جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای کوشا

دكتر علی کوشا ،
دوره 2، شماره 5 - ( دو فصلنامه 5-6 1373 )
چکیده


دكتر علی کوشا ،
دوره 3، شماره 13 - ( 10-1374 )
چکیده


دكتر علی کوشا ،
دوره 4، شماره 14 - ( 1-1375 )
چکیده


دكتر علی کوشا، دكتر علینقی کاظمی،
دوره 4، شماره 17 - ( 1-1375 )
چکیده


دكتر علی کوشا ، دكتر محمد حسین اسدی،
دوره 5، شماره 19 - ( 4-1376 )
چکیده


دكتر سید علینقی کاظمی ، دكتر علی کوشا ،
دوره 5، شماره 21 - ( 10-1376 )
چکیده


دكتر علی کوشا، دكتر رحیم شکرانی هوشمند ، دكتر مهدی فکوری ،
دوره 6، شماره 23 - ( 4-1377 )
چکیده


د كتر علی کوشا، حسین معصومی جهندیزی،
دوره 6، شماره 24 - ( 7-1377 )
چکیده


دكتر علی کوشا ، حسین معصومی جهندیزی،
دوره 7، شماره 28 - ( دو فصلنامه 28-29 1378 )
چکیده


دكتر علی کوشا ، دكتر اصغر مرزبان ،
دوره 8، شماره 33 - ( 10-1379 )
چکیده


دكتر علینقی کاظمی، دكتر زهره ترابی ، دكتر علی کوشا ، دكتر مهین کوشا ،
دوره 9، شماره 34 - ( 1-1380 )
چکیده


دكتر سید علینقی کاظمی ، دكتر علی کوشا ، دكتر پروین توین ، دكتر نورالدین موسوی نسب،
دوره 9، شماره 37 - ( 10-1380 )
چکیده


د كتر جمشیدی علی اکبر، اسماعیل زاده عبدالرضا، دكتر کوشا علی،
دوره 12، شماره 46 - ( فروردين 1383 )
چکیده

سابقه و هدف: نظر به عدم اطلاع از وضعیت مبتلایان به بدخیمی های خونی در استان و با توجه به این که تا سال 1378، بیمارستان دکتر بهشتی تنها مرکز بیماری های داخلی و اطفال منطقه بوده است، به منظور تعیین اپیدمیولوژی مبتلایان به بدخیمی های خونی، این تحقیق بر روی مراجعین به بیمارستان فوق طی سال های 1370 تا 1378 انجام گرفت.مواد و روش ها: تحقیق با استفاده از اطلاعات موجود در پرونده کلیه مبتلایان به بدخیمی انجام شد.برای کلیه بیماران شاخص های خونی اندازه گیری و برای بیمارانی که علایمی از بدخیمی خونی داشتند و یا مشکوک بودند آسپیراسیون مغز استخوان انجام شده بود. اطلاعات از پرونده بیماران استخراج و نوع بدخیمی بر اساس یافته های مورفولوژیک، رنگ آمیزی های سیتوشیمی و فلوسیتومتری مشخص و با آمار توصیفی ارایه گردید.یافته ها: از 184 بیمار، 68 نفر (37 درصد) مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک، 47 نفر (5/25 درصد) لوسمی حاد میلوبلاستیکی، 23 بیمار (5/12 درصد) لوسمی میلیوییدی مزمن، 23 بیمار (5/12درصد) لوسمی مزمن لنفوسیتیک، 14 بیمار (6/7 درصد) مالتیپل میلوما بودند. شایع ترین نوع لوسمی حاد لنفوبلاستیکی، به ترتیب L1 و L2 و شایع ترین نوع لوسمی حاد میلوبلاستیک به ترتیب M3 وM4 M2 بودند.از نظر جنس، در تمامی بدخیمی ها، جنس مذکر بیشتر از مونث بوده و در مورد لوسمی مزمن لنفوستیک 87 درصد بیماران مرد بودند. از نظر علایم بالینی 75 درصد بیماران مبتلا به لوسمی حاد، دارای ضعف و بی حالی، 5/62 درصد دارای تب و 1/57 درصد بیماران مبتلا به لوسمی مزمن میلیوییدی، دارای درد شکم بودند. در یافته های آزمایشگاهی بیماران مبتلا به لوسمی حاد، 4/49 درصد بیماران دارای شمارش گلبول سفید پایین تر از 10 هزار بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: بین یافته های این مطالعه از نظر نوع لوسمی شایع (حاد و مزمن) و خصوصیات دموگرافیک بیماران با سایر گزارش ها تفاوت هایی وجود دارد. انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی علل تفاوت های موجود توصیه می گردد.
د کتر ماندانا رفیعی، دکتر ریتا باقریان، دکتر سولماز نیکوش، مهندس حسین کوشاور، د کتر باب اله قاسمی،
دوره 12، شماره 48 - ( 7-1383 )
چکیده

خلاصـه سابقه و هدف: با توجه به این که هلیکوباکترپیلوری به عنوان یک پاتوژن عمده‌ی دستگاه گوارش معمولاً در دوران کودکی کسب می‌شود، این مطالعه با هدف تعیین ارزش آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری در نمونه‌ی مدفوع در مقایسه با بیوپسی مخاط معده و هیستولوژی به منظور تشخیص عفونت هلیکوباکترپیلوری کودکان در سال 1382 در تبریز انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تحلیلی با روش نمونه‌گیری آسان بر روی کودکان دارای سوء هاضمه مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی انجام گرفت. بیماران واجد شرایط (130 بیمار) تحت آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و بیوپسی مخاط معده و هم‌زمان تست بررسی آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری در مدفوع به روش ایمونواسی با استفاده از کیت HP AGT قرار گرفتند. افراد دارای هلیکوباکترپیلوری درجه‌ی یک و بالاتر در نمونه‌ی هیستولوژیک به عنوان مبتلا به عفونت هلیکوباکتر در نظر گرفته شدند. حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی تست آنتی ژن مدفوع در مقایسه با بیوپسی مخاط معده تعیین و نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری مک نمار و کای دو تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته‌ها: 96 کـودک دارای علایم سوء هاضمه (65 پسـر و 31 دختـر) با میانگیـن سنی 3/0 ± 3/8 سال مورد بررسی قرار گرفتند. در بررسی هیستولوژیکی، 62 بیمار (6/64 درصد) از نظر هلیکوباکترپیلوری مثبت بودند که در 34 مورد تست آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری مدفوع نیز مثبت گزارش شد. حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی تست آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری مدفوع به ترتیب 8/54، 4/79، 9/82 و 9/49 درصد بود (001/0 P=). نتایج بررسی هیستولوژیکی نشان داد که هلیکوباکترپیلوری با درجه‌ی 2 و بالاتر در هیستولوژی با احتمال بیشتری از مثبت بودن تست هلیکوباکترپیلوری در مدفوع همراه است (001/0P=). نتیجه‌گیری و توصیه‌ها: تست آنتی‌ژن هلیکوباکترپیلوری در مدفوع از حساسیت و ویژگی کمتری نسبت به روش استاندارد طلایی برخوردار است. ارزش بالقوه‌ی این روش به عنوان یک مشخصه‌ی عفونت با هلیکوباکترپیلوری در مدت درمان و در مرحله‌ی ریشه‌کن شدن هلیکوباکترپیلوری، بارزتر می‌باشد. انجام مطالعات وسیع‌تر با حجم نمونه‌ی بیشتری توصیه‌می‌گردد. واژگان کلیدی: هلیکوباکترپیلوری، سوء هاضمه، تست آنتی ژن هلیکوباکترپیلوری در مدفوع، کودک


دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر منصور صادق زاده، دکتر سعیده مظلوم زاده، دکتر علی کوشا، دکتر سید نورالدین دریاباری،
دوره 18، شماره 71 - ( 3-1389 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال رشد ممکن است کاهش قابل ملاحظه‌ای در رشد فیزیکی و اختلال در عملکردهای تکاملی و شناختی داشته باشند. بعد از 6 ماهگی حدود 3/1 میزان انرژی دریافتی کودک از طریق تغذیه تکمیلی باید تامین گردد. بررسی‌ها نشان داده که فقر به تنهایی عامل سوء تغذیه نمی‌باشد و در این زمینه‌ی نقش آگاهی مادران در استفاده بهینه از سبد اقتصادی خانواده و شروع تغذیه تکمیلی در زمان و با مواد غذایی مناسب برجسته‌تر می‌باشد. این مطالعه به ارزیابی میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی کودکان و عوامل موثر بر آن پرداخت. روش‌بررسی: این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه برروی 300 مادر دارای کودک شیرخوار 6 تا 12 ماهه تحت پوشش فیلد آموزش پزشکی جامعه‌نگر زنجان انجام گردیده است. میزان آگاهی مادران در زمینه‌ی تغذیه‌ی تکمیلی به تفکیک سن و میزان تحصیلات مادر، تعداد فرزندان و نوع مسکن آنان ارزیابی گردید. نتایج: 3/60 درصد از مادران در سنین 20تا 29 سال قرار داشتند. از نظر میزان تحصیلات 3/53 درصد دارای تحصیلات ابتدایی بودند. 55 درصد در خانه‌ی استیجاری سکونت داشتند و 5/47 درصد آن‌ها دارای یک فرزند بودند. 3/42 درصد آن‌ها آگاهی متوسط داشتند. 82 درصد سن صحیح شروع تغذیه‌ی کمکی را می‌دانستند، ولی 92 درصد آن‌ها نمی‌دانستند که بهترین زمان تغذیه‌ی کمکی، پس از تغذیه با شیر مادر است. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباط معنی‌داری بین سن مادر، میزان تحصیلات و تعداد فرزندان با میزان آگاهی مادران در مورد تغذیه‌ی تکمیلی وجود داشت. (0001/0 >P). اما ارتباط معنی‌داری میان میزان آگاهی مادر با وضعیت سکونت آن‌ها پیدا نشد (98/0=P).


دکتر منصور صادق زاده، دکتر پریسا خوشنویس اصل، دکتر سیدنورالدین موسوی نسب، دکتر علی کوشا، دکتر محمود نوروزی پاکدل،
دوره 19، شماره 74 - ( 1-1390 )
چکیده

چکیده مقدمه: تشنج ناشی از تب، شایع‌ترین نوع تشنج در دوران کودکی است که در جوامع مختلف شیوع آن را بین 2تا14 درصد ذکر می‌کنند. با توجه به احتمال ارتباط سطح روی سرم با تشنج ناشی از تب این مطالعه انجام گردید. روش بررسی: در این مطالعه، 117 کودک در محدوده‌ی سنی 6 ماه تا 5 سال در چهار گروه مختلف، بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب (39 بیمار)، بیماران تب‌دار بدون تشنج (40 بیمار) و افراد بدون تب و بدون تشنج (32 بیمار) و افراد با تشنج بدون تب (6 بیمار) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه و اخذ نمونه‌ی سرم، یافته‌ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: میانگین روی سرم در 39 بیمار مبتلا به تشنج ناشی از تب 67/75 میکروگرم دردسی لیتر، در 40 بیمار تب‌دار بدون تشنج 58/87 میکروگرم در دسی لیتر، در 32 فرد بدون تب و بدون تشنج 06/89 میکروگرم در دسی لیتر و در 6 بیمار با تشنج بدون تب 67/96 میکروگرم در دسی لیتر بود. که از نظر آماری میزان روی سرم در بیماران مبتلا به تشنج ناشی از تب پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود (002/0P= و 001/0P=) در حالی که سه گروه دیگر، اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (971/0P=). نتیجه گیری: با توجه به شیوع هیپوزینکمی در تشنج ناشی از تب می‌توان همراهی بین سطح پایین روی سرم و احتمال بروز تشنج ناشی از تب قایل گردید.


دکتر فردین اسدی، دکتر حسن پور مشتاق، دکتر علی کوشا، دکتر سعیده مظلوم‌زاده،
دوره 22، شماره 93 - ( 4-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: اکثر مطالعات تاکید بر افزایش پروکلسی تونین (PCT) در جریان شوک سپتیک دارد. هدف این مطالعه بررسی میزان CRP در کودکان مبتلا به عفونت باکتریال و مقایسه آن با PCT در کودکان بستری در بیمارستان آیت‌ا... موسوی زنجان بود. روش بررسی: این مطالعه مقطعی بر روی 81 کودک سه ماهه تا سیزده ساله بستری در بخش‌های اطفال و PICU بیمارستان آیت‌ا... موسوی زنجان درسال‌های 90 تا 91 انجام شد. نمونه‌گیری وریدی لازم در هنگام بستری و قبل از شروع درمان آنتی‌بیوتیکی اخذ و جهت آزمایشات مورد نظر و کشت خون به‌کار رفت. کشت ادرار و در موارد خاص آنالیز و کشت مایعCSF انجام گرفت. گرافی قفسه‌ی سینه نیز در کودکان مشکوک به پنومونی و یا سپسیس انجام ‌گرفت. بیمارانی که در طی یک هفته قبل از پذیرش تحت درمان با آنتی بیوتیک تزریقی قرار گرفته بودند، وارد مطالعه نشدند. نتایج: میزان PCT سرم در 7/41 درصد کودکان مساوی یا کمتر از 5/0 نانو‌گرم در میلی‌لیتر و در 9/36 درصد کودکان 10-5/0 نانو‌گرم در میلی‌لیتر و 2/20 درصد از کودکان بالای 10 نانو‌گرم در میلی‌لیتر بود. افزایش میزان PCTدر کودکان مبتلا به شوک سپتیک به میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر از کودکان مبتلا به SIRS و سپسیس بود. در 4/71 درصد بیماران میزان CRP سرم بالای 10 بود و همخوانی متوسط (ضریب کاپا برابر 46/0) و معنی‌دار (0001/0P<) بین CRP و PCT سرم دیده شد. نتیجه گیری: اندازه‌گیری میزان CRP سرم علیرغم حساسیت بالای تشخیصی PCT جهت افتراق مراحل سه‌گانه‌ی عفونت مناسب‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb