جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای کارمندان

دکتر مینا شعبانی، دکتر امیر یادگاری،
دوره 13، شماره 51 - ( 4-1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: اختلال کمبود توجه و بیش فعالی شایع‌ترین و شناخته شده ترین اختلال روان پزشکی در بین کودکان و نوجوانان می‌باشد. نظر به اهمیت این اختلال در کودکان و عوارض ناشی از آن، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین شیوع اختلال بیش فعالی و کمبود توجه در دانش آموزان ابتدایی شهر زنجان در سال تحصیلی 84 ـ 1383 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 428 دانش‌آموز ابتدایی که به روش خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌ی 38 و 48 سوالی کانرز مربوط به آموزگار و والدین استفاده شد. جهت تعیین اختلال بیش فعالی از آنالیز توام پرسش نامه های آموزگار و والدین استفاده شد و برای تعیین فراوانی اضطراب و اختلالات روان تنی از پرسش نامه‌ی والدین استفاده گردید. رابطه‌ی این مشکلات با برخی عوامل جمعیت شناختی با استفاده از آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت . یافته‌ها : میزان فراوانی اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، اختلال اضطرابی و اختلال روان تنی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی به ترتیب 1/9، 9/14 و 8/2 درصد به دست آمد. اختلال بیش فعالی با استفاده از پرسش‌نامه‌ی 48 سؤالی، 2/12 درصد محاسبه شد و 9/4 درصد از نمونه‌ها از هر دو پرسش‌نامه، امتیاز معنی دار کسب کردند. نسبت شیوع بیش فعالی، اختلال اضطرابی و اختلال روان تنی در پسرها نسبت به دخترها بیشتر بود، که از لحاظ آماری معنی‌دار نبود. اختلال بیش فعالی به طور معنی‌داری با اختلال اضطرابی (001/0= P)، وضعیت تحصیلی بد دانش‌آموز (001/0 = P)، و نیز سابقه‌ی اختلال روان‌ پزشکی در برادر یا خواهر دانش آموز (004/0 = P) همراهی داشت. بقیه‌ی متغیرها (شغل پدر، تعداد اعضای خانواده، وضعیت مسکن، سابقه‌ی بیماری روان‌ پزشکی پدر یا مادر و پایه‌ی تحصیلی) ارتباط معنی داری با اختلالات نداشتند . نتیجه‌گیری: اختلال کمبود توجه وبیش فعالی دارای شیوع متوسط در جامعه‌ی مورد مطالعه است. علیرغم آن که پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی غربال‌گری بر پایه‌ی پرسش نامه بوده و تشخیص قطعی بر اساس مصاحبه‌ی روان پزشکی و بررسی دقیق علایم حاصل خواهد شد، اما نتایج حاصل، بیان‌گر اهمیت شناخت سریع و به موقع این اختلال و آگاه سازی والدین و اولیای مدرسه درباره این مشکلات می‌باشد.


دکتر فریده گلبابایی، زهرا حسنی، دکتر سید جمال الدین شاهطاهری، دکتر محمود محمودی، آرام تیرگر،
دوره 13، شماره 53 - ( 10-1384 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: پراکندگی و انتشار فلزات سنگین در محیط اعم از محیط کار و محیط زیست یکی از معضلات بهداشتی حاصل از فعالیت‌های بشری است که در بسیاری از جوامع با خطرات جدی برای سلامت عموم مردم و به ویژه کارگران در صنایع تولید یا مصرف کننده‌ی آن‌ها همراه است. از این رو مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین، در صنایع ذوب روی شهر زنجان طی سال 1383 تا 1384 انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی توصیفی در 6 واحد صنعتی شهر زنجان انجام شد و در طی آن تراکم فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم، و نیکل در هوا اندازه‌گیری شد. جمع‌آوری نمونه‌ها از طریق نمونه برداری‌های رو بسته (Closed-face) محتوی فیلترهای غشایی استرسلولزی با قطر منافذ 8/0 میکرون و منطبق با روش موسسه‌ی ملی بهداشت و ایمنی شغلی آمریکا (NIOSH) انجام شد. تعیین مقدار فلزات سنگین با استفاده از روش جذب اتمی و پردازش داده‌ها نیز با کمک نرم افزار آماری SPSS (ویرایش 5/11) صورت پذیرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین میزان مواجهه‌ی کارگران با فلزات سنگین سرب، روی، کبالت، کادمیوم و نیکل به ترتیب 058/0 ،518/2 ،0025/0، 003/0، 0108/0 میلی گرم بر مترمکعب بوده است. بر اساس نتایج تحقیق، تراکم سرب در 25 درصد از کارگران بیش از حد مجاز تشخیص داده شد، اما مواجهه‌ی کارگران با آمیزه ای از فلزات سنگین به طور همزمان پس از محاسبه‌ی مخلوط مقادیر، گویای مواجهه‌ی بالاتر از حد مجاز در بیش از 75 درصد از کارگران می‌باشد. نتیجه‌گیری: علیرغم سابقه‌ی نسبتا" کم (کمتر از پانزده سال ) صنعت ذوب روی در استان زنجان و جوان بودن نیروهای کار، مواجهه‌ی بیش از حد مجاز بسیاری از کارگران با فلزات سنگین، احتمال اختلالات سوء ناشی از مواجهه با این فلزات را در سال‌های آتی افزایش می‌دهد. از این رو به منظور حفاظت از سرمایه‌های ملی و انسانی کشور، به کارگیری اقدامات پیشگیری هر چه جدی تر در قالب پایش سلامت کارگران و استفاده از روش‌های کنترلی کارآمد توصیه می گردد.


دکتر کاظم ندافی، دکتر مسعود یوسفیان، دکتر علیرضا مصداق نیا، دکتر امیر حسین محوی، اسرافیل عسگری،
دوره 16، شماره 62 - ( 1-1387 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست‌محیطی است که موجب اثرات زیان‌آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی‌های گوارشی در مردم شهر می‌شود. به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه‌گیری آلودگی صوتی در شهرها امری ضروری‌ است. این پژوهش با هدف بررسی آلودگی صوتی در شهر زنجان در سال 1386 انجام گرفته است. روش بررسی: جهت اندازه‌گیری تراز فشار صوت در مجموع 64 نمونه در طی 2 هفته نمونه‌برداری طبق استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق مسکونی و تجاری نمونه‌برداری شد، که این 64 نمونه از 16 محل و برای هر محل در 4 نوبت صبح، ظهر، عصر و شب نمونه‌برداری شده‌است. شاخص‌های صدا در شبکه‌ی وزنی A قرائت شد. در این تحقیق اندازه‌گیری‌ها در ایستگاه‌های مورد نظر توسط دستگاه صداسنج مدل (Cel-268) صورت گرفت. یافته‌ها: حداکثر مقدار تراز معادل فشار صوت در مدت زمان 30 دقیقه اندازه‌گیری شده در شبکه‌ی وزنی A نیز در طول زمان اندازه‌گیری شب مربوط به چهارراه صدرجهان به مقدار 72 دسی‌بل و در طول روز مربوط به چهارراه سعدی به مقدار 7/77 دسی‌بل به ‌دست آمد. از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین مقادیر تراز معادل فشار صوت شب با مقادیر تراز معادل فشار صوت ظهر و عصر به ترتیب با P-value های 046/0 و 035/0 مشاهده شد ولی از لحاظ آماری اختلاف معنی‌داری بین مقادیر TNI و NPL در بین 4 نوبت شبانه‌روز به ترتیب با P-value های 054/0 و 052/0 مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به ‌دست آمده مشخص شد که شهر زنجان آلودگی صوتی بالایی در مناطق مسکونی- تجاری دارد و در مقایسه با استانداردها در اکثر موارد بالاتر از استاندارد است. در ضمن نتایج به ‌دست آمده از این تحقیق با نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در کشور هم‌خوانی دارد.


قمر کیانی، دکتر هادی بهرامی، دکتر فرهاد طارمیان،
دوره 17، شماره 66 - ( 3-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: نوع نگرش به برابرخواهی جنسیتی که ازمقوله‌های نقش جنسیتی می‌باشد، از اهمیت بالایی در تعاملات افراد و به تبع آن بهداشت روانی فرد، خانواده و جامعه برخوردار است. فرهنگ از عواملی است که در شکل‌گیری آن دخیل است. مطالعه‌ی حاضر نوع نگرش به برابر خواهی جنسیتی را در افراد مذکر و مؤنث با درجات تحصیلی دانشگاهی مورد بررسی قرار داده است. روش بررسی: این مطالعه بر روی 245 نفر که ازبین دانشجویان و کارمندان شهر زنجان انتخاب شدند، انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی محقق ساخته جمع‌آوری و با استفاده از آزمون آماریT مستقل ورگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که نگرش به برابر‌خواهی جنسیتی گروه مذکر تفاوت معناداری با گروه مؤنث داشت (00001/0>P). به طوری‌که گروه مؤنث برابرخواهی جنسیتی بالایی نسبت به گروه مذکر داشت. همچنین دردرجات تحصیلی مختلف تفاوت معناداری درنگرش به برابرخواهی جنسیتی دیده شد (01/0>P). این برابرخواهی جنسیتی با بالا رفتن سطح تحصیلات افزایش پیداکرد. جنسیت در مقایسه با تحصیلات، درآمد و زبان مادری، عامل پیش‌بینی قوی‌تری برای برابرخواهی جنسیتی بود. نتیجه‌گیری: برای کاستن تعارضات ومشکلات ناشی از اختلاف در نگرش افراد به برابر‌خواهی جنسیتی به ویژه درتعاملات زوجین و ارتقاء بهداشت روانی توصیه می‌شود تدابیری جهت کم کردن فاصله‌ها اندیشیده شود.


دکتر مجید معتمدزاده، محمدرضا حسن بیگی، دکتر علیرضا چوبینه، دکتر حسین محجوب،
دوره 17، شماره 68 - ( 7-1388 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: انجام کار به صورت نشسته به‌ویژه اگر صندلی نامناسب طراحی شده باشد، عامل مهمی در ایجاد کمردرد می‌باشد. کمردرد یکی از متداول‌ترین اختلالات اسکلتی عضلانی می‌باشد و گزارش‌ها حاکی از آن است که در 50 تا 90 درصد بالغین با میزان بروز مجدد تا 90 درصد رخ می‌دهد. هدف از این مطالعه، طراحی و ساخت صندلی ارگونومیک مطابق با ابعاد بدنی جمعیت کارمند ایرانی بود. روش بررسی: در این مطالعه خصوصیات آنتروپومتریکی مرتبط با صندلی 303 زن و مرد کارمند اندازه‌گیری شد. سپس از استاندارد ANSI-HFES 100/1988 برای طراحی صندلی استفاده گردید. نهایتاً، این صندلی توسط 60 کارمند مرد و زن مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: با استفاده از ابعاد آنتروپومتری و معیارهای ارگونومیک طراحی صندلی و با در نظر گرفتن محدودیت‌های فنی، صندلی ارگونومیک ساخته شد. پس از ساخت صندلی، این صندلی ارگونومیک با صندلی‌های قدیمی مورد مقایسه قرار گرفت. ارزیابی این صندلی نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین صندلی جدید و صندلی قبلی کارمندان وجود دارد. نتیجه‌گیری: طراحی و ساخت صندلی ارگونومی متناسب با ابعاد بدنی کارمندان ایرانی در این مطالعه با موفقیت انجام یافت که می‌تواند در جهت تامین سلامت و راحتی نیروی انسانی شاغل در مشاغل اداری کشور مورد استفاده قرار گیرد.


رمضان فلاح، دکتر صدف فرهادی، کورش امینی، منصور مهاجری،
دوره 19، شماره 75 - ( 2-1390 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: افسردگی بیماری بسیارشایع عصرکنونی است. شناسایی علل و عوامل موثر بر افسردگی در کارکنان بسیار مهم است. افسردگی متعلق به قشر خاصی نیست، اما برخی از افراد جامعه، به دلیل موقعیت خاص نسبت به این اختلال آسیب پذیرترند. لذا این مطالعه به منظور تعیین میزان شیوع افسردگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان اجرا شد. روش بررسی: در این مطالعه‌ی مقطعی تعداد 693 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری میزان افسردگی از پرسش‌نامه‌ی استاندارد شده بک استفاده گردید. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های کای دو، ضرایب همبستگی کرامر و گاما مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. یافته‌ها: 40 درصد کارکنان با درجات متفاوتی به این بیماری مبتلا بودند. 23 درصد کارکنان به افسردگی خفیف، 13 درصد به افسردگی متوسط و 4 درصد به افسردگی شدید تا بسیار شدید مبتلا بودند. ارتباط افسردگی با تحصیلات، نوع سکونت و شهر محل خدمت معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به شیوع بالای افسردگی در بین کارکنان، پیشنهاد می‌گردد مشاوره‌ی بهداشت روانی در اولویت برنامه‌های مسوولین ذیربط قرار گیرد.


دکتر هدا کاوسی، دکتر کورش کمالی، دکتر فرهاد غریب‌دوست،
دوره 20، شماره 78 - ( 1-1391 )
چکیده

چکیده زمینه و هدف: ویتامین د یک فاکتور مهم برای هموستاز کلسیم می‌باشد و تاثیر آن در تنظیم سیستم ایمنی و کاهش احتمال بروز بیماری‌های التهابی مطرح شده است. هدف مطالعه بررسی سطح ویتامین د در بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید و ارتباط آن با فعالیت بیماری ‌بود. روش بررسی: مطالعه به صورت مقطعی با 135 بیمار که کرایتریای انجمن روماتولوژی آمریکا را داشتند، انجام شد. سطح سرمی ویتامین د کمتر از 30 نانو گرم در میلی‌لیتر به عنوان کمبود در نظر گرفته شد و مقادیر کمتر از 10 به عنوان کمبود شدید لحاظ گشت. فعالیت بیماری بر اساس DAS28 با استفاده از نرم افزار مربوطه محاسبه گردید. در این مطالعه از نتایج سطح ویتامین د و سن 224 مراجعه کننده آزمایشگاه مرکز روماتیسم ایران در تابستان سال 1389 که در نتایج آزمایشگاهی هیچ اختلال روماتیسمی نداشتند، به‌عنوان گروه کنترل تاریخی استفاده شد. یافته‌ها: 135 بیمار شامل 8/82 درصد خانم با میانگین سنی9/46 و طول مدت بیماری 3/9 سال وارد مطالعه شدند. میانگین DAS28، 47/3 بود. 113 بیمار DAS28 بالاتر از 6/2 که 2/5 درصد با DAS28 بالاتر از 1/5 و 4/50 درصد با DAS28 2/3 تا 1/5 و 6/28 درصد DAS28 6/2-2/3 داشتند. میانگین سطح ویتامین د 9/35 بود. 3/59 درصد بیماران سطح ویتامین کمتر از 30 نانو گرم در میلی‌لیتر داشتند که از این میزان 9/8 درصد سطح کمتر از 10 داشتند. ارتباط آماری معنی‌دار بین سطح ویتامین د با DAS28 مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کمبود ویتامین ‌د در بیماران آرتریت روماتویید شایع است اما این میزان بیشتر از کمبود مشاهده شده در افراد سالم نمی‌باشد. بین سطح ویتامین د با فعالیت بیماری ارتباطی وجود ندارد.


دکتر مهدی مشکی، طاهره بلوچی بیدختی، خدیجه چروی،
دوره 22، شماره 92 - ( 3-1393 )
چکیده

زمینه و هدف: افسردگی پس از زایمان، علاوه بر سلامت مادر، بر رشد و تکامل روانی نوزاد تاثیر منفی و نامطلوب دارد. در نظریه جایگاه مهار سلامت، اعتقاد فرد به این امر است که سلامت وی تا چه حد تحت کنترل عوامل درونی یا بیرونی می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین رابطه بین افسردگی پس از زایمان با باورهای کنترل سلامت در دوران بارداری و برخی عوامل جمعیت شناختی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه‌ی مقطعی شامل 230 نفر زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌های دموگرافیک، جایگاه چند وجهی مهار سلامت، افسردگی ادینبورگ بود. داده‌ها بعد از جمع‌آوری توسط آزمون‌های ANOVA, Multiple Regression, Pearson Correlation مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: دراین مطالعه، شیوع افسردگی 5/21 درصد نشان داده شد. سن نمونه‌ها و افسردگی پس از زایمان دارای ارتباط معناداری بودند. با افزایش تعداد فرزندان احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان نیز افزایش می‌یافت. احتمال ابتلا به افسردگی پس از زایمان در زنان دارای سابقه‌ی سقط بیشتر از زنانی بود که فاقد این تجربه بودند. جنسیت نوزاد با افسردگی پس از زایمان ارتباط معناداری داشت به این ترتیب که وقوع افسردگی پس از زایمان در مادران با نوزاد پسر بیشتر از مادران با نوزاد دختر بود. باور درونی، باور افراد موثر و باور شانس پیش بینی کننده‌هایی بودند که بر افسردگی پس از زایمان به ترتیب تاثیر معنادار منفی، مثبت و مثبت داشتند. نتیجه گیری: با شناخت باورهای کنترل سلامت به ویژه باور شانس می‌توان زنان باردار در معرض خطر افسردگی پس از زایمان را شناسایی و با برگزاری برنامه های آموزشی مناسب در جهت افزایش باورهای درونی و کاهش باورهای بیرونی از این مشکل عمده بهداشتی پیشگیری کرد.


الهه فلاحی، شهربانو پرچمی برجوئی، سمیه رئیسی، دکتر علی صالحی، بهشته امیری، فاطمه هیبتی، دکتر حسین تیموری،
دوره 23، شماره 100 - ( 5-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: ورم ملتحمه بهاره (Vernal Kerato Conjunctivitis) یک واکنش ایمنی در ارتباط با آنتی ژن‌های محیطی می‌باشد که منجر به التهاب بافت ملتحمه چشم می‌شود. یکی از عوامل ژنتیکی موثر محتمل در این بیماری ژن VSX1 می‌باشد. در مطالعه‌ی حاضر جهش‌های واقع در اگزون 1، 2 و 3'UTR ژن VSX1در بیماران مبتلا به VKC در شهرکرد با استفاده از روش‌های PCR-SSCP و PCR-HAبررسی شد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، نمونه خون محیطی 100 فرد مبتلا به بیماری ورم ملتحمه و همچنین 100 فرد که هیچ نوع بیماری چشمی در آنها ثابت نشده بود به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی به روش فنول-کلروفرم استخراج شد و توسط PCR تکثیر گردید، سپس با استفاده از محصول PCR، SSCP و HA انجام گرفت و نمونه‌هایی که دارای باندهای متفاوت بودند به منظور تعیین نوع تغییر نوکلئوتیدی توالی یابی شدند. در ادامه، به منظور بررسی نوع تغییر نوکلئوتیدی مشاهده شده از روش RFLP استفاده شد. یافته‌ها: با بررسی نتایج SSCP، 6 نمونه در اگزون‌های 1 و2 و 13 نمونه در ناحیه 3'UTR دارای باند شیفت بودند که به‌منظور تعیین نوع تغییر نوکلئوتیدی توالی یابی شدند، نتایج توالی یابی یک تغییر چهارچوب (delG 25057561g. ) در ناحیه 3UTR نشان داد. در توالی‌های دیگر تغییری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه به احتمال زیاد ژن VSX1 نقش موثری در بیماری‌زایی VKC در جمعیت مورد مطالعه ندارد. بنابراین در مورد نقش پاتوژنژ ژن VSX1 در ورم ملتحمه بهاره نیاز به مطالعه بیشتری می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | J Adv Med Biomed Res

Designed & Developed by : Yektaweb