فرم ارائه پیشنهادات کارکنان
[ برگشت به فرم ]
- فرم ارائه پیشنهادات

همکار محترم ، لطفا با ارائه پیشنهادات خود ما را در ارتقاء کیفیت یاری نمایید .

1 نام و نام خانوادگی :
2 عنوان شغلی :
3 سابقه کار :
4 محل کار :
5 نوع خدمت :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
رسمی
پیمانی
قراردادی/شرکتی
طرحی
6 پیشنهاد :
7 تاثیر پیشنهاد فوق بر سازمان : ( اجرایی شدن این پیشنهاد چه دستاوردهایی برای سازمان دارد ؟ برای مثال : صرفه جویی در هزینه ها و .... )