فرم ثبت نام کارکنان توانمند در زمینه فناوری اطلاعات
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام :
2 نام خانوادگی :
3 کد ملی :
4 عنوان پست سازمانی فعلی:
5 محل خدمت:
6 آخرین مدرک تحصیلی:
7 نوع استخدام:
8 تاریخ استخدام:
9 شغل فعلی:
10 شماره همراه:
11 آپلود فایل رزومه کاری:
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
12 آپلود فایل آخرین حکم استخدامی:
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
13 آپلود مدارک دوره های تخصصی مرتبط:
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.