمونه‌ی گندم، دو نمونه استریل و شش نمونه آلودگی باکتریال داشتند. بیشترین آلودگی قارچی، مربوط به آلودگی نمونه‌ها با آسپرژیلوس نیجر (43 درصد) و سپس کپک‌های موکوراسه، پنیسیلیوم، انواع دیگر آسپرژیلوس‌ها، انواع کپک‌های شفاف و سیاه، انواع مخمرها و شبه مخمرها بود. با توجه به تاکید این پژوهش بر آلودگی گندم‌ها به زرالنون، آلودگی 55 نمونه (34 درصد) از مجموع 162 نمونه به کپک‌های مولدزرالنون یعنی فوزاریوم شناسایی شد. نتیجه‌گیری: با وجود مخاطرات ناشی از آلودگی غلات و به‌ویژه گندم به زرالنون، مطالعه‌ی جامعی در مورد آلودگی غلات به زرالنون در ایران صورت نگرفته است و با عنایت به نقش زرالنون در اختلالات ناباروری و سایر عوارض میکوتوکسیکوزیس، لزوم انجام مطالعات تکمیلی و اجرای روش‌های حذف و یا کاهش مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی پر مصرف مانند غلات در کشور ضرورت بیشتری می‌یابد.


دکتر مسعود دارابی، دکتر علی‌اکبر ابوالفتحی، دکتر علیرضا استادرحیمی، دکتر عبدالحسن کاظمی، مقصود شاکر، دکتر محمد نوری،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بیماری آترواسکلروز ناشی از یک تقابل پیچیده بین ژنتیک و عوامل محیطی می‌باشد. برداشت کلسترول از بافت‌های محیطی و انتقال آن به کبد که فرآیند انتقال معکوس کلسترول (RCT) نامیده می‌شود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آترواسکلروز دارد. ذرات HDL و پروتئین انتقال دهنده‌ی کلسترول (CETP) از اجز‌ای مهم RCT محسوب می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پلی‌مرفیسم I405V ژن CETP بر پاسخ به تغییر نسبت اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اسیدهای چرب اشباع (P بهS) بود. روش بررسی: جمعیت مورد مطالعه شامل 85 فرد سالم با ژنوتیپ‌های مختلف I405V (35 نفر II، 36 نفر IV، 14 نفر VV) بود، که طی دو دوره‌ی 28 روزه مورد مطالعه قرار گرفتند. نسبتP بهS رژیم غذایی دوره‌ی اول 1به2 (غنی از اسیدهای چرب چند غیراشباع یا PUFA) و دوره‌ی دوم 3/0 (غنی از اسیدهای چرب اشباع یا SFA) بود. در ابتدا و انتهای هر دوره پروفایل لیپیدی افراد تعیین شد. یافته‌ها: در آغاز مطالعه مقدار لیپیدها و لیپو پروتئین‌های گروه‌های ژنوتیپی تفاوت معنی‌داری نداشت. پس از رژیم غذایی غنی از SFA کاهش غلظت آپولیپوپروتئین A-I و HDL C افرادی که دارای الل V بودند، بیشتر از افراد با ژنوتیپ II بود. نتیجه‌گیری: پلی‌مرفیسم I405V ژن CETP تغییرات نامطلوب ApoA I و HDL C ناشی از کاهش نسبتP بهS رژیم غذایی را تشدید می‌کند.


دکتر سید‌علی‌نقی کاظمی، دکتر مهرداد بردبار حقیقی ثابت، دکتر حمید‌رضا امیر‌مقدمی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب،
دوره 18، شماره 72 - ( 9-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: استفاده مزمن از دارو‌های ضد صرع ممکن است استخوان و متابولیسم آن‌را به‌علت کمبود ویتامین D3تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه تاثیر دوز‌های بالای ویتامین D3 خوراکی بر روی متابولیسم استخوان بررسی گردید. روش بررسی: تعداد 56 کودک بالای 3 سال مبتلا به صرع که حداقل 6 ماه داروی ضد صرع مصرف کرده‌اند، وارد مطالعه شده، سطح سرمی فسفاتاز قلیایی، کلسیم، فسفر و ویتامین D3آن‌ها سنجیده شد. سپس به یک گروه یک قرص و به دو گروه دیگر به ترتیب دو و سه قرص 50 هزار واحدی ویتامین D خوراکی تجویز شد. سطح سرمی پارامترهای فوق دو ماه پس از تجویز ویتامینD3 خوراکی، مجدداً سنجیده، با مقادیر قبلی مقایسه گردید. یافته‌ها: بعد از تجویز ویتامین D3 کاهش ALP (001/0P<)، افزایشCa (01/0P<) و افزایش سطح Vit D3 سرم (001/0P<) قابل ملاحظه بود. بیشترین میزان افزایش سطح Vit D3 سرم در گروهی دیده شد که سه قرص ویتامین D دریافت کرده بودند (001/0P<)). نتیجه‌گیری: کاهش سطح سرمی ویتامین D3 به‌دنبال مصرف طولانی مدت داروهای ضد صرع و افزایش آن به‌دنبال مصرف مکمل‌های ویتامین D، بیان‌گر آ‌ن ‌است که می‌توان از این روش برای پیشگیری از عوارض زیان‌آور اسکلتی این داروها بهره برد.


معصومه کاظمی، دکتر هدایت صحرایی، دکتر مهناز آذرنیا، دکتر حسین بهادران، مریم صالحی،
دوره 18، شماره 73 - ( 4-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف مورفین در طی دوران بارداری می‌تواند سبب تأخیر در تکوین جنین گردد. این پژوهش توجه بیشتر به بررسی اثر مصرف مورفین توسط مادر باردار و اثر آن برتکوین حوضچه‌های خونی جفت در جنین ده روزه‌ی موش‌های نژاد ویستار نموده است. روش بررسی: موش‌های ماده‌ی بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار با محدوده‌ی وزنی 170 تا 200 گرم استفاده شد. گروه‌های آزمایش پس از بارداری، مورفین را با دوز 05/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر در آب آشامیدنی دریافت نمودند و گروه کنترل آب آشامیدنی دریافت ‌کردند. گروه‌های آزمایش و کنترل در روز دهم ‌بارداری با کلروفرم کشته شده، جفت و رحم طی عمل جراحی از بدن حیوان خارج و به منظور فیکس شدن به مدت بیست روز در محلول فرم آلدئید 10 درصد قرار گرفتند. سپس جفت‌های فیکس شده مراحل پردازش بافتی، برش‌گیری، رنگ‌آمیزی با روش هماتوکسیلین ائوزین را طی و از نظر تکوین مورد ارزیابی قرار گرفت. ضخامت لایه‌ها، اندازه‌ی سطح حوضچه‌های خونی، همچنین تعداد سلول‌های هر دو بخش مادری و جنینی جفت به وسیله‌ی میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج ما نشان داد که ضخامت بخش جنینی و اندازه‌ی سطح حوضچه‌ها‌ی خونی بخش مادری و جنینی جفت در گروه آزمایش کاهش، همچنین ضخامت بخش مادری جفت و تعداد سلول‌های بخش‌های مادری و جنینی جفت در گروهای آزمایش افزایش یافت. نتیجه‌گیری: مصرف مورفین خوراکی می‌تواند از تکوین و عملکرد طبیعی حوضچه‌های خونی و سلول‌های جفت جلوگیری کند. ا


دکتر حبیب ناظم، دکتر فرانک شریفی، دکتر سید‌علی‌نقی کاظمی، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، نصرالله غرقی، ثریا بوئینی، دکتر علی‌اوسط ملتی،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: رزیستین، آدیپوکین جدیدی است که احتمالا در مقاومت به انسولین نقش ایفا می‌کند. در این مطالعه بر آن شدیم تا ارتباط این هورمون‌های متابولیکی را با هم و با اندکس‌های رشدی نوزادان بررسی کنیم. روش بررسی: در این مطالعه 80 نوزاد و مادر آن‌ها وارد مطالعه شدند. اندکس‌های رشدی، درصد چربی، اندکس مقاومت انسولین (HOMA-IR) نوزادان، وزن پلاسنتا و شاخص توده‌ی بدنی (BMI) مادران تعیین شد. رزیستین و لپتین و انسولین با روش الایزا اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: در این مطالعه سطح رزیستین خون بند ناف (53 /1±77/10 نانوگرم بر میلی‌لیتر) بالاتر از آن در خون مادران (71/5±91/7 نانوگرم بر میلی‌لیتر) بود. ارتباطی بین رزیستین سرم مادر با رزیستین، لپتین و انسولین خون بند ناف نوزادان و اندکس‌های رشدی نوزادان مشاهده نشد. همچنین بین رزیستین خون بند ناف با اندکس‌های رشدی نوزادان و میزان انسولین و درصد چربی خون بند ناف ارتباط وجود نداشت. اما بین رزیستین بند ناف با میزان لپتین بند ناف ارتباط معنی‌دار بود (048/0, P=222/0r=). همچنین لپتین خون بند ناف ارتباط معنی‌داری با BMI (047/0, P=223/0r=)، پاندورال اندکس (058/0, P=212/0r=)، اندکس مقاومت انسولین (052/0, P=426/0r=) و درصد چربی (014/0, P=247/0r=) خون بند ناف نوزادان داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق، رزیستین خون بند ناف نه بطور مستقیم بلکه ممکن است از طریق لپتین در مکانیسم‌های رشدی و مقاومت انسولین نوزادان نقش داشته باشد، که برای پی بردن به این موضوع به مطالعات و بررسی‌های بیشتر نیاز است.صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb