جستجو در مقالات منتشر شده


15 نتیجه برای کمالی

دكتر علیرضا کمالی ،
دوره 3، شماره 9 - ( دو فصلنامه 10-9 1373 )
چکیده


دكتر علیرضا کمالی ، محمد باقر عبدی،
دوره 3، شماره 11 - ( دو فصلنامه 11-12 1374 )
چکیده


دكتر علیرضا کمالی ، دكتر صدرالدین کلانتری ،
دوره 8، شماره 30 - ( دو فصلنامه 30-31 1379 )
چکیده


دكتر علیرضا کمالی ، دكتر فاطمه جعفری ،
دوره 8، شماره 33 - ( 10-1379 )
چکیده


صدیقه کمالی ، فاطمه شهنام ، محمدحسین پورمعماری،
دوره 11، شماره 43 - ( تير 1382 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع بالای دیابت حاملگی و اهمیت تشخیص به موقع آن برای پیشگیری از عوارض در مادر و جنین و نیز پژوهش های اخیر در خصوص استفاده از 75 گرم گلوکز به جای 100 گرم در تشخیص دیابت حاملگی، مطالعه حاضر جهت بررسی رابطه تشخیص دیابت بر اساس آزمون تحمل گلوکز 75 گرمی با ایجاد عوارض در مادر و جنین طی سال های 81ـ1380 انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی تعداد 450 نفر از زنان حامله، به روش آسان انتخاب شدند. تست تحمل گلوکز با 75 گرم گلوکز در بین هفته های 24 تا 28 حاملگی برای تمام افراد انجام شد و بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا افرادی که دو یا بیش از دو نمونه قند پلاسمای غیر طبیعی داشتند به عنوان افراد حامله دیابتی مشخص شدند. سپس اطلاعات مربوط به پی آمدهای نامطلوب حاملگی شامل ناهنجاری های مادرزادی، ماکروزومی، پره اکلامپسی ـ اکلامپسی، زایمان زودرس و مرگ جنین از طریق مطالعه پرونده های پزشکی این افراد بعد از وضع حمل به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آزمون های کای دو و دقیق فیشر استفاده شد.یافته ها: در این مطالعه 9/2 درصد از افراد آزمون غربال گری مثبت داشتند. هم چنین یک ارتباط معنی دار آماری بین آزمون غربال گری مثبت و نتایج زیان بار حاملگی شامل ناهنجاری های مادرزادی، ماکروزومی، پره اکلامپسی، اکلامپسی و زایمان زودرس وجود داشت ((P<0.01. لیکن بین آزمون غربال گری مثبت با مرگ جنین ارتباط معنی داری وجود نداشت. علاوه بر این ارتباط معنی دار آماری نیز بین آزمون غربال گری مثبت با برخی مشخصات فردی مادر از قبیل: سن، وزن، نمایه توده بدنی، تعداد حاملگی، گلوکوزوری، سطح قند خون ناشتا و نیز سابقه زایمان زودرس، مرگ جنین و ماکروزومی وجود داشت (001/0 (P=. ارتباطی بین تاریخچه ناهنجاری در نوزادان قبلی و نیز تاریخچه دیابت حاملگی با آزمون غربال گری مثبت دیده نشد.نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به ارتباط آزمون غربال گری مثبت با برخی عوامل خطرساز در مادر و نیز برخی پی آمدهای نامطلوب حاملگی، به نظر می رسد استفاده از 75 گرم گلوکز برای غربال گری دیابت، حداقل در مادران پرخطر، مفید باشد. انجام مطالعات گسترده تر در خصوص مقایسه روش تشخیص با 75 گرم گلوکز، با روش 100 گرم توصیه می شود.
صدیقه کمالی، الهام جعفری، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 17، شماره 69 - ( 10-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کمردرد یکی از شایع ترین شکایات زنان باردار است که منجر به ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره، اشتغال و اختلال خواب در ایشان می‌شود. مطالعه‌ی حاضر به منظور تعیین تاثیر چرخش لگنی نشسته برناتوانی فیزیکی زنان نخست زای مبتلا به کمردرد در سه ماهه‌ی سوم بارداری انجام شده است. روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 60 زن نخست‌زای مراجعه کننده جهت مراقبت‌های پری ناتال به سه درمانگاه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زنجان انجام شد. ابتدا 60 زن نخست‌زا به طور آسان انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت 8 هفته در طول سه ماهه سوم حاملگی چرخش لگنی نشسته را انجام دادند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و با استفاده از مقیاس VAS و Disability Rating Index (DRI) در روزهای 0 و 56 (قبل و بعد از مداخله) انجام شد. یافته‌ها: تفاوت آماری معنی‌داری از نظر سن، شغل، تحصیلات، شاخص توده‌ی بدنی و شدت ناتوانی فیزیکی بین دو گروه قبل از مداخله دیده نشد. شدت ناتوانی فیزیکی در گروه آزمون بعد از مداخله به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (0001/0P<)، در حالی‌که در گروه شاهد شدت ناتوانی فیزیکی با پیشرفت بارداری افزایش یافته بود (0001/0P<). همچنین در گروه آزمون انجام چرخش لگنی نشسته باعث کاهش شدت کمردرد در مقایسه با قبل از مداخله و گروه شاهد شده بود (0001/0P<). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد استفاده از تمرینات ورزشی از جمله، چرخش لگنی نشسته در زنان بارداری که از کمردرد و ناتوانی ناشی از آن رنج می‌برند و در عین حال مایل به استفاده از درمان‌های تهاجمی و داروهای شیمیایی تسکین درد نیستند، اقدام موثری می‌باشد.


بهرام امینی، دکتر مهدی کمالی، دکتر علی زارعی محمودآبادی، دکتر یوسف مرتضوی، دکتر آزاده ابراهیم حبیبی، ابراهیم بیات، نیما فرهادی، حمیدرضا جوادی، امیر همایون کیهان،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آنتی بادی بر علیه اگزوتوکسین A سودوموناس آیروژینوزا می‌تواند در ایمونوتراپی همراه با درمان آنتی بیوتیکی در بیماران دچار سوختگی شدید استفاده گردد. اگزوتوکسین A یکی از فاکتورهای بیماریزای سودوموناس آیروژینوزا است که از سه جایگاه اتصال دهنده، انتقال دهنده و کاتالیتیک تشکیل شده است. هدف از این مطالعه تولید نوترکیب جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A این میکرواورگانیسم، جهت تولید آنتی‌بادی بر علیه آن می‌باشد. روش بررسی: نمونه‌های سودوموناس آیروژینوزا از بیماران دچار سوختگی نوع دو و سه بستری در بیمارستان آیت الله موسوی زنجان، جدا و با روش‌های کشت و انجام آزمایشات بیوشیمیایی شناسایی گردید. DNA باکتری استخراج و وجود ژن اگزوتوکسین A روی کروموزوم باکتری از طریق PCR تایید گردید. جایگاه کاتالیتیک اگزوتوکسین A توسط PCR تکثیر و محصول PCR و پلاسمید توسط آنزیم‌های برش دهنده محدودالاثر، برش داده شدند. محصول PCR و پلاسمید پس از الحاق به باکتری میزبان E. coli BL21(DE3) تراریخت گردید. کلون‌ها با واکنش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی غربالگری و تایید گردیدند. یافته‌ها: توالی‌ بازهای منطقه‌ی کاتالیتیک اگزوتوکسین A با اطلاعات بانک ژنی مقایسه و میزان تشابه آن‌ها ارزیابی گردید. نتایج بیانگر عدم وجود تغییر در ژنوم آن در سوش‌های مورد مطالعه در کشور بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که حدود 90 درصد باکتری‌های جدا شده دارای سم اگزوتوکسین A بودند. و سوش‌های جدا شده از ایران با توالی‌های گزارش شده در بانک ژن مشابه بودند.


دکتر هدا کاوسی، دکتر کورش کمالی، دکتر فرهاد غریب‌دوست،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ویتامین د یک فاکتور مهم برای هموستاز کلسیم می‌باشد و تاثیر آن در تنظیم سیستم ایمنی و کاهش احتمال بروز بیماری‌های التهابی مطرح شده است. هدف مطالعه بررسی سطح ویتامین د در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با فعالیت بیماری ‌بود. روش بررسی: مطالعه به صورت مقطعی با 135 بیمار که کرایتریای انجمن روماتولوژی آمریکا را داشتند، انجام شد. سطح سرمی ویتامین د کمتر از 30 نانو گرم در میلی‌لیتر به عنوان کمبود در نظر گرفته شد و مقادیر کمتر از 10 به عنوان کمبود شدید لحاظ گشت. فعالیت بیماری بر اساس DAS28 با استفاده از نرم افزار مربوطه محاسبه گردید. در این مطالعه از نتایج سطح ویتامین د و سن 224 مراجعه کننده آزمایشگاه مرکز روماتیسم ایران در تابستان سال 1389 که در نتایج آزمایشگاهی هیچ اختلال روماتیسمی نداشتند، به‌عنوان گروه کنترل تاریخی استفاده شد. یافته‌ها: 135 بیمار شامل 8/82 درصد خانم با میانگین سنی9/46 و طول مدت بیماری 3/9 سال وارد مطالعه شدند. میانگین DAS28، 47/3 بود. 113 بیمار DAS28 بالاتر از 6/2 که 2/5 درصد با DAS28 بالاتر از 1/5 و 4/50 درصد با DAS28 2/3 تا 1/5 و 6/28 درصد DAS28 6/2-2/3 داشتند. میانگین سطح ویتامین د 9/35 بود. 3/59 درصد بیماران سطح ویتامین کمتر از 30 نانو گرم در میلی‌لیتر داشتند که از این میزان 9/8 درصد سطح کمتر از 10 داشتند. ارتباط آماری معنی‌دار بین سطح ویتامین د با DAS28 مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کمبود ویتامین ‌د در بیماران آرتریت روماتویید شایع است اما این میزان بیشتر از کمبود مشاهده شده در افراد سالم نمی‌باشد. بین سطح ویتامین د با فعالیت بیماری ارتباطی وجود ندارد.


دکتر سیدعلینقی کاظمی، دکتر رضا شروین بدو، دکتر بابک اهرچی فرشی، دکتر کوروش کمالی،
دوره 21، شماره 89 - ( 6-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: مصرف متناوب بنزودیازپین‌ها در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب توصیه می‌شود. پژوهش حاضر جهت مقایسه‌ی تاثیر نیترازپام متناوب در مقایسه با دیازپام در پیشگیری از عود تشنج ناشی از تب انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی کودکانی که از نظر نورولوژیک سالم ولی دچار تشنج ناشی از تب شده و مابین سنین 6 ماه تا 3 سال بودند و نیز سابقه‌ی استفاده از داروهای ضد تشنج یا سابقه‌ی صرع در افراد فامیل نداشتند، انجام گرفت. به بیماران به صورت اتفاقی نیترازپام (36 مورد) و دیازپام (37 مورد) در هنگام بروز تب تجویز گردید و توصیه شد که دارو به مدت 48 ساعت از شروع تب ادامه یابد. کلیه‌ی بیماران از زمان شروع تشنج به‌مدت 9 ماه پی‌گیری شدند. نتایج: عود تشنج در 4 بیمار گروه دیازپام (8/10 درصد) اتفاق افتاد. در گروه نیترازپام عود تشنج ملاحظه نگردید. متغیرهای سن، جنس، وزن، قد، درجه‌ی تب در زمان وقوع تشنج، طول مدت تشنج و میزان هموگلوبین در دو گروه تفاوت آماری معنی‌دار نداشته‌اند. همچنین این متغیرها تفاوت آماری معناداری در بین عودکرده‌ها با عودنکرده‌ها نداشتند. نتیجه‌گیری: درمان پیش‌گیری متناوب با نیترازپام در مقایسه با دیازپام به نظر می‌رسد دارای ارجحیت بالینی باشد. برای کسب نتایج دقیق‌تر بالینی و آماری مطالعات بیشتری با حجم نمونه بالاتر توصیه می‌شود.


دکتر فرانک شریفی، دکتر مهران نظام دیبا، دکتر کوروش کمالی،
دوره 22، شماره 94 - ( 5-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: دیابت بارداری و کم کاری تیروئید از شایع‌ترین اختلالات اندوکرین در بارداری هستند و هردو از شرایط مقاومت به انسولین محسوب می‌شوند. هورمون‌های تیروئیدی مادر نقشی مهم در امبریوژنز و بلوغ جنین و IQ کودک وی دارد. براساس تجربیات بالینی ما به‌نظر می‌رسد کم کاری تحت بالینی تیروئید در مبتلایان به دیابت بارداری شایع‌تر است. از آنجاکه تست‌های عملکرد تیروئید جزء تست‌های روتین دوران بارداری محسوب نمی‌شود، لذا ما در این مطالعه ضمن بررسی عملکرد تیرویید، ارتباط آن با مقاومت به انسولین را در خانم‌های باردار مورد بررسی قراردادیم. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر مطالعه‌ای توصیفی تحلیلی بود که در آن 142 زن باردار در دو گروه مبتلا به دیابت بارداری و زنان سالم شرکت داشتند. بر روی کلیه‌ی شرکت کنندگان پس از اخذ اطلاعات دموگرافیک و محاسبه‌ی BMI، تست تحمل گلوکز انجام شد. همچنین برروی نمونه خون ناشتا تست‌های عملکرد تیروئید، سطح سرمی آنتی بادی ضد TPO و انسولین ناشتا اندازه‌گیری شد. نتایج به‌دست آمده با استفاده از آمارهای توصیفی و تست‌های آماریT-Test و کای دو و مدل رگرسیون چندمتغیره آنالیز شد. یافته‌ها: در این مطالعه 68 زن باردار با دیابت بارداری (GDM) و 74 زن باردار سالم شرکت داشتند. سن و BMI زنان دچار GDM بیشتر از گروه کنترل بود (0001/0< P) سطح TSH سرمی پس از حذف عوامل مداخله‌گر در هیچیک از دو گروه همبستگی معنی‌داری با سطح انسولین و اندکس HOMA-IR نداشت. در میان گروه بیماران 7/14درصد و در میان گروه سالم 8/6درصد سطح Anti-TPO بیش ازحد طبیعی داشتند (171/0=P). سطح آنتی‌بادی ضد TPO هم با اندکس HOMA-IR (01/0=P) و هم باسطح انسولین (003/0=P) ارتباط آماری معنی‌داری داشت. نتیجه گیری: در مجموع نتایج این مطالعه همراهی اختلال عملکرد تیرویید را با دیابت بارداری نشان نداد، اگرچه آنتی‌بادی‌های ضدتیرویید در دیابت بارداری بیشتر دیده شد. انجام مطالعات آینده با حجم نمونه بالاتر می‌تواند به نتیجه‌گیری دقیق‌تر در این زمینه کمک کند.


دکتر مریم حسن، حسین جهانگیری، دکتر کورش کمالی، دکتر زویا هژبری،
دوره 23، شماره 101 - ( 6-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: انتروکوک‌ها مشکلات فراوانی را از لحاظ عدم موفقیت در درمان و ایجاد مرگ و میر در بیماران به وجود می‌آورند که این امر، بیشتر به دلیل مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها می‌باشد. از آن جایی که شناسایی مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی شایع در جامعه از اهمیت خاصی برای درمان عفونت‌ها برخوردار است و می‌تواند در جلوگیری از شکست درمان مفید باشد، لذا این تحقیق با هدف غربالگری نمونه‌های به دست آمده از بیماران از نظر انتروکوکوس‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک صورت پذیرفت.

روش بررسی: نمونه‌های مورد استفاده طی یک دوره‌ی زمانی 9 ماهه از خون و مدفوع بیماران بستری در بیمارستان‌های موسوی و ولیعصر زنجان از مرداد 92 تا اردیبهشت 93 جمع‌آوری شدند. با کمک تست‌های تشخیصی رشد در محیط بایل‌اسکولین‌آگار و محیطNaCl  5/6 درصد و تست کاتالاز و رنگ‌آمیزی گرم صحت نمونه‌ها تایید شد. روش انتشار از دیسک در آگار برای تست حساسیت به آنتی‌بیوتیک با محیط کشت مولر‌هینتون‌آگار و روش میکروتیتر پلیت برای ارزیابی MIC نمونه‌های مقاوم به ونکومایسین انجام شد.

یافته‌ها: در تحقیق حاضر از میان آنتی‌بیوتیک‌های مورد بررسی، تیکوپلانین و ونکومایسین کمترین میزان مقاومت (2 درصد) و سیپروفلوکساسین بیشترین میزان مقاومت (70 درصد) را به خود اختصاص دادند و حداقل غلظت مهار‌کنندگی در مورد ونکومایسین 5 تا 50 میکروگرم در میلی‌لیتر تعیین شد.

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد انتروکوک‌های ایزوله شده از بیماران بستری در بیمارستان مقاومت نسبتا بالا به اکثر آنتی‌بیوتیک‌ها داشته ولی در مورد ونکومایسین و تیکوپلانین مقاومت نسبت به مطالعات مشابه در سطح  قابل قبولی قرار دارد.


رحیم نوروزی، دکتر عباسعلی نوریان، دکتر علی هانیلو، دکتر کوروش کمالی،
دوره 24، شماره 102 - ( 1-1395 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از علل گسترش آلودگی‌های انگلی، وجود آلودگی‌های بی‌علامت ناشی از آن‌ها است. جهت مبارزه و کنترل این موارد از آلودگی، نیاز به مطالعات منظم و مستمر اپیدمیولوژیکی می‌باشد. این مطالعه به منظور دستیابی به اطلاعات جدید از انتشار آلودگی‌های انگلی در شهر زنجان و همچنین مقایسه با مطالعه‌ی دو دهه‌ی پیش در شهر زنجان انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه‌ی توصیفی - مقطعی، 854 دانش‌آموز 6 تا 12 سال از 10 مدرسه ابتدایی شهر زنجان به روش خوشه‌ای و تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌های به‌دست آمده در سه نوبت متوالی، با روش‌های گسترش مرطوب و رسوبی فرمالین- اتر مورد آزمایش قرار گرفتند.

یافته‌ها: از 854 دانش‌آموز مورد مطالعه، 139 نفر (3/16 درصد) آلوده به انگل‌های روده‌ای بودند. از نظر شیوع تک یاخته‌های روده‌ای، آنتامبا کلی 56/4 درصد، کیلوماستیکس مسنیلی 33/4 درصد، بلاستوسیستیس هومینیس 04/3 درصد، ژیاردیا لامبلیا 34/2درصد، یدآمبا بوچلی 87/1 درصد، اکسیور 52/1 درصد، اندولیماکس نانا 46/0 درصد، دی آنتامبا فراژیلیس 23/0 درصد، همنولیپس نانا 11/0 درصد، سارکوسیستیس 11/0 درصد شایع‌ترین انگل‌ها بودند. بین شیوع انگل‌ها با سن و تحصیلات والدین ارتباط معنی‌دار وجود داشت اما با جنس، درآمد خانواده و محل سکونت ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میزان شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در مدارس ابتدایی پایین بوده و در مقایسه با مطالعه‌ی سال 73 شهر زنجان، میزان آلودگی کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به شیوع آلودگی‌های انگلی روده‌ای در منطقه‌ی مورد بررسی، ارتقای آگاهی بهداشت در زمینه‌ی بهداشت فردی به دانش آموزان و والدین ضروری می‌باشد.


لیلا بهرامی، دکتر بهرام صادقی بی غم، دکتر کوروش کمالی،
دوره 24، شماره 105 - ( 4-1395 )
چکیده

زمینه وهدف: اندومتریوز یکی از بیماری‌های شایع در زنان ایرانی است که منجر به ناباروری و کم باروری در آن‌ها می‌شود، بنابراین شناسایی علل ژنتیکی بیماری‌ در زنان می‌تواند به درمان آن کمک کند. با توجه به اینکه توارث ژنتیکی به‌عنوان یکی از عوامل مهم خطرساز بیماری اندومتریوز می‌باشد لزوم تشخیص درست و زود‌هنگام این بیماری با توجه به عوارضی که در پی دارد دو چندان می‌شود. از این رو مطالعه‌ی حاضر جهت تعیین اثر برخی از موتاسیون‌های ژنی در بیماری اندومتریوز با روش‌های داده‌کاو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انجام گردید.

روش بررسی: در این پژوهش اثر 9 ژن دخیل در بیماری اندومتریوز بر روی افراد مبتلا به اندومتریوز و افراد سالم (جمعا 260 نمونه) بررسی شد. داده‌های مورد‌ استفاده در این پژوهش، از مرکز درمان فوق تخصصی ناباروری پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا دریافت شد. مراحل اجرای پژوهش مبتنی بر فرایند استاندارد کریسپ در داده‌کاوی بود. مدل‌سازی به کمک چهار الگوریتم‌ داده ‌کاوی و در نرم افزارWeka  7/3 )University of Waikato, New Zealand( پیاده سازی شد.

یافته‌ها:با مقایسه‌ی چهار الگوریتم، مشاهده ‌شد که مدلK-Star  بالاترین میزان دقت را دارا می باشد و فیلتر اعمال شده بر روی ویژگی‌ها سبب کاهش درصد مدل‌ها شد ولی بر روی مدل‌MLP تاثیر مثبتی داشت. همچنین پایین‌ترین درصد مربوط به روش Naïve Bayes بود.

نتیجه‌گیری: مدلK-Star  بدون اعمال هیچگونه فیلتر با نتیجه‌ای برابر 61/99 بالاترین میزان دقت را در تشخیص زود هنگام بیماری اندومتریوز دارا می باشد.


دکتر مریم جامه شورانی، دکتر عفت رفیعی، دکتر حسن نیشابوری، دکتر کوروش کمالی،
دوره 25، شماره 109 - ( 2-1396 )
چکیده

زمینه و هدف: در دوران مدرن کنونی، بیماری کبدچرب غیرالکلی باری عمده بر دوش سیستم‌های سلامت در سراسر دنیا محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، نبود یک روش درمانی ویژه و موثر دانشمندان را در جهت یافتن درمان‌های نوین تشویق کرده است، که در این بین پروبیوتیک‌ها اخیرا بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند.هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی تاثیر پروبیوتیک در درمان بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود.

روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، در مجموع 90 بیمار با کبد چرب غیرالکلی به مدت 8 هفته پیاپی در دو گروه 45 نفری تحت یک برنامه‌ی استاندارد فعالیت بدنی و محدودیت غذایی بدون درمان دارویی (گروه شاهد) و درمان دارویی با کپسول فامیلاکت 500 میلی‌گرم در روز، به علاوه فعالیت بدنی و محدودیت غذایی (گروه مورد) قرار گرفتند. درصد تغییر در شاخص توده‌ی بدنی، فشارخون، و سطوح سرمی قند ناشتا، تری‌گلیسیرید، کلسترول (توتال، LDL، HDLAST و ALT بین گروه‌ها مقایسه شد.

یافته‌ها: در انتهای مطالعه در گروه فامیلاکت شاخص‌های توده‌ی بدنی، قند ناشتا، کلسترول، LDL، AST و ALT به‌طور معنی‌داری بهبود
یافتند. در گروه شاهد تنها پارامتری که کاهش معنی‌دار نشان نداد،
LDL سرم بود. مقایسه بین گروهی نشان دهنده‌ی کاهش معنی‌دار بیشتر در شاخص‌های کلسترول و LDL  در گروه فامیلاکت بود. با این وجود در گروه شاهد تغییرات در فشار خون و سطوح HDL به‌طور معنی‌داری بیشتر بود.  

نتیجه گیری: در این مطالعه فامیلاکت پروبیوتیکی ایمن و موثر در بهبود قند خون، شاخص توده‌ی بدنی و پروفایل چربی (به‌جز HDL) و کاهش ترانس آمینازهای کبدی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بوده است. با این حال مطالعات بیشتر و بررسی هیستولوژی جهت نتیجه‌گیری قطعی توصیه می‌شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb