کارکنان اداری

AWT IMAGE


1- علیرضا احمدی - مدیر امور عمومی دانشکده

2- بهروز احمدی - سرپرست امو رمالی

3 - اصغر محمدی - مسئول اموال

4 - مرتضی علاماتی - کارپرداز

5 - طیبه کرانی - کارشناس امورمالی

6 - سمیه پوکاله  - کارگزین

7 - لیلا محمدی - دبیرخانه

8 - ابوالفضل میرزائی پور - نگهبان

9 - امیر نصیری - نگهبان

10 - اسلام جعفری - نگهبان

11 - مهدی غفاری - مسئول خدمات

12 - جمال رستمی - انباردار

13 - یوسف قاسمی - انباردار