جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای کشاورز

دکتر فردین مهرابیان، دکتر امیراشکان نصیری‌پور، سکینه کشاورز محمدیان،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: بهره‌وری نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران هر سازمان است. این پژوهش با هدف بررسی میزان اهمیت مولفه‌های شناسایی شده‌ی بهره‌وری نیروی انسانی از دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام شده است روش بررسی: این پژوهش توصیفی، تحلیلی مقطعی، در ماه‌های شهریور، مهر و آبان 1388 انجام شده است. صاحبان فرآیند برای تعیین مولفه‌های بهره‌وری نیروی انسانی 45 نفر از خبرگان و صاحب‌نظران مدیریت و برای تعیین میزان اهمیت مولفه‌های شناسائی شده، 321 نفر از اعضای هئیت علمی و کارشناسان آموزشی دانشکده‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی محقق ساخته با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه‌ی راهنما، که اعتبار محتوای آن به‌صورت Expert Panel و اعتبار سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (تحلیل مولفه‌های اصلی) و تحلیل عاملی تائیدی (حداکثر درست نمایی) صورت گرفت، پایایی آن از روش آزمون مجدد و همسانی درونی با استفاده از آلفا‌ی کرونباخ تایید و سپس مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی از طریق آنالیز مسیر شناسایی شدند. یافته‌ها: در تحلیل مسیر، مولفه‌های فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر استاندارد 51/0، عوامل انگیزشی با ضریب مسیر استاندارد 25/0، شرایط محیطی با ضریب مسیر استاندارد 17/0، توانمندسازی نیروی انسانی با ضریب مسیر استاندارد 11/0 و شیوه رهبری با ضریب مسیر استاندارد 08/0، تغییرات بهره‌وری نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را تبیین نمودند. نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی، عوامل انگیزشی، شرایط محیطی، توانمندسازی کارکنان و شیوه‌ی رهبری به ترتیب مهم‌ترین عوامل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بودند که فرهنگ سازمانی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل برخوردار بود.


دکتر اعظم بحیرایی، آذر شمسی، دکتر افشین محسنی فر، دکتر انوشیروان کاظم نژاد، دکتر محمد میلانی، دکتر سید علی کشاورز،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: مواجهه شیرخواران با دود محیطی سیگار یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر مواجهه با دود محیطی سیگار بر وزن گیری شیرخواران بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همگروهی آینده‌نگر بود. دو گروه مورد مطالعه شامل 51 شیرخوار در گروه مواجهه یافته و 51 شیرخوار در گروه مواجهه نیافته بودند که در سه دوره‌ی 5 تا 7 روزگی، 2 ماهگی و 4 ماهگی وزن آن‌ها اندازه‌گیری شد. مواجهه با دود محیطی سیگار از دو طریق پرسشنامه و کوتینین ادرار شیرخوار ارزیابی شد. به این منظور نمونه‌ی ادرار آن‌ها نیز در هر بار پیگیری جمع‌آوری گردید. برای آنالیز داده‌ها از آزمون‌های آماری تی مستقل،کای اسکوئر، فیشر و آزمون کاپا استفاده شد. یافته‌ها: در ارزیابی میزان مواجهه‌ی میانگین کوتینین ادرار شیرخواران در بدو ورود به مطالعه (5 تا 7 روزگی), در دو ماهگی و نیز 4 ماهگی در گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه‌ی نیافته دارای تفاوت معنی‌داری بود (0001/0P<). از نظر وزن گیری نیز در دو دوره پیگیری 2 ماهگی و 4 ماهگی میانگین وزن شیرخواران گروه مواجهه یافته نسبت به گروه مواجهه نیافته کاهش معنی‌داری نشان می‌داد (0001/0P<). نتیجه گیری: با توجه به کاهش وزن‌گیری شیرخواران مواجهه یافته با درد محیطی سیگار در این مطالعه، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری با دوره‌های طولانی‌تر پیگیری بر تمامی جوانب رشد شیرخوار مواجهه یافته صورت گیرد.


دکتر زکیه کشاورزی، وجیهه علی خانی، دکتر مهران وطنچیان، دکتر عباس طباطبایی یزدی، دکتر بهرام بیباک، رضا محبتی،
دوره 22، شماره 95 - ( 6-1393 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کولیت اولسراتیو شامل گروهی از اختلالات التهابی مزمن با اتیولوژی نامشخص است که دستگاه گوارش را درگیر می‌کند. آلوئه‌ورا در بسیاری از شرایط مانند ترمیم زخم استفاده می‌گردد. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره‌ی آبی این گیاه بر میزان ترشح اسید معده و هیستوپاتولوژی کولون در مدل القای کولیت اولسراتیو حاد به روش اسید استیک در موش صحرایی می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه به صورت تجربی بر روی 32 سر رت نژاد ویستار با وزن (200 تا 250 گرم) صورت گرفت. حیوانات بهطور تصادفی به چهار گروه سالم، گروه کولیت القا شده با اسید استیک، گروه درمان با آلوئه ورا (به‌مدت 8 روز) و گروه درمان با سولفاسالازین تقسیم شدند. حیوانات پس از بیهوشی با اتر تحت القای کولیت حاد با استفاده از اسید استیک قرار گرفتند. پس از درمان، بیوپسی‌های کولونی از قسمت 10 سانتیمتری انتهایی آن جهت مطالعات هیستوپاتولوژی خارج گردید. به منظور مقایسه کمی ویژگی‌های هیستوپاتولوژیک از سیستم نمره دهی (Bita 2012) استفاده گردید. غلظت اسید معده به روش تیتراسیون اندازه گیری گردید. نتایج به‌صورت میانگین ± انحراف معیار بیان و 05/0 P<معنی‌دار تلقی گردید. یافتهها: درمان با عصاره‌ی آبی آلوئه ورا باعث کاهش اسید معدی نشد. نتایج بافت شناسی نشان‌دهنده‌ی یک پاسخ التهابی در گروه کولیت اولسراتیو بود. عصاره‌ی آلوئه ورا شدت علایم هیستوپاتولوژی کولیت اولسراتیو را کاهش داد، هر چند که میزان کارایی آن از سولفاسالازین کمتر میباشد. نتیجهگیری: با توجه به اثرات بهبود دهنده‌ی این عصاره، به نظر می‌توان از این گیاه در رفع اختلالات کولون استفاده کرد. ولیکن مطالعه‌ی بیشتری جهت تعیین دز موثر این گیاه در کاهش ترشح اسید معدی نیاز است.


دکتر زکیه کشاورزی، رضا محبتی، وجیهه علی خانی، دکتر بهرام بیباک، دکتر موسی الرضا حاج زاده،
دوره 23، شماره 97 - ( 2-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آسیب ایسکمی- پرفیوژن مجدد (Ischemia-Reperfusion )(IR) به کرات در شرایطی مثل جراحی، هموراژی، سوختگی، تروما و عفونت اتفاق می افتد. همچنین مشخص شده است که جنس ماده مقاوت بیشتری نسبت به جنس نر دارد که نشان دهنده عملکرد محافظتی هورمون‌های جنسی زنانه است. لذا هدف از این تحقیق تعیین نقش استروژن، پروژسترون و ترکیب این دو استروئید در حفاظت از آسیب معدی ناشی از I/R می باشد. روش بررسی: 40 سر رت نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه سالم (intact)، آسیب ایسکمی- رپرفیوژن (I/R)، I/R + استرادیول با دوز 1 میلی‌گرم در کیلو‌گرم(E)، I/R+ پروژسترون با دوز 16 میلی‌گرم در کیلو‌گرم (P)و + I/R ترکیب استرادیول (1 میلی‌گرم در کیلو‌گرم)+ پروژسترون (16 میلی‌گرم در کیلو‌گرم) تقسیم شدند. بعد از بیهوشی حیوان و لاپاراتومی، شریان سلیاک به مدت 30 دقیقه مسدود شده و سپس گردش خون به مدت 24 ساعت برقرار شد و نهایتا پارامترهای مورد نظر بررسی گردید. نتایج بصورت میانگین± انحراف معیار بیان و P<0/05 معنی‌دار تلقی گردید. یافته‌ها: غلظت اسید معدی بعد از القای آسیب ایسکمی- رپرفیوژن معدی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت ((P<0/001. درمان با استرادیول، پروژسترون(P<0/05) و ترکیب استرادیول و پروژسترون (P<0/01) به‌طور معناداری میزان اسید معدی را کاهش داد. ارزیابی هیستوپاتولوژیک بافت معدی نشانگر حضور یک زخم معده‌ی فعال همراه با خراش‌های سطحی و خونریزی، ادم زیر مخاطی و التهاب مشخص در گروه ایسکمی- رپرفیوژن بود. در گروه های تحت درمان با استروژن و پروژسترون، اولسر مشاهده نشد و لیکن خراشهای سطحی، ادم و التهاب دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به اثرات کاهش دهنده‌ی اسید و ویژگی‌های محافظتی استروژن و پروژسترون بر بافت معدی به دنبال آسیب ایسکمی- رپرفیوژن معدی ایجاد شده، شاید بتوان از استروئیدهای جنسی زنانه در رفع اختلالات ایسکمیک دستگاه گوارش استفاده کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb