فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم)
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 تاریخ شمسی

تاریخ شمسى:

2 آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
تا حدودی
خیر
3 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بسیار خوب
خوب
متوسط
بد
4 نام فرد یا افرادی که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند،مرقوم فرمائید.
5 نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند ،مرقوم فرمایید.
6 آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
7 چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است؛لطفا آنرا مرقوم فرمایید.(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
8 آیا حضور فیزیکی مسئول مربوطه در محل کار جهت انجام خدمات به موقع بوده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
9 لطفا نظرات و پیشنهادات خود را برای اصلاح امور بنویسید.
10 در صورت تمایل نام و نام خانوادی خود را بنویسید.
ردیف. نام. نام خانوادگی. شماره تماس.
. . . .