سامانه نظرات و پیشنهادات(مخصوص پرسنل)
[ برگشت به فرم ]

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی  زنجان

بیمارستان ایثار ایجرود

فرم نظرات و پیشنهادات


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- سامانه نظرات و پیشنهادات

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.

1 عنوان پيشنهاد:
2 مشخصات پيشنهاد دهنده
 

نام پيشنهاد دهنده. واحد محل كار . مدرك تحصيلي . پست سازماني .
. . . .
3 پيشنهاد در خصوص كدام واحدها مصداق دارد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كل دانشگاه
كل بيمارستان
واحدهاي درماني مركز
واحدهاي اداري مركز
4 شرح وضعيت قبلي و مشكلات آن
5 شرح وضعيت پيشنهادي و مزاياي آن
6 شرح نحوه اجراي پيشنهاد
7 هزينه اجراي طرح