نظر سنجی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
تا حدودی
خیر
2 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
3 نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد یا همکاری را با شما داشته اند بنویسید .
4 نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را بنویسید .
5 آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
6 چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است ، لطفا آن را مرقوم فرمایید . (با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
7 آیا حضور فیزیکی فرد در محل کار جهت انجام خدمات به موقع بوده است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
8 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید .