فرم نظرسنجی از کارکنان دانشگاه
[ برگشت به فرم ]
- اطلاعات فردی
1 سن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
20 تا 30 سال
30 تا 40 سال
40 تا 50 سال
50 تا 60 سال
60 سال و بالاتر
2 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
متاهل
مجرد
3 میزان تحصیلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
زیر دیپلم
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا و بالاتر
4 وضعیت استخدامی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
استخدام رسمی
پیمانی
قراردادی
هیئت علمی
سایر
- پرسشنامه
5 ميزان وام بانكي كه توسط دانشگاه معرفي مي گردد براي رفع مشكلات من يا ديگر همكاران كافي است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
6 وام بانكي با سرعت و شرايط آسان پرداخت مي شود.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
7 نحوه پرداخت كمك هزينه مهد كودك به مادران شاغل مطلوب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
8 خدمات ارائه شده توسط مهدكودكهاي دانشگاه كاملا مناسب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
9 از نحوه اطلاع رساني مربوط به اخبار رفاهي دانشگاه راضي هستم.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
10 از عملكرد رابط رفاهي واحدم راضي هستم.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
11 عملكر دانشگاه در مورد اسكان( دريافت اسكان دولتي از دانشگاه‌ها، مراكز خصوصي و هتلها) خوب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
12 تعداد مراكز طرف توافق با دانشگاه در صنفهاي مختلف كافي است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
13 مراكز طرف توافق دانشگاه خدمات مناسبي ارائه مي دهند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
14 تخفيف نقدي مراكز طرف قرارداد براي كاركنان دانشگاه مناسب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
15 شرايط پرداخت مراكز طرف قرارداد براي كاركنان دانشگاه مناسب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
16 برنامه های ورزشی که در تابستان برای اوقات فراغت فرزندان در نظر گرفته شده است، مناسب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
17 برنامه های ورزشی که برای کارکنان در نظر گرفته شده است مناسب است.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
18 مسابقات و رقابتهای ورزشی که برای کارکنان در نظر گرفته شده است مناسب می باشد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
19 عملکرد مربیان آموزشی و ورزشی رضایت بخش می باشد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم
20 امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه کافی و مناسب می باشد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
كاملا موافقم
موافقم
نظري ندارم
مخالفم
كاملا مخالفم