جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای کرمانشاهی

سیما کرمانشاهی ، د كتر اصغر حمیدی ، ملیحه اسدالهی ،
دوره 6، شماره 24 - ( 7-1377 )
چکیده


کاظم حسین زاده ، سیما کرمانشاهی ، علی خوانین ،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


مریم زعیمی پور کرمانشاهی، دکتر زهره ونکی، دکتر ابراهیم حاجی زاده،
دوره 13، شماره 50 - ( فروردين 1384 )
چکیده

چکیده زمینه وهدف: مطالعات متعددی در مورد بررسی رفتارهای مدیران پرستاری و توانمندسازی پرسنل پرستاری نشان داده‌اند که مدیران با رفتارهای اثربخش خود، می‌توانند سبب توانمندسازی پرسنل شده و بر رضایت شغلی، حس تعهد، مسئولیت پذیری، بهره وری و کیفیت ارایه خدمات تأثیر مثبت گذارند. هدف از مطالعه‌ی حاضر نیز تعیین تاثیر بازآموزی مهارت‌های مدیریتی مدیران پرستاری بر توانمندسازی پرسنل پرستاری در تهران در سال 1383 می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه‌ی نیمه تجربی ( از نوع قبل و بعد) بر روی 111 نفر از پرسنل پرستاری یکی از بیمارستان‌های آموزشی منتخب شهر تهران انجام گرفت. قبل از مداخله، توانمند سازی پرسنل پرستاری از طریق پرسش نامه (که قبلا پایایی و روایی آن تعیین شده بود) مورد سنجش قرار گرفت. سپس برنامه‌ی بازآموزی ( به مدت3 ماه متوالی) برای تمامی مدیران پرستاری(20 n=) همان بیمارستان به عنوان مداخله انجام گرفت. مدیران موظف بودند یادگیری خود را در قالب رفتارها و تصمیم گیری‌های مدیریتی در طول مدت آموزش و یک ماه پس از اتمام آن به کار گیرند و گروه محققین به عنوان مشاور همواره در معیت آنان بودند. یک ماه پس از اتمام بازآموزی مجدداٌ توانمندی پرسنل بررسی شد. داده‌ها طبقه‌بندی و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون آماری تی زوج و آنالیز رگرسیون ) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: 73 درصد پرسنل پرستاری قبل از مداخله و 74 درصد آنان پس از مداخله دارای توانمندی درحدمتوسط بودند. میانگین توانمندی پرسنل قبل از مداخله 18 ± 5/96 بود که پس از مداخله به 1/16± 9/106 افزایش یافت. آزمون آماری تی زوج تفاوت معناداری را بین توانمندی پرسنل قبل و پس از مداخله نشان داد (001/0 P=). آنالیز رگرسیون چندگانه‌ی گام به گام نشان داد که پیشگویی کننده‌های توانمندی پرسنل در مرحله‌ی قبل و پس از مداخله، تغییر در ابعاد روحیه و درک محیط سالم می‌باشند. نتیجه‌گیری: مطالعه نشان داد که تغییر رفتارهای مدیران منجر به افزایش توانمندی پرسنل پرستاری گردیده است. از این رو به نظر می‌رسد برنامه‌ی بازآموزی مهارت‌های رهبری و مدیریتی مدیران پرستاری با ارتقای دانش کاربردی مدیران و اثربخشی بیشتر رفتارهای آنان، سبب توانمندسازی سازمانی و روانی پرسنل پرستاری و ارتقا‌ی عملکرد حرفه‌ای آنان می‌گردد.


دکتر سیما کرمانشاهی، شهلا حسین زاده، دکتر فاطمه الحانی،
دوره 16، شماره 65 - ( 10-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: دیسمنوره شایع‌ترین نوع شکایت و از مهم‌ترین مسایل بهداشتی دختران نوجوان می‌باشد و معمولا آن‌ها در این موقعیت به ‌دنبال هیچ‌گونه دریافت اطلاعات و یا درخواست کمک از افراد حرفه‌ای نیستند. در این مطالعه تأثیر برنامه‌ی مشاوره‌ی گروهی بر وضعیت دیسمنوره‌ی اولیه‌ی دختران دبیرستانی در شهریار استان تهران سنجیده شده است. روش بررسی: این مطالعه‌ی نیمه‌تجربی، به صورت پس‌آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است. به‌این منظور 80 دانش‌آموز دختر 14 الی 18 ساله به صورت نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. ابتدا در هر دو گروه، جمع‌آوری اطلاعات بر اساس پرسش‌ نامه، یادداشت 24 ساعته خوراک، بررسی وضعیت و شدت درد، عملکرد تغذیه‌ای و فعالیت‌های بدنی انجام گرفت. پس از آن در گروه آزمون برنامه‌ی مشاوره‌ی گروهی طی 8 جلسه 5/1 الی 2 ساعته برگزار گردید و سپس با ارایه‌ی چک لیست خود گزارش‌دهی به گروه‌های شاهد و آزمون، طی 3 دوره‌ی متوالی قاعدگی، گروه‌ها پیگیری شدند. در پایان این دوره، مجددا هر دو گروه مورد ارزیابی قرارگرفتند. یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که شدت دیسمنوره‌ی اولیه در گروه شاهد و آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی‌داری داشته است (001/0P=). همچنین بین عملکرد تغذیه و ورزش دختران در هر گروه قبل و بعد از برنامه‌ی مشاوره تفاوت معنی‌داری نشان داده است (05/0P=). یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارایه‌ی برنامه‌ی مشاوره‌ی گروهی می‌تواند سبب کاهش شدت دسیمنوره اولیه و نیز افزایش عملکرد (تغذیه، ورزش) دختران گردد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش جهت پیشگیری و کاهش شدت دیسمنوره اولیه، پیشنهاد می‌شود برنامه‌های مشاوره متناسب با شرایط افراد از نظر فرهنگی، اجتماعی و در سطح مدارس اجرا گردد. واژگان کلیدی: مشاوره‌ی گروهی، دیسمنوره‌ی اولیه، تغدیه، ورزش


دکتر فاطمه لالوها، دکتر خدیجه علمی زاده، امیر جوادی، دکتر طلعت دباغی قلعه، دکتر بهارک کرمانشاهی،
دوره 20، شماره 83 - ( 6-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: تست چالش گلوکز (GCT)جهت غربالگری دیابت بارداری در هفته 24 تا 28 برای خانم‌های باردار انجام می‌شود. زنان با GCT غیرطبیعی برای انجام تست تحمل گلوکز (GTT) انتخاب می‌شوند. در صورت مختل بودن GTTتشخیص دیابت بارداری گذاشته می‌شود. شواهدی وجود دارد که GCT غیرطبیعی به تنهایی با افزایش پیامدهای نامطلوب بارداری همراه است. هدف از این مطالعه بررسی پیامد بارداری در افراد با GCT غیرطبیعی همراه با GTT طبیعی بود. روش بررسی: در این مطالعه‌ی طولی آینده‌نگر در 190 خانم باردار، GCT در هفته‌ی 24تا 28 بارداری انجام شد. 95 زن باردار با GCT غیرطبیعی و GTT طبیعی (مواجهه) و 95 زن باردار با GCT طبیعی (گروه کنترل غیر مواجهه) وارد مطالعه شده و از نظر پیامدهای نامطلوب بارداری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: میانگین وزن نوزادان درگروه مواجهه 524 ± 3397 و در گروه کنترل 384 ± 3234 گرم بود (015/0=P). در گروه مواجهه 14 نوزاد (7/14 درصد) و گروه کنترل 4 نوزاد (2/4 درصد) ماکروزوم بودند (013/0=P). فراوانی زایمان زودرس در گروه مواجهه 8 نفر (4/8 درصد) و گروه کنترل یک نفر (1 درصد) بود (03/0=P). فراوانی پره اکلامپسی در گروه مواجهه 8 نفر (4/8 درصد) و گروه کنترل 1 نفر (1 درصد) بود (03/0=P). سابقه‌ی خانوادگی ابتلا به دیابت در گروه مواجهه 20 نفر (21 درصد) و گروه کنترل 1 نفر (1 درصد) بود (001/0>P). متوسط تغییرات BMI در گروه مواجهه 7/1+5 و گروه کنترل 3/4+3/4 بود (004/0>P). نتیجه‌گیری: نسبت ساکروزومی، زایمان زودرس، پره‌اکلامپسی، سابقه‌ی خانـوادگی دیابت، BMI بالا و متوسط وزن موقـع تولد در زنان باردار با GCT غیرطبیعی بیشتر بود. لذا به‌دلیل افزایش برخی پیامدهای نامطلوب بارداری پیگیری دقیق زنان در طی بارداری ضروری است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پیشرفت‌های تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb