جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای یزدان پناه

دکتر پرویز یزدان پناه، دکتر شهین تاج آرامش، دکتر علی موسوی زاده، دکتر یروین غفاری، دکتر زهرا خسروی، دکتر ایاز خادمی،
دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: سندرم تونل کارپال به گیرافتادگی عصب میانی در تونل کارپال مچ گویند. حاملگی یک عامل خطر سندرم کارپال تونل می‌باشد و سندرم کارپال تونل از عوارض شایع حاملگی می‌باشد. با وجود شیوع زیاد این سندرم در زنان نسبت به مردان، شیوع سندرم در ارتباط با حاملگی و غیرحاملگی در زنان بعضی کشورها مانند ایران نامشخص می‌باشد. هدف این مطالعه تعیین شیوع و شدت سندرم تونل کارپال در زنان حامله و غیرحامله شهرستان بویر احمد می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی توصیفی- تحلیلی بود که از اسفند 88 تا دی 89 در کلینیک‌های زنان و زایمان شهر یاسوج در 2656 زن غیرحامله و 1508 زن حامله انجام شد. 175 نفر از زنانی‌که به دلایل مشکلات زنان و زایمان به متخصصین زنان و زایمان مراجعه کرده بودند و دارای علایم بالینی سندرم تونل کارپال بودند، به‌وسیله‌ی متخصص توانبخشی مورد مطالعات الکترودیاگنوستیک استاندارد قرار گرفتند. یافته‌ها: شیوع سندرم تونل کارپال در زنان دارای علایم 7/2 درصد بود. شیوع این سندرم در زنان حامله و غیرحامله به‌ترتیب 4/3 و 3/2 درصد بود. در کل، 51 زن حامله دچار سندرم تونل کارپال بودند که 4/59% سندرم خفیف، 8/18%، سندرم متوسط و 9/21% سندرم تونل کارپال شدید داشتند. همچنینن 61 زن غیر حامله دچار سندرم تونل کارپال بودند که 6/73% به نوع خفیف، 8/20% درصد به نوع متوسط و 6/5 % به نوع شدید مبتلا بودند. نتیجه‌گیری: شیوع سندرم تونل کارپال در زنان حامله بیشتر از زنان غیرحامله‌ بود. سندرم تونل کارپال شدید در زنان حامله شایع‌تر از زنان غیرحامله ‌بود.


دکتر حسن نیک نژاد، قاسم یزدان پناه، دکتر مهسا خیاط خویی،
دوره 21، شماره 87 - ( 4-1392 )
چکیده

زمینه و هدف: اخیراً پرده‌ی آمنیون به‌عنوان یک بافت طبیعی با خواص ضد سرطانی معرفی شده است ولی در مورد مکانیسم این خواص مطالعات محدودی وجود دارد. در این مطالعه در نظر بود تا تاثیر محیط کشت روی پرده‌ی آمنیون بر روی زیست پذیری سلول‌های سرطانی در دوزهای مختلف و میزان آپوپتوز بررسی شود. روش بررسی: پرده‌ی آمنیون حاصل از سزارین‌های انتخابی به‌صورت بالا قرار دادن سطح اپی تلیال به مدت 24 ساعت کشت داده شد. پس از آن محیط کشت روی پرده‌های آمنیون در حجم‌های مختلف به محیط کشت سلول‌های سرطانی اضافه شد. بعد از 24 ساعت میزان زیست پذیری سلول‌های سرطانی با آزمون MTT و آپوپتوز آن‌ها به‌عنوان مکانیسم احتمالی با آزمون TUNEL بررسی شد. نتایج به‌صورت میانگین ± انحراف معیار ارایه و با آزمون ANOVA یکطرفه بررسی شد. یافته‌ها: پس از 24 ساعت، آزمون MTT نشان داد که محیط کشت پرده‌ی آمنیون به‌صورت معناداری باعث کاهش زیست پذیری سلول‌های سرطانی در مقایسه با گروه کنترل گردید و این اثر وابسته به دوز بود. بررسی آزمون TUNEL نشان داد که سلول‌های سرطانی بر اثر آپوپتوز به صورت وابسته به دوز از بین رفته‌اند که این میزان در غلظت‌های بالاتر محیط پرده‌ی آمنیون بیشتر است. نتیجه‌گیری: با توجه به اثر وابسته به دوز پرده‌ی آمنیون بر روی سلول‌های سرطانی و القای احتمالی آپوپتوز، می‌توان با مطالعات بیشتر پرده‌ی آمنیون را به‌عنوان یک انتخاب مناسب در درمان سرطان در نظر گرفت.


دکتر قاسم یزدان پناه، دکتر مونا کاکاوند، دکتر حسن نیک نژاد،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پرده‌ی آمنیون به‌‌عنوان یک بافت طبیعی دارای ویژگی‌‌های منحصر به فردی است که آن را به‌‌عنوان جایگزین مناسبی در مهندسی بافت عروق قرار می‌‌دهد. هدف از انجام این مطالعه بررسی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون جدا شده از پلاسنتای انسانی می‌‌باشد. روش بررسی: در این مطالعه تاثیر سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون بر آزمون‌‌های انعقادی شامل مسیرهای داخلی و خارجی انعقاد، همولیز و فعالیت پلاکتی بررسی شد، و نتایج آن با جایگزین عروقی صناعی ePTFE (Expanded Polytetrafluoroethylene) پوشانده شده با هپارین مقایسه شد. هم چنین میزان اتصال و تغییرات مورفولوژیک پلاکت‌‌ها پس از تماس قرار گرفتن با نمونه‌‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌‌ها: آزمون‌‌های زمان پروترومبین (PT)، زمان پارشیال ترومبوپلاستین (aPTT)، زمان انعقاد خون کامل (CT) و همولیز، تایید کننده‌ی خون سازگاری سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون بودند. هم چنین سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون کمتر از ePTFEموجب تجمع پلاکتی شده ولی القاء آزاد شدن P-selectin در هردو برابر بود. تعداد پلاکت‌‌های چسبیده به سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون کمتر از ePTFE بود. هم‌چنین مورفولوژی بیشتر سلول ها در سطح سمت مزانشیمی کروی بوده، در حالی که در سطح ePTFE بیشتر پلاکت‌‌ها مورفولوژی دندرتیک داشتند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که سمت مزانشیمی پرده‌ی آمنیون خون سازگار بوده و می‌‌تواند کاندید مناسبی جهت استفاده در مهندسی بافت به‌‌عنوان جایگزین عروق باشد.


دکتر سجاد خرم روز، نسیم راهبری، نجمه پرهیزگاری، دکتر اصغر شریفی، محبوبه یزدان پناه، دکتر فرزانه غریب پور، دکتر سید محمدرضا ربانی، سیدعلی اصغر ملک حسینی، مسعود مرعشی فرد،
دوره 23، شماره 99 - ( 4-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: سودوموناس ایروجینوزا از عوامل مهم عفونت‌های سوختگی در بیمارستان‌ها است. این باکتری با تولید فاکتورهای بیماری‌زایی متعدد سبب ایجاد بیماری می‌شوند که بعضی از آن‌ها از طریق سیستم ترشحی تیپ 3 به درون سلول‌های یوکاریوتی وارد می‌شوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی ژن‌های کد کننده سیتوتوکسین‌های ,exoT ,exoY exoS وexoU در بین نمونه‌های کلینیکی سودوموناس ایروجینوزا جدا شده از بیماران سوختگی بود. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی و طی یک دوره یکساله، 95 ایزوله سودوموناس ایروجینوزا از عفونت سوختگی بیماران بستری در بیمارستان پس از تعیین هویت با تست‌های بیوشیمیایی جمع‌آوری شد. شناسایی اگزوتوکسین‌های افکتوری,exoY, exoT exoS وexoU با روش مولکولی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) انجام شد. الگوی حساسیت ایزوله‌ها نسبت به 10 آنتی‌بیوتیک بررسی شد. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش آماری مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی‌داری، 05/0>P در نظر گرفته شد. یافته‌ها: تمام ایزوله‌های سودوموناس ایروجینوزا حاوی ژن exoT بودند در حالی‌که 5/69 درصد ایزوله‌های ژنexoY را داشتند. میزان فراوانی ژن‌های exoU و exoS از سایر ژن‌ها پایین‌تر و به‌ترتیب 1/44 و 8/35 درصد بودند. 4/8 درصد از ایزوله‌ها به طور هم‏زمان دارای هر چهار ژن ذکر شده بودند. همراهی دو ژن exoS و exoU در حدود 5/10 درصد از ایزوله‌ها دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبته به سفپیم، افلوکساسین و آزترونام دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به فراوانی پایین ژن exoS در سودوموناس ایروجینوزا مولد عفونت‌های سوختگی و مقایسه آن با سایر عفونت‌های ناشی از این باکتری، اهمیت کمتر این ژن را در فرایند عفونت سوختگی در مقایسه با سایر ژن‌ها نشان می‌دهد. ولی برخلاف این ژن، exoT و exoY در غالب ایزوله‌ها یافت شدند که احتمالا باکتری‌های حاوی آن‌ها نقش بیشتری در عفونت‌های سوختگی دارند.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | ZUMS Journal

Designed & Developed by : Yektaweb