کادر مدیر اجرایی


View: 6295 Time(s)   |   Print: 657 Time(s)   |   Email: 74 Time(s)   |   0 Comment(s)

کادر مدیر اجرایی

  عنوان: سردبیر مجله علمی پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

  نام و نام خانوادگی: دکتر میترا پیامی بوساری

  درجه علمی: دکترای پرستاری

  پست الکترونیک: payami@zums.ac.ir

 آدرس پستی: زنجان، شهرک کارمندان ،  انتهای خیابان حاج احمد مهدوی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

 

 عنوان: مدیر اجرایی مجله علمی پژوهشی مراقبت های پیشگیرانه در پرستاری و مامایی

  نام و نام خانوادگی: ساناز فیاضی

  درجه علمی: کارشناسی ارشد مامایی

  پست الکترونیک: sanazfaiiazi@yahoo.com

  آدرس پستی:زنجان، شهرک کارمندان ،  انتهای خیابان حاج احمد مهدوی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

 

عنوان: متصدی امور عمومی و دفتری

  نام و نام خانوادگی: سمانه اسدی

  درجه علمی: کارشناسی

  پست الکترونیک: sa.as1038@gmail.com

 آدرس پستی: زنجان، شهرک کارمندان ،  انتهای خیابان حاج احمد مهدوی دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

   تلفن و فاکس:  02433148375 

  


View: 6386 Time(s)   |   Print: 674 Time(s)   |   Email: 64 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2018 All Rights Reserved | Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal

Designed & Developed by : Yektaweb