عملکرد نوروزی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......
1 نام بیمارستان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آیت ا... موسوی
ولیعصر (عج)
شهید بهشتی
الغدیر ابهر
امدادی ابهر
رازی ماهنشان
شهدای طارم
امیرالمومنین خدابنده
بوعلی خرمدره
ایثار ایجرود
امام حسین
بهمن
ارتش
امید ابهر
2 تاریخ

تاریخ شمسى:

3 تعداد موارد بستری جدید بخش های بستری
4 تعداد اعمال جراحی
5 تعداد مراجعین درمانگاههای تخصصی
6 تعداد مراجعین کلینیکهای ویژه
7 تعداد کل مراجعین به اورژانس
8 تعداد ویزیت پزشک اورژانس (اعم از پزشک عمومی یا متخصص طب اورژانس)
9 تعداد موارد بستری اورژانس
10 تعداد موارد تصادفی اورژانس
11 تعداد موارد پذیرش از بیمارستانهای دیگر
12 تعداد موارد انتقال به بیمارستانهای دیگر
13 تعداد اعزام به خارج استان
14 تعداد موارد فوتی اورژانس در اثر تصادف
15 تعداد موارد فوتی اورژانس در اثر سایر علل
16 نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم