کارکنان اداری

AWT IMAGE


1- امراله علیمحمدی - مدیر امور عمومی دانشکده

2- حسین فهرستی - مسئول امورمالی

3 - اصغر محمدی - مسئول اموال

4 - محمدصادق محمدی - کارپرداز

5 - یوسف قاسمی - انباردار

6 - سمیه پوکاله  - کارگزین

7 - سارا زارعی - دبیرخانه

8 - لیلا محمدی - ماشین نویس

9 - محسن میری - نگهبان

10 - حجت خوئینی - نگهبان

11 - فرهاد شفیعی - نگهبان

12 - مهدی غفاری - مسئول خدمات

13 - جمال رستمی - انباردار

14 - طیبه کرانی - کارشناس امورمالی