اعضا هیات تحریریه و مشاوران

دکتر فضل اله احمدی: دکترای پرستاری، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر کوروش امینی
: دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر میترا پیامی بوساری: دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر محمدرضا دین محمدی: دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر مهدیه دستجردی: دکترای پرستاری، دانشیار دانشگاه یورک کانادا
دکتر فرهاد رمضانی بدر
: دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر رحیم سروری زنجانی: دکترای تخصصی میکروب شناسی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله
دکتر علیرضا شغلی
: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر الهام شکیبازاده
: دکترای آموزش بهداشت، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر سقراط فقیه زاده
: دکترای آمار حیاتی، استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر رباب لطیف نژاد رودسری
: دکترای بهداشت باروری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر سعیده مظلوم‌زاده
: متخصص اپیدمیولوژی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
دکتر عیسی محمدی
: دکترای پرستاری، استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمدیا میرخان احمد: دکترای مامایی، استادیار دانشگاه اربیل عراق
دکتر رضا نگارنده: دکترای پرستاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
: دکترای پرستاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مشاوران علمی هیأت تحریریه  :

دکتر نسرین بهرامی نژاد: دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دکتر معصومه نمدیان: دکترای پرستاری، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان


View: 7771 Time(s)   |   Print: 882 Time(s)   |   Email: 117 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2015 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb